ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 16, 2014

การร้องทุกข์

2) การร้องทุกข์ หมายถึง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมี ความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยให้

2"ให้ร้องทุกข์ต่อ >>อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ต่อ >>ก.ค.ศ. (มติ ก.ค.ศ. เป็นที่สิ้นสุด)
ถูกสั่งให้ออกจากราชการร้องทุกข์ต่อ >> ก.ค.ศ. ภายใน 30 นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

** กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
1. ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ >>ก.ค.ศ. ( ภายใน 30 นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง)
2. เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้>>ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

cr.วิทยากร บัวแสงใส

"บุคคลสำคัญ”

"บุคคลสำคัญ”

1. นายจาตุรน ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รักษาการรมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
5. นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

6. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา
7. นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา
8. นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
9. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษ

11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา
12. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูรเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ/ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐา
15. สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
16. นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
17.นายเล เลือง มินห์ "เลขาธิการอาเซียน อดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนาม
18.นายฮิซาชิ โอวาดะ ประธานศาลโลก
19. นายวีระชัย พลาดิศัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ >> หัวหน้าทีมสู้คดีเขาพระวิหารภาค 2 ของไทย
20. ประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.
21. ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
22. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

***11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา โดนปลด )กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษา
cr.รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย #วิทยากร บัวแสงใส

มาตรฐานความรู้ ทั้ง 11 มาตรฐาน (เดิม 9 มาตรฐาน)

มาตรฐานความรู้ ทั้ง 11 มาตรฐาน (เดิม 9 มาตรฐาน)  

1. ความเป็นครู  
2. ปรัชญาการศึกษา **เพิ่ม**  
3. ภาษาและวัฒนธรรม (เดิม “ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู”)  
4. จิตวิทยาสำหรับครู  
5. หลักสูตร  

6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (รวมจาก 2 มาตรฐานเป็น 1 มาตรฐาน)  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (เดิม “การวิจัยทางการศึกษา”) 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
10. การประกันคุณภาพการศึกษา **เพิ่ม**
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ **เพิ่ม**

5+6

ครู+ญา+ภา+จิต+หลัก
เรียน +วิ +วัต +เมิน +ภาพ +ธรรม

cr. #วิทยากร บัวแสงใส