ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, July 12, 2015

แบบทดสอบรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. 4.ความหมายของจริยธรรมข้อใดถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
2. 10.พุทธศักราชของไทยเริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่เมื่อใด
A.
B.
C.
D.
3. 3.ยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน อยู่ในสมัยใด
A.
B.
C.
D.
4. 15.โครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ปัญหาในเรื่องใด
A.
B.
C.
D.
5. 12.ศิลาดล ที่เป็นคู่แข่งกับเครื่องหยกที่มีชื่อเสียงแต่ก่อนหมายถึงอะไร
A.
B.
C.
D.
6. 7.ข้อใดเป็นเศรษฐทรัพย์
A.
B.
C.
D.
7. 14.ทางหลวงหมายเลข 1 หมายถึงถนนสายใด
A.
B.
C.
D.
8. 11.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์
A.
B.
C.
D.
9. 6.กรณีที่มีเด็กเกิดในบ้านต้องทำการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในกี่วันนับแต่วันที่เกิด
A.
B.
C.
D.
10. 1.สิทธัตถะ มีความหมายตรงกับข้อใด
A.
B.
C.
D.
11. 9.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด
A.
B.
C.
D.
12. 13.แม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดใด
A.
B.
C.
D.
13. 8.ที่ดินในฐานะปัจจัยการผลิต  หมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
14. 2. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่ตระกูล ตรัสสอนพระสาวกองค์ใด
A.
B.
C.
D.
15. 5.ความหมายของสถานภาพข้อใดถูกต้องที่สุด
A.
B.
C.
D.

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ