ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, June 22, 2012

รอบรู้ 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ. 2555


Question Excerpt From รอบรู้ 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ. 2555
Q.1) ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง Core Value ของ ศธ. 2555
A.
B.
C.
D.
Q.2) แผนการดำเนินงานของ สพฐ.2555 เป็นไปตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
Q.3) ข้อใด ไม่ใช่ แผนงานของ สพฐ.2555
A.
B.
C.
D.
Q.4) ข้อใดคือผลผลิตของ สพฐ.ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
A.
B.
C.
D.
Q.5) ข้อใด ไม่ใช่ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ สพฐ.2555
A.
B.
C.
D.
Q.6) กองทุนส่งเสริม / พัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ ของ สพฐ.2555 
A.
B.
C.
D.
Q.7) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณของ สพฐ.จากปี 2554-2555
A.
B.
C.
D.
Q.8) ข้อใดเรียงลำดับการจัดสรรงบประมาณของสพฐ.2555 จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
Q.9) ข้อใดตอบสนอง "การศึกษาเพื่อการมีงานทำ " ของ สพฐ.2555
A.
B.
C.
D.
Q.10) อาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติการมีกี่อาชีพ
A.
B.
C.
D.
Q.11) ข้อใด ไม่ใช่อาชีพตามมัธยมเชิงปฏิบัติการของ สพฐ.2555
A.
B.
C.
D.
Q.12) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง "การศึกษาเพื่อการมีงานทำ"
A.
B.
C.
D.
Q.13) Creative and Communicative Practitioner เกี่ยวข้องกับระดับใดของ สพฐ.2555
A.
B.
C.
D.
Q.14) หากท่านได้รับการบรรจุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะเลือกทำตามข้อใดเพื่อตอบสนองการมีงานทำ
A.
B.
C.
D.
Q.15) หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลท่านจะให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นกลุ่มงานด้านใดในโรงเรียน
A.
B.
C.
D.
Q.16) หากท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่านจะเลือกบริหารงานด้วยหลักการตามข้อใด
A.
B.
C.
D.
Q.17) ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล สพฐ.2555
A.
B.
C.
D.
Q.18) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบันได้ 5 ขั้น สพฐ.
A.
B.
C.
D.
E.
Q.19) ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามบันได 5 ขั้น สพฐ.2555
A.
B.
C.
D.
Q.20) ข้อใด หมายถึง IS1 
A.
B.
C.
D.
Q.21) ข้อใดเรียงลำดับการจัดการเรียนการสอนเหรียญสองด้านจากภายในสู่ภายนอกได้ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
Q.22) ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะสำคัญขององค์กร
A.
B.
C.
D.
Q.23) ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
A.
B.
C.
D.
Q.24) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศในคณะกรรมาธิการพัฒเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร กำหนดรายละเอียดของกลุ่มสินค้าเกษตรจากพืชมีกี่ชนิด
A.
B.
C.
D.
Q.25) จากข้อ 24 ข้อใดไม่ใช่ พืชสวน
A.
B.
C.
D.

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ