ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, June 14, 2013

ออกแบบนี้ ตายสถานเดียว


1. คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใคร เป็นประธาน
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานใครเป็นประธาน
ก. ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์
ข. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์
ค. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ง. ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี
3. ข้อใดไม่ใช่เมืองศูนย์กลางสุขภาพอาเซียน 5 จังหวัด 
ก. เชียงราย
ข. อุบลราชธานี
ค. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ง. กรุงเทพมหานคร
4. ข้อใดไม่ใช่หลัก 3R ในนโยบายงบประมาณรัฐบาล 2557
ก. Review ชะลอ
ข. Redeploy ปรับลด
ค. Replace ยกเลิก
ง. Reengineering ปรับระบบ
5. นโยบายงบประมาณรัฐบาล ปีงบ 2557 คือข้อใด
ก. ประหยัด
ข. เกินดุล
ค. ขาดดุล
ง. สมดุล
6. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ข. สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย
ค. ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน
ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556กี่จุดเน้น
ก. 6 จุดเน้น
ข. 8 จุดเน้น
ค. 10 จุดเน้น
ง. 12 จุดเน้น
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ เท่าใด
ก. ร้อยละ 2
ข. ร้อยละ 3
ค. ร้อยละ 4
ง. ร้อยละ 5
9. ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ผลผลิต
ก. 3 ผลผลิต
ข. 4 ผลผลิต
ค. 5 ผลผลิต
ง. 6 ผลผลิต
10. ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มที่เพิ่มมาคือข้อใด
ก. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ข. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ก. ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์
3. ง. กรุงเทพมหานคร
4. ง. Reengineering ปรับระบบ
5. ค. ขาดดุล
6. ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
7. ค. 10 จุดเน้น
8. ง. ร้อยละ 5
9. ง. 6 ผลผลิต
10. ง. เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ