ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, April 17, 2011

1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 1 สิงหาคม 2550 17 สิงหาคม 2550 24 สิงหาคม 2550 25 สิงหาคม 2550 2. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 ประกาศใช้เมื่อใด 1 สิงหาคม 2550

1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1 สิงหาคม 2550
17 สิงหาคม 2550
24 สิงหาคม 2550
25 สิงหาคม 2550
2. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 ประกาศใช้เมื่อใด
1 สิงหาคม 2550
23 สิงหาคม 2550
24 สิงหาคม 2550
25 สิงหาคม 2550
3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย
16
17
18
19
4. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 มีกี่หมวด กี่มาตรา
14 หมวด 303 มาตรา
14 หมวด 309 มาตรา
15 หมวด 303 มาตรา
15 หมวด 309 มาตรา
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานรัฐสภา
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 กี่ฉบับ กี่มาตรา
2 ฉบับ 5 มาตรา
2 ฉบับ 6 มาตรา
2 ฉบับ 7 มาตรา
2 ฉบับ 8 มาตรา
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554 มาตราใดที่ถูกแก้ไข
มาตรา 92-97
มาตรา 93-98
มาตรา 94-98
มาตรา 94-99
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
4 สิงหาคม 2554
5 สิงหาคม 2554
6 สิงหาคม 2554
7 สิงหาคม 2554
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 มาตราใดที่ถูกแก้ไข
มาตรา 190
มาตรา 191
มาตรา 192
มาตรา 193
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
จำนวน ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามีจำนวน 125 คน
จำนวน ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามี 375 คน
จำนวน ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามี 480 คน
จำนวน ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามี 500 คน
11. ข้อใดคือจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554
125 คน
375 คน
480 คน
500 คน
12. ข้อใดคือจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554
125 คน
375 คน
480 คน
500 คน
13. การเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง ยึดเขตเลือกตั้งตามข้อใด
เขตจังหวัด
เขตกลุ่มจังหวัด
เขตภูมิภาค
เขตประเทศ
14. ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพรรคการเมือง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พรรคการเมือง
15. จำนวน ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีจำนวนเท่าใด
150 คน
180 คน
200 คน
250 คน
16. ข้อใดคือจำนวน ส.ว.ที่มาจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
74 คน
76 คน
80 คน
100 คน
17. สมาชิกวุฒิสมาชิกมีกำหนดวาระคราวละกี่ปี
2 ปี
4 ปี
6 ปี
7 ปี
18. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธ่านสภานิติบัญญัติ
19. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
นายกรัฐมนตรี
20. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีลำดับที่เท่าไร
25
26
27
28
21. คณะรัฐมนตรี มีจำนวน เท่าใด
34 คน
35 คน
36 คน
37 คน
22. รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะองคมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
17 คน
18 คน
19 คน
20 คน
23. ประธานรัฐสภามาจากข้อใด
ประธานองคมนตรี
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภานิติบัญยัติแห่งชาติ
24. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกำหนดเท่าใด
45 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
25. เมื่อมีการยุบสภาเกิดขึ้น จะต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันยุบสภานั้น
30 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน
45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
60 วัน
60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน
26. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ฉบับที่ 1,2
นายชัย ชิดชอบ
นายประสพสุข บุญเดช
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
27. ใครคือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน
นางสดศรี สัตยธรรม
นายประพันธ์ นัยโกวิท
นายอภิชาต สุขัคคานนท์
นายสมชัย จึงประเสริฐ
28. กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
29. ใคร ไม่มี สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
สุนีย์แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยมาแล้ว 4 ปี
สมร มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วรวม 60 วัน
สมชาย มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีเลือกตั้ง
ไม่มีสิทธิเลือกทุกคน
30. ผู้ใดจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ต้องมีอายุตามข้อใด
มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่1 มกราคม ของปีที่เลือกตั้ง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่1 มกราคม ของปีที่เลือกตั้ง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
31. วุฒิสมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
25 ปี
30 ปี
35 ปี
40 ปี
32. บุคลคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี
25 ปี
30 ปี
35 ปี
40 ปี
33. สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจาก
การแต่งตั้ง
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งและสรรหา
ถูกทุกข้อ
34. การประชุมครั้งแรกนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องจัดให้มีการประชุมภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
30 วัน
45 วัน
35. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าไรจึงจะถือว่าครบ องค์ประชุม
1 ใน 3
กึ่งหนึ่ง
2 ใน 3
3 ใน 4
36. นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในกี่วัน
7 วัน
15 วัน
20 วัน
30 วัน
37. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์เมื่อใด
วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันเลือกตั้ง
วันเกิด
วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
38. วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปต้องตราเป็นกฏหมายใด
พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ประกาศพระบรมราชโองการ
39. กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าใด
6 ปี วาระเดียว
7 ปี วาระเดียว
8 ปี วาระเดียว
8 ปี ไม่จำกัดวาระ
40. คณะกรรมการเลือกตั้งชุดปัจจุบันมีจำนวนกี่คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คน
41. องค์การตามรัฐธรรมนูญ ในข้อใดทีมีสถานะต่างไปจากข้ออื่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน
42. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีจำนวนกี่คน
6 คน
7 คน
8 คน
9 คน
43. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
4 ปี
6 ปี
9 ปี
11 ปี
44. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไร
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตรวจสอบและรายงานการกระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จับกุมผู้กระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สนับสนุน การใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
45. บุคคลประเภทใดบ้างที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ต้องคุมขังโดยหมายของศาล
ทุกข้อไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
46. นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ากี่ปีมิได้
4 ปี
8 ปี
12 ปี
ไม่มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
47. การเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องร่วมกันลงชื่อไม่น้อยกว่ากี่คน
10,000 คน
20,000 คน
30,000 คน
40,000 คน
48. ตามรัฐธรรมนูญบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
6 ปี
12 ปี
15 ปี
18 ปี
49. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวนโยบายด้านพลังงาน
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
50. บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ