ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Monday, April 6, 2015

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย การพัฒนาผู้เรียน

การพัฒนา ผู้เรียน

1.วิสัยทัศน์ตามนโยบายการปฎิรูป กศ.ในทศวรรษที่ 2(52-61)ตรงกับข้อใด?
       ก.ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
       ข.ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
       ค.ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
       ง.ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2.ข้อใดไม่ใช่ประเด็นหลักในการปฎิรูป กศ.และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ?
        ก.การพัฒนาคุณภาพ มฐ.กศ.และการเรียนรู้ของคนไทย
        ข.เพิ่มโอกาสทาง กศ.และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
        ค.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด กศ.
        ง.สร้างความเข้มแข็งของการกำกับติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับในการพัฒนาผู้เรียน
3.ข้อใดไม่ใช่กรอบแนวทางในการปฎิรูป กศ.และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ?
        ก.การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
        ข.การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
        ค.การพัฒนาคุณภาพ น.ร.ยุคใหม่
        ง.การพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่
 4.ข้อใดเป็นหัวใจของการปฎิรูปการศึกษา?
        ก.คุณภาพครู
        ข.คุณภาพนักเรียน
        ค.คุณภาพสถานศึกษา
        ง.คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
5.เป้าหมายการปฎิรูปการศึกษารอบสองกำหนดระยะเวลาตามข้อใด?
        ก.ภายใน 10 ปี
        ข.ภายใน 9 ปี
        ค.ภายใน 8 ปี
        ง.ภายใน 7 ปี
6.นโยบายด้าน กศ.ของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ผู้เรียน   ข้อใดไม่ถูกต้อง?
         ก.มีความสามารถในการเรียนรู้
         ข.รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
         ค.สนุกกับการมาเรียน
         ง.มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์
7.ข้อใดเป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน?
         ก.ด้านความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน
         ข.ด้านการจัดการเรียนรู้
         ค.ด้านการจัดการเรียนการสอน
          ง.ด้านการวัดและประเมินผล
 8.แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฎิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียนตามข้อใด?
          ก. 90 : 10
          ข. 80 :20
          ค. 70 : 30
          ง. 60 : 40
9.ข้อใดไม่ใช่แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้?
        ก.ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
         ข.ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน
          ค.แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ มาร่วมในการจัดการเรียนรู้
          ง.ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้น
10.อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง เป็นทักษะ ความสามารถตามข้อใด?
             ก.ป.1-3
             ข.ป.4-6
             ค.ม.1-3

             ง.ม.4-6

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ