ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา

ข้อที่ 1น้อยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่เธอก็ควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นมากเกินไป การกระทำของน้อยเป็นไปตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

ก. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ

ข. น อุจฺจาวจํ ปฺณฑิตา ทฺสสยนติ

ค. นตถิ โลเก อนินฺทิโต

ง. โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2การกระทำข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ

ก. การเลือกคบมิตรที่ดี

ข. การหลีกเลี่ยงการติเตียนของผู้อื่น การพูดในสิ่งที่ดี

ค. การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นในสิ่งที่เหมาะสม

ง. การทำพูดในสิ่งที่ดีงาม การบำเพ็ญสมาธิและเจริญภาวนา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3ชนะสงครามพันครั้ง ชนะคนพันคน ยังสู้ชนะตนครั้งเดียวไม่ได้ ข้อความนี้แสดงความสำคัญของเรื่องใด

ก. ความพยายาม

ข. การฆ่าความโกรธ

ค. การหลีกเลี่ยงการมีศัตรู

ง. การฝึกจิต--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4          น อุจจาวจ ปณฑิตา ทสสยนติ สอดคล้องกับข้อใด

ก. ผีเข้าผีออก

ข. บาปบุญ

ค. คุณโทษ

ง. ความสุข ความทุกข์--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5         ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด

ก. ภาวนา 4

ข. บุญกิริยาวัตถุ 10

ค. โลกธรรม 8

ง. มรรค 8--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6         ความหมายของ บัณฑิต ในข้อใดชัดเจนที่สุดตามหลักศาสนา

ก. บุคคลผู้ประพฤติดี

ข. บุคคลผู้มีระดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี

ค. ผู้มีปัญญาและผู้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความดีงาม

ง. ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลาย--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 7       สังสารวัฏ สอดคล้องกับข้อความใด

ก. สังขารไม่เที่ยง

ข. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ค. ความเปลี่ยนแปลงชีวิต

ง. การเวียนว่ายตายเกิด--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 8    จิตหรือระดับชีวิตของบุคคลผู้พัฒนาตนจนพ้นภูมิทั้งสามหมายถึงข้อใด

ก. กามภพ

ข. รูปภพ

ค. อรูปภพ

ง. โลกุตตรภูมิ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 9   ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด

ก. การนินทา

ข. การทำความชั่ว

ค. การห้ามความคิด

ง. การห้ามความทุกข์--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 10   ข้อใดบ่งชัดว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กัน

ก. จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว

ข. คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

ค. จิตเป็นสิ่งรับทุกข์สุขของกาย

ง. ธรรมทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้า

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ