ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 4, 2012

ระบบงานทะเบียนวัดผล Students2551 V 1.1 Final

โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) เป็นโปรแกรมสำหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
โปรแกรม Students2551 V 1.1 Final
รายการปรับปรุง
1.พิมพ์ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนแบบ 3 คอลัมน์
   แบบเก่า&แบบใหม่ 110 บรรทัด (ลงทะเบียนมาก)
2.พิมพ์ ปพ.2 ประกาศนียบัตร
3.พิมพ์ ปพ.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
4.การตรวจสอบการจบหลักสูตร
5.การบันทึกคะแนน O-NET
6.โมดูลส่งข้อมูล GPAX
7.พิมพ์ ปพ.1 แบบ 2 หน้า
8.พิมพ์ Transcript
9.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์
    และเขียน ประเมินจากคณะกรรมการ
10.พิมพ์ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนแบบ 3 คอลัมน์
    แบบใหม่ 122 บรรทัด
11. เลือกพิมพ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้
12.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    อ่านคิดวิเคราะห์และเชียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13.ปรับปรุงคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
    คณะกรรมการ
14.Import คะแนน O-NET จาก Excel
15.พิมพ์ คะแนน O-NET ใน ปพ.1
16.ปรับข้อมูลการส่ง GPAX รวม คะแนน O-Net
    เพื่อการวิเคราะห์ฯ

 เพื่อการวิเคราะห์ฯ
    28/03/2555
1.สำหรับโรงเรียนที่พิมพ์ ปพ.1 ไปแล้วโดยไม่มีคะแนน
   O-Net และต้องการพิมพ์เพิ่ม


*** โปรดอ่านรายละเอียดการนำข้อมูล O-Net
เข้าจาก
  http://amporn.wikispaces.com/

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ