ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, April 23, 2011

ผู้บริหาร สพม.31 ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการ สพม.31 นายมังกร กมลวัทน์ รองผู้อำนวยการ สพม.31 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการ สพม.31 นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพม.31

ผู้บริหาร สพม.31

ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนา
ผู้อำนวยการ สพม.31


นายมังกร กมลวัทน์
รองผู้อำนวยการ สพม.31


นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ

รองผู้อำนวยการ สพม.31


นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์

รองผู้อำนวยการ สพม.31

อัพเดตแนวข้อสอบ ที่สอบพนักงานราชการ

อัพเดตแนวข้อสอบ ที่สอบพนักงานราชการ

โครงการเรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับพรบ.การศึกษาแห่งชาติมาตรใด(มาตรา 10)

- ขอใดไม่เป็นโรคต้องห้ามขอผู้ประกอบวิชาชีพครู(โรคเรื้อน)

- โครงการเรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพรายการใดสละสิทธิ์ได้(ค่าเครื่องแบบ,อุปกรณ์การเรียน)

- ข้อใดคือสมรรถนะหลัก (จำให้ได้นะคะ)

- ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงาน (จำให้ได้นะคะ)

- ประถมได้รับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่าไหร่ (240 บาท)

- สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

- ข้อใดไม่ใช่สมาชิกคุรุสภา

เกี่ยวกับ สพม.31

เกี่ยวกับ สพม.31
ประวัติ ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 18สิงหาคม 2553 เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตั้งอยู่ ณ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนโรงเรียนในสังกัด 50 โรง จำนวนครูและบุคลากร 3,118 คน จำนวนนักเรียน 75,516 คน ภายใต้การบริหารของ ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 31 ประกอบด้วย นายมังกร กมลวัทน์ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ และนายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์

โรงเรียนในสังกัดสพม.31

นายไพบูลย์ กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

ติดต่อเรา : 086-7697989 Fax : 086-4657386
Email : bungpalai@gmail.com
website : http://www.bungpalai.ac.th
facebook : โรงเรียนบึงพะไล


โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง


เลขที่ 14 หมู่ 5 บ้านหนองม่วง ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
ติดต่อเรา : โทร 044 - 321483 โทรสาร 044 - 321483
Email address : thachang_r@hotmail.com
www.thachang.ac.th


โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ตั้งอยู่ 20 หมู่ 1 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
โทร 044 249556 เมล์ ph_dew@hotmail.com
เว็บ http://mitrapapkorat.wordpress.com/
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง


โรงเรียนภุ่วิทยา ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ถนนโคกกรวด หนองปลิง ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-395223,395225, 305509,305516 โทรสาร 044 395224

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ถนนโคกกรวด หนองปลิง ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-395223,395225, 305509,305516 โทรสาร 044 395224

ยังรักอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือความห่วงใย.....

ยังรักอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือความห่วงใย.....

แบบทดสอบกฎหมาย 2

แบบทดสอบกฎหมาย 2

แบบทดสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับตามข้อใด
ก. วันที่ 2 กันยายน 2540
ข. นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา
ค. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร”
ก. ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปของเอกสาร
ข. ภาพวาด ภาพถ่าย การบันทึกภาพหรือเสียง
ค. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อที่เท็จจริง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือเอกชนที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแลของหน่วยงาน รัฐหมายถึงข้อใด
ก. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ค. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ง. ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ
4. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ก. คุรุสภา
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

5. ข้อใดคือความหมายของ “คนต่างด้าว”
ก. บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่คนไทย
ข. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
ค. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ง. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
6. นิติบุคคลใดที่ไม่ถือว่าเป็น “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ก. สมาคมที่มีสมาชิกกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
ข. สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าว
ค. ห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว
ง. นิติบุคคลที่ที่ผู้จัดการหรือกรรมการเกินหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
7. ให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในหน่วยงานใด
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ค. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ง. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
8. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ก นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9. ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ก. โครงสร้างและการจัดองค์กร
ข. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ถ้าข้อมูลข่าวสารราชการ มีบางส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ดำเนินการเช่นใด
ก. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ
ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง
ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น
ง. สามารถดำเนินการได้ทุกข้อ

Thursday, April 21, 2011

แนวข้อสอบฟิสิกส์

31. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มูลนิธิชัยพัฒนา ชื่อว่า
A.
พัทร์พัฒน์
B.
ภัทรพัฒน์(your answer)
C.
พัทรพัฒ
D.
ภัทพัฒ

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

29. ข้อใด ไม่เข้าพวก
A.
พรรคชาติไทย
B.
พรรคภูมิใจไทยชาติพัฒนา
C.
พรรคเพื่อแผ่นดิน(your answer)
D.
พรรคประชาธิปัตย์

23. นางงามจักรวาล ปี 2009 คือ A. สเตฟาเนีย เฟอนานเดช B. เฟอนานเดช สเตฟาเนีย C. พรีเซียรีส โพรซา D. รีสพรีเซีย ซาโพร

23. นางงามจักรวาล ปี 2009 คือ
A. สเตฟาเนีย เฟอนานเดช
B. เฟอนานเดช สเตฟาเนีย
C. พรีเซียรีส โพรซา
D. รีสพรีเซีย ซาโพร26. เจ้าของที่ดิน สนามกอล์ฟอัลไพร์ คือ
A. ยายเรียน
B. ยายเลียบ
C. ยายเพียบ
D. ยายเฉียบ

21. เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร A. กฤษณา ไกรศิลป์ B. อุเทน เหตระกูล C. อุทิศ เหมะมูล D. กฤษณา ไกรฤกษ์

21. เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
A. กฤษณา ไกรศิลป์
B. อุเทน เหตระกูล
C. อุทิศ เหมะมูล
D. กฤษณา ไกรฤกษ์


21. เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
A.
กฤษณา ไกรศิลป์
B.
อุเทน เหตระกูล
C.
อุทิศ เหมะมูล(your answer)
D.
กฤษณา ไกรฤกษ์

20. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีทั้งหมดกี่ด้าน A. ึ7 B. 8 C. 9 D. 10

20. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีทั้งหมดกี่ด้าน
A. ึ7
B. 8
C. 9
D. 10

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย

15. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน
A. 35
B. 36
C. ไม่เกิน 35
D. ไม่เกิน 36


16. การเลือกตั้ง สส หรือ สว ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีใด
A. โดยตรง
B. เปิดเผย
C. โดยตรงและลับ
D. เปิดเผยและลับ

17. ณียุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องกำหนดวันให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
A.
30 วัน
B.
45 วัน
C.
60 วัน
D.
45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน(your answer)


18. สมาชิกภาพของ สว ที่มาจากการสรรหา เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
A.
วันสมัคร
B.
วันเลือกตั้ง
C.
วันที่ กกต. ประกาศผล(your answer)
D.
วันรายงานตัว

19. อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
A.
30(your answer)
B.
45
C.
ุ60
D.
90

14. ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร A. ประธานรัฐสภา B. ประธานวุฒิสภา C. ประธานองคมนตรี D. ประธานสภาผู้อทนราษฎร

14. ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร
A. ประธานรัฐสภา
B. ประธานวุฒิสภา
C. ประธานองคมนตรี
D. ประธานสภาผู้อทนราษฎร

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา,เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการhttp://oopps.bloggang.com

– ดูบล็อก http://ninephoom.blogspot.com
รวมข้อสอบ รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมข้อสอบเยียวยา– ดูบล็อก http://sobkroobannok.blogspot.com
รวมข้อสอบ แบบทดสอบ รวมแนวข้อสอบ– ดูบล็อก http://sorbkrooyai.blogspot.com
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
ดูบล็อก http://sobkroo.blogspot.com

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,

แนวข้อสอบความรอบรู้
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 1)
สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 80 ปี ในวันใด
ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทน
สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด
จำนวนกี่คน
ก. 200 คน
ข. 242 คน
ค. 250 คน
ง. 270 คน
3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรม
นูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี
จำนวนกี่คน
ก. 25 คน
ข. 35 คน
ค. 100 คน
ง. 200 คน
4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักธรรมรัฐ
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักการปกครองประเทศ
5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก. พระบรมราชโองการ
ข. พระบรมราโชวาท
ค. พระราชดำรัส
ง. พระราชดำริ
6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย
ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ข. ประธานศาลยุติธรรม
ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ง. ประธานศาลฎีกา
7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด
ก. มีชื่อย่อว่า คตส.
ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549
ค. แต่งตั้งโดย คปค.
ง. มีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน
8. หน้าที่ของ คมช.
ก. ป้องกันประเทศ
ข. รักษาความสงบเรียบร้อย
ค. ปราบปรามทุจริต
ง. ยึดทรัพย์นักการเมืองทุจริต
9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย
ก. คปค.
ข. สนช.
ค. คมช.
ง. คตส.
10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. คปค.
ข. คมช.
ค. สนช.
ง. ปปช.
12. ขั้นตอนของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังสุด คือข้อใด
ก. คณะกรรมาธิการยกร่าง
ข. ทำประชาพิจารณ์
ค. ส่งให้องค์กรต่างๆพิจารณา
ง. ออกเสียงประชามติ
13. ลงนามสนองพระบรมราชองค์การในรัฐธรรม
นูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใดๆ หากมีเหตุที่ทำ
ให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ตกไป
ก. ประธานสภานิตบัญญัติแห่งชาติ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติ
ง. บุคคลตามข้อ ขและค ร่วมกัน
14. ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป
ก. สภาร่างรัฐธรรมนูญทำร่างฯไม่แล้ว
เสร็จภายใน 180 วัน
ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็น
ชอบร่างรัฐธรรมนูญ
ค. ประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ
ง. สภานิติบัญญัติไม่เห็นชอบ
15. หากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มีผลบังคับใช้ จะเป็นฉบับที่เท่าใดของประเทศ
ไทย
ก. ฉบับที่ 34
ข. ฉบับที่ 35
ค. ฉบับที่ 36
ง. ฉบับที่ 37
16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ก. คณะตุลาการศาลฎีกา
17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน
ก. การประหยัดพลังงาน
ข. การป้องกันอุบัติเหตุ
ค. การมีระเบียบวินัย
ง. การออกกำลังกาย
18. GDP หมายถึงข้อใด
ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ง. อัตราเงินเฟ้อ
19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง
ก. เงินเฟ้อ
ข. เงินฝืด
ค. เงินตึง
ง. อุปสงค์ อุปทาน
20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี
ก. APEC
ข. GMO
ค. GATT
ง. FTA
21. ปัจจุบันเป็นศควรรษที่เท่าไหร่
ก. 19
ข. 20
ค. 21
ง. 22
22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกใน
ปัจจุบัน
ก. การศึกษาเพื่อชีวิต
ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง
ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
23. เศรษบกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. แนวคิด
ข. ทฤษฎี
ค. ปรัชญา
ง. หลักการ
24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก. NT
ข. A-NET
ค. O-NET
ง. Admission
25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรม
นำความรู้
ก. กระทรวงแรงงาน
ข. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น
คงของมนุษย์
26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศ
ล่าสุด
ก. อินเดีย
ข. จีน
ค. เวียดนาม
ง. ไต้หวัน
27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตาม
ข้อใด
ก. 6 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. 1 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ก. MTV
ข. QTV
ค. EDTV
ง. ETV
29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด
ก. ร้อยละ 5
ข. ร้อยละ 10
ค. ร้อยละ 15
ง. ร้อยละ 20
30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส
ข. ยะลา-ปัตตานี- สตูล
ค. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา
ง. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส

พลวัตร 22 ม.ค.53 พลวัตร 22 ม.ค. 53 ก.ค.ศ.ชุดใหม่แล้ว จำนวน 28 คน ดังนี้ 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการ 2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลียว อยู่สี

พลวัตร 22 ม.ค.53

พลวัตร 22 ม.ค. 53
ก.ค.ศ.ชุดใหม่แล้ว จำนวน 28 คน ดังนี้
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการ
2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์) รองประธาน
3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และ เลขาธิการคุรุสภา
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ได้แก่
1.นายวีระ กาญจนะรังสิตา (ด้านการศึกษา)
2.นายนิราศ สร่างนิทร (ด้านการบริหารงานบุคคล)
3.รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ (ด้านกฎหมาย)
4.รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ (ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ)
5.นายอัชพร จารุจินดา (ด้านการบริหารองค์กร)
6.นางมลิวัลย์ ธรรมแสง (ด้านการศึกษาพิเศษ)
7.ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (ด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์)
8.นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (ด้านการผลิตและพัฒนาครู)
9.นายอำรุง จันทวานิช (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล)
5) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
นายสำเริง กุจิรพันธ์ (ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา)
นายนิวัฒน์ จรุงจิตต์ นายสนอง ชาระมาตย์ นายสังคม ทองมี นายสงกรานต์ จันทร์น้อย (ผู้แทนคร)
นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง (ผู้แทนครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
นายวินัย นาราภิรมย์ (ผู้แทนครูสังกัดอื่น)
นายวิศร์ อัครสันตติกุล (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)
ก.ค.ศ.ชุดใหม่นี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่มีองค์ประกอบทุกด้านสมบูรณ์
ประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
-ซีไรท์ ปี 2552 คือ เรื่อง ลับแล, แก่งคอย ของ อุทิศ เหมะมูล

-วันครู มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู”
- แหวนจันทร์เสี้ยว มัดสมคิด สั่งฟ้อง-ฆ่า'รูไวลี' คืออะไร
ตอบ อัยการสั่งฟ้อง "สมคิด บุญถนอม" พร้อม ลูกน้องรวม 5 คน อุ้มฆ่านักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย
-หลินปิงตกต้นไม้อะไร ในวันที่ 12 มกราคม 2553
ตอบ ต้นขี้เหล็ก
-กรณีขายลอดเตอรี่เกินราคาที่กำหนดมีโทษตามข้อใด
ตอบ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
-ม็อบแดงบุกเขาไล่บี้'สุรยุทธ์'ป่าไม้ตื่นยื้อ60วัน เขาที่ว่าคือ อยู่ที่ใด
ตอบ เขายายเที่ยง พื้นที่หมู่ 6 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
-เด็กไทย 7 ขวบสีไวโอลีนดังในยูทูบ คือใคร
ตอบ อัจฉริยะ เด็กไทยวัย 7 ขวบ “ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี”
-8 ขั้นดึงเด็กเข้าถึงการอ่านคืออะไร
ดังนี้ 1. จัดมุมหนังสือในบ้านเป็นมุมสบายๆ ลูกจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ต้องการหนังสือสามารถหยิบได้ที่นี่
2. จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการอ่าน
3. อุ้มลูกนั่งตักแล้วอ่านหนังสือด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ
4. สร้างนวัตกรรมการอ่านคืออ่านเมื่อไรหรือที่ไหนก็ได้ อ่านได้ทุกเวลาในทุกสถานที่
5. พ่อแม่อ่านออกเสียง เน้นเสียงหนักเบา พร้อมกอดสัมผัสลูก เพื่อกระตุ้นความสนใจ
6. กรณี ที่อ่านหนังสือไม่ออกให้ใช้ภาพในหนังสือพูดคุย
7. พ่อแม่ต้องใส่ใจและแสดงการตอบรับทุกครั้งที่ลูกแสดงความสนใจหนังสือ และ
8. อ่านทุกวัน วันละ 5-15 นาที
-“ปลัด สธ.”เชียร์“อู๊ดด้า”เจ๋ง อู๊ดด้า คือใคร
ตอบ นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์
-การบริหารการเปลี่ยนแปลง คืออะไร
ตอบ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
-กฎเหล็ก 9 ข้อของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีอะไรบ้าง
ตอบ ประกาศเอาไว้ในการประชุม ครม.นัดแรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551
1. ให้ ครม.น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานให้เกิดความ เรียบร้อย และเกิดความสุขในหมู่ประชาชน
2. ให้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด
3. นโยบายที่ ครม.อนุมัติ ถือเป็นเป้าหมายหรือทิศทางร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
4. ในภาวะวิกฤติการทำงานของรัฐบาลต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ต้องไม่เป็นรัฐบาลที่แบ่งพรรค
5. รัฐมนตรีทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสภาอย่างสม่ำเสมอ ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของ ส.ส.และตอบกระทู้
6. ให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน พฤติกรรมใดๆ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่น ขอให้ระวังเป็นพิเศษ
7. ในรัฐบาลที่เชื่อมั่นวิถีทางประชาธิปไตย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
8. รัฐบาลชุดนี้ต้องพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งในเชิงนโยบายและเรื่องอื่นๆ
9. รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิเหนือประชาชนคนอื่นในแง่การปฏิบัติตามกฎหมาย
-สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการอาฟตาฮอตไลน์ คืออะไร ตอบ 1385
- -ป้ายสติกเกอร์ป้องกันปัญหาก่อคววามไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสตูลที่ติดกับรถยนต์และรถมอตอร์ไซต์มีรูปร่างอย่างไร
ตอบ รถมอเตอร์ไซต์ รูปสามเหลี่ยม รถยนต์ รูปสี่เหลี่ยม
-เด็กพิการได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมอย่างไร ตอบ ทั่วไป /ไปกลับ/พักนอน = 2000 /3100/8000 บาท
-คู่ชิงชนะเลิศคาร์ลิงคัพ 2010 ของอังกฤษ คือทีมใด
ตอบ แอสตัน วิลล่า กับ ผู้ชนะระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
-"เติ้ง" นั่งหัวโต๊ะซดหูฉลามคุยเพื่อแผ่นดิน เดินหน้าจับมือร่วมแก้ รธน. เติ้ง หมายถึงใคร
ตอบ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา
-ทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีสีสันทันที หลัง ครม. “มาร์ค 4” มีชื่อของ “สามสี” สามสีมคือฉายาของใคร
ตอบ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
-พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคใดที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรภูมิใจไทย
-เบอร์โทรมรณะ 3 หมายเลขได้แก่เบอร์ใดบ้าง
ตอบ 3 เบอร์ คือ 08-3336-6867, 08-3336-8567 และ 08-3333-6768
ข่าวลือ ชาวบ้านใน จ.ลำปาง โชว์เบอร์โทรศัพท์ที่มีข่าวกระฉ่อนว่าหากใครรับสายแล้วจะเสียชีวิต
-เฮติแผ่นดินไวรอบสองขนาดแรงสั่นสะเทือนเท่าไร
ตอบ เฮติไหวอีก หนีตายอลหม่านวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.1 ริกเตอร์
-ผลการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ณ โคราช ไทยพบโปร์แลนด์
ตอบ ไทย 1 โปร์แลนด์ 3

-ปุ๋ยยี่ห้อใดถูกจับข้อหาแชร์ลูกโซ่
ตอบ ดีเอสไอลุยค้นบริษัทเบสท์ 59 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรปุ๋ยปูแดงไคโตซาน
-3 นายตำรวจ ที่ กต.ร.มีมติให้กลับเข้ารับราชการมีใครบ้าง
ตอบ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.ภ.4 และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อดีต ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กลับเข้ารับราชการ
-เจ้าของที่ดินเขายายเที่ยงคนแรกที่ได้รับจัดสรรคือใคร ตอบ นายเป้า/พระเป้า สินนอก
-สินค้าที่ไม่ได้รับการพิจารณาควบคุมคือ ตอบ ก๊าซ NGV
-รมต.อภิสิทธิ์ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันใด ตอบ 18 มกราคม 2553
-อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านใดเดินทางไปเยี่ยมประชาชนชาวเฮติ ตอบ บลิน คลินตัน
-ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ที่โคราชมีทีมชาติใดร่วมการแข่งขัน
ตอบ 4 ทีม คือ เดนมาร์ก โปร์แลน สิงคโปร์ และไทย
ระยะเวลาการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ตอบ 17 - 23 มกราคม 2553
-ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ http://hrd.obec.go.th
-"เด็กเทคนิคช่างกลตีกัน" เกี่ยวข้องกับสถาบันใดมากที่สุดในขณะนี้ ตอบ ช่างกลปทุมวัน , อุเทนถวาย
-สินค้าควบคุมที่จะนำเสนอ ครม.มีกี่รายการและเพิ่มล่าสุดคือรายการใด
ตอบ 39 เพิ่ม แก๊ส NGV เป็น 40 รายการ
- ครูผู้มีอุดมการณ์-ทุ่มเทเสียสละ 4 คน 4 ภาค ปี 2553 ได้แก่ใครบ้าง
ตอบ นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม จ.ปัตตานี
นางเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่
นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จ.กาญจนบุรี และ
นายโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี
-การปรับรัฐมนตรี ของ มาร์ค 4 มีตำแหน่งใดบ้าง
ตอบ
1. นางพรรณศิริ กุลนาถสิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2.นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แทน นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง
3.นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ เป็น รมต.สาธารณสุข
4.นายชินวรณ์ บูญเกียรติ เป็น รมต.ศึกษาธิการ
5. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็น รองนายกรัฐมนตรี
-ข้าวสายพันธุ์ใหม่ของอินเดียที่นายหลวงทรงสนพระทัย มีคุณสมบัติ แช่น้ำ 45 นาทีสามารถทานได้เลย ชื่ออะไร ตอบ อะโกรนีโบร่า
-คำขวัญวันครู 2553 ตอบ น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
-เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. คือ ตอบ http://www.otepc.net
-วิสัยทัศน์ สำนักงาน ก.ค.ศ. คือ
ตอบ สำนัก งาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
-พันธกิจของ ก.ค.ศ. คือ
ตอบ
1. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลกร
-ยุทธศาสตร์ ก.ค.ศ. คือ
ตอบ 1. วิจัยและพัฒนาเป็นฐานการบริหารงานบุคคล (Research Based)
2. เสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการบริหารงานบุคคล
-เป้าประสงค์ ของ ก.ค.ศ. คือ
ตอบ ระบบ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐานจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
-ค่านิยม ก.ค.ศ. คือ
ตอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดความถูกต้อง เสียสละ สร้างสรรค์ จิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม
-วัฒนธรรม ก.ค.ศ. คือ ตอบ รวดเร็ว มาตรฐาน บริการอย่างเป็นธรรม
-กลุ่มคนเสื้อแดงย้ายการชุมนุมจากเขายายเทียงแล้วจะไปชุมนุมที่ใดในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2553
ตอบ เขาสอยดาว
-สุริยุปราคา เกิดขึ้นล่าสุดในวันใด ตอบ 15 มกราคม 2553 ในเวลา 15:37 น. และสิ้นสุดเวลา 16:58 น.
-ดาวเคราะห์ใดเคลื่อนที่ใกล้โลกในวันที่ 15 มกราคม 2553 ห่างเพียง 99 ล้านปีแสง
ตอบ ดาวอังคาร
-ฑูตการท่องเที่ยวกลอฟของไทย 2010 คือใคร ตอบ เรียว อิชิกาวา

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ เป็นรัฐมนตรีคนที่เท่าไรของประเทศไทย
A.
55
B.
54
C.
53
D.
52
Q.2) ประเทศใดเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเชียนครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
A.
ไทย
B.
มาเลเซีย
C.
เวียตนาม
D.
บรูไนดาูรูซารัม
Q.3) วันที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
A.
19 ธันวาคม 2551
B.
20 ธันวาคม 2551
C.
21 ธันวาคม 2551
D.
22 ธันวาคม 2551
Q.4) "คณะรัฐมนตรี"ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่คน
A.
36
B.
35
C.
34
D.
33
Q.5) ผลผลิตหลักของสพฐ. ปี 2552 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่
A.
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
B.
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
C.
เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
D.
ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Q.6) เป้าหมายการให้บริการของสพฐ. ปี 2552 มี 3 ด้าน ข้อใดไม่ใช่
A.
ด้านโอกาสทางการศึกษา
B.
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
C.
ด้านคุณภาพการศึกษา
D.
ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Q.7) กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552 มี 6 กลยุทธ์ ข้อใดไม่มี
A.
เศรษฐกิจพอเพียง
B.
เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ
C.
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของสถานศึกษา
D.
เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Q.8) การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำเป็น...
A.
ผลผลิต
B.
มาตรการ
C.
ผลลัพท์
D.
ตัวบ่งชี้ผลสำเร็จ
Q.9) กลยุทธ์ของสพฐ.เรื่องปลูกฝังคุณธรรม ตั้งเป้าหมายความสำเร็จ ไว้ตามข้อใด
A.
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ผ่านการประเมินคุณธรรม
B.
นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ผ่านการประเมินคุณธรรม
C.
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ผ่านการประเมินคุณธรรม
D.
นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ผ่านการประเมินคุณธรรม
Q.10) ปี 2551 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.มีเป้าหมายความสำเร็จโดยให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลฯและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถพัฒนาระบบได้มาตรฐานได้ตามข้อใด
A.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80
B.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60
C.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50
D.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30
Q.11) เนื่องจากมีโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2552 สพฐ.จึงมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีอัตราการขาดครูไม่เกินร้อยละ.....
A.
60
B.
40
C.
30
D.
20
Q.12) ปี 2552 สพฐ.มีนโยบายโดยเป้าหมายความสำเร็จด้านการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในอัตราส่วนตามข้อใด
A.
1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน
B.
1 เครื่องต่อนักเรียน 2 คน
C.
1 เครื่องต่อนักเรียน 20 คน
D.
1 เครื่องต่อนักเรียน 40 คน
Q.13) โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 120 คน ควรมีส้วมกี่ที่ ตามเกณฑ์
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Q.14) ข้อใดมีหน่วยความเร็วที่เร็วที่สุดของระบบอินเตอร์เน็ตในข้อต่อไปนี้
A.
256 Mbps
B.
512 Mbps
C.
1 Mps
D.
2 Mps
Q.15) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันที่ 11 มกราคม 2552
A.
มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากผู้สมัครเกิน10คน
B.
มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งหมด 29 คน
C.
มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งหมด 22 จังหวัด
D.
มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งสิ้น 62 เขตเลือกตั้ง
Q.16) แชมป์ฟุตบอลสโมสรโลก 2008 คือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แข่งที่ประเทศใด
A.
อังกฤษ
B.
จีน
C.
ญี่ปุ่น
D.
อาร์เจนติน่า
Q.17) หลักฐานเอกสารข้อใดคือ ระเบียนสะสม ซึ่งใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
A.
ป.พ.4
B.
ป.พ.6
C.
ป.พ.8
D.
ป.พ.9
Q.18) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังนี้ ต ๒.๓ ม.๔-๖/๓ ข้อใดต่อไปนี้สรุปไม่ถูกต้อง
A.
๒.๓ ---สาระที่ ๒ มาตรฐานข้อที่ ๓
B.
ต ---กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
C.
ม.๔-๖/๓ ---ตัวชี้วัดมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ ๓
D.
ทุกข้อที่กล่าวมาสรุปได้ถูกต้องแล้ว
Q.19) มาตรฐานการศึกษาของชาติมี 3 มาตรฐาน ข้อใดไม่ใช่
A.
แนวการจัดการศึกษา
B.
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้
C.
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
D.
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นคนไทย
Q.20) ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุตรสาวเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นปีที่ 1 ข้อใดถูกต้องที่สุด
A.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัดิการการศึกษาบุตรได้บางส่วน
B.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ทั้งหมด
C.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ไม่เกิน 20,000 บาท
D.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ทั้งหมดแต่ไม่เกิน15,000บาท
Q.21) ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครูจะเดินทางไป "ดูงาน"ที่ประเทศเวียตนาม ข้อใดถูกต้องที่สุด
A.
ท่านผอ.ต้องเขียนขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศไปที่สพฐ.
B.
ท่านผอ.เขียนขออนุญาตที่เขตฯพื้นที่เท่านั้นไม่ต้องไปที่ สพฐ.
C.
ท่านผอ.ต้องเขียนขอออกนอกประเทศก่อนเดินทางไป 45 วัน
D.
การไปดูงานไม่จำเป็นต้องให้สถานศึกษาที่จะไปดูงานทำหนังสือตอบรับมา
Q.22) คู่ชิงฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2008
A.
ไทย-เวียตนาม
B.
ไทย-สิงคโปร์
C.
ไทย-มาเลเซีย
D.
ไทย-เมียนมาร์
Q.23) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนลงข้อมูล M-OBEC ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2551 ในโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
A.
พัสดุ
B.
ครุภัณฑ์
C.
งบประมาณ
D.
การเงินของโรงเรียน SBM
Q.24) เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนหรืออุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีพ่อแม่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี
A.
14000 บาท
B.
20000 บาท
C.
30000 บาท
D.
40000 บาท
Q.25) ข้อแรกของหลักการ 5 ส คือข้อใด
A.
สะสาง
B.
สะดวก
C.
สะอาด
D.
สร้างนิสัย
Q.26) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่คน
A.
ไม่มี
B.
มี 1 คน
C.
มี 2 คน
D.
มี 3 คน
Q.27) บุคคลใดต่อไปนี้มีตำแหน่งต่างจากคนอื่นๆในสพฐ.
A.
นายสมเกียรติ ชอบผล
B.
นายวินัย รอดจ่าย
C.
นางอ่องจิต เมธยะประภาส
D.
นายเสน่ห์ ขาวโต
Q.28) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่กิจกรรม
A.
2
B.
3
C.
4
D.
5
Q.29) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม "โครงสร้าง" มีกี่คน
A.
3
B.
4
C.
8
D.
13
Q.30) "บันทึก สพฐ. ๒๕๕๒" มีโ ทนสีตามข้อใด
A.
เหลือง
B.
ชมพู
C.
เขียว
D.
น้ำเงิน
Q.31) รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2551
A.
พอล ยังแมน
B.
พอล คลุกแมน
C.
พอล ทายัง
D.
พอล ยังคู

เฉลย

เฉลย

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย

Correct

Q.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. ฉบับที่ 16
B. ฉบับที่ 17
C. ฉบับที่ 18 (your answer)
D. ฉบับที่ 19
Unanswered

Q.2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้วันใด

A. 22 สิงหาคม 2550
B. 23 สิงหาคม 2550
C. 24 สิงหาคม 2550 (correct answer)
D. 25 สิงหาคม 2550
Unanswered

Q.3) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร

A. นายนรนิต เศรษฐบุตร
B. นายประสงค์ สุ่นสิริ
C. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (correct answer)
D. นายอนันต์ปัญญารชุน
Unanswered

Q.4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา

A. 9 หมวด 78 มาตรา
B. 9 หมวด 87 มาตรา
C. 12 หมวด 309 มาตรา
D. 15 หมวด 309 มาตรา (correct answer)
Unanswered

Q.5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดใดว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

A. หมวด 1
B. หมวด 2
C. หมวด 3 (correct answer)
D. หมวด 4
Unanswered

Q.6) นโยบาย 8 ข้อของรัฐบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน เข้าหมวดใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. หมวด 3
B. หมวด 5 (correct answer)
C. หมวด 7
D. หมวด 9
Unanswered

Q.7) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

A. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
B. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
C. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ (correct answer)
D. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
Unanswered

Q.8) องคมนตรีมีกี่คน ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. 17
B. 18 (correct answer)
C. 19
D. ตามพระราชอัธยาศัย
Unanswered

Q.9) ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา (correct answer)
B. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
C. ประธานวุฒิสภา
D. นายกรัฐมนตรี
Unanswered

Q.10) ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา
B. ประธานวุฒิสภา
C. ประธานสภาผู้อแทนราษฎร
D. ประธานองคมนตรี (correct answer)
Unanswered

Q.11) มาตราใด ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

A. มาตรา 22
B. มาตรา 35
C. มาตรา 49 (correct answer)
D. มาตรา 83
Unanswered

Q.12) ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ข้อใดจัดเป็นหน้าที่

A. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
B. รับราชการทหาร
C. ปฏิบัติตามกฎหมาย
D. ข้อ ก และ ข ถูก ข้อ ค ผิด (correct answer)
Unanswered

Q.13) การดำเนินการที่ทำให้รัฐเป็นเจ้าของอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละเท่าใดจะกระทำมิได้

A. 50
B. 51 (correct answer)
C. 52
D. 53
Unanswered

Q.14) รัฐสภาประกอบด้วย สส. และ สว.จำนวนกี่คน

A. 480 คน
B. 500 คน
C. 580 คน
D. 630 คน (correct answer)
Unanswered

Q.15) ใครดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา

A. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
B. ประธานวุฒิสภา (correct answer)
C. รองประธานวุฒิสภา
D. รองประธานรัฐสภาคนที่ 2
Unanswered

Q.16) ร่างกฎหมายเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าภายในกี่วัน

A. 10 วัน
B. 20 วัน (correct answer)
C. 30 วัน
D. 40 วัน
Unanswered

Q.17) กฎหมายบังคับใช้เมื่อใด

A. เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
B. ผ่าน 20 วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
C. ผ่าน 30วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
D. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (correct answer)
Unanswered

Q.18) สมาชิกสภาผู้แทนมีจำนวนกี่คน

A. 450 คน
B. 480 คน (correct answer)
C. 175 คน
D. 230 คน
Unanswered

Q.19) สส.ที่มาจากการแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ใด

A. 40 คน
B. ุ60 คน
C. 80 คน (correct answer)
D. 120 คน
Unanswered

Q.20) สว.ที่มีจากการสรรหามีจำนวนกี่คน

A. 72 คน
B. 74 คน (correct answer)
C. 76 คน
D. 78 คน

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

Correct

Q.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. ฉบับที่ 16
B. ฉบับที่ 17
C. ฉบับที่ 18 (your answer)
D. ฉบับที่ 19
Unanswered

Q.2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้วันใด

A. 22 สิงหาคม 2550
B. 23 สิงหาคม 2550
C. 24 สิงหาคม 2550 (correct answer)
D. 25 สิงหาคม 2550
Unanswered

Q.3) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร

A. นายนรนิต เศรษฐบุตร
B. นายประสงค์ สุ่นสิริ
C. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (correct answer)
D. นายอนันต์ปัญญารชุน
Unanswered

Q.4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา

A. 9 หมวด 78 มาตรา
B. 9 หมวด 87 มาตรา
C. 12 หมวด 309 มาตรา
D. 15 หมวด 309 มาตรา (correct answer)
Unanswered

Q.5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดใดว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

A. หมวด 1
B. หมวด 2
C. หมวด 3 (correct answer)
D. หมวด 4
Unanswered

Q.6) นโยบาย 8 ข้อของรัฐบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน เข้าหมวดใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. หมวด 3
B. หมวด 5 (correct answer)
C. หมวด 7
D. หมวด 9
Unanswered

Q.7) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

A. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
B. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
C. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ (correct answer)
D. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
Unanswered

Q.8) องคมนตรีมีกี่คน ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. 17
B. 18 (correct answer)
C. 19
D. ตามพระราชอัธยาศัย
Unanswered

Q.9) ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา (correct answer)
B. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
C. ประธานวุฒิสภา
D. นายกรัฐมนตรี
Unanswered

Q.10) ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา
B. ประธานวุฒิสภา
C. ประธานสภาผู้อแทนราษฎร
D. ประธานองคมนตรี (correct answer)
Unanswered

Q.11) มาตราใด ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

A. มาตรา 22
B. มาตรา 35
C. มาตรา 49 (correct answer)
D. มาตรา 83
Unanswered

Q.12) ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ข้อใดจัดเป็นหน้าที่

A. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
B. รับราชการทหาร
C. ปฏิบัติตามกฎหมาย
D. ข้อ ก และ ข ถูก ข้อ ค ผิด (correct answer)
Unanswered

Q.13) การดำเนินการที่ทำให้รัฐเป็นเจ้าของอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละเท่าใดจะกระทำมิได้

A. 50
B. 51 (correct answer)
C. 52
D. 53
Unanswered

Q.14) รัฐสภาประกอบด้วย สส. และ สว.จำนวนกี่คน

A. 480 คน
B. 500 คน
C. 580 คน
D. 630 คน (correct answer)
Unanswered

Q.15) ใครดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา

A. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
B. ประธานวุฒิสภา (correct answer)
C. รองประธานวุฒิสภา
D. รองประธานรัฐสภาคนที่ 2
Unanswered

Q.16) ร่างกฎหมายเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าภายในกี่วัน

A. 10 วัน
B. 20 วัน (correct answer)
C. 30 วัน
D. 40 วัน
Unanswered

Q.17) กฎหมายบังคับใช้เมื่อใด

A. เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
B. ผ่าน 20 วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
C. ผ่าน 30วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
D. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (correct answer)
Unanswered

Q.18) สมาชิกสภาผู้แทนมีจำนวนกี่คน

A. 450 คน
B. 480 คน (correct answer)
C. 175 คน
D. 230 คน
Unanswered

Q.19) สส.ที่มาจากการแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ใด

A. 40 คน
B. ุ60 คน
C. 80 คน (correct answer)
D. 120 คน
Unanswered

Q.20) สว.ที่มีจากการสรรหามีจำนวนกี่คน

A. 72 คน
B. 74 คน (correct answer)
C. 76 คน
D. 78 คน

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

Correct

Q.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. ฉบับที่ 16
B. ฉบับที่ 17
C. ฉบับที่ 18 (your answer)
D. ฉบับที่ 19
Unanswered

Q.2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้วันใด

A. 22 สิงหาคม 2550
B. 23 สิงหาคม 2550
C. 24 สิงหาคม 2550 (correct answer)
D. 25 สิงหาคม 2550
Unanswered

Q.3) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร

A. นายนรนิต เศรษฐบุตร
B. นายประสงค์ สุ่นสิริ
C. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (correct answer)
D. นายอนันต์ปัญญารชุน
Unanswered

Q.4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา

A. 9 หมวด 78 มาตรา
B. 9 หมวด 87 มาตรา
C. 12 หมวด 309 มาตรา
D. 15 หมวด 309 มาตรา (correct answer)
Unanswered

Q.5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดใดว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

A. หมวด 1
B. หมวด 2
C. หมวด 3 (correct answer)
D. หมวด 4
Unanswered

Q.6) นโยบาย 8 ข้อของรัฐบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน เข้าหมวดใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. หมวด 3
B. หมวด 5 (correct answer)
C. หมวด 7
D. หมวด 9
Unanswered

Q.7) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

A. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
B. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
C. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ (correct answer)
D. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
Unanswered

Q.8) องคมนตรีมีกี่คน ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. 17
B. 18 (correct answer)
C. 19
D. ตามพระราชอัธยาศัย
Unanswered

Q.9) ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา (correct answer)
B. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
C. ประธานวุฒิสภา
D. นายกรัฐมนตรี
Unanswered

Q.10) ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา
B. ประธานวุฒิสภา
C. ประธานสภาผู้อแทนราษฎร
D. ประธานองคมนตรี (correct answer)
Unanswered

Q.11) มาตราใด ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

A. มาตรา 22
B. มาตรา 35
C. มาตรา 49 (correct answer)
D. มาตรา 83
Unanswered

Q.12) ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ข้อใดจัดเป็นหน้าที่

A. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
B. รับราชการทหาร
C. ปฏิบัติตามกฎหมาย
D. ข้อ ก และ ข ถูก ข้อ ค ผิด (correct answer)
Unanswered

Q.13) การดำเนินการที่ทำให้รัฐเป็นเจ้าของอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละเท่าใดจะกระทำมิได้

A. 50
B. 51 (correct answer)
C. 52
D. 53
Unanswered

Q.14) รัฐสภาประกอบด้วย สส. และ สว.จำนวนกี่คน

A. 480 คน
B. 500 คน
C. 580 คน
D. 630 คน (correct answer)
Unanswered

Q.15) ใครดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา

A. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
B. ประธานวุฒิสภา (correct answer)
C. รองประธานวุฒิสภา
D. รองประธานรัฐสภาคนที่ 2
Unanswered

Q.16) ร่างกฎหมายเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าภายในกี่วัน

A. 10 วัน
B. 20 วัน (correct answer)
C. 30 วัน
D. 40 วัน
Unanswered

Q.17) กฎหมายบังคับใช้เมื่อใด

A. เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
B. ผ่าน 20 วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
C. ผ่าน 30วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
D. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (correct answer)
Unanswered

Q.18) สมาชิกสภาผู้แทนมีจำนวนกี่คน

A. 450 คน
B. 480 คน (correct answer)
C. 175 คน
D. 230 คน
Unanswered

Q.19) สส.ที่มาจากการแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ใด

A. 40 คน
B. ุ60 คน
C. 80 คน (correct answer)
D. 120 คน
Unanswered

Q.20) สว.ที่มีจากการสรรหามีจำนวนกี่คน

A. 72 คน
B. 74 คน (correct answer)
C. 76 คน
D. 78 คน

แนวข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบความรอบรู้ "ครูผู้ช่วย " 2554

แนวข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 08:32 น.
แนวข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์1. ปัญญาประดิษฐ์ คือ วิชาการที่เกี่ยวกับการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ในลัษณะใดก. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เหมือนคนข. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ค. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่คิดเหตุผลได้ง. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถทำงานที่ต้องใช้ปัญญาทำได้ แนวข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์
1. ปัญญาประดิษฐ์ คือ วิชาการที่เกี่ยวกับการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ในลัษณะใด
ก. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เหมือนคน
ข. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
ค. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่คิดเหตุผลได้
ง. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถทำงานที่ต้องใช้ปัญญาทำได้
2. วิวัฒนาการของการประยุกต์คอมพิวเตอร์จัดเรียงเป็นยุคต่าง ๆ ตามข้อใด
ก. ยุคหลอดวิทยุ ยุคทรานซิสเตอร์ ยุควงจรรวม
ข. ยุคคำนวณ ยุคประมวลผล ยุคสารสนเทศ ยุคความรู้
ค. ยุคคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ยุคเมนเฟรม ยุคมินิคอมพิวเตอร์ ยุคไมโครคอมพิวเตอร์
ง. ยุคประมวลผล ยุคคำนวณ ยุคสารสนเทศ
3. หลักการที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนคืออะไร
ก. สร้างบทเรียนให้มีความยาวที่สุด
ข. ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำสูงสุด
ค. ให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงสุด
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด
ก. ฮาร์ดดิสก์ ซีดี คีย์บอร์ด
ข. กล้องดิจิทัล ลำโพง ซีพียู
ค. กล้องดิจิทัล จอภาพสัมผัส คีย์บอร์ด
ง. จอภาพสัมผัส เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล
5. ข้อใดเป็นการท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์
ก. บอกรหัสผ่านกับเพื่อนสนิทเผื่อลืม
ข. ลงทะเบียนกับเว็บไซต์เฉพาะที่เชื่อถือได้
ค. นัดพบกับเพื่อนออนไลน์เพื่อทำความรู้จัก
ง. สืบค้นและดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่กำลังออกฉาย
6. ข้อใดเป็นมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องที่สุด
ก. ส่งต่อจดหมายลูกโซ่
ข. กระจายข้อมูลให้เพื่อนให้มากที่สุด
ค. ตรวจสอบการใช้ภาษาก่อนส่งข้อความ
ง. คิดอย่างไรก็เขียนตอบบนกระดานสนทนาอย่างนั้น
7. ความสัมพันธ์ของเลขทะเบียนนักศึกษากับชื่อนักศึกษา เป็นความสัมพันธ์ชนิดใด
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลและความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one)
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลและความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many)
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลและความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลและความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
8. การเลือกคอมพิวเตอร์ใช้ในการศึกษาควรพิจารณาข้อความใดต่อไปนี้เป็นอันดับแรก
ก. จัดเตรียมห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก
ข. กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้คอมพิวเตอร์
ค. กำหนดแบบและขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. กำหนดบุคลากรผู้ใช้คอมพิวเตอร์
9. ข้อใดเรียงลำดับของหน่วยข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
ก. Bit , Byte , Record , File
ข. Bit , Byte , Record , Field
ค. Bit , Byte , Field , Record , File
ง. Bit , Byte , Record , File , Field
10. CAI ย่อมาจากอะไร
ก. Computer and Assisted Instruction
ข. Communication Assisted Information
ค. Communication Assisted Instruction
ง. Computer Assisted Instruction


http://www.watcharapon.net

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบคร

Q.1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด

A. 21 ธันวาคม 2552
B. 22 ธันวาคม 2552
C. 23 ธันวาคม 2552 (correct answer)
D. 24 ธันวาคม 2552
Unanswered

Q.2) รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละเท่าใด

A. ร้อยละ 1.2 (correct answer)
B. ร้อยละ 1.5
C. ร้อยละ 2.2
D. ร้อยละ 2.5
Unanswered

Q.3) โครงการต้นกล้าอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงด้านใดของรัฐบาล

A. การเมือง
B. เศรษฐกิจ (correct answer)
C. สังคม
D. การศึกษา
Unanswered

Q.4) คำกล่าวใดที่นายกอภิสิทธิ์ใช้ในการฉายภาพกลับไป ปี 2551

A. วิกฤต
B. วิกฤตเศรษฐกิจ
C. วิกฤตซ้ำ
D. วิกฤตซ้ำซ้อน (correct answer)
Unanswered

Q.5) โครงการต้นกล้าอาชีพเกี่ยวข้องกับทุกข้อยกเว้นข้อใด

A. คนตกงาน
B. คนที่ถูกปลดออกจากงาน
C. คนที่อยากเข้าทำงานใหม่ (correct answer)
D. คนจบการศึกษาใหม่
Unanswered

Q.6) ข้อใด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

A. AFTA
B. ASIEN
C. WTO
D. GDP (correct answer)
Unanswered

Q.7) ด้านการส่งออกรัฐบาลอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำให้ใกล้เคียงกับอักษรข้อใด

A. U
B. L
C. V
D. W (correct answer)
Unanswered

Q.8) นโยบายการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ข้อใด

A. ประชาชนสำคัญที่สุด
B. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
C. ศูนย์กลางคือประชาชน
D. ประชาชนต้องมาก่อน (correct answer)
Unanswered

Q.9) เบี้ยคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับทุกคนในเดือนใด

A. ธันวาคม 2552
B. มกราคม 2553
C. มีนาคม 2553
D. เมษายน 2553 (correct answer)
Unanswered

Q.10) ระบบจำนำกับระบบประกันราคาสินค้าเกษตร มีความต่างในการช่วยเหลือเกษตรกรกี่เท่า เบี้

A. 2 เท่า
B. 3 เท่า
C. 4 เท่า
D. 5 เท่า (correct answer)
Unanswered

Q.11) นโยบายตามโครงการใดเกี่ยวข้องกับด้านสังคมมากที่สุด

A. อสม.
B. เบี้ยคนพิการ
C. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
D. นโยบาย 5 รั้ว (correct answer)
Unanswered

Q.12) แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน ในข้อใดที่รัฐบาลยังทำไม่ได้

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เงินตอบแทน อสม.
C. โครงการชุมชนพอเพียง
D. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม
E. น้ำมัน (correct answer)
Correct

Q.13) นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
C. 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
D. กองทุนหมู่บ้าน
E. ถูกทั้งข้อ C และ D (your answ

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบคร

Q.1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด

A. 21 ธันวาคม 2552
B. 22 ธันวาคม 2552
C. 23 ธันวาคม 2552 (correct answer)
D. 24 ธันวาคม 2552
Unanswered

Q.2) รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละเท่าใด

A. ร้อยละ 1.2 (correct answer)
B. ร้อยละ 1.5
C. ร้อยละ 2.2
D. ร้อยละ 2.5
Unanswered

Q.3) โครงการต้นกล้าอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงด้านใดของรัฐบาล

A. การเมือง
B. เศรษฐกิจ (correct answer)
C. สังคม
D. การศึกษา
Unanswered

Q.4) คำกล่าวใดที่นายกอภิสิทธิ์ใช้ในการฉายภาพกลับไป ปี 2551

A. วิกฤต
B. วิกฤตเศรษฐกิจ
C. วิกฤตซ้ำ
D. วิกฤตซ้ำซ้อน (correct answer)
Unanswered

Q.5) โครงการต้นกล้าอาชีพเกี่ยวข้องกับทุกข้อยกเว้นข้อใด

A. คนตกงาน
B. คนที่ถูกปลดออกจากงาน
C. คนที่อยากเข้าทำงานใหม่ (correct answer)
D. คนจบการศึกษาใหม่
Unanswered

Q.6) ข้อใด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

A. AFTA
B. ASIEN
C. WTO
D. GDP (correct answer)
Unanswered

Q.7) ด้านการส่งออกรัฐบาลอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำให้ใกล้เคียงกับอักษรข้อใด

A. U
B. L
C. V
D. W (correct answer)
Unanswered

Q.8) นโยบายการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ข้อใด

A. ประชาชนสำคัญที่สุด
B. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
C. ศูนย์กลางคือประชาชน
D. ประชาชนต้องมาก่อน (correct answer)
Unanswered

Q.9) เบี้ยคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับทุกคนในเดือนใด

A. ธันวาคม 2552
B. มกราคม 2553
C. มีนาคม 2553
D. เมษายน 2553 (correct answer)
Unanswered

Q.10) ระบบจำนำกับระบบประกันราคาสินค้าเกษตร มีความต่างในการช่วยเหลือเกษตรกรกี่เท่า เบี้

A. 2 เท่า
B. 3 เท่า
C. 4 เท่า
D. 5 เท่า (correct answer)
Unanswered

Q.11) นโยบายตามโครงการใดเกี่ยวข้องกับด้านสังคมมากที่สุด

A. อสม.
B. เบี้ยคนพิการ
C. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
D. นโยบาย 5 รั้ว (correct answer)
Unanswered

Q.12) แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน ในข้อใดที่รัฐบาลยังทำไม่ได้

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เงินตอบแทน อสม.
C. โครงการชุมชนพอเพียง
D. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม
E. น้ำมัน (correct answer)
Correct

Q.13) นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
C. 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
D. กองทุนหมู่บ้าน
E. ถูกทั้งข้อ C และ D (your answ

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อ

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา http://oopps.bloggang.com


เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา http://sobkroo.blogspot.com/

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อ

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา http://oopps.bloggang.com


เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา http://sobkroo.blogspot.com/

ข้อสอบ วิชาพลวัต

ข้อสอบ วิชาพลวัต
1. แนวทางพื้นฐานหลัก 4 ประการในการบริหารประเทศ คือ

ตอบ 1. ปกป้องและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 2. สร้างความปรองดองสมานฉันท์

3. พื้นฟูเศรษฐกิจไทย 4. พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง

2. การจัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายของรัฐบาลใด

ตอบ รัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

3. การปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ การพัฒนาครู เป็นนโยบายการศึกษาด้านใด

ตอบ ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

4. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จัดให้กับเด็กในระดับใด

ตอบ ระดับอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

5. นโยบายด้านการศึกษาของ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ มีกี่ข้อ

ตอบ 8 ข้อ

6. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ความสำคัญในเรื่องใด

ตอบ คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วมทางการศึกษา

7. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เน้นด้านใดเป็นสำคัญ

ตอบ โอกาส

8. รายหัวนักเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กคือเท่าใด

ตอบ 2400 บาท

9. ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนก่อนประถมคือ

ตอบ 100 บาท

10. เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษาจัดสรรให้เท่าใด

ตอบ 360 บาท

11. ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมจัดสรรให้เท่าใด

ตอบ 300 บาท

12. วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ราคาถูกคือ

ตอบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

13. แหล่งเรียนรู้ราคาถูกคือสถานที่ใด

ตอบ กศน. ตำบล

14. ภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วยใครบ้าง

ตอบ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกรรมการนักเรียน

15. โรงเรียน ทำมาหากิน คือโรงเรียนใด

ตอบ โรงเรียนดีประจำตำบล

16. การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุกี่ปีถึงกี่ปี

ตอบ อายุย่างเข้าสู่ปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าสู่ปีที่ 16

17. ยุทธศาสตร์แห่งชาติต้องการให้คนไทยมีลักษณะเช่นไร

ตอบ มีสุข ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น

18. จังหวัดที่ 77 คือจังหวัดใด?

ตอบ จังหวัดบึงกาฬ แยกมาจากจังหวัดหนองคาย

19. เลขาธิการ สพฐ. ชื่ออะไร

ตอบ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์

20. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการชื่ออะไร

ตอบ นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

21. นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ที่เน้นให้มีการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนระดับใด

ตอบ ป. 1 – 3

22. นโยบาย 3 D มีอะไรบ้าง

ตอบ Decency, Democracy, Drug

23. ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) คือนโยบายใด

ตอบ นโยบาย 3D

24. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในด้านใดในระบบ 3D

ตอบ Drug

25. ห้องสมุด 3 ดี ด้านใดบ้าง

ตอบ 1. หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดี 2. บรรยากาศและสถานที่ดี 3. ครูบรรณารักษ์และกิจกรรมดี

26. หนังสือพระราชนิพนธ์ คือหนังสือประเภทใด

ตอบ หนังสืออ้างอิง

27. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง

ตอบ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้

28. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คือ

ตอบ วิสัยทัศน์ประเทศไทย

29. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าอย่างไร

ตอบ การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

30. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาจากกฎหมายใด

ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2542

31. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่าอย่างไร

ตอบ การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

32. ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่าอย่างไร

ตอบ บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา นอกสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเขตพื้นการศึกษาเป็นต้นไป

33. มติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กี่รายการ อะไรบ้าง

ตอบ 5 รายการ ได้แก่ 1. ค่าเล่าเรียน 2. แบบเรียน 3. เครื่องแบบนักเรียน 4. อุปกรณ์การเรียน 5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ิต

34. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกี่กิจกรรม อะไรบ้าง

ตอบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.วิชาการ 2.คุณธรรม ลูกเสือ 3. ทัศนศึกษา 4. ITC

35. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐด้านใดบ้าง

ตอบ 1. การสนับสนุนจากรัฐ 2. เงินอุดหนุนจากรัฐ 3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

36. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ

ตอบ 3 รูปแบบ 1. การศึกษาในระบบ 2. การศึกษานอกระบบ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย

37. รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด

ตอบ การศึกษาในระบบ

38. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

ตอบ 2 ระดับ

39. Home school คืออะไร

ตอบ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

40. ครอบครัวจะประสงค์จัดการศึกษาขั้นฐานต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ใด

ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

41. ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา

ตอบ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์

42. เวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษาคือ

ตอบ เริ่มทำงาน 8.30 น. ถึง 16.30 น.

43. ในวันเปิดเรียน ชักธงขึ้น - ลง เวลาเท่าไร

ตอบ ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00 น.

44. ในวันปิดเรียน ชักธงขึ้น - ลง เวลาเท่าไร

ตอบ ชักขึ้น 8.00 น. ชักลง 18.00 น.

45. กำหนดการเปิด ปิดสถานศึกษาตามปกติในรอบปีการศึกษา ได้แก่

ตอบ ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน ปิดภาคเรียน 1 เมษายน ปีถัดไป

46. การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกินกี่วัน

ตอบ 7 วัน

47. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกินกี่วัน

ตอบ 15 วัน

48. การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นกี่ระดับ

ตอบ 3 ระดับ 1. ระดับก่อนประถมศึกษา 2. ระดับประถมศึกษา 3. ระดับมัธยมศึกษา

49. การจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวนกี่ปี

ตอบ 9 ปี

50. สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกิน 300 คนขึ้นไปมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กี่คน

ตอบ 15 คน

51. ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษากี่ด้าน

ตอบ 4 ด้าน คือ 1. ด้านวิชาการ 2. งบประมาณ 3. การบริการงานบุคล 4. การบริหารทั่วไป

52. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด

ตอบ ระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ

53. สถานศึกษาเอกชนมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดได้บ้าง

ตอบ จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท

54. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกี่ระบบ

ตอบ 2 ระบบ

55. สมศ. ย่อมาจาก

ตอบ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

56. สมศ. เป็นองค์กรใด

ตอบ องค์กรมหาชน

57. ผู้อำนวยการ สมศ. คนปัจจุบัน คือ

ตอบ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

58. การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยกี่ปี่

ตอบ 1 ครั้งใน 5 ปี

59. มาตรฐานการศึกษาของชาติ กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้กี่มาตรฐานกี่ตัวบ่งชี้

ตอบ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้

60. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด

ตอบ 4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้

61. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า

ตอบ คุรุสภา

62. คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนกี่คน

ตอบ 39 คน

63. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเท่าใด

ตอบ 31 คน

64. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนกี่คน

ตอบ 23 คน

65. อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนเท่าใด

ตอบ 12 คน

66. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถม มีจำนวนกี่คน

ตอบ 10 คน

67. วิทยฐานะของครูมีกี่วิทยฐานะ

ตอบ 4 วิทยฐานะ

68. ตำแหน่งทางวิชาการมีกี่ตำแหน่ง

ตอบ 4 ตำแหน่ง 1. อาจารย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3. รองศาสตราจารย์ 4. ศาสตราจารย์

69. ใครมีอำนาจสั่งบรรจุครูผู้ช่วย

ตอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

70. ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

ตอบ 4 ประเภท

71. กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ในการ บริหารกี่ปี 10 ปี

72. ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเป็นสมาชิกคุรุสภาประเภทใด

ตอบ สามัญ

73. ประธาน อ.ก.ค.ศ คนปัจจุบัน คือใคร

ตอบ นายเฉลียว อยู่ศรีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตำแหน่ง

74. กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคลในรูปของสภาหรือคณะกรรมการกี่องค์กร

ตอบ 4 องค์กร

75. สภาการศึกษา มีจำนวนเท่าไร

ตอบ 59 คน

76. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าไร

ตอบ 27 คน

77. เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาคือ

ตอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน

78. โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จะมีกรรมการสถานศึกษาได้กี่คน

ตอบ 9 คน

79. เด็กที่ด้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุครบเกณฑ์กี่ปี

ตอบ ย่างเข้าปีที่ 7

80. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจัดอย่างไร

ตอบ 1. จัดในรูปแบบพิเศษ 2. จัดตั้งแต่แระเกิดหรือพบความพิการ 3. จัดให้ได้รับบริการ

ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

81. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ

ตอบ 3 รูปแบบ

82. มีจุดมุ่งหมาย เงื่อนไข ความสำเร็จที่ยืดหยุ่น หมายถึง

ตอบ การศึกษานอกระบบ

83. การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดได้ในสถานศึกษาใด

ตอบ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน

84. ใครมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

85. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คน

ตอบ 17 คน

86. การลามีกี่ประเภท

ตอบ 9 ประเภท

87. การลาคลอดบุตรได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน

ตอบ 90 วัน

88. การยื่นเรื่องลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยให้ยื่นต่อใคร

ตอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

89. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีสิทธิยับยั้งการลาออกได้ไม่เกินกี่วัน

ตอบ 90 วัน

90. การลาประเภทใดไม่ต้องรออนุญาต

ตอบ การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

91. กงช. ย่อมาจาก

ตอบ คณะกรรมการว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

92. เงินประจำตำแหน่งของ ผอ.สพท เท่าใด

ตอบ 5,600 บาท

93. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการาครูปีละกี่ครั้ง

ตอบ 2 ครั้ง

94. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

ตอบ 10 ปี

95. วิสัยทัศน์ของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554)

ตอบ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

96. ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย หมายถึง

ตอบ จีน – อินเดีย

97. การดำรงชีวิตและดำรงตนบนทางสายกลาง คือ

ตอบ แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

98. ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวนกี่แห่ง

ตอบ 6 แห่ง

99. บุญเลี้ยงบ้าน หรือ บุญเลี้ยงผีปู่ตา เป็นประเพณีของจังหวัดใด

ตอบ อุดรธานี

100. เซ่นผีแต่งงาน เป็นประเพณีจังหวัดใด

ตอบ ตราด

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิ

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552


นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เทคนิตการทำข้อสอบ ภาค ข

รายละเอียด เชิญได้ที่

Wednesday, April 20, 2011

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพ

Q.1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด

A. 21 ธันวาคม 2552
B. 22 ธันวาคม 2552
C. 23 ธันวาคม 2552 (correct answer)
D. 24 ธันวาคม 2552
Unanswered

Q.2) รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละเท่าใด

A. ร้อยละ 1.2 (correct answer)
B. ร้อยละ 1.5
C. ร้อยละ 2.2
D. ร้อยละ 2.5
Unanswered

Q.3) โครงการต้นกล้าอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงด้านใดของรัฐบาล

A. การเมือง
B. เศรษฐกิจ (correct answer)
C. สังคม
D. การศึกษา
Unanswered

Q.4) คำกล่าวใดที่นายกอภิสิทธิ์ใช้ในการฉายภาพกลับไป ปี 2551

A. วิกฤต
B. วิกฤตเศรษฐกิจ
C. วิกฤตซ้ำ
D. วิกฤตซ้ำซ้อน (correct answer)
Unanswered

Q.5) โครงการต้นกล้าอาชีพเกี่ยวข้องกับทุกข้อยกเว้นข้อใด

A. คนตกงาน
B. คนที่ถูกปลดออกจากงาน
C. คนที่อยากเข้าทำงานใหม่ (correct answer)
D. คนจบการศึกษาใหม่
Unanswered

Q.6) ข้อใด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

A. AFTA
B. ASIEN
C. WTO
D. GDP (correct answer)
Unanswered

Q.7) ด้านการส่งออกรัฐบาลอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำให้ใกล้เคียงกับอักษรข้อใด

A. U
B. L
C. V
D. W (correct answer)
Unanswered

Q.8) นโยบายการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ข้อใด

A. ประชาชนสำคัญที่สุด
B. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
C. ศูนย์กลางคือประชาชน
D. ประชาชนต้องมาก่อน (correct answer)
Unanswered

Q.9) เบี้ยคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับทุกคนในเดือนใด

A. ธันวาคม 2552
B. มกราคม 2553
C. มีนาคม 2553
D. เมษายน 2553 (correct answer)
Unanswered

Q.10) ระบบจำนำกับระบบประกันราคาสินค้าเกษตร มีความต่างในการช่วยเหลือเกษตรกรกี่เท่า เบี้

A. 2 เท่า
B. 3 เท่า
C. 4 เท่า
D. 5 เท่า (correct answer)
Unanswered

Q.11) นโยบายตามโครงการใดเกี่ยวข้องกับด้านสังคมมากที่สุด

A. อสม.
B. เบี้ยคนพิการ
C. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
D. นโยบาย 5 รั้ว (correct answer)
Unanswered

Q.12) แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน ในข้อใดที่รัฐบาลยังทำไม่ได้

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เงินตอบแทน อสม.
C. โครงการชุมชนพอเพียง
D. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม
E. น้ำมัน (correct answer)
Correct

Q.13) นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
C. 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
D. กองทุนหมู่บ้าน
E. ถูกทั้งข้อ C และ D (your answ

Q.1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด A. 21 ธันวาคม 2552 B. 22 ธันวาคม 2552 C. 23 ธันวาคม 2552 (correct answer) D. 24 ธันวาค

Q.1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด

A. 21 ธันวาคม 2552
B. 22 ธันวาคม 2552
C. 23 ธันวาคม 2552 (correct answer)
D. 24 ธันวาคม 2552
Unanswered

Q.2) รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละเท่าใด

A. ร้อยละ 1.2 (correct answer)
B. ร้อยละ 1.5
C. ร้อยละ 2.2
D. ร้อยละ 2.5
Unanswered

Q.3) โครงการต้นกล้าอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงด้านใดของรัฐบาล

A. การเมือง
B. เศรษฐกิจ (correct answer)
C. สังคม
D. การศึกษา
Unanswered

Q.4) คำกล่าวใดที่นายกอภิสิทธิ์ใช้ในการฉายภาพกลับไป ปี 2551

A. วิกฤต
B. วิกฤตเศรษฐกิจ
C. วิกฤตซ้ำ
D. วิกฤตซ้ำซ้อน (correct answer)
Unanswered

Q.5) โครงการต้นกล้าอาชีพเกี่ยวข้องกับทุกข้อยกเว้นข้อใด

A. คนตกงาน
B. คนที่ถูกปลดออกจากงาน
C. คนที่อยากเข้าทำงานใหม่ (correct answer)
D. คนจบการศึกษาใหม่
Unanswered

Q.6) ข้อใด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

A. AFTA
B. ASIEN
C. WTO
D. GDP (correct answer)
Unanswered

Q.7) ด้านการส่งออกรัฐบาลอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำให้ใกล้เคียงกับอักษรข้อใด

A. U
B. L
C. V
D. W (correct answer)
Unanswered

Q.8) นโยบายการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ข้อใด

A. ประชาชนสำคัญที่สุด
B. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
C. ศูนย์กลางคือประชาชน
D. ประชาชนต้องมาก่อน (correct answer)
Unanswered

Q.9) เบี้ยคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับทุกคนในเดือนใด

A. ธันวาคม 2552
B. มกราคม 2553
C. มีนาคม 2553
D. เมษายน 2553 (correct answer)
Unanswered

Q.10) ระบบจำนำกับระบบประกันราคาสินค้าเกษตร มีความต่างในการช่วยเหลือเกษตรกรกี่เท่า เบี้

A. 2 เท่า
B. 3 เท่า
C. 4 เท่า
D. 5 เท่า (correct answer)
Unanswered

Q.11) นโยบายตามโครงการใดเกี่ยวข้องกับด้านสังคมมากที่สุด

A. อสม.
B. เบี้ยคนพิการ
C. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
D. นโยบาย 5 รั้ว (correct answer)
Unanswered

Q.12) แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน ในข้อใดที่รัฐบาลยังทำไม่ได้

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เงินตอบแทน อสม.
C. โครงการชุมชนพอเพียง
D. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม
E. น้ำมัน (correct answer)
Correct

Q.13) นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม

A. เรียนฟรี 15 ปี
B. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
C. 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
D. กองทุนหมู่บ้าน
E. ถูกทั้งข้อ C และ D (your answ

นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม

Question Excerpt From ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
Q.1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด
A.
21 ธันวาคม 2552
B.
22 ธันวาคม 2552
C.
23 ธันวาคม 2552
D.
24 ธันวาคม 2552
Q.2) รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละเท่าใด
A.
ร้อยละ 1.2
B.
ร้อยละ 1.5
C.
ร้อยละ 2.2
D.
ร้อยละ 2.5
Q.3) โครงการต้นกล้าอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงด้านใดของรัฐบาล
A.
การเมือง
B.
เศรษฐกิจ
C.
สังคม
D.
การศึกษา
Q.4) คำกล่าวใดที่นายกอภิสิทธิ์ใช้ในการฉายภาพกลับไป ปี 2551
A.
วิกฤต
B.
วิกฤตเศรษฐกิจ
C.
วิกฤตซ้ำ
D.
วิกฤตซ้ำซ้อน
Q.5) โครงการต้นกล้าอาชีพเกี่ยวข้องกับทุกข้อยกเว้นข้อใด
A.
คนตกงาน
B.
คนที่ถูกปลดออกจากงาน
C.
คนที่อยากเข้าทำงานใหม่
D.
คนจบการศึกษาใหม่
Q.6) ข้อใด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
A.
AFTA
B.
ASIEN
C.
WTO
D.
GDP
Q.7) ด้านการส่งออกรัฐบาลอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำให้ใกล้เคียงกับอักษรข้อใด
A.
U
B.
L
C.
V
D.
W
Q.8) นโยบายการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ข้อใด
A.
ประชาชนสำคัญที่สุด
B.
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
C.
ศูนย์กลางคือประชาชน
D.
ประชาชนต้องมาก่อน
Q.9) เบี้ยคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับทุกคนในเดือนใด
A.
ธันวาคม 2552
B.
มกราคม 2553
C.
มีนาคม 2553
D.
เมษายน 2553
Q.10) ระบบจำนำกับระบบประกันราคาสินค้าเกษตร มีความต่างในการช่วยเหลือเกษตรกรกี่เท่า เบี้
A.
2 เท่า
B.
3 เท่า
C.
4 เท่า
D.
5 เท่า
Q.11) นโยบายตามโครงการใดเกี่ยวข้องกับด้านสังคมมากที่สุด
A.
อสม.
B.
เบี้ยคนพิการ
C.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
D.
นโยบาย 5 รั้ว
Q.12) แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน ในข้อใดที่รัฐบาลยังทำไม่ได้
A.
เรียนฟรี 15 ปี
B.
เงินตอบแทน อสม.
C.
โครงการชุมชนพอเพียง
D.
ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม
E.
น้ำมัน
Q.13) นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม
A.
เรียนฟรี 15 ปี
B.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
C.
1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
D.
กองทุนหมู่บ้าน
E.
ถูกทั้งข้อ C และ D

ข้อสอบวัดสมรรถนะผู้บริหารฯ

Q.1) ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด

A. KPI
B. CSF
C. INPUT (correct answer)
D. OUTPUT
Unanswered

Q.2)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำขึ้นตามแนวคิดการบริหารเรื่องใด

A. การบริหารเชิงระบบ
(correct answer)
B. การบริหารเชิงคุณภาพ
C. การบริหารเชิงมาตรฐาน
D. การบริหารเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
Unanswered

Q.3)
DSS (Decision Support System) : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรระดับใด

A. บุคลากรระดับวางแผนยุทธศาสตร์
B. บุคลากรระดับปฏิบัติการและวางแผนปฏิบัติการ
C. บุคลากรระดับวางแผนปฏิบัติการและวางแผนการบริหาร
D. บุคลากรระดับวางแผนและการบริหารวางแผนยุทธศาสตร์ (correct answer)
Unanswered
Q.4) หากมีชาวต่างประเทศกล่าวคำว่า How do you do? ท่านจะตอบกลับไปเช่นไร

A. I am a principle.
B. I am an adminstrator.
C. How do you do? (correct answer)
D. I speak English well.
Explanation
How do you do? เป้นคำทักทานยเมื่อพบเจอกันครั้งแรก แปลว่า สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ
Unanswered

Q.5) หากท่านพัฒนาโรงเรียนของท่านจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับสพท. ท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

A. ทำ Best Practices
B. ฝึกอบรมครูในโรงเรียน
C. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
D. จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เชิญครูโรงเรียนอื่นเข้าร่วม (correct answer)
Unanswered

Q.6) หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน“การพัฒนาองค์กร” (Organization Development )

A. การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
B. การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร ( Establish OD Strategy and Implementation Plan )
C. การนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention)หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร
(correct answer)
D. การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation)
Unanswered

Q.7) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 ได้ในวงเงินเท่าใด

A. ไม่เกิน 1 ล้านบาท
B. ไม่เกิน 5 ล้านบาท
C. ไม่เกิน 10 ล้านบาท
D. ไม่เกิน 50 ล้านบาท
(correct answer)
Unanswered

Q.8) หากโรงเรียนของท่านมีนักเรียน 27 คน ครู 6 คน ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านคิดว่าจะดำเนินการเช่นไรกับโรงเรียนของท่าน

A. จัดการเรียนการสอนสอนแบบคละชั้น
B. ต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยการรวมหรือเลิก (correct answer)
C. จัดครู 1 คน สอนอนุบาล1-2 จัดครู 1 คน สอนป.1-.2 และจัดครูที่เหลือประจำชั้น ป.3-6
D. จัดการเรียนการสอนให้ครูปฏิบัติการสอนตามความเหมาะสม อาจมีครูประจำชั้นที่สอนควบชั้นและครูพิเศษ
Unanswered

Q.9)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำมาใช้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6.ในปีใด

A. พ.ศ.2553
B. พ.ศ.2554
C. พ.ศ.2555 (correct answer)
D. พ.ศ.2556
Unanswered

Q.10) ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด

A. Plan
B. Do
C. Check (correct answer)
D. Act
Unanswered

Q.11)
ในการบริหารสถานศึกษา ต้องเสริมสร้างให้ใครมีวินัยเชิงบวก

A. นักเรียนประถมศึกษา
B. นักเรียนมัธยมศึกษา
C. นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา
D. บุคลากรในสถานศึกษา (correct answer)
Unanswered

Q.12) โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของท่านได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน หากท่านต้องการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานเช่นกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน วีธีการใดที่ดีที่สุด

A. พาคณะครูไปศึกษางาน (correct answer)
B. เชิญวิทยากรจากโรงเรียนนั้นมาอบรมที่โรงเรียน
C. ส่งตัวแทนครูเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆและนำข้อมูลมานำเสนอผู้บริหาร
D. ศึกษาหลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
Unanswered

Q.13) การนำความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ในสถานศึกษา และนำไปใช้ วิธีการใดถือว่าดีที่สุด

A. นำความรู้มาจัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
B. นำความรู้มาปรับปรุงให้ทันสมัย จัดหมวดหมู่ นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C. นำความรู้มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
D. นำความรู้มาสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(correct answer)
Unanswered

Q.14) ผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและจูงใจโดดเด่นที่สุด

A. ผู้บริหารที่สืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้
(correct answer)
B. มอบหมายงานให้ครูสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้
C. จัดอบรมครูจนครูสามารถสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้
D. ผู้บริหารที่สามารถอาศัยคำแนะนำของครูในการสืบค้นข้อมูลเองและนำเสนอข้อมูล

Unanswered

Q.15) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้บริหารในลักษณะใด

A. เป็นที่พึ่งของครูในการแก้ปัญหา (correct answer)
B. แก้ปัญหาของครูได้เป็นส่วนใหญ่
C. ให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ปัญหา
D. เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย
Unanswered

Q.16) โรงเรียนนกน้อย มีความพร้อมของข้อมูล สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ การวางแผน การดำเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งที่น่าจะต้องทำต่อไป คือข้อใด

A. สร้างเครือข่าย
B. ทำ Best Practice (correct answer)
C. สร้างจิตวิญญาณในการทำงาน
D. ดำเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
Unanswered

Q.17) ในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุมมองของผู้บริหารที่มองครูควรเป็นลักษณะใด

A. ครูคือคนดีและเก่ง (correct answer)
B. ครูคือคนไม่ดีแต่เก่ง
C. ครูคือคนดีและไม่เก่ง
D. ครูคือคนไม่ดีและไม่เก่ง
Unanswered

Q.18) ข้อใดเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

A. การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
B. การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ
C. การพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ (correct answer)
D. การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ
Unanswered

Q.19)
“ การเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการเรียนจากวิดีทัศน์กับการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ” ตัวแปรต้น(ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตามคือข้อใด

A. ตัวแปรต้นคือรูปแบบการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือความสนใจทางการเรียน (correct answer)
B. ตัวแปรต้นคือความสนใจทางการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือรูปแบบการเรียนงการเรียน
C. ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
D. ถูกทั้ง ก และ ข
Unanswered

Q.20) หากเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นครูผู้ช่วยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย เมือดำเนินการวินัยจนครบตามกระบวนการแล้ว โทษทางวินัยสูงสุดที่จะได้รับคือข้อใด

A. ภาคฑัณฑ์ (correct answer)
B. ตัดเงินเดือน
C. ลดขั้นเงินเดือน
D. ปลดออก
Unanswered

Q.21)
EGP คือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยากทราบว่าย่อมาจากคำว่าอะไร

A. E-Government Proccess
B. E-Government Program
C. E-Government Payment
D. E-Government Procurement (correct answer)
Unanswered

Q.22)
โรงเรียนนกน้อยโบยบิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อใดที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้

A. นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
B. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด (correct answer)
C. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
D. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับหลักสูตรแกนกลางฯ
Unanswered

Q.23) ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม)

A. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา (correct answer)
B. ส่งเสรืมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย
C. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
D. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต
Wrong

Q.24)
หลักธรรมอันเป็นของคนดี (ผู้ประพฤติชอบ) คือข้อใด

A. อิทธิบาท 4
B. พรหมวิหาร 4
(your answer)
C. สังคหวัตถุ 4
D. สัปปุริสธรรม 7 (missed)
Wrong

Q.25)
ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชกาครูจำนวนกี่วัน

A. ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน
B. ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน

C. ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ.
(correct answer)
D. ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ.

(your answer)

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบครูชำนาญการพ

แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา6 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com/ http://sobkroo.blogspot.com/ 1. วัยรุ่น... สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ 1. ทารกอยู่ในคร... แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ โรคเอดส์ เป็นโร... แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา2 ข้อที่ 1 หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชา คือ อะไร ก. โอวาทปาฏิโมกข์ ข. อริยสัจ 4 ค. มัชฌิมาปฏิปทา ง. ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ... แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา2 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ ข้อใด เป็นการแส... วิธีการเรียนบทเรียนกูรูออนไลน์.ppt ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ วิธีการเรียนบท... ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ การงาน ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ

แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา6 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com/ http://sobkroo.blogspot.com/ 1. วัยรุ่น... สุขศึกษาและพลศึกษา ข้

แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา6 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com/ http://sobkroo.blogspot.com/ 1. วัยรุ่น... สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ 1. ทารกอยู่ในคร... แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ โรคเอดส์ เป็นโร... แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา2 ข้อที่ 1 หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชา คือ อะไร ก. โอวาทปาฏิโมกข์ ข. อริยสัจ 4 ค. มัชฌิมาปฏิปทา ง. ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ... แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา2 ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ ข้อใด เป็นการแส... วิธีการเรียนบทเรียนกูรูออนไลน์.ppt ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ http://oopps.bloggang.com http://sobkroo.blogspot.com/ วิธีการเรียนบท... ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ การงาน ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ

Question Excerpt From ข้อสอบภาค ข และพลวัต

Q.1) ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน
ชินภัทร
Q.2) หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติฯมีกี่ข้อ
สามข้อพอละ
Q.3) ประเทศใดไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาเกียวโตในครั้งแรก
สหรัฐอเมริกา
Q.4) ผู้ใดเป็นผู้สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Q.5) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีบทบัญญัติบางประการจำกัดสิทธิ
เสรีภาพ แต่รัฐธรรมนูญ มาตราใดกำหนดให้กระทำได้
มาตรา 29,50
Q.7) การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 ครั้งที่ 15 จัดที่เมืองใด

Q.8) แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง ปี 2009 คือทีมใด

Q.9) ผู้เล่นทรงคุณค่า(MVP)ของทัวนาเมนท์วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
2009 คือใคร

Q.10) แชมป์หญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น 2009

Q.11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
18
Q.12) ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย คือ

Q.13) คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน

Q.14) ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร

Q.15) คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550


4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
A. 9 หมวด 78 มาตรา
B. 9 หมวด 87 มาตรา
C. 12 หมวด 309 มาตรา
D. 15 หมวด 309 มาตรา


เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554,
สอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554 ครูผู้ช่วย
ข่าวครู วิทยฐานะครู นักเรียน การศึกษา การเรียน ข่าวการศึกษา ครูไทย
โรงเรียน บทความ ความรู้ทั่วไป ครูบ้านนอก ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีการศึกษา สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554

ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน

Q.1) ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน
A.
นายเฉลียว อยูเสมารักษ์
B.
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
C.
คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
D.
นายเสน่ห์ ขาวโต
Q.2) หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติฯมีกี่ข้อ
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Q.3) ประเทศใดไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาเกียวโตในครั้งแรก
A.
สหรัฐอเมริกา
B.
ฝรั่งเศส
C.
อังกฤษ
D.
ญี่ปุ่น
Q.4) ผู้ใดเป็นผู้สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
A.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
B.
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
C.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
D.
รมต.โดยความแนะนำของสภาการศึกษา
Q.5) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีบทบัญญัติบางประการจำกัดสิทธิ
เสรีภาพ แต่รัฐธรรมนูญ มาตราใดกำหนดให้กระทำได้
A.
มาตรา 28,51
B.
มาตรา 29,50
C.
มาตรา 30,52
D.
มาตรา27,49
Q.6) ข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22
A.
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
B.
ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข
C.
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
D.
ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
Q.7) การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 ครั้งที่ 15 จัดที่เมืองใด
A.
ศรีษะเกษ
B.
หนานเหอ
C.
ฮานอย
D.
โตเกียว
Q.8) แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง ปี 2009 คือทีมใด
A.
ไทย
B.
จีน
C.
ญี่ปุ่น
D.
เกาหลีใต้
Q.9) ผู้เล่นทรงคุณค่า(MVP)ของทัวนาเมนท์วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
2009 คือใคร
A.
ยู่หมิง - จีน
B.
นามิโอะ - ญี่ปุ่น
C.
ซอง ควาน - เกาหลีใต้
D.
อรอุมา สิทธิรักษ์ - ไทย
Q.10) แชมป์หญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น 2009
A.
วีนัส วิลเลี่ยม
B.
เซเรน่า วิลเลี่ยม
C.
มาเรีย ซาราโปว่า
D.
คิม ไคส์เรอร์
Q.11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
A.
15
B.
16
C.
17
D.
18
Q.12) ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย คือ
A.
ประชาชนชาวไทย
B.
ปวงชนชาวไทย
C.
พระมหากษัตริย์
D.
นายกรัฐมนตรี
Q.13) คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน
A.
18
B.
19
C.
ไม่เกิน 18
D.
ไม่เกิน 19
Q.14) ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร
A.
ประธานรัฐสภา
B.
ประธานวุฒิสภา
C.
ประธานองคมนตรี
D.
ประธานสภาผู้อทนราษฎร
Q.15) คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน
A.
35
B.
36
C.
ไม่เกิน 35
D.
ไม่เกิน 36
Q.16) การเลือกตั้ง สส หรือ สว ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีใด
A.
โดยตรง
B.
เปิดเผย
C.
โดยตรงและลับ
D.
เปิดเผยและลับ
Q.17) ณียุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องกำหนดวันให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
A.
30 วัน
B.
45 วัน
C.
60 วัน
D.
45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
Q.18) สมาชิกภาพของ สว ที่มาจากการสรรหา เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
A.
วันสมัคร
B.
วันเลือกตั้ง
C.
วันที่ กกต. ประกาศผล
D.
วันรายงานตัว
Q.19) อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง
ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
A.
30
B.
45
C.
ุ60
D.
90
Q.20) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีทั้งหมดกี่ด้าน
A.
ึ7
B.
8
C.
9
D.
10
Q.21) เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
A.
กฤษณา ไกรศิลป์
B.
อุเทน เหตระกูล
C.
อุทิศ เหมะมูล
D.
กฤษณา ไกรฤกษ์
Q.22) กีฬาชนิดใดที่ถูกบรรจุเข้าใหม่ในปี 2012
A.
มวยสากลหญิง
B.
กอล์ฟ ลีักบี้
C.
จัมเปอร์
D.
ถูกทุกข้อ
Q.23) นางงามจักรวาล ปี 2009 คือ
A.
สเตฟาเนีย เฟอนานเดช
B.
เฟอนานเดช สเตฟาเนีย
C.
พรีเซียรีส โพรซา
D.
รีสพรีเซีย ซาโพร
Q.24) ฉายา วอลเปเปอร์ เป็นฉายาของ
A.
สุเทพ เทือกสุบรรณ
B.
บรรหาร ศิลปอาชา
C.
เนวิน ชิดชอบ
D.
ศิริโชค โสภา
Q.25) วันปิยมหาราช ตรงกับวันใด
A.
21 ตุลาคม
B.
22 ตุลาคม
C.
23 ตุลาคม
D.
24 ตุลาคม
Q.26) เจ้าของที่ดิน สนามกอล์ฟอัลไพร์ คือ
A.
ยายเรียน
B.
ยายเลียบ
C.
ยายเพียบ
D.
ยายเฉียบ
Q.27) ข้อใด ไม่ใช่ โรงเรียนรูปแบบใหม่
A.
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
B.
โรงเรียนวิถีพุทธ
C.
โรงเรียนเพื่อนเด็ก
D.
โรงเรียนหลายภาษา
Q.28) ข้อใดเป็นเป้าหมายการปฎิรูปการศึกษารอบสอง
A.
คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
B.
คุณภาพ โอกาส ประสิทธิผล
C.
คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
D.
คุณธรรม คุณภาพ การมีส่วนร่วม
Q.29) ข้อใด ไม่เข้าพวก
A.
พรรคชาติไทย
B.
พรรคภูมิใจไทยชาติพัฒนา
C.
พรรคเพื่อแผ่นดิน
D.
พรรคประชาธิปัตย์
Q.30) เหตุการณ์สลายการชุมนุม เมื่อ 7 ตุลาคม 2551เกี่ยวข้องกับมาตราใด
A.
154
B.
155
C.
156
D.
157

อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน

อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน

Sunday, April 17, 2011

http://promsob.com/page14.html

http://promsob.com/page14.html

1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 1 สิงหาคม 2550 17 สิงหาคม 2550 24 สิงหาคม 2550 25 สิงหาคม 2550 2. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 ประกาศใช้เมื่อใด 1 สิงหาคม 2550

1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1 สิงหาคม 2550
17 สิงหาคม 2550
24 สิงหาคม 2550
25 สิงหาคม 2550
2. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 ประกาศใช้เมื่อใด
1 สิงหาคม 2550
23 สิงหาคม 2550
24 สิงหาคม 2550
25 สิงหาคม 2550
3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย
16
17
18
19
4. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 มีกี่หมวด กี่มาตรา
14 หมวด 303 มาตรา
14 หมวด 309 มาตรา
15 หมวด 303 มาตรา
15 หมวด 309 มาตรา
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานรัฐสภา
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 กี่ฉบับ กี่มาตรา
2 ฉบับ 5 มาตรา
2 ฉบับ 6 มาตรา
2 ฉบับ 7 มาตรา
2 ฉบับ 8 มาตรา
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554 มาตราใดที่ถูกแก้ไข
มาตรา 92-97
มาตรา 93-98
มาตรา 94-98
มาตรา 94-99
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
4 สิงหาคม 2554
5 สิงหาคม 2554
6 สิงหาคม 2554
7 สิงหาคม 2554
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 มาตราใดที่ถูกแก้ไข
มาตรา 190
มาตรา 191
มาตรา 192
มาตรา 193
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
จำนวน ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามีจำนวน 125 คน
จำนวน ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามี 375 คน
จำนวน ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามี 480 คน
จำนวน ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามี 500 คน
11. ข้อใดคือจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554
125 คน
375 คน
480 คน
500 คน
12. ข้อใดคือจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554
125 คน
375 คน
480 คน
500 คน
13. การเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง ยึดเขตเลือกตั้งตามข้อใด
เขตจังหวัด
เขตกลุ่มจังหวัด
เขตภูมิภาค
เขตประเทศ
14. ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพรรคการเมือง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พรรคการเมือง
15. จำนวน ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีจำนวนเท่าใด
150 คน
180 คน
200 คน
250 คน
16. ข้อใดคือจำนวน ส.ว.ที่มาจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
74 คน
76 คน
80 คน
100 คน
17. สมาชิกวุฒิสมาชิกมีกำหนดวาระคราวละกี่ปี
2 ปี
4 ปี
6 ปี
7 ปี
18. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธ่านสภานิติบัญญัติ
19. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
นายกรัฐมนตรี
20. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีลำดับที่เท่าไร
25
26
27
28
21. คณะรัฐมนตรี มีจำนวน เท่าใด
34 คน
35 คน
36 คน
37 คน
22. รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะองคมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
17 คน
18 คน
19 คน
20 คน
23. ประธานรัฐสภามาจากข้อใด
ประธานองคมนตรี
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภานิติบัญยัติแห่งชาติ
24. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกำหนดเท่าใด
45 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
25. เมื่อมีการยุบสภาเกิดขึ้น จะต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันยุบสภานั้น
30 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน
45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
60 วัน
60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน
26. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ฉบับที่ 1,2
นายชัย ชิดชอบ
นายประสพสุข บุญเดช
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
27. ใครคือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน
นางสดศรี สัตยธรรม
นายประพันธ์ นัยโกวิท
นายอภิชาต สุขัคคานนท์
นายสมชัย จึงประเสริฐ
28. กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
29. ใคร ไม่มี สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
สุนีย์แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยมาแล้ว 4 ปี
สมร มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วรวม 60 วัน
สมชาย มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีเลือกตั้ง
ไม่มีสิทธิเลือกทุกคน
30. ผู้ใดจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ต้องมีอายุตามข้อใด
มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่1 มกราคม ของปีที่เลือกตั้ง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่1 มกราคม ของปีที่เลือกตั้ง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
31. วุฒิสมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
25 ปี
30 ปี
35 ปี
40 ปี
32. บุคลคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี
25 ปี
30 ปี
35 ปี
40 ปี
33. สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจาก
การแต่งตั้ง
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งและสรรหา
ถูกทุกข้อ
34. การประชุมครั้งแรกนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องจัดให้มีการประชุมภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
35. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าไรจึงจะถือว่าครบ องค์ประชุม
1 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
2 ใน 3
3 ใน 4
36. นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
20 วัน
30 วัน
37. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์เมื่อใด
วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันเลือกตั้ง
วันเกิด
วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
38. วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปต้องตราเป็นกฏหมายใด
พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ประกาศพระบรมราชโองการ
39. กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าใด
6 ปี วาระเดียว
7 ปี วาระเดียว
8 ปี วาระเดียว
8 ปี ไม่จำกัดวาระ
40. คณะกรรมการเลือกตั้งชุดปัจจุบันมีจำนวนกี่คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คน
41. องค์การตามรัฐธรรมนูญ ในข้อใดทีมีสถานะต่างไปจากข้ออื่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน
42. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีจำนวนกี่คน
6 คน
7 คน
8 คน
9 คน
43. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
4 ปี
6 ปี
9 ปี
11 ปี
44. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไร
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตรวจสอบและรายงานการกระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จับกุมผู้กระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สนับสนุน การใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
45. บุคคลประเภทใดบ้างที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ต้องคุมขังโดยหมายของศาล
ทุกข้อไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
46. นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ากี่ปีมิได้
4 ปี
8 ปี
12 ปี
ไม่มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
47. การเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องร่วมกันลงชื่อไม่น้อยกว่ากี่คน
10,000 คน
20,000 คน
30,000 คน
40,000 คน
48. ตามรัฐธรรมนูญบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
6 ปี
12 ปี
15 ปี
18 ปี
49. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวนโยบายด้านพลังงาน
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
50. บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร