ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, November 20, 2009

ข้อสอบผู้อำนวยการศึกษา ชุดที่10

1. ประเด็นการเมืองที่กำลังพิจารณาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวกับอำนาจบริหารคือข้อใดก. ที่มาของนายกรัฐมนตรี ข. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาค. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ง. การสรรหาองค์กรอิสระ2. ข้อใดเป็นขั้นตอนหลังการประเมินสมรรถนะตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะกำหนดขึ้นใช้ก. อบรม ข. ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพค. ตรวจสอบเค้าโครงผลงานวิชาการ ง. เสนอผลงานทางวิชาการ3. มีผู้กล่าวว่า “การเมืองเป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษา” ท่านคิดว่าการศึกษาสามารถจะกำหนดทิศทางการเมืองได้อย่างไรจึงจะได้ผลที่ยั่งยืนก. เสนอข้อมูลและความคิดต่อนักการเมืองข. รวมตัวผู้มีความคิดคล้ายกันเพื่อต่อรองค. บริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพง. ปลูกฝังความรู้ให้นักเรียน4. การตระหนัก ยอมรับ “คุณค่าของความเป็นมนุษย์” เป็นทักษะพื้นฐานของผู้บริหารในด้านใดก. คุณธรรม ข. การครองตนค. การบริหารงานบุคคล ง. มนุษยสัมพันธ์5. ข้อใดมิใช่ความหมายของการบริหารก. การใช้ศาสตร์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งข. การสั่งการให้งานบรรลุความสำเร็จค. ศิลปะในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นผลสำเร็จง. การทำงานของกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป6. ผู้บริหารแบบประชาธิปไตยจะปฏิเสธความเชื่อถือตามทฤษฎีในข้อใดก. ทฤษฎี x ข. ทฤษฎี yค. ทฤษฎี z ง. ทฤษฎี xy7. ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใดก. ลูกค้า ข. ทุกคนมีส่วนร่วมค. การเปลี่ยนแปลง ง. การปรับปรุงโดยต่อเนื่อง8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจก. การวางแผน ข. การตั้งวัตถุประสงค์ค. การสร้างความตระหนักรับรู้ปัญหา ง. การกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จ9. Participative Management มีความหมายตรงข้อใดก. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ข. บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจค. ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารทุกขั้นตอน ง. ถูกทุกข้อ10. แรงกดดันภายในและแรงกดดันภายนอกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดก. กระบวนการตัดสินใจ ข. กระบวนการวางแผนค. การจัดการยุคใหม่ ง. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ