ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, October 15, 2014

เฉลย UTQ 55104

UTQ55104 สังคม มัธยม ทำถูก 14 ข้อ

1.  การประเมินผลแบบรูบริกส์มีประโยชน์ในเรื่องใด

ค. ตรวจสอบคุณภาพของงานและชี้จุดแข้งจุดอ่อนของการทำงาน2.  ถ้าจะกำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชามรดกไทย ครูผู้สอนจะต้องดำเนินการอย่างไร

ข. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด3.  กิจกรรมใดคือกิจกรรมที่เน้นการทำงานและการใช้ it

ค. การร่วมจัดนิทรรศการคนไทยร่วมใจรักวัฒนธรรม4. กิจกรรมใดที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาค่านิยมได้เหมาะสม

ข. การแก้ปัญหา5. ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับมโนทัศน์และหลักการสำคัญหรือสาระสำคัญ

 ก. เป็นการสรุปข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์6. กระบวนการใดที่มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียน

ง. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน7. เครื่องมือใดเหมาะสมสำหรับการประเมินด้านความรู้

 ก. แบบทดสอบเลือกตอบ8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง

 ก. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบอย่างน้อยต้องเน้นที่ความรู้ ส่วนทักษะอื่น ๆ ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหา9. หลักการเรียนรู้ใดเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างองค์ความรู้และมีการประยุกต์ใช้

ค. การสอนการคิด10. ข้อใดถือว่าเป็นงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ข. การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/311. ประเด็นใดต่อไปนี้สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์

ข. การวิเคราะห์จดหมายเหตุของราชฑูตไทย12. ข้อใดเป็นลักษณะของสังคมศึกษา

ง. กลุ่มเนื้อหาสาระที่ได้จากสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์13. เมื่อครูได้ศึกษาภูมิหลังของผู้เรียนจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อการเรียนการสอน

ง. ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง14. ข้อใดคือการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ง. ต้องเลือกใช้สื่อที่เป็นทั้งวัสดุอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการในทุกขั้นตอน15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

ค. การประเมินผลการเรียนรู้ควรเน้นเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม16. หลักการที่เหมือนกันของการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและสรุปผล คืออะไร

ค. การตรวจสอบและติดตามผล17. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร

ข. เป็นการคัดสรรกลั่นกรองและประเมินข้อมูล18. จุดมุ่งหมายในการเรียนสังคมศึกษาด้านความรู้คืออะไร

ข. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนามโนทัศน์และหลักการสำคัญของสังคมศึกษา19. หลักสำคัญในการจัดการเรียนรู้ใดที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปเรื่องราวในสังคมจากมุมมองต่าง ๆ

ก. สอนแบบบูรณาการ20. สื่อใดมีจุดการใช้สื่อร่วมกัน

ง. วีดีทัศน์ แผนภูมิ คลิปวีดีโอ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ