ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, July 12, 2015

ข้อสอบ กรอบที่ 2 สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี

1. ข้อใดคือความหมายของการบริหารการศึกษา
1.
2.
3.
4.
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3. Leader Ship คือความหมายข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
4. ผู้บริหารที่ดีมีลักษณะตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5. ผู้นำมีลักษณะตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
6. การบริหารงานที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7. คำพูดในข้อใดที่ผู้บริหารควรใช้ให้บ่อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
8. SKill คือความหมายตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
9. POSDCORB  อักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
10. ข้อใดหมายถึง Tacit Knowledge
1.
2.
3.
4.
11. SBM หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
12. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลัก  BSC
1.
2.
3.
4.
13. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Risk Management
1.
2.
3.
4.
5.
14. การบริหารในข้อใดสมควรเลือกเป็นแบบอย่างที่สุด
1.
2.
3.
4.
15. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Tracking System
1.
2.
3.
4.
16. ข้อใด ไม่มีใน Deming Cycle
1.
2.
3.
4.
17. ถ้าเปรียบผู้บริหารกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ท่านคิดว่าผู้บริหารทีดีควรมีลักษณะเหมือนอุปกรณ์ในข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
18. ถ้าต้องการพิมพ์งานเอกสารผู้บริหารควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.
2.
3.
4.
19. ผู้บริหารต้องการนำเสนอผลงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในรอบปีต่อกรรมการสถานศึกษาในงานนิทรรศการเปิดโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน ควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.
2.
3.
4.
20. Cheng Management ทั้ง 7 โมดูล เปรียบได้กับข้อใด
1.
2.
3.
4.

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ