ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, November 23, 2012

นโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


นโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. นโยบายสานต่อแนวทางพระราชดำริ ๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล ๒.๓ สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา ๒.๔ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน ๓. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร ๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพ ในท้องถิ่น ๓.๕ สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก ๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์ ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต ๔.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ๔.๖ ดำเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ ๔.๗ ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๔.๘ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ ๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน ๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ ชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม ๖.๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค ๖.๕ ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็น ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน ๗. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว ๗.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจน องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนา คุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ๘. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ๘.๒ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ ๘.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้ เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน ๘.๔ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๙. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษา ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน ๑๐. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๑๐.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความ อุดมสมบูรณ์ ๑๐.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ ๑๐.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานี้ ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อดำรง ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นนโยบายซึ่งสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ซึ่งความสำเร็จ ที่จะบังเกิดขึ้นก็ด้วยความ สนับสนุน จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน

Sunday, November 4, 2012

แจกVDOติวสอบบรรจุครูปี53


ด่วน แจกVDOติวสอบบรรจุครูปี53
ยังไงก็รีบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไฟล์หมดอายุก่อน
แนะนำให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากครับ
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดพร้อมคู่มือนะครับ www.ziddu.com/download/9633113/IDM.rar.html
ไว้เปิดฟัง เปิดดูสำหรับคนขี้เกียจอ่าน ไฟล์ใหญ่หน่อย พยายามโหลดเอานะครับ
เพราะคนแจกก็กว่าจะเอาขึ้นเน็ตได้ เพื่อพี่น้อง เพื่อน ว่าที่ครูทั้งหลาย
ไฟล์ที่ 1 www.ziddu.com/download/9618575/VTS_01_1.part01.rar.html
ไฟล์ที่ 2 www.ziddu.com/download/9619838/VTS_01_1.part02.rar.html
ไฟล์ที่ 3 www.ziddu.com/download/9619839/VTS_01_1.part03.rar.html
ไฟล์ที่ 4 www.ziddu.com/download/9620893/VTS_01_1.part04.rar.html
ไฟล์ที่ 5 www.ziddu.com/download/9620892/VTS_01_1.part05.rar.html
ไฟล์ที่ 6 www.ziddu.com/download/9630556/VTS_01_1.part06.rar.html
ไฟล์ที่ 7 www.ziddu.com/download/9630934/VTS_01_1.part07.rar.html
โหลดไปแล้วต้องรวมไฟล์ก่อนนะครับถึงจะเปิดดูได้
ใครรวมไฟล์ไม่เป็นถาม google นะครับ

แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. วินัยคืออะไร
ก. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ก. ไม่มีอายุความ ข. ยอมความกันไม่ได้
ค. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
3. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
4. จากข้อ 3 ได้กำหนดไว้ในหมวดใด
ก. หมวด 3 ข. หมวด 4
ค. หมวด 5 ง. หมวด 6
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ข. เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
ค. เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ง. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
6. ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ก. ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
ค. กดขี่ หรือขมเหงผู้เรียน
ง. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
7. ความผิดทางวินัยในกรณีใดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่สุด
ก. การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ข. การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อข้าราชการ
ค. การเปิดเผยความลับของทางราชการซึ่งไม่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
ง. การละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8. ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข. เล่นการพนัน
ค. เมาสุราจนครองสติไม่ได้
ง. เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9. ข้าราชการครูผู้ใด ทอดทิ้งราชการ
ก. นายพรชัย ลากิจโดยไม่จำเป็น 10 วัน
ข. นายเสงี่ยม ไม่มาปฏิบัติราชการ 10 วัน
ค. นายวิรัตน์ มาโรงเรียนแต่ไม่สอนนักเรียน
ง. เป็นผู้ทอดทิ้งราชการทุกข้อที่กล่าวมา
10. ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
ก. นายนิตย์เล่นการพนันหวยใต้ดิน
ข. นายสมปองเมาสุราจนครองสติไม่ได้
ค. นางสาว ก หายรายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้
ง. เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา
11. ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ
ก. ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข. ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค. ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง. ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
12. โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน
ก. 3 สถาน ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน ง. 6 สถาน
13. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ว่ากล่าวตักเตือน ง. ทำทัณฑ์บน
14. ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ว่ากล่าวตักเตือน ง. ทำทัณฑ์บน
15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค. ผู้ถูกลงโทษให้ออกสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง. ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
16. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก. ให้ออก ไล่ออก ข. ปลดออก ไล่ออก
ค. ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก ง. ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
17. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก. ร้ายแรง ข. ปรากฏชัดแจ้ง
ค. ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง ง. ไม่มีข้อถูก
18. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ก.ค.ศ.
19. นายวิโรจน์ ตำแหน่งครูชำนาญการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่ร้ายแรง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวคือใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ก.ค.ศ.
20. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชา จะลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความคิด
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน ง. สั่งลงโทษตามข้อ ก ข ค แล้วแต่กรณี