ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Monday, January 31, 2011

Reminder about your invitation from Jomjai Ninephoom

LinkedIn

This is a reminder that on January 25, Jomjai Ninephoom sent you an invitation to become part of his or her professional network at LinkedIn.

Follow this link to accept Jomjai Ninephoom's invitation.

https://www.linkedin.com/e/-xz3a7b-gjl6qwcq-29/doi/2206989760/1JDteabz/gir_348586967_0/EML-inv_17_rem/

Signing up is free and takes less than a minute.

On January 25, Jomjai Ninephoom wrote:

> To: [pooh_physics.sobkroo3@blogger.com]
> From: Jomjai Ninephoom [pallnarak@hotmail.com]
> Subject: Jomjai Ninephoom wants to stay in touch on LinkedIn

> I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.
>
> - Jomjai Ninephoom

The only way to get access to Jomjai Ninephoom's professional network on LinkedIn is through the following link:

https://www.linkedin.com/e/-xz3a7b-gjl6qwcq-29/doi/2206989760/1JDteabz/gir_348586967_0/EML-inv_17_rem/

You can remove yourself from Jomjai Ninephoom's network at any time.


--------------

© 2011, LinkedIn Corporation

Sunday, January 30, 2011

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย  สรุปสูตร

  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  ตัวอย่างข้อสอบ O NET และ A NET มาให้ดาวน์โหลดแล้ว

  ตัวอย่างข้อสอบ O NET และ A NET มาให้ดาวน์โหลดแล้วรีบดาวน์โหลดด่วน
  !!!!รักเพื่อนบอกเพื่อนมาดาวน์โหลดด้วยนะ เพราะเพื่อนกันมีอะไรดีๆ
  ต้องบอกกัน


  ตัวอย่างข้อสอบ O NET
  http://school.eduzones.com/data-3-5-31873.html
  ภาษาไทย (01)
  สังคมศึกษา (02)
  ภาษาอังกฤษ (03)
  คณิตศาสตร์ (04)
  วิทยาศาสตร์ (05)


  ตัวอย่างข้อสอบ A NET
  http://school.eduzones.com/data-3-5-31873.html
  ภาษาไทย (11)
  สังคมศึกษา (12)
  ภาษาอังกฤษ (13)
  คณิตศาสตร์ (14)
  วิทยาศาสตร์ (15)
  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  Saturday, January 29, 2011

  เฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง)  เฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ by อ.ภูมิ
  คำเตือน
  "อย่าเชื่อ ถ้าไม่ได้ทำด้วยตัวเอง"


  SHM (ลูกตุ้ม+สปริง)
  สำหรับเฉลยข้อ 16-20 คลิ๊กที่นี่

  Friday, January 28, 2011

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน
  รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  คำชี้แจง ข้อสอบมี 3 ตอน ใช้เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
  ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 20 คะแนน
  ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยเติมคำตอบ 40 คะแนน
  ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ 40 คะแนน
  ให้นักเรียนเขียนตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
  โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกของกระดาษคำตอบ
  1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  (1) วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  (2) วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
  (3) วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  (4) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
  ข้อความในข้อใดบ้างที่กล่าวถูกต้อง

  ก. ข้อ (1)
  ข. ข้อ (3)
  ค. ข้อ (1) และ (4)
  ง. ข้อ (2) และ (3)

  2. ข้อใดเป็นสาขาวิชาในวิชาฟิสิกส์ทั้งหมด

  ก. อะตอม นิวเคลียร์ โพลิเมอร์
  ข. กลศาสตร์ ความร้อน อะตอม
  ค. ความร้อน การเคลื่อนที่ ระบบนิเวศ
  ง. นิวเคลียร์ พันธะไอออนิก แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

  3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

  (1) อาวุธสงคราม
  (2) เทคโนโลยีการขนส่ง
  (3) โรงงานอุตสาหกรรม
  (4) เทคโนโลยีการสื่อสาร

  ข้อใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในวิชาฟิสิกส์โดยตรง

  ก. ข้อ (2) และ (4)
  ข. ข้อ (1) และ (2)
  ค. ข้อ (3) และ (4)
  ง. ถูกทุกข้อ

  4. ความมุงหมายในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ เป็นไปตามข้อใด
  ก. รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
  ข. หาหนทางในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากโรค และภัยธรรมชาติ
  ค. ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต
  ง. คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขยายพื้นที่การมีชีวิตไปยังนอกโลก
  5. สาขาวิชาใดต่อไปนี้ ที่จัดเป็นกลุ่มสาขาเดียวกับวิชาฟิสิกส์

  ก. ชีววิทยา และเคมี
  ข. เคมี และดาราศาสตร์
  ค. คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์
  ง. พฤกษศาสตร์ และดาราศาสตร์

  6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของวิชาฟิสิกส์
  ก. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ ความร้อน คลื่น แสง เสียง
  แม่เหล็ก ไฟฟ้า และปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ
  เพื่อให้รู้และเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุด
  ข. การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ
  เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เคมี คณิตสาสตร์
  ดาราศาสตร์
  ค. การศึกษาวิชาพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
  และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
  ง. การสังเกต การบันทึกข้อมูล และการสร้างแบบจำลองทางความคิด
  เพื่อศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกรูปแบบ
  7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

  (1) การสรุป
  (2) การสำรวจ
  (3) การสังเกต
  (4) การทดลอง
  (5) การอภิปราย
  (6) การตั้งปัญหา
  (7) การบันทึกข้อมูล
  (8) การวิเคราะห์ข้อมูล
  (9) การสร้างแบบจำลอง

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

  ก. (3)  (6)  (2)  (7)  (8)  (1)
  ข. (6)  (2)  (3)  (7)  (8)  (1)
  ค. (6)  (4)  (5)  (7)  (8)  (1)
  ง. (2)  (7)  (6)  (5)  (8)  (1)

  8. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ข้อใด

  ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข. ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อสรุป
  ค. ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น
  ง. ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น

  9. สิ่งใดต่อไปนี้ที่นักเรียนควรใช้พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  ก. วิธีการสังเกต และเครื่องมือที่ใช้
  ข. วิธีการสังเกต และทฤษฎีที่อ้างอิง
  ค. ทฤษฎีที่อ้างอิง และบุคคลที่สังเกต
  ง. เวลาที่ใช้สังเกต และเครื่องมือที่ใช้

  10. กระบวนการใดที่มีความสำคัญต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์มากที่สุด

  ก. การสังเกต และการทดลอง
  ข. การทดลอง และการคำนวณ
  ค. การวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล
  ง. ถูกทุกข้อ

  11. ในการวัดทางวิชาฟิสิกส์ จะต้องบันทึกผลโดยวิธีในข้อใด

  ก. ใช้คำอุปสรรคนำหน้าหน่วย
  ข. บันทึกตามหลักเลขนัยสำคัญ
  ค. ต้องใช้หน่วยในระบบระหว่างชาติ
  ง. ถูกทุกข้อ

  12. หน่วยมูลฐานที่ใช้ในระบบ SI มีกี่หน่วย

  ก. 5 หน่วย
  ข. 6 หน่วย
  ค. 7 หน่วย
  ง. 8 หน่วย

  พิจารณาข้อมูล แล้วใช้ตอบคำถาม ข้อ 13. – 14.

  (1) จูล
  (2) นาที
  (3) เมตร
  (4) วินาที
  (5) โอห์ม
  (6) นิวตัน
  (7) เคลวิน
  (8) แอมแปร์
  (9) กิโลเมตร
  (10) แคนเดลา
  (11) เมตร/วินาที
  (12) ลูกบาศก์เมตร

  13. ข้อใดเป็นหน่วยมูลฐานในระบบ SI ทั้งหมด

  ก. (3) (4) (8) (10)
  ข. (1) (2) (6) (9)
  ค. (4) (5) (7) (10)
  ง. (2) (7) (11) (12)

  14. ข้อใดเป็นหน่วยอนุพัทธ์ในระบบ SI ทั้งหมด

  ก. (3) (4) (8) (10)
  ข. (1) (2) (6) (9)
  ค. (4) (5) (7) (10)
  ง. (2) (7) (11) (12)

  15. ข้อใดไม่ใช่หน่วยในระบบ SI ทั้งหมด

  ก. นิวตัน เฮิรตซ์
  ข. ไมโครปอนด์ ตารางฟุต
  ค. เมตร/วินาที กิโลเมตร/ชั่วโมง
  ง. ตารางกิโลเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร

  16. ตัวเลขที่ได้จากการวัด 30 เซนติเมตร และ 5.020 มิลลิเมตร
  มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว ตามลำดับ

  ก. 1 และ 2
  ข. 1 และ 4
  ค. 2 และ 2
  ง. 2 และ 4

  17. เมื่อนักเรียนสังเกตนาฬิกาแบบเข็ม จากขณะที่มีเข็มสั้น เข็มยาว
  และเข็มวินาที ชี้เลข 12 พร้อมกัน และเมื่อเวลาผ่านไป ปรากฏว่าเข็มยาว
  ชี้เลข 5 และเข็มวินาทีชี้ เลข 15 จะบันทึกว่าเวลาผ่านไปน้อยที่สุดเท่าใด
  โดยใช้หลักเลขนัยสำคัญ

  ก. 25.25 นาที
  ข. 25.150 นาที

  ค. 60  25.15 วินาที
  ง. 60  25.250 วินาที

  18. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็ว 3
  เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที
  จากนั้นเคลื่อนที่เป็นแนวตรงต่อไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 4
  เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย และความเร่งเฉลี่ย
  ตลอดการเคลื่อนที่ในช่วง 20 วินาที ตามลำดับ

  ก. 2.0 m/s และ 5.0 m/s
  ข. 2.5 m/s และ 3.5 m/s
  ค. 3.5 m/s และ 2.5 m/s
  ง. 5.0 m/s และ 2.0 m/s

  19. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด

  ก. ระยะทาง เวลา มวล
  ข. แรง ความเร็ว ความเร่ง
  ค. การกระจัด เวลา ความเร็ว
  ง. ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง

  20. นักกรีฑา วิ่ง 4100 เมตร วิ่งแล้วจับเวลาได้เป็น 9.5, 10.0, 10.5
  และ 10.0 วินาที อัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าใด

  ก. 0 เมตร/วินาที
  ข. 0.0 เมตร/วินาที
  ค. 10 เมตร/วินาที
  ง. 10.0 เมตร/วินาที


  ชื่อ ...........................................................................................
  ชั้น ม.4/..... เลขที่ ....... ได้คะแนน ........../100
  กระดาษคำตอบ
  ตอนที่ 1 (20 คะแนน)
  ข้อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
  ก.
  ข.
  ค.
  ง.
  ตอนที่ 2 (40 คะแนน)
  ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่กำหนดให้แต่ละข้อ
  เติมลงในตารางให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน โดยสามารถใช้ซ้ำ
  และไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกข้อมูลก็ได้ (คำตอบละ 1 คะแนน)
  1. หน่วยและปริมาณในระบบ SI
  เมตร/วินาที kg
  g m/s
  เซนติเมตร cm

  วินาที
  เมตร/วินาที2


  กิโลกรัม m G กรัม M
  เมตร
  m/s2
  V

  ปริมาณ สัญลักษณ์ของปริมาณ หน่วย สัญลักษณ์ของหน่วย
  มวล
  ระยะทาง
  การกระจัด
  อัตราเร็ว
  ความเร็ว
  อัตราเร่ง
  ความเร่ง
  เวลา
  2. ตัวพหุคูณและคำอุปสรรค
  giga pico centi deci M T micro
  p kilo G  m n g
  milli c mega k d tera nano

  ตัวพหุคูณ ชื่อคำอุปสรรค สัญลักษณ์
  109
  106
  103
  10-1
  10-2
  10-3
  10-6
  10-9


  ตอนที่ 3 จงแสดงวิธีทำ (40 คะแนน)
  1. ความยาว 0.000000016 เมตร มีค่าเท่าไรในหน่วยนาโนเมตร (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. เวลา 0.000025 วินาที มีค่าเท่าไรในหน่วยไมโครวินาที (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. ความถี่ 85 ล้านเมกกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่าไรในหน่วยเฮิรตซ์ (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. เวลา 2 วัน มีค่าเท่ากับกี่วินาที (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  5. ความยาวคลื่นของแสงสีแดง มีค่า 715 นาโนเมตร
  ความยาวคลื่นนี้จะมีค่าเท่าใดในหน่วยเซนติเมตร (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  6. จงเปลี่ยนความหนาแน่น 4.6102 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
  เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ชื่อ ...........................................................................................
  ชั้น ม.4/..... เลขที่ .......
  7. ความเร่งของวัตถุ 5 เมตรต่อวินาที2
  มีค่าเท่าไรในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง2 (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  8. พื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่าไรในหน่วยตารางเซนติเมตร (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  9. เวลา 0.5 ชั่วโมง มีค่าเท่าไรในหน่วยนาโนวินาที (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  10. อัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่าไรในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง (2 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  11. จงหาผลลัพธ์เลขนัยสำคัญ 2.05 + 20.660 – 3.0 (5 คะแนน)
  .....................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  12. จงหาผลลัพธ์เลขนัยสำคัญ 2.5  1.00  5 (5 คะแนน)
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  13. จงรวมเวกเตอร์ดังรูปที่กำหนดให้

  13.1 (5 คะแนน)


  13.2 (5 คะแนน)


  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  • ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  • บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  • ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  แบบทดสอบฟิสิกส์

  แบบทดสอบฟิสิกส์

  แบบทดสอบฟิสิกส์
  โดยนายสอาด จันต๊ะคาด

  งาน
  1.จากรูปจงหางานในแนว AB (เมื่อไม่คิดแรงเสียดทาน


  ก.120 จูล
  ข.300 จูล
  ค.320 จูล
  ง.340 จูล
  2.วัตถุมวล 4 กิโลกรัมวางนิ่งบนพื้นระดับถูกดึงให้เคลื่อนที่ไปในแนวตรงนาน
  8 วินาที ความเร็วสุดท้ายเป็น 40 เมตร/วินาที งานที่เกิดขึ้นมีค่ากี่จูล
  ก.3100
  ข.3200
  ค.3300
  ง.3400
  3.จงหางานในการลากวัตถุ 40 กิโลกรัม
  ไปบนพื้นทีมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุกับพื้นเป็น
  0.2 ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะ 5 เมตร สูง 4 เมตร งานที่ทำมีค่ากี่จูล
  ก.2800
  ข.2600
  ค.1600
  ง.1000
  4.สมชายแบกวัตถุมวล 40 กิโลกรัมเดินไปตามพื้นเอียงยาว 5 เมตร สูง 4 เมตร
  เขาต้องทำงานกี่จูล
  ก.360
  ข.1600
  ค.1800
  ง.3600
  5.วิรัญชนาถือกระเป๋าหนัก 150 นิวตัน จากบ้านมายังโรงเรียนเป็นระยะทาง
  500 เมตร งานที่ทำมีค่ากี่จูล
  ก.750
  ข.650
  ค.500
  ง.0
  พลังงาน
  1.กรณีลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งขณะไปไกลสุดทางด้านข้างพลังงานข้อใดมีค่าเป็นศูนย์
  ก.ความร้อน
  ข.พลังงานศักย์
  ค.พลังงานกล
  ง.พลังงานจลน์
  2.พลังงานใดที่ขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุ
  ก.พลังงานกล
  ข.พลังงานเคมี
  ค.พลังงานความร้อน
  ง.พลังงานนิวเคลียร์
  3.พลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สำคัญที่สุดคือ
  ก.ดวงอาทิตย์
  ข.น้ำ
  ค.ลม
  ง.นิวเคลียร์
  4.พลังงานมีหน่วยเป็น
  ก.นิวตัน
  ข.นิวตัน.เมตร
  ค.นิวตัน.วินาที
  ง.กิโลกรัม.เมตร/วินาที2
  5.แหล่งกำเนิดพลังงานที่นำกลับมาหมุนเวียนได้อีกคือ
  ก.น้ำ
  ข.น้ำมันดิบ
  ค.ถ่านหิน
  ง.นิวเคลียร์

  พลังงานศักย์โน้มถ่วง
  1.มวล 1 กิโลกรัมอยู่เหนือพื้นดิน 5 เมตร มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงกี่จูล
  ก.0.5
  ข.5.0
  ค.5.5
  ง.50
  2.วัตถุมวล 2 กิโลกรัมอยู่เหนือพื้นดิน 20 เมตร ถูกปล่อยตกลงสู่พื้น
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงเมื่อผ่านไป 1 วินาทีหลังถูกปล่อยอิสระเป็นกี่จูล
  ก.150
  ข.200
  ค.300
  ง.350
  3.วัตถุมีมวล 4 กิโลกรัม ปล่อยให้ตกลงในแนวดิ่งได้ระยะทาง 1
  เมตรพลังงานศักย์โน้มถ่วงเปลี่ยนไปกี่จูล
  ก.4
  ข.20
  ค.40
  ง.60
  4.วัตถุมวล 4 กิโลกรัม อยู่สูงจากพื้น 2 เมตร
  ถูกนำขึ้นไปตำแหน่งที่สูงจากพื้น 5 เมตร
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงวัตถุเพิ่มขึ้นกี่จูล
  ก.60
  ข.80
  ค.100
  ง.120
  5.โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งที่จุดสูงสุดปริมาณใดเป็นศูนย์
  ก.แรง
  ข.ความเร่ง
  ค.พลังงานจลน์
  ง.พลังงานศักย์

  พลังงานจลน์
  1.วัตถุมวล 10 กิโลกรัม ความเร็ว 5 เมตร/วินาที มีพลังงานจลน์เท่าใด
  ก.50 จูล
  ข.100 จูล
  ค.125 จูล
  ง.500 จูล
  2.วัตถุมีความเร็ว 5 เมตร/วินาที มีพลังงานจลน์ 250 จูลมีมวลกี่กิโลกรัม?
  ก.15
  ข.20
  ค.25
  ง.30
  3.ออกแรง 20 นิวตันในแนวระดับ
  ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในแนวราบที่มีแรงเสียดทาน
  มีการกระจัด 4 เมตรเ พลังงานจลน์วัตถุเปลี่ยนไปเท่าใด
  ก.80
  ข.40
  ค.20
  ง.0
  4.ยิงปืนในแนวระดับกระสุนมีมวล 60 กรัม ด้วยความเร็ว 600
  เมตร/วินาทีกระสุนฝังเข้าในเนื้อไม้ 24 เซนติเมตร จงหาแรงต้านของเนื้อไม้
  ก.4x103 นิวตัน
  ข.4.5x104 นิวตัน
  ค.4.05x104 นิวตัน
  ง.4.05x105 นิวตัน
  5.รถวิ่งบนถนนราบขณะฝนตก
  สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานลดลงครึ่งหนึ่งของเดิมถ้าต้องการเบครรถให้หยุดในระยะทางที่เท่ากัน
  เขาควรขับรถด้วยความเร็วเป็นกี่เท่าของเดิม
  ก.
  ข.

  ค.
  ง.

  การคำนวณหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ
  1.จากกราฟ จงหางานของแรง F ตลอดระยะทาง 3 เมตร

  ก.60 จูล
  ข.80 จูล
  ค.90 จูล
  ง.120 จูล
  2.วัตถุอยู่บนพื้นระดับถูกแรง F กระทำในทิศ 53 องศากับแนวระดับ
  ความสัมพันธ์ระหว่างแรง F กับระยะทาง S เป็นดังกราฟ จงหางานของแรง F
  ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะ 10 เมตร

  sin 53 = 0.8
  cos 53 = 0.6
  ก.200
  ข.240
  ค.300
  ง.350
  3.ปั้นจั่นมีกำลัง 100 กิโลวัตต์ ยกมวล 4,000 กิโลกรัม
  มวลจะเคลื่อนที่ด้วยควมเร็วกี่เมตร/วินาที
  ก.2.5
  ข.3.0
  ค.3.5
  ง.4.0
  4.รถตัดหญ้ามวล 40 กิโลกรัม มีความเร็ว 20 เมตร/วินาที
  ถูกเร่งให้มีความเร็วเป็น 30 เมตร/วินาที ในเวลา 8 วินาที
  กำลังของรถตัดหญ้าเป็นกี่กิโลวัตต์
  ก.1.0
  ข.1.25
  ค.1.50
  ง.2.0
  5.ถ้าทำงาน 2,000 จูล ในเวลา 5 วินาที กำลังเฉลี่ยเป็นกี่กิโลวัตต์
  ก.200
  ข.210
  ค.350
  ง.400
  โมเมนตัม
  1.วัตถุมวล 3 กิโลกรัมตกจากที่สูง 5 เมตร เมื่อกระทบพื้นวัตถุจะมีโมเมนตัมเท่าไร
  ก.10 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ข.20 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ค.30 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ง.40 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  2.วัตถุมวล m ตกจากที่สูง 2 h และวัตถุมวล 2m ตกจากที่สูง h
  เมื่อกระทบพื้นจะสรุปได้ว่า
  1.วัตถุมวล m มีความเร็วขณะกระทบพื้นมากกว่ามวล 2m
  2.วัตถุมวล m มีความเร็วขณะกระทบพื้นเท่ากับวัตถุมวล 2m
  3.วัตถุมวล m มีโมเมนตัมขณะกระทบพื้นน้อยกว่าวัตถุมวล 2m
  4.วัตถุมวล m มีโมเมนตัมขณะกระทบพื้นเท่ากับวัตถุมวล 2m
  ข้อที่ถูกต้องคือ
  ก.ข้อ1 ,ข้อ 3 ถูก
  ข.ข้อ1 ,ข้อ 4 ถูก
  ค.ข้อ2 ,ข้อ 3 ถูก
  ง.ข้อ2 ,ข้อ 4 ถูก
  3.วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเขียนกราฟระหว่างการกระจัดและเวลาได้ดังรูปโมเมนตัมของวัตถุเป็นอย่างไร


  ก.เป็นศูนย์
  ข.คงตัว
  ค.เพิ่มขึ้น
  ง.ลดลง

  4. วัตถุมวล m ตกลงในแนวดิ่งแล้วสะท้อนขึ้นได้สูงเท่าเดิม
  ขณะกระทบและสะท้อนจากพื้นปริมาณใดไม่เปลี่ยนแปลง
  1.ความเร็ว
  2.โมเมนตัม
  3.พลังงานจลน์
  คำตอบคือ
  ก. ข้อ1
  ข. ข้อ2
  ค. ข้อ3
  ง. ข้อ1,2และ 3
  5.ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งเป็นดังกราฟ
  โมเมนตัมของวัตถุจะเป็นอย่างไร


  ก.เป็นศูนย์
  ข.คงตัว
  ค.เพิ่มขึ้น
  ง.ลดลง

  การดล
  1.วัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
  มีแรงกระทำในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ทำให้ความเร็วเปลี่ยนไปเป็น
  การดลของวัตถุมีขนาดเท่าใด
  ก.m( )
  ข.m( )
  ค.m( )
  ง.-m( )
  2.วัตถุมวล m เคลื่อนที่ในแนวตรงไปทางขวาด้วยความเร็ว
  มีแรงกระทำในทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ทำให้ความเร็วเปลี่ยนไปเป็น
  ในทิศการเคลื่อนที่เดิมการดลของวัตถุมีขนาดเท่าใด และมีทิศใด
  ก.m( ) ทิศไปทางขวา
  ข.m( ) ทิศไปทางซ้าย
  ค.m( ) ทิศไปทางขวา
  ง.m( ) ทิศไปทางซ้าย
  3.ลูกบอลมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ก
  เข้ากระทบผนังแล้วสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมดังรูปการดลของวัตถุขณะกระทบผนังเป็นเท่าใด

  ก.ศูนย์
  ข.mv
  ค.2mv
  ง.3mv
  4. ปล่อยวัตถุมวล 0.2
  กิโลกรัมให้ตกลงในแนวดิ่งเมื่อกระทบพื้นวัตถุมีอัตราเร็ว 10
  เมตร/วินาทีวัตถุสะท้อนออกจากพื้นในแนวดิ่งโดยมีอัตราเร็วเป็น 8
  เมตร/วินาที จงพิจารณาข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริงขณะวัตถุกระทบพื้น
  1.ความเร็วของวัตถุเปลี่ยนไป 18 เมตร/วินาที
  2.วัตถุมีการดล 0.4 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  3.พลังงานจลน์ของวัตถุลดลง 3.6 จูล
  ก.ข้อ 1 และข้อ 2
  ข.ข้อ 1 และข้อ 3
  ค.ข้อ 2 และข้อ 3
  ง.ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
  5 . โมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของวัตถุมีทิศใด
  ก.ทิศเดียวกับทิศความเร็ววัตถุ
  ข.ทิศตรงข้ามกับทิศความเร็ววัตถุ
  ค.ทิศเดียวกับทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
  ง.ทิศตรงข้ามกับทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

  การชนในแนวตรง
  1.ข้อความใดถูกต้องสำหรับการชนในแนวตรง
  1.เป็นการชนที่แนวศูนย์กลางมวลของวัตถุที่ชนผ่านแนวศูนย์กลางมวลของวัตถุที่ถูกชน
  2.เป็นการชนในหนึ่งมิติ
  3.เป็นการชนที่แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองหลังชนอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองก่อนชน
  ข้อที่ถูกคือ
  ก.ข้อ1,2 ถูก
  ข.ข้อ1,3 ถูก
  ค.ข้อ2,3 ถูก
  ง.ข้อ1,2 ,3 ถูก
  2.รถทดลองคันหนึ่งวิ่งเข้าชนรถทดลองอีกคันหนึ่งที่มีมวลเท่ากันและหยุดนิ่งในแนวตรง
  หลังชนรถคันที่มาชนจะหยุดนิ่งในขณะที่รถที่ถูกชนเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วก่อนชนของรถคันแรกข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
  1.ผลรวมโมเมนตัมของระบบคงตัว
  2.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบคงตัว
  3.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัว
  ข้อที่ถูกต้องคือ
  ก.ข้อ1
  ข.ข้อ2
  ค.ข้อ1 ,ข้อ 2 ถูก
  ง.ข้อ1 ,ข้อ 3 ถูก
  3.รถทดลองคันหนึ่งวิ่งเข้าชนรถทดลองอีกคันหนึ่งที่มีมวลเท่ากันและหยุดนิ่งในแนวตรง
  หลังชนรถทั้งสองเคลื่อนที่ติดกันไป ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
  1.ผลรวมโมเมนตัมของระบบคงตัว
  2.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบคงตัว
  3.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัว
  ข้อที่ถูกต้องคือ
  ก.ข้อ1
  ข.ข้อ2
  ค.ข้อ1 ,ข้อ 2 ถูก
  ง.ข้อ1 ,ข้อ 3 ถูก
  4. วัตถุมวล 5 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที
  ในแนวตรงเข้าชนวัตถุมวล 5 กิโลกรัม
  ที่อยู่นิ่งแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์โดยศูนย์กลางมวลของมวลทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน
  ความเร็วหลังชนของวัตถุที่ถูกชนเป็นเท่าใด
  ก. 5 เมตร/วินาที
  ข. 10 เมตร/วินาที
  ค. 15 เมตร/วินาที
  ง. 20 เมตร/วินาที
  5.วัตถุมวล 4 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที เข้าชนมวล 1
  กิโลกรัมแล้วเคลื่อนที่ติดกันไปความเร็วของวัตถุทั้งสองหลังชนทันทีเป็นเท่าใด
  ก.2 เมตร/วินาที
  ข.4 เมตร/วินาที
  ค.5 เมตร/วินาที
  ง.8 เมตร/วินาที

  การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุในแนวตรง
  1.ข้อใดเป็นจริงสำหรับการชนแบบดีดตัวแยกออกจากกัน
  ก. ผลรวมโมเมนตัมก่อนดีดต้องเป็นศูนย์
  ข. ผลรวมโมเมนตัมของระบบก่อนและหลังดีดคงตัว
  ค. ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบก่อนและหลังดีดคงตัว
  ง. ผลรวมพลังงานศักย์ของระบบก่อนและหลังดีดคงตัว
  2. ยิงลูกปืนมวล 10 กรัมให้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว 400 เมตร/วินาที
  จงหาความเร็วของตัวปืนมวล 2 กิโลกรัมทันทีหลังยิง
  ก. 2 เมตร/วินาที
  ข. 4 เมตร/วินาที
  ค. 8 เมตร/วินาที
  ง. 80 เมตร/วินาที
  3.ปล่อยวัตถุมวล 3 กิโลกรัมจากที่สูงระดับหนึ่ง เมื่อวัตถุมีความเร็ว 15
  เมตร/วินาทีวัตถุก็ระเบิดออกเป็น 2 ส่วน
  ผลรวมโมเมนตัมของวัตถุทันทีหลังระเบิดเป็นเท่าใด
  ก. 15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ข. 15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ค.15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ง. ไม่สามารถบอกได้ข้อมูลไม่เพียงพอ
  4. ลูกระเบิดถูกโยนขึ้นในแนวดิ่ง
  เมื่อถึงจุดสูงสุดเกิดระเบิดเป็นสองส่วนเท่ากัน
  ชิ้นแรกเคลื่อนที่ไปทางมทิศเหนือ ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ชิ้นที่ 2
  จะมีความเร็วเม่าใด และจะเคลื่อนที่ไปทางทิศใดทันทีหลังระเบิด
  ก. 6 เมตร/วินาที,ทิศเหนือ
  ข. 6 เมตร/วินาที,ทิศใต้
  ค.12 เมตร/วินาที,ทิศใต้
  ง. ไม่สามารถบอกได้ข้อมูลไม่เพียงพอ
  5. รถทดลอง 2 คันผูกติดกัน โดยมีสปริงอัดไว้ระหว่างรถทั้งสอง
  เมื่อตัดเชือกรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที
  ผลรวมโมเมนตัมของรถทั้งสองทันที่หลังระเบิดเป็นเท่าใด
  ก. ศูนย์
  ข. 10 กิโลกรัม. เมตร/วินาทีไปทางซ้าย
  ค. 10 กิโลกรัม. เมตร/วินาทีไปทางขวา
  ง. ไม่สามารถบอกได้ข้อมูลไม่เพียงพอ

  การชนในสองมิติ
  1.ลูกกลม A มวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว 20
  เมตร/วินาที เข้าชนลูกกลม B มวล 2 กิโลกรัม ที่หยุดนิ่ง หลังชนกลูกกลม A
  เคลื่อนที่เบนไปจากแนวเดิม 30 องศา ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที
  ผลรวมโมเมนตัมทั้งสองหลังชนเป็นเท่าใด
  ก.5 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ข.10 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ค.15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  ง.20 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
  2.ในการชนกันของลูกกลม 2 ลูกที่มีมวลเท่ากัน
  โดยมวลที่ถูกชนเดิมอยู่นิ่งและศูนย์กลางมวลทั้งสองไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน
  หลังชนมวลทั้งสองจะแยกออกจากกันโดยทำมุมต่อกันเท่าใด
  ก.45o
  ข.60o
  ค.90o
  ง.120o
  3.วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่เข้าชนมวล 4
  กิโลกรัมที่หยุดนิ่งด้วยความเร็ว 8 เมตร/วินาทีหลังชน มวล 2
  กิโลกรัมมีความเร็ว 5 เมตร/วินาที ทำมุม 37oกับแนวการเคลื่อนที่เดิม มวล
  4 กิโลกรัมเคลื่อนที่ในทิศทำมุม 37o กับแนวการเคลื่อนที่เดิม
  ความเร็วหลังการชนของมวล 4 กิโลกรัมเป็นเท่าใด
  ก.2.5 เมตร/วินาที
  ข.5 เมตร/วินาที
  ค.7.5 เมตร/วินาที
  ง.10เมตร/วินาที
  4. วัตถ A มวล 0.2 กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปบนพื้นระดับด้วยความเร็ว 20
  เมตร/วินาทีไปทางทิศตะวันออกเข้าชนวัตถุ B มวล 0.3
  กิโลกรัมที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางเหนือบนพื้นระนาบนั้น
  หลังชนวัตถุทั้งสองติดกันไปจงหาความเร็วหลังชน
  ก. 2.5 เมตร/วินาที
  ข. 5 เมตร/วินาที
  ค. 7.5 เมตร/วินาที
  ง. 10 เมตร/วินาที
  5.ลูกระเบิดมวล 6 กิโลกรัมวางนิ่งบนพื้นระเบิดเป็น 3 ส่วนแต่ละส่วนมีมวล
  1,2,3 กิโลกรัมตามลำดับ โดยส่วนที่ 1 มีความเร็ว 40
  เมตร/วินาทีไปทางทิศเหนือ ส่วนที่ 2 มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที
  ไปทางทิศตะวันออก ส่วนที่ 3 จะมีความเร็วเท่าใด
  ก.10 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตก
  ข.15 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
  ค.20เมตร/วินาทีไปทางทิศตะวันตก
  ง.25 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางทิศใต้

  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  ฟิสิกส์เซลล์สุริยะ 1

  ฟิสิกส์เซลล์สุริยะ 1

  โครงการสอน
  (Course Syllabus)

  รายวิชา รหัสวิชา นก.ชม. เวลาเรียน สถาบัน
  ฟิสิกส์เซลล์สุริยะ 1
  ( Physics of Solar cells I) 14013509
  3 (2 -2-5)
  18 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  คำอธิบายรายวิชา
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์
  หลักการและการปฏิบัติของเซลล์แสงอาทิตย์
  การสังเคราะห์และคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์กับการนำไปประยุกต์ใช้
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเซลล์สุริยะเบื้องต้น

  จุดประสงค์
  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์
  2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ได้
  3. เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อฟิสิกส์

  อาจารย์ / สังกัด (ชื่อ - สกุล / วุฒิ / สถานที่ติดต่อ)

  อาจารย์ผู้สอน ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
  วุฒิ ปริญญาตรี (ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์))
  ปริญญาโท (กศ.ม. วิทยาศาสตร์ (วท.ม. ฟิสิกส์))
  ปริญญาเอก (ปร.ด. ฟิสิกส์)
  สังกัด กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ห้องพัก 9213 หรือ ศูนย์เทคโนโลยี
  ที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  โทร. 0-4297-0030 หรือ 08- 7254-3237
  680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000


  การวัดผลและประเมินผล
  1. การวัดผล (60 : 40)
  1.1 สอบระหว่างภาค 30 คะแนน
  1.2 ทำกิจกรรม 30 คะแนน
  1.3 สอบปลายภาค 40 คะแนน

  2. การประเมินผล

  ระดับคะแนน เกรด ระดับคะแนน เกรด
  80 - 100 A 60 - 64 C
  75 - 79 B+ 55 - 59 D+
  70 - 74 B 50 - 54 D
  65 - 69 C+ 0 - 49 F

  หมายเหตุ จะพิจารณาผลการเรียนก็ต่อเมื่อ สอบปลายภาคแล้วเสร็จเท่านั้น

  สื่อการเรียนการสอน
  1. การบรรยาย
  2. เอกสาร/ตำรา


  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2552

  ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2552
  1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการตกแบบเสรี
  กำหนดให้ การเคลื่อนที่ทุกข้อ
  ไม่คิดแรงต้านอากาศ
  1. โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่ง
  2. ปล่อยลูกกอล์ฟจากยอดตึกให้ตกลงมาในแนวดิ่ง
  3. ยิงลูกปืนจากยอดหน้าผาออกไปในแนวระดับ
  4. ผูกถุงทรายเข้ากับสปริงในแนวดิ่งซึ่งตึงไว้กับเพดาน
  ดันถุงทราบขึ้นแล้วปล่อย
  2. วัตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่นิ่งบนพื้น ส่วนวัตถุ B
  ซึ่งมีมวลเท่ากัน กำลังตกลงสู่พื้นโลก
  ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ และกำหนดให้ทั้ง A และ B
  อยู่ในบริเวณที่ขนาดสนามโน้มถ่วง
  ของโลกเท่ากับ 9.8 นิวตัน/กิโลกรัม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  1. วัตถุทั้งสองมีน้ำหนักเท่ากัน
  2. วัตถุทั้งสองมีอัตราเร่งในแนวดิ่งเท่ากัน คือ 9.8 เมตร/วินาที 2
  3. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ A มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
  4. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ B มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
  3. จากแผนภาพแสดงลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กสองแท่ง
  ข้อใดบอกถึง
  ขั้วแม่เหล็กที่ตำแหน่ง A , B , C และ D ได้ถูกต้อง
  1. A และ C เป็นขั้วเหนือ B และ D เป็นขั้วใต้
  2. A และ D เป็นขั้วเหนือ B และ C เป็นขั้วใต้
  3. B และ C เป็นขั้วเหนือ A และ D เป็นขั้วใต้
  4. B และ D เป็นขั้วเหนือ A และ C เป็นขั้วใต้
  4. บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD
  เป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอซึ่งมีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับ
  กระดาษดังรูป
  ข้อใดต่อไปนี้ที่ทำให้อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เบนเข้าหาด้าน AB ได้


  1. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน AD ในทิศตั้งฉากกับเส้น AD
  2. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน BC ในทิศตั้งฉากกับเส้น BC
  3. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน AD ในทิศตั้งฉากกับเส้น AC
  4. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน DC ในทิศตั้งฉากกับเส้น DB
  5. วางอนุภาคอิเล็กตรอนในบริเวณซึ่งมีเฉพาะสนามไฟฟ้าที่มีทิศไปทางขวาดังรูป
  อนุภาคอิเล็กตรอน
  จะมีการเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใด


  1. เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง เบนขึ้นข้างบน
  2. เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง เบนลงข้างล่าง
  3. เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้า ไปทางขวา
  4. เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้า ไปทางซ้าย
  6. อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
  อนุภาคในข้อใดที่เมื่อนำไปวางในสนามไฟฟ้าแล้ว
  จะมีแรงไฟฟ้ากระทำ
  1. นิวตรอน 2. โปรตอนและนิวตรอน
  3. โปรตอนและอิเล็กตรอน 4. โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
  7. แรงในข้อใดต่อไปนี้เป็นแรงประเภทเดียวกันกับแรงที่ทำให้ลูกแอปเปิลตกลงสู่พื้นโลก
  1. แรงที่ทำให้ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจรรอบโลก
  2. แรงที่ทำให้อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้
  3. แรงที่ทำให้โปรตอนหลายอนุภาคอยู่รวมกัน
  4. แรงที่ทำให้ป้ายแม่เหล็กติดอยู่บนฝาตู้เย็น
  8. การเคลื่อนที่ของข้อใดต่อไปนี้ที่ความเร่งของวัตถุเป็นศูนย์
  1. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว
  2. การตกลงตรง ๆ ในแนวดิ่งโดยไม่มีแรงต้านอากาศ
  3. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงตัว
  4. การไถลลงเป็นเส้นตรงบนพื้นเอียงลื่นที่ไม่มีแรงเสียดทาน
  9. รถยนต์คนหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  ระยะทางที่รถยนต์คันนี้แล่นได้
  ในเวลา 6 นาที เป็นไปตามข้อใด
  1. 0.3 กิโลเมตร 2. 2.0 กิโลเมตร
  3. 3.3 กิโลเมตร 2. 120 กิโลเมตร
  10. เด็กคนหนึ่งวิ่งเป็นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที
  จากนั้นก็หันกลับแล้ววิ่งเป็น
  เส้นตรงไปทางซ้ายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที
  ขนาดความเร็วเฉลี่ยของเด็กคนนี้เป็นไปตามข้อใด
  1. 3.5 เมตรต่อวินาที 2. 3.6 เมตรต่อวินาที
  3. 6.0 เมตรต่อวินาที 2. 7.0 เมตรต่อวินาที
  11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
  1. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่ง ผลักลูกตุ้มให้แกว่งเป็นวงกลม
  โดยเส้นเชือกทำมุมคงตัวกับ
  แนวดิ่ง
  2. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่งดึงลูกตุ้มออกมาจนเชือกทำมุมกับแนวดิ่งเล็กน้อยแล้วปล่อยมือ
  3. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวระดับ ตรึงอีกด้านของปลายสปริงไว้
  ดึงวัตถุให้สปริงยืดออก
  เล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
  4. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ตรึงอีกด้านของปลายสปริงไว้
  ดึงวัตถุให้สปริงยืดออก
  เล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
  12. ผูกวัตถุด้วยเชือกแล้วเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระนาบดิ่ง
  ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มาถึง
  ตำแหน่งสูงสุดของวงกลม ดังแสดงในรูป
  แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี้ที่ทำน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
  1. แรงดึงเชือก
  2. น้ำหนักของวัตถุ
  3. แรงดึงเชือกบวกกับน้ำหนักของวัตถุ
  4. ที่ตำแหน่งนั้น แรงสู่ศูนย์กลางเป็นศูนย์
  13. การเตะลูกบอลอกไป ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรูป
  และกำหนดให้ทิศขึ้นเป็น
  บวก กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่งในแนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้อง
  ถ้าไม่คิดแรงต้าน
  อากาศ


  14. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
  1. เป็นคลื่นที่ของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
  2. เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
  3. เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
  4. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นได้หลายแนว
  15. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีผลทำให้อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเปลี่ยนแปลงได้
  1. ลดความถี่ 2. เพิ่มความยาวคลื่น
  3. เพิ่มแอมพลิจูด 4. ลดอุณหภูมิ
  16. สมบัติตามข้อใดของคลื่นเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบีตส์
  1. การสะท้อน 2. การหักเห
  3. การเลี้ยวเบน 4. การแทรกสอด
  17. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ค้างคาวอาศัยคลื่นเสียงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยื่อ
  2. สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ในย่านอัตราโซนิกได้
  3. เสียงที่มีความถี่ในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยิน
  4. คลื่นเสียงในย่านอัลตราโซนิกสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์
  18. เครื่องโซนาร์ในเรือประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล
  หลังจากส่งสัญญาณลงไปเป็น
  เวลา 0.4 วินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงในน้ำเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที
  ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด
  1. 150 เมตร 2. 300 เมตร
  3. 600 เมตร 4. 900 เมตร
  19. คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
  1. คลื่นวิทยุ 2. คลื่นอินฟราเรด
  3. คลื่นไมโครเวฟ 4. คลื่นแสงที่ตามองเห็น
  20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน
  1. มีจำนวนนิวคลีออนเท่ากัน 2. มีเลขมวลเท่ากัน
  3. มีเลขอะตอมเท่ากัน 4. มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน
  21. ธาตุหรือไอโซโทปในข้อใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์
  1. ไฮโดรเจน 2. ดิวเทอเรียม
  3. ทริเทียม 4. ฮีเลียม
  22. รังสีในข้อใดใช้สำหรับฉายฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือทางการแพทย์
  1. รังสีแกมมา 2. รังสีบีตา
  3. รังสีอินฟราเรด 4. รังสีแอลฟา


  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  Thursday, January 27, 2011

  แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 1

  ข้อที่ 1
  1.กาลอากาศ หมายถึงอะไร
  ก.อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลกของเราไว้
  ข.การเกิดลมพายุเนื่องจากจากเปลี่ยนแปลงความกดดันของอากาศ
  ค.เกณฑ์เฉลี่ยของอากาศในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาพอสมควร
  ง.สภาวะของอากาศในที่แห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงเวลาอันจำกัดซึ่งไม่ยาวนัก
  ข้อที่ 2
  2.ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของบรรยากาศที่หุ้มห่อโลก
  ก.ช่วยกั้นรังสีคลื่นสั้น
  ข.ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต
  ค.ดูดกลืนและทำลายวัตถุที่พุ่งเข้าหาโลก
  ง.ช่วยลดความร้อนให้แก่บรรยากาศบนโลก
  ข้อที่ 3
  3.ชั้นบรรยากาศของโลกไม่ฟุ้งกระจายออกไปสู่อวกาศเนื่องจากอะไร
  ก.ชั้นโอโซนกั้นไว้
  ข.เรือนกระจกกั้นไว้
  ค.แรงดึงดูดของโลก
  ง.แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์
  ข้อที่ 4
  4.ส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณมากที่สุด คืออะไร
  ก.ก๊าซอาร์กอน
  ข.ก๊าซออกซิเจน
  ค.ก๊าซไนโตรเจน
  ง.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ข้อที่ 5
  5.ส่วนประกอบของอากาศในข้อใดมีสถานะเป็นของแข็ง
  ก.อาร์กอน
  ข.ออกซิเขน
  ค.ไฮโดรเจน
  ง.ฝุ่นละออง
  ข้อที่ 6
  6.บรรยากาศชั้นที่มีความแปรปรวนตลอดเวลา คือข้อใด
  ก.เอกโซสเฟียร์
  ข.โทรโพสเฟียร์
  ค.สตราโตสเฟียร์
  ง.ไอโอโนสเฟียร์
  ข้อที่ 7
  7.อุณหภูมิของอากาศบนยอดเขาเย็นกว่าที่เชิงเขาเพราะเหตุใด
  ก.บนยอดเขามีเมฆมากกว่า
  ข.บนยอดเขามีป่ามากกว่า
  ค.บนยอดเขามีฝนตกชุกกว่า
  ง.บนยอดเขาอยู่สูงจากผิวโลกมากกว่า
  ข้อที่ 8
  8.ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความหนาแน่นอากาศ
  ก.ความดันมาก ความหนาแน่นมาก
  ข.ความดันมาก ความหนาแน่นน้อย
  ค.ความดันน้อย ความหนาแน่นมาก
  ง.ความดันคงที่ ความหนาแน่นน้อย
  ข้อที่ 9
  9.เครื่องเขียนที่ใช้หลักของความกดอากาศ คืออะไร
  ก.ดินสอ
  ข.ชอล์ก
  ค.พิมพ์ดีด
  ง.ปากกาหมึกซึม
  ข้อที่ 10
  10.อากาศมวลขนาดหนึ่ง
  เมื่อเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
  ก.ปริมาตรลดลง อุณหภูมิลดลง
  ข.ปริมาตรลดลง อุณหภูมิสูงขึ้น
  ค.ปริมาตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิลดลง
  ง.ปริมาตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น
  --
  *ขอขอบพระคุณอาจารย์จงกล บัวสิงห์
  ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  แบบทดสอบ เรื่องกล้องจุลทรรศน์

  ข้อที่ 1
  1. ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นภาพอะไร
  ก.ภาพจริงหัวกลับ
  ข. ภาพเสมือนหัวกลับ
  ค. ภาพจริงหัวตั้ง
  ง. ภาพเสมือนหัวตั้ง
  ข้อที่ 2
  2. เลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย 15 X เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย 20X
  ภาพที่เห็นจะมีกำลังขยายกี่เท่า
  ก. 150
  ข. 200
  ค. 300
  ง. 350
  ข้อที่ 3
  3. ถ้าภาพในกล้องจุลทรรศน์เห็นไม่ชัดเจนควรทำอย่างไร
  ก. หมันปุ่มปรับภาพละเอียด
  ข. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ
  ค. เลื่อนสไลด์ไปมา
  ง. หมุนกระจกเพื่อให้แสงเข้า
  ข้อที่ 4
  4. การถือกล้องที่ถูกวิธีคือ
  ก. ถือ 2 มือที่บริเวณแขนกล้อง
  ข. ถือ 2 มือที่บริเวณฐานกล้อง
  ค. มือหนึ่งถือแขนกล้องและอีกมือหนึ่งถือบริเวณฐานกล้อง
  ง. มือหนึ่งถือแขนกล้องอีกมือหนึ่งจับบริเวณลำกล้อง
  ข้อที่ 5
  5. ขนาดวัตถุที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาคือ
  ก. 0.1 มิลลิเมตร
  ข. 0.1 ไมครอน
  ค. 0.2 ไมครอน
  ง. 0.05 ไมครอน
  ข้อที่ 6
  6. กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยาย 2000 เท่าสามารถมองเห็นเซลล์ยาว 100 ไมครอน
  ขนาดจริงของเซลล์เป็นเท่าใด
  ก. 0.5 นาโนเมตร
  ข. 5 นาโนเมตร
  ค. 50 นาโนเมตร
  ง. 0.5 ไมโครเมตร
  ข้อที่ 7
  7. กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของโครงสร้างใด
  ก. เลนส์ใกล้วัตถุ
  ข. เลนส์ใกล้ตา
  ค. เลนส์คอนเดนเซอร์
  ง. ทั้ง ก และ ข
  ข้อที่ 8
  8. เลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์ทำหน้าที่สำคัญคืออะไร
  ก. รวมลำแสงให้เข้มขึ้น
  ข. ขยายวัตถุให้เกิดภาพจริง
  ค. ขยายภาพเสมือนให้เกิดภาพเสมือน
  ง. ขยายภาพเสมือนให้เกิดภาพจริง
  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  อาจารย์จงกล บัวสิงห์

  อาจารย์จงกล บัวสิงห์
  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ

  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  * ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
  โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
  http://thaiphysics.blogspot.com


  * บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
  กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


  * ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
  เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

  Wednesday, January 26, 2011

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู

  --
  *

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  *
  ขอความอนุเคราะห์ หาเงินเพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับครู ครู
  ทั้งหลายที่อยากจะเลื่อนวิทยฐานะ
  ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ
  โอนเงินมาที่
  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร
  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447


  หมายเหตุ : (เฉพาะ) ครูท่านใดที่บริจาคเป็นอันเรียบร้อย
  ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เมลได้นะครับ

  แล้วก็เมลมาบอกด้วยนะครับว่าโอนเงินมาวันที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่
  จำนวนเท่าไหร่ อย่างละเอียด

  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ

  แนวข้อสอบเยียวยา รุ่น 3

  วันที่ 29 มกราคม 2554 โชคดีนะครับ แล้วก็ผมจะทยอยเอาข้อสอบขึ้นให้ครับ

  1.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องการประเมินผลหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2544
  ก.ระดับชั้น
  ข. สถานศึกษา
  (ค). ระดับเขตการศึกษา
  ง. ระดับชาติ
  2.ให้นักเรียนเดินชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและเขียนชื่อดอกไม้พร้อมกับสะเก็ดภาพการจัดกิจกรรม
  ตามขั้นต้นพหุปัญญาได้หลายด้านพร้อมกับยกเว้นคือข้อใด
  ก.ร่างกายและการเคลื่อนไหว
  ข. วาจา /ภาษา
  ค. ทัศนสัมพันธ์ / มิติสัมพันธ์
  (ง.) ตรรก/ คณิตศาสตร์
  3.ข้อพิจารณาใดที่ผู้รับการประเมินการสอน ควรให้ความสำคัญที่สุด
  ก.การบริการสังคมการมีส่วนร่วม
  ข.การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพิจารณาโรงเรียน
  (ค.)การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
  ง.การประสานความร่วมมือ
  4.ข้อใดเป็นการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ก.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
  ข.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  (ค.)นำผลการวิจัยปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
  ง.ศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นเพื่อพัฒนาชุดการสอนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
  5.ข้อใดเป็นชื่อเรื่องวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
  ก.การพัฒนาสื่อประสมระดับชั้น ป.4
  ข. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
  (ค.) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
  ง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขต สพท.ขอนแก่น เขต 1
  6.หลักการจัดการเรียนรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เหมือนกับกระบวนการข้อใด
  ก. การทดลอง
  ข. ทางสังคม
  ค. ทางภูมิศาสตร์
  (ง.) ทางวิทยาศาสตร์
  7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  ก. รักประเทศชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม
  ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้อันเป็นเท่าทัน
  การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
  (ง.) เห็นคุณค่าวินัย ในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  8. การโน้มน้าวให้นักเรียนกระตือรือร้น
  ค้นคว้าหาความรู้เมื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นปฏิบัติขั้นตอนใด
  ก. ศึกษา/เคราะห์
  (ข.) ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน
  ค. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
  ง. ขั้นสรุป /สอนความรู้
  9.ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป๖
  ของโรงเรียนในเขตการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ ที่เรียนด้วยตนเอง
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ข นักเรียนชั้นป ๖
  ค โรงเรียนในเขตฉะเชิงเทรา
  ง บทเรียนเรื่องสมการ
  11. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กำหนดอะไร
  ก.ข้อใดมีความสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
  ข.ข้อความใดเน้นกระบวนการวัดผลและประเมินผล
  (ค.)จุดเด่นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ง.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
  12. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
  (ก.)สร้าง ทดลอง ประเมิน
  ข.ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
  ค.ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
  ง.ทดลอง ประเมิน ใช้
  13. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
  (ก).สร้าง ทดลอง ประเมิน
  ข.ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
  ค.ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
  ง.ทดลอง ประเมิน ใช้
  14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  (ก). ประชากรกลุ่มตัวอย่างบุคคลกลุ่มเดียวกัน
  ข. กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
  ค. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
  ง. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอาจมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
  15.อาชีพพิธีกรที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
  ก. มิติสัมพันธ์
  ข. รู้จักตนเอง
  (ค.) ภาษาและวาจา
  ง. มิติสัมพันธ์กับผู้อื่น
  16.ผู้เรียนลงมือศึกษาและค้นพบคำตอบด้วยตนเองให้คุณค่าต่อการเรียนอย่างไร
  (ก.) ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน
  ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
  ค. ผู้เรียนได้ทักษะในการเรียนรู้
  ง. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
  17.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
  ก. วิสัยทัศน์
  ข. เป้าหมาย
  (ค). คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ง.เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง
  18.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (ก.) สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
  ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค
  ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
  19.ข้อใดเป็นหลักการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง
  (ก.) สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  ข. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
  ค. สรุปผลการวิจัยในประเด็นที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  ง. สรุปผลการวิจัยเฉพาะที่สามารถอภิปรายผลวิจัยได้

  20.ข้อใดเป็นการหาค่าความตรง(validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  (ก.) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
  ข. ทดลองใช้
  ค. สรุปผลการทดลอง
  ง. ประเมินซ้ำ
  21. การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
  ผู้เรียนต้องใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  หน้าที่ของครูที่สำคัญที่สุดคือ
  ก. หาข้อมูลจากแหล่งมาให้ผู้เรียน
  (ข.) ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งความรู้
  ค. จำลอง / สร้างแหล่งในสถานศึกษา
  ง. ให้ผู้เรียนไปแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
  22. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
  (ก.) ครูให้นักเรียนไปเรียนพืชสมุนไพรในสวน
  ข. จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติการ
  ค. สอนอาหารโดยใช้แผนภาพ
  ง. สอนวิชาเงื่อนและผูกเลื่อนโดยการเล่านิทาน
  23. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่าโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด
  ก. เป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
  ข. เป็นการฝึกทำงานกลุ่ม
  (ค.) ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
  ง. ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
  24. ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้สมบูรณ์มากที่สุด
  (ก.) สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด เป็นกลุ่ม
  ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้
  ค. บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
  ง. ทั้งระบบรายวิชา
  25.ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
  ก. การสร้างเครื่องมือ วัดผลประเมินผล
  ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  (ค.) การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
  ง. การใช้สื่อในการจัดการ

  26.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร
  ก. การนำปัญหาเข้าสู่บทเรียน
  ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการสอน
  (ค.) การนำปัญหา มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
  ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
  27.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้
  ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา
  แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น
  เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ
  ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา
  คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
  เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
  ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน
  (ข). การบูรณาการแบบสหวิทยา
  ค. การบูรณาการแบบโครงการ
  ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
  28. ผู้เรียนฝึกทักษะวาดภาพ จนสามารถวาดได้ละเอียด ประณีต สวยงาม
  แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะพุทธิพิสัยในขั้นใด
  ก. การเลียนแบบ
  ข. การทำตามข้อกำหนด
  (ค.) การทำอย่างมีคุณภาพ
  ง. การผสมผสานและการปรับตัว
  29.ข้อใดไม่เป็นเป้าหมายสำคัญต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
  ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
  (ข.)ทักษะการแข่งขันเป็นทีม
  ค.ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
  ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
  28.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
  (ก.) สาระการเรียนรู้เป็นชุด/กลุ่มบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
  ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
  ค. การรวบรวมแผนและการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี
  ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
  กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล

  29.ครูจะศึกษาเรื่องใดบ้างภายใน 1 ภาคเรียน
  (ก.)หน่วยการเรียนรู้
  ข.คำอธิบายรายวิชา
  ค.มาตรฐานการเรียนรู้
  ง.แผนการจัดการเรียนรู้
  30.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีโนม
  ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
  (ค.)การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
  ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกิริยาอนุภาพ
  31.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
  ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
  ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
  ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
  (ง.)ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
  32.ข้อใดคือผลของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
  ก. ผู้เรียนรักการเรียน
  (ข) เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
  ค เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ง เรียนรู้จากความสามารถของตนเอง
  33. ข้อใดไม่จำเป็นต้องศึกษาเอกสารในการวิจัยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ก. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
  ข. การคูณการหาร
  ค. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  (ง.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  34.สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ทำให้ผู้สอนต้องวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้คือ
  ก.สาระการเรียนรู้
  (ข.)จุดประสงค์การเรียนรู้
  ค.สื่อและแหล่งเรียนรู้
  ง.การวัดและประเมินผล

  35.การสะท้อนถึงภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
  ก.สาระการเรียนรู้
  (ข.) มาตรฐานการเรียนรู้
  ค.คำอธิบายรายวิชา
  ง.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  36. การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
  ก. การจัดนิทรรศการ
  (ข.) การทำแฟ้มสะสมงาน
  ค. การทำเอกสารอ้างอิง
  ง. การทำวิจัยในห้องเรียน
  37. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
  (ก.) E1 E2
  ข. Mean
  ค. SD.
  ง. T - test
  38. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของใดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
  ก. การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
  (ข.) การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
  ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
  ง. การประเมินการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
  39. คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
  ก. แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน
  ข. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนแสดงออกถึงคุณภาพ
  ค. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
  (ง.) สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้
  40. กระบวนการในข้อใดมีผลต่อการสรุปข้อมูล
  ก. การค้นคว้าข้อมูล
  ข. การวิเคราะห์ข้อมูล
  (ค.) การวิเคราะห์ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ง. การวางแผนการแก้ปัญหา

  41. จากรายงานผลการสอนผู้ใช้หน่วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระมีผลทำให้ผลการเรียนสูงขึ้นและลดเวลาเรียนลงได้
  ผู้รายงานเสนอรายงานด้านใด
  ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
  (ข.) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
  ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
  ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
  42. ความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นจากสิ่งใด
  ก. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้
  (ข.) การเรียนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้
  ค. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
  ง. การเรียนที่ผู้เรียนทบทวนอย่างจริงจัง
  43. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอน
  ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียน
  ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (ค.) การใช้ออกแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
  ง.การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
  44. ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
  (ก.) ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งผู้เรียนและสังคม
  ข. ปัญหาที่สรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้
  ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน
  ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
  45. ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
  (ก.) การประหยัดการใช้วัสดุ
  ข. การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
  ค. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
  ง. การลดปริมาณขยะ
  46. ความหมายของการจัดการศึกษาที่ " ผู้เรียนสำคัญที่สุด" สอดคล้องกับข้อใด
  ก. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
  (ข.) การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
  ค. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้มีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
  ง. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน
  47. เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
  ก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ได้
  ข. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร
  ค. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
  (ง) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร
  48. ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
  (ก.) ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
  ข. ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย
  5 กลุ่มสาระ
  ค. ต้องผ่านการประเมิน การคิด วิเคราะห์และเขียน ตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
  ง. ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
  49. เด็กนักเรียนคนใดที่ฉายแววว่า มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
  (ก.) เป็นคนชอบเล่นประดิษฐ์สิ่งของ
  ข. เป็นคนคิดคล่องและรวดเร็ว
  ค. เป็นคนเรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง
  ง.เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
  50. ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
  6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรื่อง สมการ
  ก. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
  (ข.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  ค. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  ง. เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  51. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
  (ก) สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
  ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
  ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
  52 .ข้อใดกล่าวถึงสาระ วิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
  ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
  (ง.) มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
  53. ข้อใดเป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
  ก. เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต
  ค.
  (ข.) เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
  ง.
  54. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว
  มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
  ก. ผลการเรียนรู้
  ข. ความต้องการของผู้เรียน
  (ค.) คุณภาพผู้เรียน
  ง. ผลงานผู้เรียน
  55. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
  (ก.) สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
  ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียน
  ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
  ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน
  56. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
  ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
  ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
  (ค.) งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
  ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
  57. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
  ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
  ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
  ค. ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
  ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
  58. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คือข้อใด
  ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ ค. การวัดประเมินผล
  ข. การจัดทำสาระการเรียนรู้ (ง.) การจัดการเรียนรู้
  59. การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
  จัดอยู่ในทักษะใด
  ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
  (ข.) ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
  60. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล
  ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3
  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6
  ควรมีความสามารถด้านใด
  ก. ประมวลผลข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
  ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
  ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
  (ง.) ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
  61. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เป็นทักษะด้านใด
  (ก.) ทักษะการจัดการ
  ข. ทักษะกระบวนการ
  ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
  ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
  62. ครูสังคมศึกษาฯที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  ก. เก่งในหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
  ข. มีความรู้และใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย
  (ค.) ค้นคว้าใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา
  ง. ชอบนโยบายทักษิณมากกว่าอภิสิทธิ์
  63.การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
  ก.การจัดนิทรรศการ
  (ข.)การทำแฟ้มสะสมงาน
  64. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้รับการประเมินสายการสอน
  ก การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการสอน
  ข การประสานร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
  (ค) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน
  ง การประสานร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน
  65.รายงานของครูผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
  ก.การสร้างและใช้หน่วยการเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
  ข.การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน
  ค.การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน
  (ง.)การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
  66. ขั้นตอนที่ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน
  (ก.)กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  ข.การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
  ค.การรวบรวมผลและวิผลการเรียนรู้
  ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
  67.กิจกรรมใดที่จัดครบทุกกลุ่มสาระ
  ก.จัดกิจกรรมทางวิชาการ
  (ข.)กิจกรรมโครงงาน
  ค.กิจกรรมค่ายการเรียนรู้
  ง.จัดกิจกรรมนิทรรศการ
  68.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
  ก.การเล่นคนเดียว
  ข.การเล่นแบบคู่ขนาน
  ค.การเล่นและการทำกิจกรรม
  (ง.)การเล่นแบบมีจุดประสงค์
  69.การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโดสในขั้นตอนใดที่ทำให้ครูทราบผลการทำกิจกรรมของเด็ก
  ก.Plan
  ข.Do
  (ค.) Review
  ง.ถูกทุกข้อ
  70.ข้อใดที่ผู้สอนยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  (ก.) ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
  ข.ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะสองคน
  ค.ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่งเสริมกันได้
  ง.ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ของทุกคน
  71.การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมหมายถึงอะไร
  ก.ความรู้และคุณธรรม
  ข.ทักษะและกระบวนการ
  ค.พัฒนาการครบทุกด้าน
  (ง.)เก่ง ดี มีสุข
  72.ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  (ก.)การวิจัยที่ทำให้ครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาใช้ในการปรับปรุง
  ข.การวิจัยที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันทำเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสีย
  ค.การวิจัยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  ง.การวิจัยที่ต้องศึกษาซ้ำๆหลายปีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
  73.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
  ก.ทำการวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยที่เป็นกระแสนิยม
  ข.ทำวิจัยตามโครงการ "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งรูปแบบการสอน"
  ค.รับหัวข้อการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมา
  (ง).วิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนนำข้อบกพร่องมาเป็นหัวข้อวิจัย
  74.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
  ก.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
  ข.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
  ค.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
  (ง.)เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน
  75. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
  ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  (ข.) เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
  ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
  77. พฤติกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
  ก. ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามกรอบ
  ข. ผู้เรียนประเมินด้วยตนเอง
  (ค.) ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง
  ง.ไม่ต้องบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง
  78. ข้อพิจารณาใดที่ผู้รับการประเมินการสอน ควรให้ความสำคัญที่สุด
  ก. การบริการสังคมการมีส่วนร่วม
  ข. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพิจารณาโรงเรียน
  (ค.) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
  ง. การประสานความร่วมมือ
  79. ข้อใดเป็นการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ก. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
  ข. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  (ค.) นำผลการวิจัยปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
  ง. ศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นเพื่อพัฒนาชุดการสอนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

  80. การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ตอบสนองข้อใด
  ก. สาระการเรียนรู้
  (ข.) จุดประสงค์
  ค. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
  ง. การวัดและประเมินผล
  81. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
  ก.การพัฒนาสื่อประสมระดับชั้น ป.4
  ข. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
  (ค.) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
  ง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขต สพท.ขอนแก่น เขต 1
  82. หลักการจัดการเรียนรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เหมือนกับกระบวนการข้อใด
  ก. การทดลอง
  ข. ทางสังคม
  ค. ทางภูมิศาสตร์
  (ง.) ทางวิทยาศาสตร์
  83. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  ก. รักประเทศชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม
  ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้อันเป็นเท่าทัน
  การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
  (ง.) เห็นคุณค่าวินัย ในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  84. การโน้มน้าวให้นักเรียนกระตือรือร้น
  ค้นคว้าหาความรู้เมื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นปฏิบัติขั้นตอนใด
  ก. ศึกษา/เคราะห์
  (ข.) ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน
  ค. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
  ง. ขั้นสรุป /สอนความรู้
  85. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับการเขียนรายงาน เลื่อนวิทยฐานะ
  1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
  2. การวัดผลประเมินผล
  3. รายงานผลต่อผู้เรียน
  4. ดำเนินการแก้ปัญหาทางวิจัย
  5. เขียนรายงาน
  ตอบ
  86. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  หน้าที่ของครูคือทำอย่างไร
  ก หาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้มาที่โรงเรียน
  (ข) ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
  ค จำลองสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
  ง ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้จากแหล่งความรู้ตามอัธยาศัย
  87. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้หลายองค์ประกอบ
  ก นักเรียนฟังดนตรีและวาดภาพด้วยสีน้ำ
  ข สร้างจรวดน้ำด้วยขวดโค๊ก
  (ง) สร้างของใช้ตามอุปกรณ์จากกล่องกระดาษ
  88. ถ้าครูเปรียบเหมือนวิศวกรแผนการสอนเปรียบเหมือนอะไร
  ก ที่ดิน
  ข โฉนด
  ค วัสดุก่อสร้าง
  (ง) แบบแปลน
  89. ก่อนที่ครูจะนำเนื้อหาไปจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปี ควรเตรียม
  ก คำอธิบายรายวิชา
  (ข) หน่วยการเรียนรู้
  ค มาตรฐานการเรียนรู้
  ง แผนการจัดการเรียนรู้
  90. เหตุใดจึงทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เก่ง ปานกลาง อ่อน
  ก ใช้กับนวัตกรรมทั่วไป
  ข เพื่อกรอบการวิจัย
  (ค)ความเชื่อถือมากขึ้น
  ง เพื่อความถูกต้องของนวัตกรรม
  91. การหา E1 E2 ใช้กับกลุ่มใด
  (ก) กลุ่มทดลอง
  ข ใช้จริง
  ค ทดลอง / ใช้จริง
  ง ทั่วไป
  92. T - test ใช้กับกลุ่มใด
  ก กลุ่มทดลอง
  (ข) กลุ่มจริง
  ค กลุ่มทั่วไป
  ง กลุ่มควบคุม
  93. แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อแบบฝึกทักษะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
  (ก )พัฒนาแบบฝึก
  ข แก้ไขปรับปรุง
  ค ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
  ง รับรองนวัตกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง
  94. ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป๖
  ของโรงเรียนในเขตการศึกษา
  จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ ที่เรียนด้วยตนเอง
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ข นักเรียนชั้นป ๖
  ค โรงเรียนในเขตฉะเชิงเทรา
  ง บทเรียนเรื่องสมการ
  96. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
  (ก.)สร้าง ทดลอง ประเมิน
  ข. ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
  ค. ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
  ง. ทดลอง ประเมิน ใช้
  97. การศึกษาเอกสารการวิจัยมีประโยชน์อย่างไร
  ก. กำหนดชื่อปัญหาได้
  ข. เขียนโครงร่างได้
  (ค.) สร้างนวัตกรรมได้
  ง. เขียนรายงานได้
  98. การเขียนอภิปรายผลอยู่บทที่เท่าไร
  ก. บทที่ 5
  99. ทำไมต้องเผยแพร่การวิจัย
  ก. ป้องกันการคัดลอก
  (ข.) การใช้ทั่วไป
  ค. การสร้างเครดิต
  ง. การยอมรับ
  100. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
  แบบการปฏิบัติให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้
  และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ ท่านจะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
  ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
  (ข.) แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
  ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
  ง. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้
  101. การหาประสิทธิภาพใช้เครื่องมือในข้อใด
  ก. S.D
  (ข.) E1/E2
  ค. IOC
  ง. t-test
  102. หลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนข้อใดถูกต้อง
  (ก.) วิชาการ วิชางาน วิชาชีวิต
  ข. วิชาความรู้ วิชางาน วิชาชีวิต
  ค. วิชาชีวิต วิชาเทคโน วิชางาน
  ง. วิชางาน วิชาการ วิชาเทคโน
  103. ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือข้อใด
  (ก.) ผู้เรียนกับผู้สอน
  ข. ผู้สอนกับสาระสำคัญ
  ค. ผู้เรียนกับเนื้อหาสาระ
  ง. ผู้เรียนและบริบทการสอน
  104. มาตราที่ 22 กำหนดอะไร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  105. หมวกสีขาวเป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องใด
  106. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  (ก.) ประชากรกลุ่มตัวอย่างบุคคลกลุ่มเดียวกัน*
  ข. กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
  ค. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
  ง. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอาจมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
  107. การสะท้อนของภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จาก
  ก. สาระการเรียนรู้
  (ข.) มาตรฐ าน
  ค. คำอธิบายรายวิชา
  ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  108. ข้อใดเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้องจากการรายงานผลการเรียนผู้สอนใช้การสอนแบบบูรณาการในช่วงชั้นที่
  1 ผลการเรียนเด็กดีขึ้นและลดเวลาเรียนลดลง
  ก. ความรู้ความเข้าใจในสารที่สอน
  (ข.) ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
  ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
  ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
  109. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน พ.ร.บ. การศึกษาตามมาตราใด
  เฉลย มาตรา 22
  110. การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนำมาใช้ในขั้นตอนใดของการสอน
  เฉลย วิทยาศาสตร์

  111. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  ก ทฤษฎีและความจำกัดความ
  ข แหล่งเรียนรู้และสื่อ
  (ค )ความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่
  ง ความรู้ใหม่
  112. สาระการเรียนรู้เรื่องโลกร้อนเมื่อเราสอนให้เด็กตระหนักเรื่องใด
  ก. อ่านในใจ
  ข.วิเคราะห์หาสาเหตุของโลกร้อน
  ค. ผู้เรียนวิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของตน
  (ง. )ผู้เรียนหาวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
  113.เพราะเหตุใดครูจึงต้องประเมินผลก่อนเรียน
  (ก.) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาผู้เรียน
  ข. ทักษะการทำงานร่วมกัน
  ค.
  ง. การรู้จักตนและการตระหนัก
  107. อาชีพพิธีกรที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
  ก. มิติสัมพันธ์
  ข. รู้จักตนเอง
  (ค.) ภาษาและวาจา
  ง. มิติสัมพันธ์กับผู้อื่น
  108.ข้อใดไม่ใช่การประเมินผล
  ก. การทดสอบ
  ข. การสังเกต
  (ค.) การเข้าร่วมกิจกรรม
  ง. การนำเสนอผลงาน
  109. ข้อใดเป็นประเด็นที่ควรนำไปศึกษาวิจัย
  ก. สาเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนขาดเรียน
  ข. ทำไมนักเรียนมักนำอุปกรณ์มาไม่ครบ
  (ค.) หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนบทความนักเรียนจะสามารถทำได้อย่างไร
  ง.ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
  110. ผู้เรียนลงมือศึกษาและค้นพบคำตอบด้วยตนเองให้คุณค่าต่อการเรียนอย่างไร
  (ก. )ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน
  ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
  ค. ผู้เรียนได้ทักษะในการเรียนรู้
  ง. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
  111.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
  ก. วิสัยทัศน์
  ข. เป้าหมาย
  (ค. )คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ง.เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง
  112.ผู้สอนคนใดเขียนรายงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมที่สุด
  ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนประกวดและได้รับรางวัลต่างๆ
  ข. รายงานผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา
  (ค.) อธิบายถึงวิธีการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
  ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือ
  113.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (ก.) สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
  ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
  114. ข้อใดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดในการทำวิจัยพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารกลุ่มคณิตศาสตร์ชั้น
  ป.4
  (ก.) ชุดฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา
  ข. การคูณการหาร
  ค. กลุ่มคณิตศาสตร์
  ง. นักเรียนชั้น ป. 4
  115.ข้อใดเป็นหลักการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง
  (ก.) สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  ข. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
  ค. สรุปผลการวิจัยในประเด็นที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  ง. สรุปผลการวิจัยเฉพาะที่สามารถอภิปรายผลวิจัยได้
  116.ข้อใดเป็นการหาค่าความตรง(validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  (ก.) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
  ข. ทดลองใช้
  ค. สรุปผลการทดลอง
  ง. ประเมินซ้ำ
  117. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
  ก. ครูให้นักเรียนไปเรียนพืชสมุนไพรในสวน
  (ข. )จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติการ
  ค. สอนอาหารโดยใช้แผนภาพ
  ง. สอนวิชาเงื่อนและผูกเลื่อนโดยการเล่านิทาน
  118. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่าโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด
  ก. เป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
  ข. เป็นการฝึกทำงานกลุ่ม
  (ค.) ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
  ง. ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
  119. ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้สมบูรณ์มากที่สุด
  (ก. )สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด เป็นกลุ่ม
  ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้
  ค. บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
  ง. ทั้งระบบรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
  120. ข้อใดเป็นขั้นตอนถูกต้องในการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบหน่วยการเรียน
  ก. สังเคราะห์มาตรฐาน ประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  (ข.) วิเคราะห์มาตรฐาน เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  ค. ตรวจสอบมาตรฐาน ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  ง. วิเคราะห์มาตรฐาน สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  121. การเขียนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงปริมาณควรมีองค์ประกอบใด
  (ก.) จำนวนและวิธีการได้มา ข. วิธีการได้มาและประชากร
  ค. เวลาที่สุ่มและจำนวน ง. ประชากรและเวลาที่สุ่ม
  122. การสอนแบบอริยสัจ 4
  123. ขั้นนตอนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ
  124. ข้อใดไม่ใช่วิจัย
  ก. วิจัยเชิงทดลอง
  ข.วิจัยเชิงปริมาณ
  (ค.)วิจัยเชิงหาสาเหตุ
  ง.วิจัยเชิงพรรณนา
  125. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมที่สุด
  ก. เสนอผลงงานผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่าง ๆ
  ข. รายงานผลการเรียน วิจัยสนับสนุนโครงการของเจตพื้นที่การศึกษา
  (ค.) อธิบายถึงวิธีการประยุกต์และผลการใช้ รูปแบบการสอนสู่การปฏิบัติจริง
  ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือครู
  126. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (ก.) สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
  ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิด แบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ค. -----
  ง. -----
  127. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง
  ก. ครูให้นักเรียนไปเรียนรู้พืชสมุนไพรในสวน
  (ข. )จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติงาน
  ค. สอนเรื่องการปรุงอาหารโดยใช้แผ่นภาพ
  ง. สอนวิชาเงื่อนและการผูกเงื่อนโดยการเล่านิทาน
  128.ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
  ก. การสร้างเครื่องมือ วัดผลประเมินผล
  ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  (ค.) การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
  ง. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
  129.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
  ก. ทฤษฏีและคำจำกัดความ
  ข. แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
  (ค.) ความรู้เดิมและค้นคว้าความรู้ใหม่
  ง. ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
  130.ข้อใดเป็นลักษณะของปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
  (ก.) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
  ข. สามารถหาคำตอบได้ง่าย
  ค. มีกระบวนคำตอบที่ซับซ้อน
  ง. เป็นประเด็นที่ขัดแย้งและมีข้อยุติแล้ว
  131.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร
  ก. การนำปัญหาเข้าสู่บทเรียน
  ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการสอน
  (ค. )การนำปัญหา มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
  ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
  132. ข้อใดเป็นประเด็นที่นำไปศึกษาค้นคว้าวิจัย
  ก. สาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้เรียนขาดเรียน ข.
  ทำไมนักเรียนมักนำอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบ
  (ค.) หากต้องการพัฒนาการเขียนบทความของนักเรียนจะสามารถทำได้อย่างไร
  ง. ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
  133. การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญามีกี่ขั้นตอน ( 8 ขั้นตอน)
  134.ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
  (ก.) มีความคิดสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
  ข. สื่อสารได้เร็ว แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
  ค. เรียนรู้ได้เร็วนำความคิดไปประยุกต์ ต่อยอดมาก
  ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองได้หลากหลาย
  135. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือการวัดผลที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ในข้อใด
  (ก.) ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้
  ข. ตรวจสอบพฤติกรรมรายบุคคล
  ค. ตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มในการทำงาน

  136.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้
  ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา
  แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น
  เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ
  ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา
  คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
  เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
  ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน
  (ข. )การบูรณาการแบบสหวิทยา
  ค. การบูรณาการแบบโครงการ
  ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
  137.อาชีพสัตวแพทย์ต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านใด
  (ก. )ธรรมชาติ
  ข. ความรู้ในตนเอง
  ค. ความสัมพันธ์กับคนอื่น
  138.เป็นการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (ความสามารถ 8 ด้าน)
  139.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน...
  ก.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด
  ข.ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด
  (ค.)ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด
  ง.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสื่อต่างๆมากที่สุด
  140.ข้อใดไม่เป็นเป้าหมายสำคัญต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
  ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
  (ข.)ทักษะการแข่งขันเป็นทีม
  ค.ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
  ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
  141.การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้น
  ค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงหาความรู้ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ให้
  จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติคือข้อใด
  ก.เน้นศึกษาวิเคราะห์
  (ข.)เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน
  ค.ฝึกปฏิบัติ ทดลอง
  ง.ขั้นสรุปหาความรู้
  142.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
  (ก. )สาระการเรียนรู้เป็นชุด/กลุ่มบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
  ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
  ค. การรวบรวมแผนและการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี
  ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
  กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล
  143.ข้อใดเป็นหลักการสำคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ก.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด
  ข.ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด
  (ค.)ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้
  144.ครูจะศึกษาเรื่องใดบ้างภายใน 1 ภาคเรียน
  (ก.)หน่วยการเรียนรู้
  ข.คำอธิบายรายวิชา
  ค.มาตรฐานการเรียนรู้
  ง.แผนการจัดการเรียนรู้
  145.ข้อใดเป็นความหมายหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุด
  (ก.)สาระการเรียนรู้แบบชุดและกลุ่มบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
  ข.สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
  ค.การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีการศึกษา
  ง.ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการคิด สังเคราะห์และประเมินผล
  144.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
  ก.ทฤษฏีและคำจำกัดความ
  ข.แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
  (ค.)ความรู้เดิม และค้นคว้าความรู้ใหม่
  ง.ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
  145.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีโนม
  ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
  (ค.)การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
  ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกิริยาอนุภาพ
  146.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
  ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
  ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
  ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
  (ง.)ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
  147.ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
  - สร้าง ทดลอง ประเมิน
  148.ข้อใดคือผลของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
  ก. ผู้เรียนรักการเรียน
  (ข) เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
  ค เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  ง เรียนรู้จากความสามารถของตนเอง
  149 ข้อใดไม่จำเป็นต้องศึกษาเอกสารในการวิจัยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ก. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
  ข. การคูณการหาร
  ค. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  (ง. )นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  150.การสะท้อนถึงภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
  ก.สาระการเรียนรู้
  (ข.)มาตรฐานการเรียนรู้
  ค.คำอธิบายรายวิชา
  ง.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  151 .ทำไมโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
  ก. ฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
  ข. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม
  (ค. )ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
  ง. ฝึกให้ทำงานอย่างมีความสุข
  152. การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
  ก. การจัดนิทรรศการ
  (ข.) การทำแฟ้มสะสมงาน
  ค. การทำเอกสารอ้างอิง
  ง. การทำวิจัยในห้องเรียน
  153. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
  (ก.) E1 E2
  ข. Mean
  ค. SD.
  ง. T - test
  154. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (ก.) สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
  ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
  155. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของใดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
  ก. การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
  (ข. )การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
  ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
  ง. การประเมินการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
  156. คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
  ก. แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน
  (ข. )สะท้อนคุณภาพผู้เรียนแสดงออกถึงคุณภาพ
  ค. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
  ง. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้
  157. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์
  ก. รักประเทศชาติและท้องถิ่น
  ข. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  ค. มีความรู้อันเป็นสากลเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า
  (ง. )เห็นคุณค่าและมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  158. กระบวนการในข้อใดมีผลต่อการได้ข้อมูล
  ก. การค้นคว้าข้อมูล
  ข. การวิเคราะห์ข้อมูล
  (ค.) การวิเคราะห์ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
  ง. การวางแผนการแก้ปัญหา
  159. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากที่สุด
  (ก.) มีความคิด สร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
  ข. สื่อสารได้รวดเร็ว คล่อง แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
  ค. เรียนรู้ได้เร็ว นำความคิดไปประยุกต์ต่อยอดได้
  ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ตนเองได้หลากหลาย

  160. จากรายงานผลการสอนผู้ใช้หน่วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระมีผลทำให้ผลการเรียนสูงขึ้นและลดเวลาเรียนลงได้
  ผู้รายงานเสนอรายงานด้านใด
  ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
  (ข.) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
  ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
  ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
  161. ความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นจากสิ่งใด
  ก. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้
  (ข.) การเรียนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้
  ค. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
  ง. การเรียนที่ผู้เรียนทบทวนอย่างจริงจัง
  162. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอน
  ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียน
  ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (ค.) การใช้ออกแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
  ง. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
  163. ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
  (ก.) ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งผู้เรียนและสังคม
  ข. ปัญหาที่สรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้
  ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน
  ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
  164. ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
  (ก.) การประหยัดการใช้วัสดุ
  ข. การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
  ค. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
  ง. การลดปริมาณขยะ
  165. ความหมายของการจัดการศึกษาที่ " ผู้เรียนสำคัญที่สุด" สอดคล้องกับข้อใด
  ก. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
  (ข.) การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
  ค. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้มีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
  ง. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน
  166. เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
  ก. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ได้
  ข. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร
  ค. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
  (ง. )เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร
  167. ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
  (ก.) ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
  ข. ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย
  5 กลุ่มสาระ
  ค. ต้องผ่านการประเมิน การคิด วิเคราะห์และเขียน ตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
  ง. ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
  168. เด็กนักเรียนคนใดที่ฉายแววว่า มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
  (ก.) เป็นคนชอบเล่นประดิษฐ์สิ่งของ
  ข. เป็นคนคิดคล่องและรวดเร็ว
  ค. เป็นคนเรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง
  ง.เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
  169. ข้อใดเป็นการตั้งชื่อการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
  ก. การพัฒนาสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ข. การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
  (ค.) การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อม
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
  170. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ " ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน"
  (ก.) การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  ข. การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
  ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
  ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
  171. กระบวนการใดที่มีผลต่อการได้ข้อสรุปมากที่สุด
  ก. การวิเคราะห์ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ข. การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา
  (ค.) การวางแผนการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
  ง. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา

  172. ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
  6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรื่อง สมการ
  ก. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
  (ข.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  ค. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  ง. เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  173. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ก. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  (ข.) เพื่อของบประมาณในการดำเนินการของโรงเรียน
  ค. เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ง. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  174.ข้อใดเป็นอัตราส่วนการจัดกลุ่มคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน ที่เหมาะสม
  ก. 1:1:1
  ข. 1:1:2
  (ค. )1:2:1
  ง. 2:1:1
  175. ข้อใดกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้องมากที่สุด
  ก. ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์
  (ข. )ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
  ค. ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกันได้
  ง. ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะคน
  176.การเรียนรู้ในลักษณะใดไม่ใช่พื้นฐานในการกำหนดแนวที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ก. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  (ข.) การเรียนรู้จากโรงเรียน
  ค. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ง. การเรียนรู้คู่คุณธรรม
  177.การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีแนวคิดสำคัญอย่างไร
  ก. นักเรียนนำปัญหามาสู่บทเรียน
  ข. นักเรียนนำปัญหามาเป็นสื่อการเรียนรู้
  (ค.) นำปัญหามาเป็นกระบวนการเรียนรู้
  ง. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
  178. ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
  ก. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ข. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของพฤติกรรม
  ค. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของการทำงานกลุ่ม
  (ง.) ตรวจสอบผลการเรียนรู้ระดมความสามารถความเข้าใจ
  179. ข้อใดไม่ถูกต้องเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
  ง.ต้องเก็บข้อมูลจากการเชื่อมโยงสถานการณ์และประสบการณ์ในชีวิต
  180. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนจากแหล่งเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร
  ก. ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนดให้
  ข.ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  (ค.) ผู้เรียนปฏิบัติและค้นหาความรู้
  ง. ผู้เรียนไม่ต้องบันทึกข้อมูลจากการเรียนรู้
  181. ข้อใดคือการเรียงลำดับขั้นตอนในการเขียนรายงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ถูกต้อง
  1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพื่อใช้ทำหน่วยการเรียนรู้
  2 วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
  3 รายงานผลต่อผู้ปกครอง ผู้บริหารอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
  4 ดำเนินการแก้ปัญหาและวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
  ก. 1-2-3-4 (ข.) 1-4-2-3
  ค. 1-3-2-4 ง. 1-4-3-2
  182. ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การทำวิจัยในชั้นเรียน
  ก. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
  ข.การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ
  ค. การพัฒนาระบบการสอนแบบโครงการ
  (ง.) การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
  183. เกณฑ์การตรวจผลงานนักเรียนเป็นเครื่องมือการวัดผลที่ดีที่สุดคือจุดประสงค์ใด
  ก. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้
  ข.เพื่อตรวจสอบเจตคติการเรียนรู้ต่อผู้เรียน
  ค. เพื่อตรวจสอบเจตคติการทำงานของผู้เรียน
  (ง. )เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน
  184. ข้อใดไม่ใช่ขอบเขตของการวิจัย
  ก. ประชากร
  ข. ตัวแปร
  ค. ระยะเวลาที่ศึกษา
  (ง.) งบประมาณ
  185. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
  ก. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้และทักษะเจตคติ
  ข. วิธีการวัดและประเมินต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
  ค. วิธีวัดและประเมินต้องเที่ยงธรรม
  (ง.) ต้องเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงประสบการณ์และประสบการณ์ในชีวิต
  186. ถ้าสาระการเรียนคือ "บทเรียนเรื่องโลกร้อน"
  กิจกรรมการเรียนในข้อใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความตระหนักได้มากที่สุด
  ก. ผู้เรียนอ่านในใจเรื่องโลกร้อนแล้วสรุปใจความสำคัญ
  ข. ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน
  ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ชีวิตประจำวันของตนเองที่มีส่วนทำให้โลกร้อน
  (ง.) ผู้เรียนหาวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
  187. ข้อพิจารณาใดที่รับการประเมินควรให้ความสำคัญที่สุด
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
  188. จุดเด่นของการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ให้เด็กได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ
  189. แก้ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
  (ก.) ประหยัดการใช้
  ข. นำวัสดุมาใช้ใหม่
  ค. แยกขยะ
  ง. ลดการใช้ของที่เป็นขยะ
  190. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก
  ก. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ข. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ค. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของสถานศึกษา
  (ง.) เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  191. ข้อใดเป็นประเด็นที่ควรนำมาศึกษาวิจัย
  ก สาเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย
  ข ทำไมนักเรียนจึงมักนำอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบ
  (ค) หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนบทความของนักเรียนสามารถทำอย่างไร
  ง ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเขียนบทความมีความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์หรือไม่
  ข้อสอบวิชาสังคมฯ
  192. ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
  (ก.) สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผล ฯ
  ข. สร้างนวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม ทดลองใช้ ฯ
  ค. ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้ ฯ
  ง. ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
  193. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ทำให้เห็น แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
  (ก. )จุดประสงค์ของการเรียนรู้
  ข. การจัดกระบวนการเรียนรู้
  ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
  ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์การเรียนรู้
  194. มาตราใดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ก. มาตรา 30
  (ข. )มาตรา 22
  ค. มาตรา 20
  ง. มาตรา 45
  195. ทฤษฎีการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  ก. ทฤษฎีและค่าจำกัดความ
  ข. แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
  (ค.) ความรู้เดิมและการค้นคว้าและความรู้ใหม่
  ง. การประเมินการปฏิบัติงาน / การทำงาน
  196. ข้อใด คือผลของการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข
  ก. ผู้เรียนรักการเรียนรู้
  ข. ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  ค. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
  (ง.) ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
  197. ปัญหาที่ดีที่สุด ที่ใช้ในการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน คือข้อใด
  (ก. )ปัญหาที่พบได้ ในชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและสังคม
  ข. ปัญหาสามารถสรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้ชัดเจน
  ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อนหลากหลาย
  ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
  200. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด
  ก. สาระสำคัญ
  (ข. )จุดประสงค์
  ค. กิจกรรมการเรียนรู้
  ง. สื่อ อุปกรณ์
  201. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
  (ก.) การประเมินผลก่อนเรียน
  ข. การประเมินผลระหว่างเรียน
  ค. การประเมินผลหลังเรียน
  ง. การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
  202.ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ทำให้ เห็นแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
  (ก.)จุดประสงค์การเรียนรู้
  ข.การจัดกระบวนการเรียนรู้
  ค.การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
  ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
  203.ขั้นตอนในข้อใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการวิเคราะห์หลักสูตร
  สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  ก.สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  (ข.)วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  ค.ตรวจสอบมาตรฐานประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  ง.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  204.ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในแผนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
  (ก.)ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนและสังคม
  ข.ปัญหาที่สรุปข้อยุติการหาคำตอบได้ชัดเจน
  ค.ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อน หลากหลาย
  ง.ปัญหาที่เน้นประเด็นที่ขัดแย้ง
  205.ครูสังคมที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  ก. มีทักษะวิธีสอน
  ข. รู้เนื้อหาที่สอนมากที่สุด
  (ค.) มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
  ง. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้เรียน
  206. กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
  ก. การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา
  (ข.) การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
  ค. การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
  ง. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและอนุรักษ์
  207. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกว่าครูมีความสามารถทางการสอน
  ก. การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
  ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  (ค.) การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
  ง. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
  208. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มมากที่สุด
  (ก. )มีกิจกรรมการสรุปและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
  ข. มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนร่วมกัน
  ค. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
  ง. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำผลไปประยุกต์ใช้
  209. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสม
  ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่าง ๆ
  ข. รายงานผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา
  (ค.) อธิบายถึงวิธีการประยุกต์และผลการใช้รูปแบบการสอน
  ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตร - คู่มือ
  210. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
  (ก.) ประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
  ข. ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
  ค. ประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
  ง. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
  211. ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
  ก การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
  ข การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้
  (ค )การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
  ง การใช้สื่อในการเรียนรู้
  213. ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร
  (ก) ผู้เรียนและผู้สอน
  ข ผู้สอนและสาระการเรียนรู้
  ค ผู้เรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้
  ง ผู้สอนและบริบทการเรียนการสอน
  214. ข้อใดเป็นการเขียนประโยชน์ที่ได้รับที่ถูกต้อง
  ก เพื่อพัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพ
  ข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  (ค) เพื่อนำผลงานวิจัยไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
  ง เพื่อศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
  215.ข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุด ของการจัดการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ
  ก ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเยนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
  ข ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ศึกษาค้นคว้า
  (ค) ผู้เรียนได้รับรู้และความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
  ง ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และซึมซับสิ่งที่ศึกษาไว้ในตน
  216. การออกแบบการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมโดยแสวงหาความรู้และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ท่านจะเรียงลำดับอย่างไร
  1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
  3 ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 4 ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
  217. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้
  แผนการจัดการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
  เพื่อศึกษาการพัฒนาของผู้เรียนเป็นการวัดผลประเมินผลในข้อใด
  ก การประเมินผลก่อนเรียน
  (ข) การประเมินผลระหว่างเรียน
  ค การประเมินผลหลังเรียน
  ง การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน
  218. ท่านต้องการวัด ประเมิน ตามกลุ่มสาระ
  เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนช่วงชั้นและจบการศึกษา
  ต้องเริ่มต้นที่ข้อใด
  (ก) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
  ข ดำเนินการประเมินก่อนเรียน
  ค ดำเนินการประเมินระหว่างเรียน
  ง ดำเนินการประเมินหลังเรียน
  219. รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
  ก สร้าง/ใช้หน่วยแผนการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง
  ข การจัดกลุ่มผู้เรียนตามลำดับความสามารถเพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอน
  ค การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเหมาะสมของบทเรียน
  (ง) การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียน
  220. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือวัดผลที่ใช้ได้ดีที่สุด กับจุดประสงค์ในข้อใด
  ก เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ข เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน
  (ค) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
  ง เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและเข้าใจของผู้เรียน
  221. การสอนซ่อมเสริมควรทำอะไรเป็นอันดับแรก ศึกษาสาเหตุการเรียนของนักเรียน
  222 ประโยชน์ของการเตรียมการสอนที่เห็นชัดที่สุดคือ
  ช่วยให้การสอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
  223. ข้อใดเป็นรายงานการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ก ชุดการสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อนก่อนเลิกเรียน ผู้เรียนผ่านมาตรฐานการเรียนรู้
  (ข )การจัดกิจกรรมการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
  ค การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
  ง การส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าประกวดตามโครงการ
  224. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้รับการประเมินสายการสอน
  ก การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการสอน
  ข การประสานร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
  (ค )การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน
  ง การประสานร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน
  225.ขั้นตอนขั้นตอนที่ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน
  (ก.)กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  ข.การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
  ค.การรวบรวมผลและวิผลการเรียนรู้
  ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
  226.กิจกรรมใดที่จัดครบทุกกลุ่มสาระ
  ก.จัดกิจกรรมทางวิชาการ
  (ข).กิจกรรมโครงงาน
  ค.กิจกรรมค่ายการเรียนรู้
  ง.จัดกิจกรรมนิทรรศการ
  227.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
  ก.การเล่นคนเดียว
  ข.การเล่นแบบคู่ขนาน
  ค.การเล่นและการทำกิจกรรม
  (ง.)การเล่นแบบมีจุดประสงค์
  228.การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโดสในขั้นตอนใดที่ทำให้ครูทราบผลการทำกิจกรรมของเด็ก
  ก.Plan
  ข.Do
  (ค.)Review
  ง.ถูกทุกข้อ
  229.การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมหมายถึงอะไร
  ก.ความรู้และคุณธรรม
  ข.ทักษะและกระบวนการ
  ค.พัฒนาการครบทุกด้าน
  (ง.)เก่ง ดี มีสุข
  230.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
  ก.ทำการวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยที่เป็นกระแสนิยม
  ข.ทำวิจัยตามโครงการ "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งรูปแบบการสอน"
  ค.รับหัวข้อการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมา
  (ง.)วิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนนำข้อบกพร่องมาเป็นหัวข้อวิจัย
  231.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
  ก.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
  ข.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
  ค.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
  (ง.)เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน

  232. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
  ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  (ข.) เกิดความคิดหาวิธีการปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
  ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
  233. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนจากแผนทำกิจกรรมร่วมกัน
  โดยการแสวงหาความรู้
  และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ขั้นเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
  ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
  (ข.) แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำกิจกรรม
  ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงาน
  ง. ลงมือปฏิบัติตามแผน

  237.ข้อใดไม่ใช่แบบแผนการวิจัย
  ก.การวิจัยเชิงทดลอง
  ข.การวิจัยเชิงสำรวจ
  (ค.)การวิจัยเชิงสาเหตุ
  ง.การวิจัยเชิงพรรณนา
  238.การที่ผู้เรียนเก็บรวยรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
  ก.การจัดนิทรรศการ
  (ข.)การทำแฟ้มสะสมงาน
  ค.การทำเอกสารอ้างอิง
  ง.การทำวิจัยในห้องเรียน
  239. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
  (ข.) สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
  ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
  240 .ข้อใดกล่าวถึงสาระวิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
  ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
  (ง.) มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
  243. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว
  มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
  ก. ผลการเรียนรู้ข. ความต้องการของผู้เรียน
  (ค.) คุณภาพผู้เรียน ง. ผลงานผู้เรียน
  245. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
  ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
  ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
  (ค.) งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
  ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
  246. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
  ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
  ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
  (ค.) ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
  ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
  247 การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
  จัดอยู่ในทักษะใด
  ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
  (ข. )ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
  248. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล
  ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3
  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6
  ควรมีความสามารถด้านใด
  ก. ประมวลผลจ้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
  ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
  ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
  (ง.) ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
  249. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เป็นทักษะด้านใด
  (ก). ทักษะการจัดการ
  ข. ทักษะกระบวนการ
  ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
  ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
  250. ครูสังคมศึกษาฯที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  ก. เก่งในหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
  ข. มีความรู้และใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย
  (ค. )ค้นคว้าใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา /
  ง. ชอบนโยบายทักษิณมากกว่าอภิสิทธิ์

  251.ทำไมประชาธิปไตยไทยจึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร
  (ก.) มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจำนวนมาก /
  ข. นักการเมืองไม่มีการศึกษาที่ดีพอ
  ค. ประชาธิปไตยอยู่ในประเทศไทยไม่ถึงร้อยปี
  ง. ประเทศไทยมีอมาตยาธิปไดยจำนวนมากเกินไป


  254.เป้าหมายสูงสุดของการเรียนวิชาสังคมศึกษา
  ก.ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และทักษะความสามารถ
  (ข.)ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
  --
  *
  ขอความอนุเคราะห์ หาเงินเพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับครู ครู
  ทั้งหลายที่อยากจะเลื่อนวิทยฐานะ
  ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ
  โอนเงินสามร้อยบาทมาที่
  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร
  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447


  หมายเหตุ : (เฉพาะ) ครูท่านใดที่บริจาคเป็นอันเรียบร้อย
  ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เมลได้นะครับ

  แล้วก็เมลมาบอกด้วยนะครับว่าโอนเงินมาวันที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่
  จำนวนเท่าไหร่ อย่างละเอียด
  ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
  ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
  *http://www.oopps.bloggang.com*
  *
  *