ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, June 23, 2012

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 1

1. ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ก. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(คุณภาพของคนไทย) 
ข.ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ค. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ง. การจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ต้อนงเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสม 
จ. การจัดการะบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อใด 
กล่าวผิด 
ก. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ข. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ค. จัดกิจกรรมให้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
ง. จัดกิจกรรมผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ 
ได้สัดส่วนสมดุล 
จ. จัดกิจกรรมควรคำนึงถึงวามถนัดของครู 
3. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อใดกล่าวถูก 
ก. เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
ข. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ค. ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
ง. มีทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
จ. ถูกทุกข้อ 
4. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนตัองคำนึงถึง ยกเว้น 
ก. วุฒิภาวะทางอารมณ์(Emotional Quotient) 
ข. พหุปัญญา(Multiple Intelligenose) 
ค. วิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน 
ง. ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนในสิ่งที่สนองความต้องการ 
จ. ความสนใจ ความถนัด สภาพความเป็นอยู่และครอบครัว 
5. ข้อใดไม่ใช่การเรียนรู้ 5 ลักษณะ ตามแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ก. เรียนรู้อย่างมีความสุข 
ข. เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง 
ค. การเรียนรู้แบบสืบสวน 
ง. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น 
จ.เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6.บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้ปกครอง ข้อใดกล่าวผิด 
ก.สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
ข. เป็นเวทีการเรียนรู้ 
ค. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในบ้าน 
ง. ร่วมตัดสินใจเลือกแผนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ที่บอกให้รู้ว่าครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อใดกล่าวผิด 
ก. มีการจัดกิกกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติผู้เรียน 
ข. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ คิด อย่างหลากหลาย สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ค. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาใช้ 
ง. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย ไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จ. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมละจริยธรรมของผู้เรียน 
8. เป็นลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ยกเว้น 
ก. แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ข. การประเมินผลหลากหลาย 
ค.รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ง. หลักสูตร ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม 
จ. เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
(คุณภาพของคนไทย) 
9. เป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียน มีลักษณะตรงกับข้อใด 
ก. เพื่อให้เป็นคนดี 
ข. เพื่อให้เป็นคนเก่ง 
ค. เพื่อให้เป็นคนที่มีความสุข 
ง. เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง 
จ. เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
(คุณภาพของคนไทย) 
10. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สัมพันธ์กับทุกข้อยกเว้น 
ก. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครบวงจร 
ข. วงจรการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงบูรณาการและ ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ค. ประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 
ง. จัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
จ. จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบวิธีการเทคนิคที่หลากหลาย 
11. ตามหลักสูตร 2551 กระบวนการเรียนรู้ให้ความสำคัญเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ก. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ข. กระบวนการคิด 
ค. กระบวนการทางสังคม 
ง. กระบวนปฏิบัติลงมือทำจริง 
จ. ถูกทุกข้อ 
12. ก่อนออกแบบการเรียนรู้ผู้สอนต้องทำความเข้าใจก่อน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ ข . ตัวชี้วัด 
ค. เทคนิควิธีสอน ง. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
จ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
13. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อใดไม่ใช่บทบาทครูผู้สอน 
ก. จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ข. จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
ค. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ง. ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนด้วยตนเอง 
จ. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
14. การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความคิดและนำความคิดตนเองไปสร้างชิ้นงานโดยอาศัยสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมทำให้เห็นความคิดเป็นรูปธรรมชัดเจน เมื่อสร้างสิ่งใดขึ้นมาหมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นใน 
ตนเอง และมีความหมายต่อผู้เรียน ครูทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนของผู้เรียน ให้คำปรึกษาชี้แนะ เกื้อหนุนการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินผลเน้นที่ประเมินกระบวนการและผลงาน ประเมินหลากหลาย เป็นแนวคิดของการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
ก. Consturetivism 
ข. Integration 
ค. Co – operatire Learning 
ง. Tochnogy Related Instruet 
จ. Experimental Instruction 
15.เป็นทฤษฏีทีให้ความสำคัญกับกระบวนการ และวิธีการเรียนของบุคคลในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการทางปัญญาผู้เรียนได้สาธิต กระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลายจัดกระทำข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ โดยผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จะสำเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับบทบาทของครู ท่านคิดว่าเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
ก. Consturetivism 
ข. Integration 
ค. Co – operatire Learning 
ง. Tochnogy Related Instruet 
จ. Experimental Instruction 
16. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเล็กๆโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นกำลังใจให้กันและกัน คนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนกว่า ร่วมรับผิดชอบสมาชิกในกลุ่ม ความสำเร็จของแต่ละบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินผลทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ด้วยวิธีหลากหลาย มีองค์ประกอบการเรียน 5 ประการ ได้แก่ พึ่งพากัน หันหน้าเข้าหากันปรึกษากันอย่างใกล้ชิดอาศัยทักษะทางสังคม วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม มีผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม นอกจากนี้ยังส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสัมพันธ์กับการเรียนรู้แบบใดมากที่สุด 
ก. Consturetivism 
ข. Integration 
ค. Co – operatire Learning 
ง. Tochnogy Related Instruet 
จ. Experimental Instruction 
17.ข้อใดไม่ใช่การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ก. Student Teame Achievement 
ข. Team Game Tournament 
ค. Team Assited Individualization 
ง. Jigsaaw 
จ. Projeet based Learning 
18. ข้อใดไม่ใช่การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ก. Group Investigations ข. Learning together 
ค. Team Interview ง. Integration 
จ. Gooperative Integrated Reading and composition 
19. ผู้เสนอการสอนแบบ Thint pair Share 
ก. John Hopkirn ข. Spencer Kagan 
ค. Robert Slavin ง.Elliont A ronson 
20.ผู้เสนอการเรียนรู้แบบ CIRC 
ก. Stevens and other 
ข.Darid lohnson and Robert Johnson 
ค. Ausubel และ Piaget 
ง. john Dewey(สอนแก้ปัญหา) 
จ. D Bono 
21. การจัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 7 ประเภท ข. 6 ประเภท 
ค. 5 ประเภท ง. 4 ประเภท 
จ. 3 ประเภท 
22. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี 
ก. ศูนย์การเรียน ข. ชุดการสอน 
ค. computer Assisted instrunction ง. E – learning 
จ. Role playing 
23. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
(Experimenta Instraetion) 
ก. Dramatization ข. Simulation 
ค. Game ง. Integration 
จ. Experiential Activities plahning:EPA 
24. กระบวนการแก้ปัญหา มี 5 ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่ 
ก. สังเกต ข. รายงาน 
ค. สร้างทางเลือก ง. เก็บข้อมูลประเมินทางเลือก 
จ. สรุป 
25. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ มี 5 ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่ 
ก. พบความจริง ข.ค้นพบปัญหา 
ค. ค้นพบสมมติฐาน ง. สรุป 
จ. ค้นพบคำตอบ 
26.การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
ก.การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
ข. รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา ค. การใช้ปัญหาเป็นฐาน ง. การเรียนรู้แบบโครงงาน จ.การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ 
27. ข้อใดไม่ใช่พหุปัญญา 
ก. verbal intellingence ข. Logical intelligence 
ค. visual intelligence ง. Intrapersonal intelligence 
จ. Project 
28. สังคมต้องมีบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย 
ตรงกับข้อใด 
ก. การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
ข. รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา 
ค. การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ง.การเรียนรู้แบบโครงงาน 
จ.การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ 
29. เริ่มต้นจากปัญหาแล้วให้ผู้เรียนมุ่งทำหาคำตอบด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับข้อใด 
ก. แบบโครงงาน ข. แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ค. เน้นการปฏิบัติ ง.แบบร่วมมือ จ.แบบคิดสร้างสรรค์ 
30. ข้อใดเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ก. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
ข. จัดกลุ่มขนาดเล็ก 3 – 5 คน 
ค. ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก 
ง. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น 
จ. ถูกทุกข้อ 
31. การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการแก้ปัญหามี 5 ขั้นตอน 
ข้อใดไม่ใช่ 
ก. สังเกต ข. สร้างทางเลือก ค. วิเคราะห์ 
ง. เก็บข้อมูล จ. รายงานผล 
32. การจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ ผู้สอนควรออกแบบการเรียนรู้คำนึงถึงสิ่งใด 
ก. แหล่งเรียนรู้จัดในประเภทใด ข. เป็นองค์ความรู้เรื่องใด 
ค. วัตถุประสงค์การจัดทำ 
ง. มีกิจกรรมเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาใด จ. ถูกทุกข้อ 
33. ข้อใดเป็นประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 
ก. เป็นส่วนเสริมในการเรียน ข. เสริมสร้างความสนใจ 
ค. ช่วยให้ผู้เรียนได้สนุกสนาน ง. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
จ. ถูกทุกข้อ 
34. กระบวนการทางปัญญาระดับสูง ที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลายๆ อย่างมารวมกัน เ พื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตรงกับข้อใด 
ก. ความหมายความคิดสร้างสรรค์ 
ข. แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ค. วิธีสอนความคิดสร้างสรรค์ 
ง. การสอนความคิดสร้างสรรค์ของครู 
35. เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเลือกและสร้างกระบวนการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกและสามารถนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นการเรียนรู้แบบใด 
ก. แหล่งเรียนรู้ ข. โครงงาน 
ค. ความคิดสร้างสรรค์ ง. การสอนแบบบูรณาการ 
จ. กระบวนการแก้ปัญหา 
36. เป็นการนำเอาความรู้ สาขาวิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสมผสานกัน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ เกิดประโยชน์สูงสุดของการเรียนเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละวิชาตรงกับข้อใด 
ก.แหล่งเรียนรู้ ข. โครงงาน 
ค. ความคิดสร้างสรรค์ ง. การสอนแบบบูรณาการ จ. กระบวนการแก้ไข 
37.ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 51 
ก. ระดับประถมศึกษา 
ข.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ง. ระดับมัธยม 
จ. ถูกทุกข้อ 
38. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดเวลาตามข้อใดถูกต้อง 
ก. ระดับประถม รวม 6 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 3 ปี จำนวน 45 ชั่วโมง 
ค.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง 
ง.ระดับมัธยมศึกษา รวม 3 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง 
จ. ก ข ค ถูกต้อง 
39. มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน สถานศึกษา ควรดำเนินการ ยกเว้น 
ก. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ข.หากจำเป็นจึงควรประเมินสื่อ 
ค.หาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
ง. เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพ หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
จ.หลักสำคัญของการเลือกใช้สื่อ ประเมินสื่อ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
40. ตามหลักสูตร 2551 ข้อใดไม่ใช่ระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ก. ระดับชั้นเรียน ข.ระดับสถานศึกษา 
ค. ระดับโรงเรียน ง. ระดับเขตพื้นที่ 
จ. การประเมินระดับชาติ 

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ