ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, June 19, 2013

“บุคคลสำคัญ”

“บุคคลสำคัญ”

1. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
6. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา
7. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
8. นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
9. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา 
12. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ/ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
16. นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
17.นายเล เลือง มินห์ "เลขาธิการอาเซียน อดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนาม 
18.นายฮิซาชิ โอวาดะ ประธานศาลโลก
19. นายวีระชัย พลาดิศัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ >> หัวหน้าทีมสู้คดีเขาพระวิหารภาค 2 ของไทย

6 กลุ่มสาระใหม่

6 กลุ่มสาระใหม่
1. ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 
2. กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) 
3. การดำรงชีวิตและโลกของงาน (Work Life) 
4. ทักษะสื่อและการสื่อสาร (Media Skill and Communication) 
5. สังคมและมนุษยศาสตร์ (Society and Humanity) และ 
6. อาเซียน ภูมิภาคและโลก (Asean Region and World)

Friday, June 14, 2013

วิชาการศึกษา

1. ข้อใดไม่ใช่องค์กรซึ่งที่ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง
ง. ก.ค.ศ. สพฐ.
2. บุคลากรในสังกัด สพฐ.ในข้อใด เมื่อมีกรณีถูกดำเนินการทางวินัยแล้วไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู ค.ศ. 1
ข. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. พนักงานราชการ
ง. ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
3. วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ตามข้อใด
ก. หมวด 6 ของพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
ข. หมวด 5ของพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. หมวด 6 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. หมวด 5 ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งลงโทษครู ชลลดา มีกรณีพฤติกรรมเชิงชู้สาว กับครูในโรงเรียนเดียวกันจนเกิดความเสื่อมเสีย ผู้อำนวยการโรงเรียนคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งใดกับครูชลลดา
ก. เปลี่ยนพฤติกรรม
ข. ต้องเข็ดหลาบ
ค. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ง. รักษาชื่อเสียงของทางราชการ
5. ครูสมพรที่ไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. เพราะบ้านอยู่ไกลเป็นความผิดตามข้อใด
ก. ปลดออก
ข. ไล่ออก
ค. เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
6. ครูกมลมีกรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนดังประจำจังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนเอง แต่ภายหลังเจรจายอมตกลง จ่ายค่าเสียหายให้กับนักเรียนคนนั้น ผู้ปกครองไม่ติดใจเอาความ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คดีความสิ้นสุด
ข. การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด
ค. ต้องดำเนินการทางวินัยต่อไป
ง. ถูก ก. , ข.
7. ครูสนธยา วิทยฐานะ คศ3 ไม่ไปทำงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เพราะกลัวเจ้าหนี้ปองร้าย และมาลงเวลา อีกที วันที่ 1 มีนาคม 2555 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูสนธยามีความผิดวินัยร้ายแรง
ข. ครูสนธยาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ค. ถือว่ามีความผิดปรากฏชัดแจ้ง
ง. เป็นความผิดวินัยเพียงเล็กน้อย
8. ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามข้อ 7
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.ศ.
9. ครูสายชลถ่ายสำเนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ ของครู อรทัย ซึ่งเตรียมจะส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น แล้วนำไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูสายชล ผิดวินัยร้ายแรง
ข. ไม่ผิดวินัยเพราะนำไปสอนเด็ก
ค. ครูสายชล ผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรง
ง. สรุปไม่ได้
10. ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการ
ก. ครูเก๋ ถูกลงโทษให้ออกจากราชการ
ข. ครูก้อย ลาออกจากราชการ
ค. ครูกลอย ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ง. ครูกุ้ง ถูกรถชนจนเสียชีวิต

เฉลย
1. ง. ก.ค.ศ. สพฐ.
2. ค. พนักงานราชการ
3. ค. หมวด 6 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ค. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
5. ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
6. ค. ต้องดำเนินการทางวินัยต่อไป
7. ข. ครูสนธยาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
8. ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
9. ก. ครูสายชล ผิดวินัยร้ายแรง
10. ก. ครูเก๋ ถูกลงโทษให้ออกจากราชการ

ออกแบบนี้ ตายสถานเดียว


1. คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใคร เป็นประธาน
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานใครเป็นประธาน
ก. ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์
ข. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์
ค. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ง. ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี
3. ข้อใดไม่ใช่เมืองศูนย์กลางสุขภาพอาเซียน 5 จังหวัด 
ก. เชียงราย
ข. อุบลราชธานี
ค. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ง. กรุงเทพมหานคร
4. ข้อใดไม่ใช่หลัก 3R ในนโยบายงบประมาณรัฐบาล 2557
ก. Review ชะลอ
ข. Redeploy ปรับลด
ค. Replace ยกเลิก
ง. Reengineering ปรับระบบ
5. นโยบายงบประมาณรัฐบาล ปีงบ 2557 คือข้อใด
ก. ประหยัด
ข. เกินดุล
ค. ขาดดุล
ง. สมดุล
6. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ข. สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย
ค. ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน
ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556กี่จุดเน้น
ก. 6 จุดเน้น
ข. 8 จุดเน้น
ค. 10 จุดเน้น
ง. 12 จุดเน้น
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ เท่าใด
ก. ร้อยละ 2
ข. ร้อยละ 3
ค. ร้อยละ 4
ง. ร้อยละ 5
9. ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ผลผลิต
ก. 3 ผลผลิต
ข. 4 ผลผลิต
ค. 5 ผลผลิต
ง. 6 ผลผลิต
10. ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มที่เพิ่มมาคือข้อใด
ก. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ข. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ก. ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์
3. ง. กรุงเทพมหานคร
4. ง. Reengineering ปรับระบบ
5. ค. ขาดดุล
6. ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
7. ค. 10 จุดเน้น
8. ง. ร้อยละ 5
9. ง. 6 ผลผลิต
10. ง. เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Saturday, June 8, 2013

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย...ความรอบรู้

ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)
1.2)นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
24.นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา อยู่ในนโยบายด้านใด?
            ก.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
            ข.ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
            ค.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา
            ง.ด้านสังคมและความมั่นคงของการเมือง
25.ท่านคิดว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทยข้อใดเหมาะสมที่สุด?
           ก.เก่ง ดี มีความสุข            ข.ดี เก่ง มีความสุข
           ค.เก่ง กล้า มีความสุข        ง.ดี เก่ง มีสุขภาพดี
26.การปฎิรูปรอบ รัฐดำเนินการในปีใด?
            ก.พ.ศ.2552-2560            ข.พ.ศ.2552-2561
            ค.พ.ศ.2553-2560            ง.พ.ศ.2553-2561
27.ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์การปฎิรูป กศ.ในทศวรรษที่สอง?
            ก.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
            ข.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
            ค.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
            ง.คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต
28.ข้อใดไม่ใช่การปิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ?
             ก.ครูยุคใหม่       
             ข.คนไทยยุคใหม่     
             ค.การบริหารยุคใหม่
             ง.สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
29.นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง(52-61) มุ่งเน้น   เรื่องหลัก ข้อใดถูกต้อง?
             ก.คุณภาพ โอกาส พัฒนาครู
             ข.คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
             ค.คุณภาพ โอกาส พัฒนาระบบบริหาร
             ง.โอกาส การมีส่วนร่วม
30.การปฎิรูการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ มาจากข้อใดมากที่สุด?
             ก.การนำการศึกษาไปเป็นการเมือง
             ข.การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไม่ต่อเนื่อง
             ค.การย้ายครูคืนถิ่นมีผลกระทบทำให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดครู
              ง.ครูไม่เปลี่ยนแปลงการเรียนสอน
31.แนวโน้มการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
            ก.กศ.ในระบบขยายเล็กลง
            ข.กศ.ในระบบขยายโตขึ้น และ กศ.นอกระบบ กศ.ตามอัธยาศัยเล็กลง
             ค.กศ.ในระบบขยายโตขึ้น และ กศ.นอกระบบ กศ.ตามอัธยาศัยโตขึ้น

            ง.กศ.ในระบบเล็กลง และ กศ.นอกระบบ กศ.ตามอัธยาศัยโตขึ้นและมี กศ.นานาชาติ