ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 4, 2012

โปรแกรม Students'44 Version 2.4 Final


โปรแกรม Students'44 Version 2.4 Final

      โปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศ
โรงเรียน (Students'2544 Program)
เป็นโปรแกรมสำหรับในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานและผลการเรียนของ
นักเรียนและจัดพิมพ์เอกสารทางการ
ศึกษาต่างๆ
มีอะไรใหม่ใน Students'44 Version 2.4 Final 
1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ปีการศึกษา 2554 and more...
2. โปรแกรมใช้งานได้ถึงปี 2599
3. Update เมื่อ 29/01/2555
4. Import คะแนน O-Net
  28/03/2555
1.สำหรับโรงเรียนที่พิมพ์ ปพ.1 ไปแล้วโดยไม่มีคะแนน  O-Net
  และต้องการพิมพ์เพิ่ม

  28/03/2555 เวลา 22.30 น.
1. แก้ไขพิมพ์ 2 หน้า ไม่ได้
ดาวน์โหลดโปรแกรม GpaxMix2550 Update 29/03/2555 เวลา 12.00 น.

โปรแกรม Semester Version 1.0

      โปรแกรมทะเบียนทะเบียนผลการ
เรียนรายภาค/รายปี โปรแกรมในชุดนี้
ประกอบด้วย
      - Semester โปรแกรมทะเบียน
วัดผล รายภาค/รายปี
      - BookMark โปรแกรมบันทึกผล
การเรียนให้ครูแต่ละคน Book5 Of Semester , Book5 Of Studens'44 ,
BookMark
ดาวน์โหลด Semester V 1.0 ได้ที่นี่
โปรแกรม Semester ซึ่งมีจุดเด่นคือ
- ฐานข้อมูลเป็นแบบ StandAlone (Access) หรือเป็นแบบ Server DataBase
  ซึ่งใช้ได้กับ MS SQL2000, MySQL, SyBase etc.
- มีโปรแกรมสนับสนุน
    => Book5 สำหรับทำสมุด ปพ.5 ของครูแต่ละคนโดยไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
          ข้อมูลของคนอื่น (Support Server Base)
    => BookMark สำหรับนำข้อมูลของครูแต่ละคนพกพาไปทำที่เครื่องใด
          ก็ได้ สามารถ UpLoad/DownLoad

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ