ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 16, 2014

มาตรฐานความรู้ ทั้ง 11 มาตรฐาน (เดิม 9 มาตรฐาน)

มาตรฐานความรู้ ทั้ง 11 มาตรฐาน (เดิม 9 มาตรฐาน)  

1. ความเป็นครู  
2. ปรัชญาการศึกษา **เพิ่ม**  
3. ภาษาและวัฒนธรรม (เดิม “ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู”)  
4. จิตวิทยาสำหรับครู  
5. หลักสูตร  

6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (รวมจาก 2 มาตรฐานเป็น 1 มาตรฐาน)  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (เดิม “การวิจัยทางการศึกษา”) 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
10. การประกันคุณภาพการศึกษา **เพิ่ม**
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ **เพิ่ม**

5+6

ครู+ญา+ภา+จิต+หลัก
เรียน +วิ +วัต +เมิน +ภาพ +ธรรม

cr. #วิทยากร บัวแสงใส

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ