ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, July 12, 2015

แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่ 2)

1.  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
2. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
4. ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
6. การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
8. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.
2.
3.
4.
10. องค์ประกอบใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 1) วิสัยทัศน์ 3) มาตรฐานการเรียนรู้ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) สมรรถนะ 4) ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
11. โครงสร้างเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกำหนดเวลาเรียนตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
12. ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
13. ตัวชี้วัด “ท 1.1 ม.1/2” มีความหมายตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.  หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
15. หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาเพิ่มเติม เรียนปีใดก็ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นรายวิชาลำดับที่ 4 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
16. นโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
17. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานต้องใช้ตัวชี้วัด กำหนดคุณภาพของผู้เรียน และกำหนดให้รายวิชาเพิ่มเติมต้องใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
18. ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง 
1.
2.
3.
4.
19.  “มาตรฐานการเรียนรู้” มีความสำคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างไร
1.
2.
3.
4.
20. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
1.
2.
3.
4.

ข้อสอบกฏหมายการศึกษาชุดที่ 2

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
1.
2.
3.
4.
2. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
1.
2.
3.
4.
4. “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา”จัดอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
5. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
6. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1.
2.
3.
4.
7. ข้อใดคือรายได้ของสภาครู
1.
2.
3.
4.
8. 17.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสภาครูฯ
1.
2.
3.
4.
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
10. บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
1.
2.
3.
4.
11. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
1.
2.
3.
4.
12. คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
13. คณะกรรมการอาชีวศึกษามีกี่คน
1.
2.
3.
4.
14. ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ภายใน.........นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น    ข้อใดคือคำตอบในช่องว่าง
1.
2.
3.
4.
15. สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้บ้าง
1.
2.
3.
4.
16. วิทยฐานะสูงสุดของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
17. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
1.
2.
3.
4.
18. วันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช
1.
2.
3.
4.
19. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
20. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย “ขั้นต่ำ”สุดตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
21. ประธานกรรมการในข้อใดเป็นประธานโดยตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
22. จากข้อความ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม......ฯ” เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
23. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของครูฯตามพระราชบัญญัติฯ
1.
2.
3.
4.
24. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
25. การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
26. ข้อใดไม่ถือเป็น “เงินเดือน”
1.
2.
3.
4.
27. ในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.
2.
3.
4.
28. การสอบ O-net เป็นหน้าที่ของสำนักใดใน สพฐ.
1.
2.
3.
4.
29. โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1.
2.
3.
4.
30. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร
1.
2.
3.
4.
31. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนกี่องค์การ
1.
2.
3.
4.
32. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใด
1.
2.
3.
4.
33. การจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญตามข้อใดในพระราชบัญญัติฯ
1.
2.
3.
4.
34. ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาบางประเภทได้ หน่วยงานใดสามารถจัดแทนได้
1.
2.
3.
4.
35. มาตราใดกล่าวถึงการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
1.
2.
3.
4.
36. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
37. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
38. หน้าที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
39. คณะกรรมการในข้อใดมีหน้าที่...พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา...การติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล...โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ...ฯ
1.
2.
3.
4.
40. หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
1.
2.
3.
4.
41. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
1.
2.
3.
4.
42. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
43. การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน กระจายไปยังหน่วยงานตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
44. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ผู้สอน”ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ที่ถูกต้องมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
45. การประเมินผลผู้เรียนตามพระราชบัญญัติฯให้พิจารณาจาก....
1.
2.
3.
4.
46. วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ
1.
2.
3.
4.
47. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด
1.
2.
3.
4.
48. ตรงกับความหมายของ “การศึกษาตลอดชีวิต”ตามพระราชบัญญัติฯ
1.
2.
3.
4.
49. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ “กงช.”
1.
2.
3.
4.
50. ตามพระราชบัญญัติฯผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
51. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
1.
2.
3.
4.
52. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
1.
2.
3.
4.
53. วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
1.
2.
3.
4.
54. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
1.
2.
3.
4.
55. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง....
1.
2.
3.
4.
56. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
1.
2.
3.
4.
57. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
58. ข้อใดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดต่างๆ
1.
2.
3.
4.
59. ข้อใดคือระดับการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
1.
2.
3.
4.
60. วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
1.
2.
3.
4.
61. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
62. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
63. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมีผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
64. ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ
1.
2.
3.
4.
65. วิทยฐานะที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่ำสุดของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
66. ข้อใดคือสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
67. คำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต่ำสุดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
68. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
1.
2.
3.
4.
69. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
70. วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.
2.
3.
4.
71. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
72. การอุทธรณ์โทษทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อใครได้
1.
2.
3.
4.
73. หน่วยงานในข้อใดไม่เป็นนิติบุคค
1.
2.
3.
4.
74. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
75. ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
1.
2.
3.
4.
76. ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
77. สำนักงาน กศน. สังกัดอยู่ในส่วนราชการใด
1.
2.
3.
4.
78. คณะกรรมการ  ก.ต.ป.น.  มีกี่ชุดหลักตามพระราชบัญญัติฯ
1.
2.
3.
4.
79. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
1.
2.
3.
4.
80. ผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
81. ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
82. มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
1.
2.
3.
4.
83. การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ยึดหลักกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
84. ข้อที่ถูกต้องที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
85. ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนสิ้นสุดลงเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
86. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ   คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
87. วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
1.
2.
3.
4.
88. ผู้ใดออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
89. ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
90. การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกธิการให้ออกเป็น
1.
2.
3.
4.
91. ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
92. การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ข และ ภาค ค  เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มใดใน สพท.
1.
2.
3.
4.
93. ใครเป็นผู้แต่งตั้ง “พนักงานเจ้าหน้าที่”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
1.
2.
3.
4.
94. คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน
1.
2.
3.
4.
95. ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ “คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา” คือบุคคลตามข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
96. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
1.
2.
3.
4.
97. ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ “กงช.”
1.
2.
3.
4.
98. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกี่ประเภทตามกฎกระทรวงฯ
1.
2.
3.
4.
99. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เด็ก”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ที่ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
100. หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด ตามพระราชบัญญัติฯ
1.
2.
3.
4.