ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, January 26, 2011

เฉลย ONET 52

เฉลย ONET 52 (ปีการศึกษา2551)ทุกวิชา สอบเดือน ก.พ. 2552
เฉลยข้อสอบวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา 01 Onet 52

1. 1 2. 4 3. 2 4. 2 5. 1 6. 3 7. 3 8. 2 9. 3 10. 4
11. 2 12. 4 13. 4 14. 2 15. 4 16. 1 17. 1 18. 4 19. 1 20. 2
21. 1 22. 3 23. 3 24. 3 25. 4 26. 3 27. 2 28. 2 29. 3 30. 3
31. 4 32. 1 33. 1 34. 1 35. 2 36. 4 37. 2 38. 2 39. 2 40. 3
41. 3 42. 3 43. 3 44. 4 45. 1 46. 2 47. 3 48. 3 49. 1 50. 3
51. 4 52. 2 53. 4 54. 2 55. 4 56. 1 57. 3 58. 1 59. 4 60. 1
61. 4 62. 4 63. 2 64. 2 65. 4 66. 1 67. 3 68. 1 69. 2 70. 3
71. 4 72. 1 73. 4 74. 1 75. 4 76. 2 77. 1 78. 3 79. 3 80. 4
81. 3 82. 4 83. 3 84. 4 85. 2 86. 2 87. 1 88. 3 89. 3 90. 3
91. 4 92. 3 93. 3 94. 4 95. 3 96. 2 97. 3 98. 3 99. 2 100. 3
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย สทศ.
ข้อ 45. 1 เป็น 45. 4


เฉลยข้อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 Onet 52
1. 3 2. 3 3. 1 4. 2 5. 2 6. 4 7. 2 8. 1 9. 3 10. 3
11. 1 12. 1 13. 4 14. 2 15. 3 16. 1 17. 2 18. 4 19. 1 20. 4
21. 2 22. 4 23. 1 24. 4 25. 2 26. 3 27. 2 28. 4 29. 1 30. 3
31. 3 32. 4 33. 3 34. 1 35. 2 36. 2 37. 4 38. 4 39. 4 40. 3
41. 3 42. 1 43. 4 44. 4 45. 4 46. 4 47. 1 48. 2 49. 3 50. 4
51. 4 52. 1 53. 3 54. 4 55. 3 56. 4 57. 2 58. 4 59. 2 60. 3
61. 2 62. 2 63. 2 64. 4 65. 4 66. 4 67. 2 68. 3 69. 1 70. 3
71. 2 72. 1 73. 3 74. 1 75. 1 76. 4 77. 4 78. 1 79. 3 80. 2
81. 1 82. 3 83. 1 84. 2 85. 2 86. 4 87. 2 88. 4 89. 1 90. 1,4
91. 2 92. 4 93. 4 94. 2 95. 1 96. 4 97. 4 98. 1 99. 4 100. 2
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย สทศ.
ข้อ 90. 1,4 เป็น 90. 4


เฉลยข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 Onet 52

1. 1 2. 4 3. 4 4. 2 5. 2 6. 1 7. 1 8. 2 9. 2 10. 4
11. 4 12. 1 13. 4 14. 2 15. 4 16. 4 17. 3 18. 2 19. 1 20. 1
21. 4 22. 2 23. 1 24. 4 25. 4 26. 2 27. 3,4 28. 3 29. 4 30. 4
31. 2 32. 3 33. 1 34. 4 35. 4 36. 2 37. 1 38. 1 39. 1 40. 3
41. 3,4 42. 2 43. 2 44. 3 45. 1 46. 2 47. 1 48. 4 49. 1 50. 1
51. 3 52. 3 53. 4 54. 2 55. 4 56. 3 57. 1 58. 2 59. 3 60. 2
61. 1 62. 3 63. 1 64. 4 65. 1 66. 2 67. 3 68. 1 69. 3 70. 2
71. 1 72. 2 73. 3 74. 4 75. 4 76. 3 77. 4 78. 3 79. 3 80. 1
81. 2 82. 1 83. 3 84. 2 85. 2 86. 3 87. 3 88. 4 89. 3 90. 3
91. 2 92. 3 93. 3 94. 1 95. 3 96. 1 97. 4 98. 1 99. 4 100. 3
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย สทศ.
ข้อ 27. 3,4 เป็น 27. 3
ข้อ 41. 3,4 เป็น 41. 4


เฉลยข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 04 Onet 52

1. 4 2. 3 3. 2 4. 2 5. 2 6. 3 7. 1 8. 1 9. 3 10. 3
11. 3 12. 1 13. 3 14. 3 15. 3 16. 1 17. 4 18. 1 19. 2 20. 1
21. 2 22. 4 23. 4 24. 4 25. 4 26. 4 27. 2 28. 4 29. 2 30. 1
31. 3 32. 4 33. 1 34. 4 35. 2 36. 2 37. 3 38. 1 39. 2 40. 1
เฉลย: ทำเอง พร้อมตรวจสอบจาก สทศ. แล้วตรงกัน


เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 05 Onet 52
1. 3 2. 1 3. 1 4. 4 5. 4 6. 4 7. 4 8. 4 9. 2 10. 3
11. 4 12. 1 13. 1 14. 3 15. 4 16. 3 17. 4 18. 4 19. 3 20. 2
21. 3 22. 1 23. 4 24. 2 25. 3 26. 4 27. 2 28. 1 29. 1,2 30. 1,2
31. 1 32. 3 33. 2 34. 3 35. 2 36. 2 37. 1 38. 3 39. 1 40. 3
41. 1 42. 3 43. 2 44. 3 45. 4 46. 2 47. 3 48. 2 49. 4 50. 3
51. 1 52. 3 53. 2 54. 2 55. 1 56. 3 57. 2 58. 1 59. 4 60. 4
61. 1 62. 2 63. 4 64. 3 65. 3 66. 1 67. 1 68. 3 69. 4 70. 2
71. 3,4 72. 1 73. 3 74. 4 75. 2 76. 4 77. 1 78. 3 79. 1 80. 2
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย สทศ.
ข้อ 29. 1,2 เป็น 29. 2
ข้อ 30. 1,2 เป็น 30. 1
ข้อ 71. 3,4 เป็น 71. 4


เฉลยข้อสอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาฯ รหัสวิชา 06 Onet 52
1. 4 2. 2 3. 2 4. 4 5. 4 6. 3 7. 3 8. 4 9. 2 10. 1
11. 2 12. 1 13. 1 14. 3 15. 2 16. 4 17. 4 18. 1 19. 3 20. 3
21. 4 22. 4 23. 2 24. 4 25. 3 26. 2 27. 1 28. 3 29. 4 30. 1
31. 4 32. 3 33. 4 34. 1 35. 2 36. 3 37. 2 38. 2 39. 2 40. 1
41. 1 42. 1 43. 1 44. 4 45. 3 46. 3 47. 2 48. 3 49. 1 50. 4
51. 4 52. 3 53. 3 54. 4 55. 4 56. 1 57. 3 58. 4 59. 4 60. 2
61. 2 62. 1 63. 1 64. 2 65. 2 66. 2 67. 1 68. 4 69. 3 70. 1,3
71. 3 72. 2 73. 1 74. 4 75. 1 76. 2 77. 4 78. 4 79. 3 80. 4
81. 4 82. 2,4 83. 4 84. 1 85. 2 86. 3 87. 4 88. 2 89. 3 90. 4
91. 4 92. 2 93. 3 94. 2 95. 1 96. 1 97. 2 98. 1 99. 2 100. 4
101. 3 102. 3 103. 1 104. 3 105. 3 106. 3 107. 4 108. 2,4 109. 4 110. 3
111. 4 112. 3 113. 2 114. 1 115. 3 116. 3 117. 2 118. 1 119. 4 120. 1
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
คู่มือเฉลย สทศ.
ข้อ 38. 2 เป็น 38. 3
ข้อ 65. 2 เป็น 65. 1
ข้อ 70. 1,3 เป็น 70. 1
ข้อ 82. 2,4 เป็น 82. 2
ข้อ 87. 4 เป็น 87. 3
ข้อ 108. 2,4 เป็น 108. 1
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
*

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ