ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, June 14, 2013

วิชาการศึกษา

1. ข้อใดไม่ใช่องค์กรซึ่งที่ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง
ง. ก.ค.ศ. สพฐ.
2. บุคลากรในสังกัด สพฐ.ในข้อใด เมื่อมีกรณีถูกดำเนินการทางวินัยแล้วไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู ค.ศ. 1
ข. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. พนักงานราชการ
ง. ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
3. วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ตามข้อใด
ก. หมวด 6 ของพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
ข. หมวด 5ของพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. หมวด 6 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. หมวด 5 ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งลงโทษครู ชลลดา มีกรณีพฤติกรรมเชิงชู้สาว กับครูในโรงเรียนเดียวกันจนเกิดความเสื่อมเสีย ผู้อำนวยการโรงเรียนคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งใดกับครูชลลดา
ก. เปลี่ยนพฤติกรรม
ข. ต้องเข็ดหลาบ
ค. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ง. รักษาชื่อเสียงของทางราชการ
5. ครูสมพรที่ไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. เพราะบ้านอยู่ไกลเป็นความผิดตามข้อใด
ก. ปลดออก
ข. ไล่ออก
ค. เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
6. ครูกมลมีกรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนดังประจำจังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนเอง แต่ภายหลังเจรจายอมตกลง จ่ายค่าเสียหายให้กับนักเรียนคนนั้น ผู้ปกครองไม่ติดใจเอาความ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คดีความสิ้นสุด
ข. การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด
ค. ต้องดำเนินการทางวินัยต่อไป
ง. ถูก ก. , ข.
7. ครูสนธยา วิทยฐานะ คศ3 ไม่ไปทำงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เพราะกลัวเจ้าหนี้ปองร้าย และมาลงเวลา อีกที วันที่ 1 มีนาคม 2555 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูสนธยามีความผิดวินัยร้ายแรง
ข. ครูสนธยาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ค. ถือว่ามีความผิดปรากฏชัดแจ้ง
ง. เป็นความผิดวินัยเพียงเล็กน้อย
8. ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามข้อ 7
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.ศ.
9. ครูสายชลถ่ายสำเนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ ของครู อรทัย ซึ่งเตรียมจะส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น แล้วนำไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูสายชล ผิดวินัยร้ายแรง
ข. ไม่ผิดวินัยเพราะนำไปสอนเด็ก
ค. ครูสายชล ผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรง
ง. สรุปไม่ได้
10. ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการ
ก. ครูเก๋ ถูกลงโทษให้ออกจากราชการ
ข. ครูก้อย ลาออกจากราชการ
ค. ครูกลอย ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ง. ครูกุ้ง ถูกรถชนจนเสียชีวิต

เฉลย
1. ง. ก.ค.ศ. สพฐ.
2. ค. พนักงานราชการ
3. ค. หมวด 6 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ค. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
5. ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
6. ค. ต้องดำเนินการทางวินัยต่อไป
7. ข. ครูสนธยาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
8. ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
9. ก. ครูสายชล ผิดวินัยร้ายแรง
10. ก. ครูเก๋ ถูกลงโทษให้ออกจากราชการ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ