ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, April 7, 2012

ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้

หัวข้อข่าว :: ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้ 
รายละเอียดข่าว :: ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้ 
ตามโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตร 2551
แนบท้ายคำสั่ง คำสั่ง สพฐ.ที่ 683/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
----------------------------------
ตารางเกณฑ์การเรียนจบหลักสูตร หากกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถตรวจการจบหลักสูตรของนักเรียนได้ ในโปรแกรม Students’2551 ได้กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นไว้แล้ว โรงเรียนไม่ควรเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าที่ สพฐ.กำหนด แต่สามารถกำหนดสูงกว่าได้ ซึ่งตรวจสอบได้ดังนี้ 
1. Students’2551 ขั้นตอนการส่งGPA เมนูที่1>2>1>2 ส่งออกข้อมูลGPA ครั้งที่2 จบพร้อมรุ่น>PR>ตรวจสอบ>เกณฑ์หน่วยการเรียนจบ>ให้กรอกจำนวนหน่วยที่เรียน/ได้ ตามโครงสร้างเวลาเรียน
2. GpaxMix2551 จะปรากฏในขั้นตอนการตรวจ > 

รายละเอียดที่นี้
ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้ 

Wednesday, April 4, 2012

โปรแกรม Students'44 Version 2.4 Final


โปรแกรม Students'44 Version 2.4 Final

      โปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศ
โรงเรียน (Students'2544 Program)
เป็นโปรแกรมสำหรับในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานและผลการเรียนของ
นักเรียนและจัดพิมพ์เอกสารทางการ
ศึกษาต่างๆ
มีอะไรใหม่ใน Students'44 Version 2.4 Final 
1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ปีการศึกษา 2554 and more...
2. โปรแกรมใช้งานได้ถึงปี 2599
3. Update เมื่อ 29/01/2555
4. Import คะแนน O-Net
  28/03/2555
1.สำหรับโรงเรียนที่พิมพ์ ปพ.1 ไปแล้วโดยไม่มีคะแนน  O-Net
  และต้องการพิมพ์เพิ่ม

  28/03/2555 เวลา 22.30 น.
1. แก้ไขพิมพ์ 2 หน้า ไม่ได้
ดาวน์โหลดโปรแกรม GpaxMix2550 Update 29/03/2555 เวลา 12.00 น.

โปรแกรม Semester Version 1.0

      โปรแกรมทะเบียนทะเบียนผลการ
เรียนรายภาค/รายปี โปรแกรมในชุดนี้
ประกอบด้วย
      - Semester โปรแกรมทะเบียน
วัดผล รายภาค/รายปี
      - BookMark โปรแกรมบันทึกผล
การเรียนให้ครูแต่ละคน Book5 Of Semester , Book5 Of Studens'44 ,
BookMark
ดาวน์โหลด Semester V 1.0 ได้ที่นี่
โปรแกรม Semester ซึ่งมีจุดเด่นคือ
- ฐานข้อมูลเป็นแบบ StandAlone (Access) หรือเป็นแบบ Server DataBase
  ซึ่งใช้ได้กับ MS SQL2000, MySQL, SyBase etc.
- มีโปรแกรมสนับสนุน
    => Book5 สำหรับทำสมุด ปพ.5 ของครูแต่ละคนโดยไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
          ข้อมูลของคนอื่น (Support Server Base)
    => BookMark สำหรับนำข้อมูลของครูแต่ละคนพกพาไปทำที่เครื่องใด
          ก็ได้ สามารถ UpLoad/DownLoad

ระบบงานทะเบียนวัดผล Students2551 V 1.1 Final

โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) เป็นโปรแกรมสำหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
โปรแกรม Students2551 V 1.1 Final
รายการปรับปรุง
1.พิมพ์ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนแบบ 3 คอลัมน์
   แบบเก่า&แบบใหม่ 110 บรรทัด (ลงทะเบียนมาก)
2.พิมพ์ ปพ.2 ประกาศนียบัตร
3.พิมพ์ ปพ.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
4.การตรวจสอบการจบหลักสูตร
5.การบันทึกคะแนน O-NET
6.โมดูลส่งข้อมูล GPAX
7.พิมพ์ ปพ.1 แบบ 2 หน้า
8.พิมพ์ Transcript
9.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์
    และเขียน ประเมินจากคณะกรรมการ
10.พิมพ์ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนแบบ 3 คอลัมน์
    แบบใหม่ 122 บรรทัด
11. เลือกพิมพ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้
12.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    อ่านคิดวิเคราะห์และเชียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13.ปรับปรุงคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
    คณะกรรมการ
14.Import คะแนน O-NET จาก Excel
15.พิมพ์ คะแนน O-NET ใน ปพ.1
16.ปรับข้อมูลการส่ง GPAX รวม คะแนน O-Net
    เพื่อการวิเคราะห์ฯ

 เพื่อการวิเคราะห์ฯ
    28/03/2555
1.สำหรับโรงเรียนที่พิมพ์ ปพ.1 ไปแล้วโดยไม่มีคะแนน
   O-Net และต้องการพิมพ์เพิ่ม


*** โปรดอ่านรายละเอียดการนำข้อมูล O-Net
เข้าจาก
  http://amporn.wikispaces.com/

ปรับใหม่เกณฑ์การจบหลักสูตร 2551

ปรับใหม่เกณฑ์การจบหลักสูตร 2551
รายละเอียดข่าว :: สรุปเกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางฯ 2551

ข้อที่ 1 อ้างถึงคำสั่ง สพฐ.ที่ 110/2555 
ข้อที่ 2 อ้างถึงคำสั่ง สพฐ.ที่ 683/2552 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑)ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
(๒)ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต 
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
(๓)ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔)ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
(๕)ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๑)ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๔)ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
(๕)ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด