ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

1. ถ้าเปรียบงานครูเหมือนปลูกต้นไม้กิจกรรมใดตรงกับบทบาทของครูมากที่สุด
ก. เตรียมดินเพื่อปลูกกล้า
ข. บำรุงรักษากล้า รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
ค. กำจัดศัครูพืชให้ออกดอกงอกงาม
ง. เก็บผลผลิตและแปรรูปเพื่อให้ได้ราคา
เฉลย ก.
2. ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ รู้วึกทั่วกันว่า ครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงไปห่วง ยศ ตำแหน่ง สิทธิ รายได้ ท่านมทีความคิดเห็นอย่างไร
ก. เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตนเอง
ข. เศราฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องทำเช่นนั้น
ค.ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้มีน้อย
ง. การทำงานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน
เฉลย ค.
3.ท่านคิดว่าความสำเร็จในการสอบคัดเลือกของท่านมีปัจจัยใดเป็นสิ่งสำคัญ
ก. ตั้งใจจริงที่จะเป็นครู
ข. กำลังใจที่ท่านได้รับจากผู้ใกล้ชิด
ค. การที่ท่านเอาใจใส่ต่อการเรียนอย่างสมำเสมอ
ง. ข้อแนะนำที่ได้รับจากอาจารย์แนะแนว
เฉลย ก
4. ใครเป็นผู้มีวินัย
ก. สมศรีทำความเคารพครูทุกครั้งเมื่อเดินสวนกับครู
ข. มารศรีแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
ค. มนัสลอกการบ้านเพื่อนก่อนส่งครู ตามที่ครูกำหนด
ง. สมศักดิ์ช่วยลบกระดานให้ครู
เฉลย ข
5. ข้อใดเป็นวิธีการรักษาวินัยที่ดีที่สุด
ก. วินัยที่ใช้เหตุผลส่วนตัว
ข. วินัยต่อหมู่คณะ
ค. วินัยที่ใช้อำนาจเฉียบขาด
ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย ข
6.ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้นักเรียนผิดวินัย
ก. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับตัวนักเรียน
ข. สภาพสิ่งแวดล้อม
ค.ครู
ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย ง
7.ความรู้ขั้นสูงสุดคือข้อใด
ก. ข้อมูล
ข.สารสนเทศ
ค.ความรู้
ง. ปัญญา
เฉลย ง
8.การจัดการความรู้ มาจากคำว่า
ก. IT
ข.IM
ค. KM
ง. KI
เฉลย ง
9. ในความรู้สึกของท่าน ครูเปรียบเหมือนอะไร
ก. แหล่งสะสมความรู้
ข. แหล่งให้คำปรึกษา
ค. แหล่งพักพิง
ง. แหล่งรวมนำใจ
เฉลย ข
10.ภาระหน้าที่ของครูในปัจจุบันควรเน้นการปฏิบัติตรามข้อใดมากที่สุด
ก. ถ่ายทอดความรู้
ข. สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ค. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ง. เป็นแบบอย่างที่ดี
เฉลย ข

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

 1. ข้อใดหมายถึง เจตคติ
  ก. ATTITUDA
  ข. ATTITUDE
  ค. ATTITUGE
  ง. ATTITDUE
  2. ข้อใดคือความหมายของเจตคติ
  ก. ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความโน้มเอียง
  ข. ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  ค. สถานการณ์ ซึ่งสามารถประเมินค่าออกมาในทางบวกและทางลบ
  ง. ถูกทุกข้อ
  3. ท่านคิดว่าใครเป็นผู้ที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
  ก. สมศักดิ์อยากเป็นครูเหมือนพ่อ
  ข. สมชายไม่อยากเป็นครูเพราะรำคาญเด็ก
  ค. สมศรีเห็นว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  ง. ถูกทุกข้อ
  4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตคติ
  ก. แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมีท่าทีที่จะกระทำต่อบางสิ่งบางอย่าง
  ข. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ค. เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
  ง. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตัวมาแต่กำเนิด
  5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเจตคติ
  ก. พุทธิปัญญา
  ข. ความรู้สึก
  ค. ความพอใจ
  ง. การปฏิบัติ
  6. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ก. ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  ข. ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
  ค. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
  ง. ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
  7. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
  ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
  ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
  ค. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปี
  ง. ถูกทุกข้อ
  8. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐาน
  ก. 2 มาตรฐาน
  ข. 3 มาตรฐาน
  ค. 4 มาตรฐาน
  ง. 5 มาตรฐาน
  9. ข้อใดคือมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
  ก. ปริญญาทางการศึกษา
  ข. ปริญญาตรีทางการศึกษา
  ค. ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา
  ง. ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
  10. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
  ก. จรรยาบรรณวิชาชีพ
  ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ค. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  ง. ถูกทุกข้อ
  11. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด
  ก. เลขาธิการคุรุสภา
  ข. คณะกรรมการคุรุสภา
  ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  12. กรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ก. ผู้ได้รับความเสียยื่นข้อกล่าวหาต่อคุรุสภา
  ข. พ้น 1 ปี ไม่มีสิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ
  ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา
  ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
  13. คำวินิจฉัยในกรณีผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่กรณี
  ก. 4 สถาน
  ข. 5 สถาน
  ค. 6 สถาน
  ง. 7 สถาน
  14. ข้อใดไม่ใช่คำวินิจฉัยกรณีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ก. ยกข้อกล่าวหา
  ข. ตักเตือน
  ค. ภาคทัณฑ์
  ง. พักใช้ใบอนุญาต
  16. หากถูกพักใช้ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วัน
  ก. ภายใน 7 วัน
  ข. ภายใน 15 วัน
  ค. ภายใน 30 วัน
  ง. ภายใน 45 วัน
  17. พระบิดาของครูไทย หมายถึงข้อใด
  ก. ม.ล.ปิ่น มาลากุล
  ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  18. กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ก. อำนวยการโรงเรียนอาจเสนอให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
  ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง
  ค. ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
  ง. ถูกทุกข้อ
  19. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตรงกับข้อใด
  ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือกกันเอง
  ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  ง. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุรุสภา
  20. ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของวิชาชีพครู
  ก. มีองค์กรวิชาชีพ
  ข. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ
  ค. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  ง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  21 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในฐานะที่เราเป็นครูเราควรนำเอาหลักธรรมในข้อใด
  มายึดถือปฎิบัติ
  ก. สังคหวัตถุ
  ข. อิทธิบาท
  ค. พรหมวิหาร
  ง. สัปปุริสธรรม
  22.กัลยาณมิตร 7 ข้อใดหมายถึง ความมีเหตุผล
  ก. ปิโย
  ข. วัตตา
  ค. ภาวนีโย
  ง. คัมภีรังกถังกตา
  23. ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง ไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  ว่าด้วยการลงโทษ แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ก. ความเมตตา
  ข. สติสัมปปัสชัญญะ
  ค. หิริ โอตัปปะ
  ง. ขันติ โสรัจจะ
  24. “ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  ทั้งทางกาย วาจา และ จิตใจหมายถึงจรรยาบรรณด้านใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
  25. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ก. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์
  ข. ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
  ค. ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
  ง. ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์
  26. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อสังคมของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา
  ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ข. โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี ในหมู่ให้เกิดขึ้นในสังคม
  ค. พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
  ง. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
  27. KM ย่อมาจากข้อใด
  ก. KNOWLEDGE MANAGER
  ข. KNOWLEDGE MANAGATION
  ค. KNOWLEDGE MANAGEMENT
  ง. KNOWLEDGE MANAGAMAIL
  28. “คลังความรู้ หรือ ขุมความรู้อยู่ในส่วนใดของโมเดลปลาทู
  ก. KV
  ข. KA
  ค. KS
  ง. KP
  29. ข้อใดคือชั้นปิรามิดความรู้(HIDEO YAMAZAKI) ที่ถูกต้อง
  ก. ปัญญา - ความรู้ - ข้อมูล - สารสนเทศ
  ข. ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา - สารสนเทศ
  ค. สารสนเทศ - ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา
  ง. ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
  30. ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้เด่นชัด ตรงกับข้อใด
  ก. KNOWLEDGE
  ข. EXPLICIT KNOWLEDGE
  ค. TACIT KNOWLEDGE
  ง. KNOWLEDGE MANAGER
  31. ข้อใดคือเว็ปไซด์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ก. แมงมุม
  ข. นกนางนวล
  ค. ทางสายใหม่
  ง. มุมวิชาการ
  32. ข้อใดสอดคล้องกับการจัดการความรู้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ก. เครือข่ายการศึกษาไทย ก้าวไกลทุกถิ่น
  ข. เครือข่ายความคิด พันธมิตรก้าวหน้า
  ค. เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
  ง. เครือข่ายพันธมิตร ความคิดความรู้
  33. ครูมลจูงแขนเด็กนักเรียนเดินข้ามถนน แสดงว่าครูมลมีคุณธรรมตามข้อใด
  ก. เมตตา
  ข. กรุณา
  ค. มุฑิตา
  ง. อุเบกขา
  34. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
  ก. จัดระบบความรู้
  ข. แสวงหาความรู้
  ค. บ่งชี้ความรู้
  ง. สร้างความรู้
  35. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องมีการจัดการความรู้
  ก. องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
  ข. ยุคเทคโนโลยีเข้าครอบคลุมหน่วยงาน
  ค. ให้มีความรู้ที่หลากหลายในหน่วยงานอื่น
  ง. ต้องการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา
  36. ลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
  ก. สังคหวัตถุ 4
  ข. อิทธิบาท 4
  ค. หิริ โอตัปปะ
  ง. พรหมวิหาร
  37. การประสานงานควรจะประสานข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
  ก. ประสานคน
  ข. ประสานวางแผนงาน
  ค. ประสานความรู้
  ง. ประสานเนื้อหา
  38. ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร
  ก. พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์
  ข. พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาสังคม
  ค. พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
  ง. ถูกทุกข้อ
  39. ข้อใดเป็นความหมายของมนุษยสัมพันธ์
  ก. การยอมรับนับถือและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน
  ข. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
  ค. เป็นศิลปะที่จะทำตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ดี
  ง. เป็นการเสริมสร้างความรู้ในองค์กร
  40. ความเป็นผู้นำ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  ก. การใช้ศิลปะในการจูงใจคนให้ร่วมมือกับตน
  ข. การใช้ศิลปะในการทำงาน
  ค. การใช้ศิลปะในการนำกลุ่ม
  ง. การใช้อำนาจในกลุ่ม
  41. ผู้อำนวยการหัสดี เป็นคนที่สามารถเข้ากับชุมชนได้ดี
  ทำให้ชุมชนรักและยกย่อง แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด
  ก. ปริสัญญุตา
  ข. อัตตัญญุตา
  ค. ปุคคลปโรปรัญญุตา
  ง. กาลัญญุตา
  42. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์กับข้อใด
  ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ค. ก.ค.ศ.
  ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  43. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
  ก. 15 วัน
  ข. 20 วัน
  ค. 30 วัน
  ง. 40 วัน
  44. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงต้องขออุทธรณ์กับข้อใด
  ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ค. ก.ค.ศ.
  ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  45. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
  ไว้ในกฎหมายใด
  ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
  ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  46. ข้อใดมีความสำคัญต่อการประสานงานมากที่สุด
  ก. ความสามารถในการปฏิบัติ
  ข. ความสามารถในการรับฟัง
  ค. ความสามารถในการโน้มน้าวจิติใจ
  ง. ความรู้ความเข้าใจในงาน/โครงการ
  47. ลักษณะความผิดทางวินัยข้าราชการ ข้อใดถูกต้อง
  ก. ไม่มีมีอายุความ
  ข. ไม่สามารถยอมความกันได้
  ค. ชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิดได้
  ง. ถูกทุกข้อ
  48. ใครเป็นคนแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกกล่าวว่า
  กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  ก. ก.ค.ศ.
  ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  49. นางสาวปุ้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้างแรง
  ใครเป็นแต่งตั้งกรรมการสอบสอบ
  ก. ก.ค.ศ.
  ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  50. ข้าราชการครูในโรงเรียนเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมิน
  ความดีความชอบของคณะกรรมการระดับโรงเรียนที่ผู้อำนวยการแต่งตั้ง
  มีสิทธิที่จะร้องทุกข์ตามข้อใด
  ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
  ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ค. ร้องทุกข์ต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ง. ร้องทุกข์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
  เฉลยแบบทดสอบ
  1 11 21 31 41
  2 12 22 32 42
  3 13 23 33 43
  4 14 24 34 44
  5 15 - 25 35 45
  6 16 26 36 46
  7 17 27 37 47
  8 18 28 38 48
  9 19 29 39 49
  10 20 30 40 50

1.ค่านิยมที่ราชการครูพึงยึดปฏิบัติมี 5 ประการ ยกเว้น
ก. การรู้จักพึ่งตนเอง
ข.การรู้จักละวางความชั่ว *
ค. การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา
ง. การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย
2. ค่านิยมหมายถึง
ก. การยึดถือว่าสิ่งใดดี ชั่ว
ข. เกณฑ์ที่ระบุว่าควรประพฤติอย่างไร
ค.การประกอบความดีตามสภาพแวดล้อม
ง. ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติด *
3. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร
ก.เป็นแบบขนบประเพณี
ข.เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติมนุษย์*
ค. เป็นแบบอย่างของสังคมที่ผู้คนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
ง.เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของคนในสังคม
4.ข้อใดมิใช่สุขขั้นพื้นฐานที่อท้จริงของมนุษย์
ก. สุขอันเกิดจากการได้ชิมรสอาหารอร่อย*
ข. สุขอันเกิดจากการมีทรัพย์
ค.สุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้
ง.สุขอันเกิดแต่การประกอบงานที่ไม่มีโทษ
5. ข้อใดเป็นลักษณะของค่านิยมที่แท้จริง
ก. การแต่งกายตามสมัยนิยม
ข. การเท่าทันโลกเหตการณื
ค. การพูดจากริยาเรียบร้อย*
ง. การเป็นคนมีเกียรติในสังคม
6. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดค่านิยมของคนในชาติมาที่สุด
ก. การเอาอย่างเพื่อน
ข. ความต้องการของรัฐ
ค. การเรียนรู้จากตำรา บทเรียน
ง. ความรักความพอใจในสิ่งที่ตนชอบ*
7.คุณธรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมข้อใดมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจในบุคคล
ก. การมีวินัย*
ข. การไม่เบียดเบียน
ค. การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
ง. การกล้าคัดค้านความเห็นที่ผิด ๆ
8.การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
ก. ทำให้อิ่มกาย
ข. ทำให้อิ่มใจ*
ค. ทำให้อิ่มเกียรติ
ง. ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
9. คุณธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ
ก. สังคหวัตถุ 4
ข. พรมวิหาร 4
ค. อิทธิบาท 4 *
ง. ทิศ 6
10.สละที่นั่งบนรถเมลให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสงดถึงวัฒนาธรรมใด
ก. คติธรรม
ข. สหธรรม*
ค. วัตถุธรรม
ง. เนติธรรม

ข้อที่ * คือคำตอบ ใครมีแนวข้อสอบอีกก็เอามาแบ่งปันกันนะ

สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

ชนมพรรษาครบ 80 ปี ในวันใด

ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทน

สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด

จำนวนกี่คน

ก. 200 คน

ข. 242 คน

ค. 250 คน

ง. 270 คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรม

นูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี

จำนวนกี่คน

ก. 25 คน

ข. 35 คน

ค. 100 คน

ง. 200 คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

ก. หลักนิติธรรม

ข. หลักธรรมรัฐ

ค. หลักคุณธรรม

ง. หลักการปกครองประเทศ

5. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข

แห่งประชาชนชาวสยามข้อความนี้ตรงกับข้อใด

ก. พระบรมราชโองการ

ข. พระบรมราโชวาท

ค. พระราชดำรัส

ง. พระราชดำริ

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด

ข. ประธานศาลยุติธรรม

ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ง. ประธานศาลฎีกา

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการ

กระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด

ก. มีชื่อย่อว่า คตส.

ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549

ค. แต่งตั้งโดย คปค.

ง. มีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน

8. หน้าที่ของ คมช.

ก. ป้องกันประเทศ

ข. รักษาความสงบเรียบร้อย

ค. ปราบปรามทุจริต

ง. ยึดทรัพย์นักการเมืองทุจริต

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

ก. คปค.

ข. สนช.

ค. คมช.

ง. คตส.

10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. คปค.

ข. คมช. ค. สนช.

ง. ปปช.

12. ขั้นตอนของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังสุด คือข้อใด

ก. คณะกรรมาธิการยกร่าง

ข. ทำประชาพิจารณ์

ค. ส่งให้องค์กรต่างๆพิจารณา

ง. ออกเสียงประชามติ

13. ลงนามสนองพระบรมราชองค์การในรัฐธรรม

นูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใดๆ หากมีเหตุที่ทำ

ให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ตกไป

ก. ประธานสภานิตบัญญัติแห่งชาติ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งชาติ

ง. บุคคลตามข้อ ขและค ร่วมกัน

14. ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป

ก. สภาร่างรัฐธรรมนูญทำร่างฯไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

ค. ประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ

ง. สภานิติบัญญัติไม่เห็นชอบ

15. หากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ จะเป็นฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย

ก. ฉบับที่ 34

ข. ฉบับที่ 35

ค. ฉบับที่ 36

ง. ฉบับที่ 37

16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง

ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน

ก. การประหยัดพลังงาน

ข. การป้องกันอุบัติเหตุ

ค. การมีระเบียบวินัย

ง. การออกกำลังกาย

18. GDP หมายถึงข้อใด

ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ง. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง

ก. เงินเฟ้อ

ข. เงินฝืด

ค. เงินตึง

ง. อุปสงค์ อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี

ก. APEC

ข. GMO

ค. GATT

ง. FTA

21. ปัจจุบันเป็นศควรรษที่เท่าไหร่

ก. 19

ข. 20

ค. 21

ง. 22

22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกใน

ปัจจุบัน

ก. การศึกษาเพื่อชีวิต

ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

23. เศรษบกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. แนวคิด

ข. ทฤษฎี

ค. ปรัชญา

ง. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ก. NT

ข. A-NET

ค. O-NET

ง. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรม

นำความรู้

ก. กระทรวงแรงงาน

ข. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว

ค. กระทรวงสาธารณสุข

ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น

คงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด

ก. อินเดีย

ข. จีน

ค. เวียดนาม

ง. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

ก. 6 เดือน

ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ค. 1 ปี

ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. MTV

ข. QTV

ค. EDTV

ง. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด

ก. ร้อยละ 5

ข. ร้อยละ 10

ค. ร้อยละ 15

ง. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

ข. ยะลา-ปัตตานี- สตูล

ค. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา

ง. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส

ความรอบรู้ ชุดที่ 1 (สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน)

1.ง 2.ค 3.ข 4.ข 5.ก 6. ข 7. ข 8.ข 9.ข 10.ก

11.ค 12.ง 13.ข 14.ง 15.ค 16. ค 17. ก 18.ข 19.ข 20.ง

21.ค 22.ค 23.ค 24.ง 25.ก 26. ค 27. ค 28.ง 29.ข 30.ง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่4

สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

ชนมพรรษาครบ 80 ปี ในวันใด

ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทน

สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด

จำนวนกี่คน

ก. 200 คน

ข. 242 คน

ค. 250 คน

ง. 270 คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรม

นูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี

จำนวนกี่คน

ก. 25 คน

ข. 35 คน

ค. 100 คน

ง. 200 คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

ก. หลักนิติธรรม

ข. หลักธรรมรัฐ

ค. หลักคุณธรรม

ง. หลักการปกครองประเทศ

5. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข

แห่งประชาชนชาวสยามข้อความนี้ตรงกับข้อใด

ก. พระบรมราชโองการ

ข. พระบรมราโชวาท

ค. พระราชดำรัส

ง. พระราชดำริ

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด

ข. ประธานศาลยุติธรรม

ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ง. ประธานศาลฎีกา

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการ

กระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด

ก. มีชื่อย่อว่า คตส.

ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549

ค. แต่งตั้งโดย คปค.

ง. มีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน

8. หน้าที่ของ คมช.

ก. ป้องกันประเทศ

ข. รักษาความสงบเรียบร้อย

ค. ปราบปรามทุจริต

ง. ยึดทรัพย์นักการเมืองทุจริต

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

ก. คปค.

ข. สนช.

ค. คมช.

ง. คตส.

10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. คปค.

ข. คมช. ค. สนช.

ง. ปปช.

12. ขั้นตอนของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังสุด คือข้อใด

ก. คณะกรรมาธิการยกร่าง

ข. ทำประชาพิจารณ์

ค. ส่งให้องค์กรต่างๆพิจารณา

ง. ออกเสียงประชามติ

13. ลงนามสนองพระบรมราชองค์การในรัฐธรรม

นูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใดๆ หากมีเหตุที่ทำ

ให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ตกไป

ก. ประธานสภานิตบัญญัติแห่งชาติ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งชาติ

ง. บุคคลตามข้อ ขและค ร่วมกัน

14. ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป

ก. สภาร่างรัฐธรรมนูญทำร่างฯไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

ค. ประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ

ง. สภานิติบัญญัติไม่เห็นชอบ

15. หากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ จะเป็นฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย

ก. ฉบับที่ 34

ข. ฉบับที่ 35

ค. ฉบับที่ 36

ง. ฉบับที่ 37

16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง

ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน

ก. การประหยัดพลังงาน

ข. การป้องกันอุบัติเหตุ

ค. การมีระเบียบวินัย

ง. การออกกำลังกาย

18. GDP หมายถึงข้อใด

ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ง. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง

ก. เงินเฟ้อ

ข. เงินฝืด

ค. เงินตึง

ง. อุปสงค์ อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี

ก. APEC

ข. GMO

ค. GATT

ง. FTA

21. ปัจจุบันเป็นศควรรษที่เท่าไหร่

ก. 19

ข. 20

ค. 21

ง. 22

22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกใน

ปัจจุบัน

ก. การศึกษาเพื่อชีวิต

ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

23. เศรษบกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. แนวคิด

ข. ทฤษฎี

ค. ปรัชญา

ง. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ก. NT

ข. A-NET

ค. O-NET

ง. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรม

นำความรู้

ก. กระทรวงแรงงาน

ข. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว

ค. กระทรวงสาธารณสุข

ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น

คงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด

ก. อินเดีย

ข. จีน

ค. เวียดนาม

ง. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

ก. 6 เดือน

ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ค. 1 ปี

ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. MTV

ข. QTV

ค. EDTV

ง. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด

ก. ร้อยละ 5

ข. ร้อยละ 10

ค. ร้อยละ 15

ง. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

ข. ยะลา-ปัตตานี- สตูล

ค. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา

ง. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส

ความรอบรู้ ชุดที่ 1 (สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน)

1.ง 2.ค 3.ข 4.ข 5.ก 6. ข 7. ข 8.ข 9.ข 10.ก

11.ค 12.ง 13.ข 14.ง 15.ค 16. ค 17. ก 18.ข 19.ข 20.ง

21.ค 22.ค 23.ค 24.ง 25.ก 26. ค 27. ค 28.ง 29.ข 30.ง