ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, November 20, 2009

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ การงาน

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
1. การออกแบบการสอนแบบบูรณาการตามข้อใดที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สาระการเรียนรู้งานบ้านเป็นแกนหลักร่วม กับสาระอื่น ๆ
1. แบบสหวิทยาการ
2. แบบฐานการเรียนรู้
3. แบบข้ามกลุ่มสาระ
4. แบบภายในกลุ่มสาระ
2. ข้อใดเป็นหลักการในการจัดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. มีทฤษฎีและการปฏิบัติรวมกัน ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องการจัดสาระ ฯ หน้า 92)
2. สอนทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละ 1 สัปดาห์สลับกัน
3. สอนทฤษฎีและปฏิบัติภายในสัปดาห์เดียวกันแต่แลกชั่วโมง
4. มีเนื้อหาความรู้ครบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแยกชั่วโมงกันชัดเจน
3. ข้อใดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ เหมาะสมที่สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
2. แบบวัดคุณภาพงาน ชิ้นงาน แบบวัดความรู้
3. แบบประเมินพฤติกรรม ความประพฤติ แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
****4. “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่าลงให้มากจะยากจน”
1. ครู ค ถามถึงเหตุผลในการปฏิบัติความข้อความ
2. ครู ก ถามความเข้าใจในความหมายของข้อความ
3. ครู ข ถามการปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นไปตามข้อความ
4. ครู ง ถามให้เปรียบเทียบระหว่างคนที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามข้อความ
5. ข้อใดถูกต้องสามวิธีการรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. เสื้อกันฝน หลังสวมใส่ให้สลัดน้ำฝนที่เกาะติดออกให้หมดแล้วจึงแขวน ผึ่งให้แห้งและพับเก็บ
2. เสื้อผ้าชุดปกติ ควรระมัดระวังไม่ให้สกปรก หลังสวมใส่ผึ่งให้แห้งแล้วแขวนในตู้เพื่อกันแมลงกัดเซาะ
3. เสื้อกันหนาว เมื่อสวมใส่ต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนเกลื่อนกลาด หลังสวมใส่ควรซักทุกครั้ง
เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
4. ถุงเท้า เมื่อถอดออกแล้วให้ทำความสะอาดเศษทรายหรือสิ่งของที่ติดออกก่อนแล้วนำไปผึ่งให้แห้ง
ก่อนนำไปซักแยกจากผ้าทั่วไป แล้วผึ่งแดดให้แห้ง และเก็บเข้าที่เป็นคู่*****6. ข้อใดเป็นกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกันกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
1. ให้นักเรียนบอกวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนแล้วส่งตัวแทนรายงานหน้าชั้น
3. ครูสอนโดยการสาธิตให้นักเรียนดู แล้วนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
****7. ข้อใดเป็นการสอนที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ให้นักเรียนบอกว่าภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี และภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพราะอะไร
2. ให้นักเรียนเลือกและจัดแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ให้นักเรียนดูภาพแล้วช่วยกันบอกว่า ภาพใดคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และภาพใดไม่ใช่
เพราะอะไร
4. ให้นักเรียนดูภาพแล้ว ให้เหตุผลประกอบว่าภาพใดควรทำ และภาพใดที่ไม่ควรทำในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*****8. ข้อใดเป็นคำถามที่สะท้อนการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. จะตรวจสอบความจริงได้อย่างไร
2. จะเลือกสินค้าใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ข้อมูลที่อยู่บนกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ประโยชน์อย่างไร
4. รู้ได้อย่างไรว่าสินค้าในบรรจุภัณฑ์หมดอายุแล้วหรือไม่
9. ข้อใดเป็นเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระอาชีพโดยวิธีการวิจัย
1. เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกอาชีพ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลอาชีพนั้นๆ
4. เพื่อเป็นข้อมูลในการทำรายงานเกี่ยวกับอาชีพ
10. ข้อใดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เหมาะสมที่สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนในวิชางานช่าง
2. การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในวิชางานบ้าน
3. การสอบถามข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในวิชางานธุรกิจ
4. การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงพืชหรือสัตว์ในวิชางานเกษตร
11. ข้อใดมีความหมายในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
1. วิชางานช่าง การสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน
2. วิชางานบ้าน การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
3. วิชางานธุรกิจ การสอบถามข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
4. วิชาเกษตร การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงพืชหรือสัตว์
12. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ ตรงต่อเวลา และมีวินัยในการทำงานตรงกับคุณลักษณะข้อใด
1. เป็นคนดี ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 2)
2. เป็นคนเก่ง
3. เป็นคนมีวินัย
4. เป็นคนที่มีศีลธรรม


13. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์งานธุรกิจ
1. ให้นักเรียนรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลธุรกิจจากอินเตอร์เนต
3. ให้นักเรียนทำแฟ้มประวัติบุคคลว่าตนเองคือใคร
4. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลธุรกิจลงในคอมพิวเตอร์
14. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก “เรียนรู้การทำงานเป็นระบบเรื่องตั้งแต่การวางแผนระบบการทำงาน การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบและประเมินผลการรายงาน และจัดทำผลงาน พร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม
1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์
3. การเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 20 แต่ไม่มีคำตอบ )
4. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
15. ข้อใดเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
1. การอาชีพ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การออกแบบของเทคโนโลยี ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 12)
4. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
16.สาระการเรียนรู้ในข้อใดที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
1. งานเกษตร งานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
2. งานเกษตร งานบ้าน งานช่าง งานคหกรรม และงานพณิชยกรรม
3. งานเกษตร งานคหกรรม งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานพณิชยกรรม
4. งานเกษตร งานบ้าน งานช่างอุตสาหกรรม งานดอกไม้สดและงานธุรกิจ
17. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานประดิษฐ์
1. การทดสอบชิ้นงานในสถานการณ์จริง
2. การนำเสนอชิ้นงานต่อครูเพื่อตรวจให้คะแนน ( ไม่ใช่ขั้นตอนของการทำงาน )
3. การตกแต่งชิ้นงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สวยงาม
4. การจัดเก็บ เครื่องมืออุปกรณ์ แล้วทำความสะอาด
18. ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
1. วิเคราะห์งาน แบ่งงาน ปฏิบัติงาน รวยงานผลงาน
2. สำรวจงาน เลือกวิธีการทำงาน ปฏิบัติงาน สรุปผลงาน
3. วางแผนการทำงาน ปฏิบัติตามแผนงาน ประเมินผลงาน
4. วางแผนงาน ตรวจสอบแผนงาน ปฏิบัติงาน และทำงานอย่างต่อเนื่อง
19. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และถูกวิธีที่สุด
1. ใช้น้ำอย่างประหยัด
2. ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้
3. เมื่อน้ำที่ล้างภาชนะ ไปใช้เป็นน้ำรดต้นไม้
4. ไม่ปล่อยให้น้ำล้นเสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์
20. ข้อใดเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพในผลงาน
2 สร้างสรรค์งานไม่สนใจว่าจะแปลกกว่าคนอื่น
3. ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มแม้ไม่เห็นด้วย
4. เขียนมโนทัศน์แสดงการเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน
21. ข้อใดควรปฏิบัติเป็นอันดับแรกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
1. การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
2. การสำรวจสภาพความต้องการจำเป็น
3. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
4. การสร้างเกณฑ์ ประเมินคุณภาพชิ้นงาน
22. ข้อใดควรทำเป็นอันดับแรก เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน
1. ฝาผนัง เพดาน
2. เพดาน พื้นบ้าน
3. ฝาผนัง หน้าต่าง
4. บริเวณประตูบ้าน พื้นบ้าน
23. ข้อใดควรปฏิบัติในการทำความสะอาด เตาแก๊ส
1. ทำความสะอาดเตาแก๊สได้ทุกอุณหภูมิ
2. ทำความสะอาดเตาแก๊สขณะที่เตาแก๊สยังอุ่นๆ
3. ทำความสะอาดเมื่อเตาแก๊สเย็น หรืออุณหภูมิปกติ
4. ทำความสะอาดเมื่อเตาแก๊สร้อน หรือทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการปรุงอาหาร
24. ข้อใดเป็นหลักการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
1. เลือกอาหารที่มีสีธรรมชาติ และอาหารที่สะอาด
2. เลือกอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ และอาหารที่ใช้สารปรุงแต่งรส
3. เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีการประกอบถูกสุขลักษณะ
4. เลือกอาหารที่ไม่มีแมลงวันตอม และอาหารที่สะดวกต่อการับประทาน
25. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการในการประกอบอาชีพ
1. การดำเนินการผลิต การจำหน่ายผลผลิต การขนส่งผลผลิต
2. การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต การขนส่งผลผลิต
3. การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต การจำหน่ายผลผลิต
4. การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต การประเมินผลหารผลิต
26. ข้อใดเป็นหลักในการดูแลสัตว์เลี้ยง
1. การจัดที่อยู่อาศัยให้ การให้อาหารสัตว์เลี้ยง การผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยง
2. การจัดที่อยู่อาศัยให้ การให้อากาศบริสุทธิ์ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
3. การให้มีปัจจัย 4 การให้อาหารสัตว์เลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
4. การจัดที่อยู่อาศัยให้ การให้อาหารสัตว์เลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
27. ข้อใดเป็นหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1. โยนเครื่องมือให้ผู้ยืมอย่างมั่นใจ
2. วางเครื่องมือให้สะดวกต่อการใช้งาน
3. นำเครื่องมือใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
4. ถามผู้รู้ในการใช้เครื่องมือไม่ทดลองใช้เอง
28. ข้อใดเป็นลักษณะนิสัยที่จำเป็นในการทำงานประดิษฐ์
1. มีความอดทน มีความขยัน
2. มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน
3. มีความอดทน มีระเบียบวินัย
4. มีระเบียบวินัย มีความประหยัด
29. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานธุรกิจ
1. ด้านการผลิต ด้านการให้บริการ ด้านการจัดจำหน่าย
2. ด้านการออกแบบ ด้านการให้บริการ ด้านการจัดจำหน่าย
3. ด้านการวางแผนผลิต ด้านการผลิต ด้านการประเมินผลผลิต
4. ด้านการวางแผนผลิต ด้านการให้บริการ ด้านการจัดจำหน่าย
30. ข้อใดเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
1. ทุน, สถานที่ตั้ง, แรงงาน, การผลิต
2. ทุน, สถานที่ตั้ง, แรงงาน, การประกอบการ
3. ทุน, สำนักงาน, แรงงาน, การประกอบการ
4. สำนักงาน, สถานที่ตั้ง, แรงงาน, การประกอบการ
31. ข้อใดสำคัญที่สุดของการติดต่อสื่อสารในงานธุรกิจ
1. เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลทันเหตุการณ์
2. ช่วยเพิ่มกำไรในการดำเนินงานธุรกิจ
3. ช่วยให้การตลาดขายออกไปในวงกว้าง
4. เพื่อให้เป็นข้อมูลในการแข่งขั้นกับธุรกิจอื่นๆ

32.ข้อใดเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ
1. ทักษะการผลิต ทักษะการติดต่อสื่อสารและกระบวนการทำงานกลุ่ม
2. ทักษะการวางแผน ทักษะกระบวนการทานกลุ่มและการจัดจำหน่าย
3. ทักษะการวางแผน ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา
4. ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
33.กระบวนการออกแบบเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี
1. หาสาเหตุ / ปํญหา
2. นำไปใช้และปรับปรุง
3. ปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก
4. หาวิธีแก้ปัญหา / ทางเลือก
34. ข้อใดเป็นการวัดและระเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
1. ครู ก. ประเมินผลงานจากชิ้นงานจริงตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ครู ข. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินความสามารถจริง
3. ครู ค. ให้นักเรียนร่วมประเมินแฟ้มสะสมงานตามเกณฑ์ที่ใช้ในสถานการณ์จริง ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 22)
4. ครู ง. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมแบบสังเกตและแบบทดสอบ
35. การสอบแบบบูรณาการตามข้อใดที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนหลักร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
1. แบบสหวิทยาการ
2. แบบข้ามกลุ่มสาระ
3. แบบฐานการเรียนรู้
4. แบบภายในกลุ่มสาระ
36. ข้อใดเป็นเงื่อนไข สำคัญในการพิจารณาไม่ให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิ์บัตร
1. สิ่งประดิษฐ์ขัดแย้งกับภูมิปัญญาปัจจุบัน
2. สิ่งประดิษฐ์ส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชน
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ( จาก Net )
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ แสดงเจตนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประชาชน
37. ข้อใดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุทุกช่วงชั้น
1. ยอมรับคามคิดเห็นและผลงานของผู้อื่น
2. ออกแบบคำนึงถึงความคุ้มค่าและปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมฐ ฯ หน้า ..)
4. นำเทคโนโลยีมาใช้เลียนแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
38. ข้อใดสะท้องเจตคติที่ดีของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. มีทักษะและรักการทำงานอาชีพอิสระ
2. การคะนึงถึงความสำคัญของสารสนเทศ
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
4. มีความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต
39. ข้อใดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุทุกช่วงชั้นในสาระการดำรงชีวิตและครอบครัว
1. การวิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมฐ ฯ หน้า 9 )
2. ความสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆในการทำงาน
3. ความรู้หลักการและสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
4. การวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนและประเมินผลการดำเนินงานอาชีพสุจริต
40. ข้อใดหมายถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1. การับส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
2. การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์
3. การพิมพ์จดหมายด้วยคอมพิวเตอร์ส่งทางไปรษณีย์
4. การรับส่งข้อความผ่านคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย ( จาก Net )
41. ข้อใดหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีประสิทธิภาพ
4. หน่วยประมวลผลกลางที่เป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์
42. ข้อใดเป็นชื่อเรียกกันโดยทั่วไปของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
1. เครื่องแม่ข่ายให้บริการข้อมูล
2. เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ( จาก Net Sure Sure )
4. เครื่องลูกข่ายประมวลผลข้อมูล
43. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีมีประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการสื่อสาร
44. สาระการเรียนรู้ในข้อใดที่มีลักษณะการเรียนเป็นบูรณาการ
1. สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
2. สาระที่ 2 การอาชีพ
3. สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
4. สาระที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
45. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการเขียนงานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
1. ชื่องาน ขอบเขต คุณภาพ
2. ชื่องาน ปริมาณ คุณภาพ
3. ชื่องาน ขอบเขต ปริมาณ
4. ชื่องาน ขอบเขต ปริมาณ คุณภาพ
46. สาระใดที่ไม่ต้องจัดให้ครบทุกช่วงชั้น
1. สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
2. สาระที่ 2 การอาชีพ
3. สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
4. สาระที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
47. ข้อใดคือหน้าที่ของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1. จัดทำและพัฒนาหลักสูตร ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องการจัดสาระ ฯ หน้า 9 )
2. จัดทำสาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
4. จัดทำขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 12 ปี
48. เข้าใจธรรมชาติ และกรบวนการเทคโนโลยีใช้ความรู้ ภูมิปัญญา
จิตนาการและความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้ เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของสาระใด
1. การอาชีพ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การออกแบบและเทคโนโลยี ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 12)
4. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
49. ข้อใดจัดเป็นการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
1. การบูรณาการ ความสามารถ และความดี
2. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขอบเขตให้สถานศึกษากำหนดรายละเอียด
3. สถานศึกษาบูรณาการความรู้ ความสามารเพื่อให้เกิดคุณงาความดีขึ้นในจิตใจ
4. สถานศึกษากำหนดเองตามสภาพความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 7 )
50. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนแบบโครงงาน
1. ครูให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เอง
2. ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
3. ครูจะต้องถึงความรู้เดิมของผู้เรียนออกมากให้ได้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมอะไรอยู่บ้างแล้ว
4. ครูต้องสร้างสิ่งกระตุ้นในผู้เรียนสร้างคำถาม ตั้งสมมุตฐานและหาวิธีที่จะตอบคำถามนั้น


51. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามกระบวนการสอนแบบโครงงาน
1. ใช้ความสนใจของผู้เรียนมานำสิ่งที่จะสอน
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามเดียวกับเรื่องที่จะสอน
3. จัดห้องเรียนให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงออกพูดคุยระหว่างกัน
4. ใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนมีการซักถาม
52. ข้อใดเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามกระบวนการเพื่อพัฒนาความคิดระดับสูง
1. ให้ยกตัวอย่างปัจจัยสี่
2. ให้เปรียบเทียบการใช้ปัจจัยสี่
3. ให้นิยามความหมายของปัจจัยสี่
4. ให้อธิบายความสำคัญของปัจจัยสี่
53. ข้อใดเป็นบทบาทองครูในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนแบบโครงงาน
1. มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มทำ
2. ช่วยประสานให้ดำเนินงานไปได้
3. ต้องบอกได้ว่างานที่มอบหมายคืออะไร
4. กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มและมอบหมายหน้าที่
54. ข้อใดคือเทคนิคการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูง
1. ให้ผู้เรียนอภิปราย
2. ให้ผู้เรียนจดสิ่งสำคัญตามครูบอก
3. ให้นักเรียนพูดคุยกันถึงสิ่งที่สนใจ
4. ให้ผู้เรียนทำรายงานแล้วนำเสนอ
55. ข้อใด สำคัญที่สุด ในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน
2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
3. เพื่อเกิดทักษะในการบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่า
4. เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ และทรัพยากรที่อาจก่อให้เกิดงานในลักษณะต่างๆ
56. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ครบองค์รวมในกลุ่มสาระเรียนรู้
1. โครงงาน ชิ้นงาน และการรายงาน
2. การวางแผนงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล
3. ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณภาพ จริยธรรม และค่านิยม ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาตรฐาน ฯ หน้า 18)
4. ความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และทักษะการปฏิบัติ


57. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญของคำกล่าวที่ว่า เมื่อนักเรียนเปิดตู้เย็น แล้วนำของออกมา ปิดตูเย็นทันที อย่าเปิดทิ้งไว้
1. การประหยัดพลังงาน
2. การถนอมอาหาร
3. การใช้ทรัพยากรที่ดี
4. การรักษาสิ่งแวดล้อม
58. ข้อใดสะท้อนเจตคติที่ดีในการทำงาน
1. เห็นคุณค่าในการทำงาน
2. ให้ความร่วมมือในการทำงาน
3. ทำงานตามที่ได้รบมอบหมาย
4. ยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน
59. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการใช้ระบบสารสนเทศ
1. การนำเสนอข้อมูล
2. การบันทึกข้อมูล
3. การประมวลผลข้อมูล
4. การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
60. ข้อใดหมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูล
4. เทคโนโลยีประเมินผลข้อมูล เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
61. ข้อใดมีความสำคัญเป็นอันดับ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทางเครื่องช่วยอินเตอร์เน็ต
1. ผู้ให้บริการเครือข่าย
2. อัตราค่าใช้บริการเครือข่าย
3. ระบบการต่อเชื่อมเครือข่าย
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ต่อเชื่อมเครือข่าย
62. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออกแบบ และเทคโนโลยี
1. มีความรับผิดชอบและอดทน
2. การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. สร้างนิสัยให้เป็นคนมีความคิดเป็นขั้นตอน
4. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้คิดออกแบบ
63. ข้อใดสำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ
1. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบคอมพิวเตอร์
3. ชุดคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้คอมพิวเตอร์
64. ข้อใดคือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
1. จัดทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการอ้างอิง
2. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสอน
3. วิจัยหรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจำหน่ายในระคาต่ำ
4. แนะนะผลงานโดยมีการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
65. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูล
1. ความถูกต้อง
2. ความสมบูรณ์
3. ความเป็นปัจจุบัน
4. ความสะดวกในการใช้
66. ข้อใด หมายถึง ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูล
2. การอำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูล
3. การอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล
4. ที่รวมแฟ้มข้อมูลหลายๆแฟ้มที่มีความสัมพันธ์กัน
67. ข้อใดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่สำคัญในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
1. มีนิสัยจัดการทำงานโดยมีสาระ
2. มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย ( จาก เอกสารหลักสูตรเรื่องสาระและมาจรฐาน ฯ หน้า 2)
3. มีความรู้สากลใช้เทคโนโลยีระดับเดียวกัน
4. มีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพอิสระ
68. ข้อใดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้น หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องยื่นคำขอใบสิทธิบัตร – อนุสิทธิบัตร
1. สำนักงานทะเบียนราษฎร์
2. สำนักงานแรงงานจังหวัด
3. สำจังงานพาณิชย์จังหวัด ( จาก Net )
4. สำนักงานสรรพกรจังหวัด
69. ข้อใดคือประโยชน์ของสิทธิบัตร
1. ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ได้รับการยกย่องโดยออกเป็นเอกสารรับรองสิทธิ
2. ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้รับการยกย่อง
3. ได้รับสิทธิที่จะผลิตสินค้า แต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. ได้รับประโยชน์การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้นหรืออกแบบได้ตามกฎหมาย
70.ข้อใดเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับการออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสันที่มองเห็นได้จากภายนอก
1. การประดิษฐ์
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( จาก Nrt Sure Sure )
3. การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
4. การปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์และเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ