ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Monday, January 24, 2011

ข้อสอบเยียวยา ครูปฐมวัย

100 ข้อ
70 ข้อแรกจะเหมือนกันหมด 30 ข้อนั้นคือวิชาเอก
ส่วนที่นำเสนอด้านล่างคือ
 
วิชาที่สอบเหมือนกัน ความรู้พื้นฐาน ทั่วๆไป
 
1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง 
(ก). สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม 
ข. สร้างนวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม 
ค. ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม 
ง. ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม 
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี 
ก. เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณการภายในกลุ่มสาระ 
ข. เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ 
ค. เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 
(ง). เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน 
3. ข้อใด คือ ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ก. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 
ข. ผู้เรียนเรียนรู้รวมกับบุคคลอื่น 
ค. ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(ง). ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง 
4. สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ทำให้ผู้สอนต้องวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือข้อใด 
(ก). สาระการเรียนรู้ 
ข. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค. สื่อและเหล่งการเรียนรู้ 
ง. การวัดและประเมินผล 
5. ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด 
ก. วิสัยทัศน์ 
(ข). เป้าหมาย 
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ง. เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง 
6. ขั้นตอนในข้อใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ก. สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ข. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ค. ตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ง. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ก. กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มเท่านั้น 
ข. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร 
ค. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
(ง). กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหากมีจำนวนมาก จะทำให้งานมีความน่าเชื่อมั่นสูง 
8. ข้อใดไม่ถูกต้องเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ก. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ข. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ค. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม 
(ง). ต้องเก็บข้อมูลจากการเชื่อมโยงสถานการณ์และประสบการณ์ในชีวิตจริง 
9. ข้อใดเป็นประเด็นที่ควรนำไปทำการศึกษาวิจัย 
ก. สาเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย 
ข. ทำไมนักเรียนจึงมักนำอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบ 
(ค). หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนบทความของนักเรียน จะสามารถทำได้อย่างไร 
ง. ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่ 
10. ข้อใดเป็นรายงานการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ก. การสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อนก่อนเลิกเรียนจนผู้เรียนเรียนผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ 
ข. การจัดกิจกรรมการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ค. การจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. การส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าประกวดในโครงการต่างๆ 
11. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมที่สุด 
ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่างๆ 
(ข). เสนอชิ้นงานที่พัฒนาขึ้น การนำไปใช้ในชั้นเรียนและผลที่เกิดขึ้น 
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์ทฤษฎีรูปแบบการสอนสู่การปฏิบัติจริง 
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือ 
12. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มมากที่สุด 
(ก). มีกิจกรรมการสรุปและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
ข. มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนร่วมกัน 
ค. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ง. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำผลไปประยุกต์ใช้ 
13. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนวางแผน ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ ท่านจะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร 
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(ข). แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
ง. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ 
15 ข้อใดเป็นหลักการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง 
(ก). สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ข. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ค. สรุปผลการวิจัยในประเด็นที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวข้อง 
ง. สรุปผลการวิจัยเฉพาะที่สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ 
16. ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ 
ก. การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแอ่งน้ำขัง 
ข. ไม่เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชบริเวณบ้าน 
ค. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง 
(ง). ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย 
17. ถ้าเปรียบครูผู้สอนเป็นวิศวกรผู้สร้างอาคาร แผนการจัดการเรียนรู้น่าจะเปรียบได้กับสิ่งใด 
ก. ที่ดิน ค. วัสดุก่อสร้าง 
ข. โฉนดที่ดิน ( ง). แบบแปลนของบ้าน 
18. ข้อใดคือการเรียงลำดับขั้นตอนในการเขียนรายงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่ถูกต้อง 
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพื่อใช้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
2. วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
3. รายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้บริการอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ 
4. ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 
ก. 1-2-3-4 ( ข). 1-4-2-3 ค. 1-3-2-4 ง. 1-4-3-2 
19. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด 
ก. ทฤษฎีและคำจำกัดความ 
ข. แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
(ค). ความรู้เดิม และการค้นคว้าความรู้ใหม่ 
ง. ความรู้ใหม่ และการแสดงออกด้านพฤติกรรม 
20. ปัจจัยในข้อใดที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสบผลสำเร็จ มากที่สุด 
ก. ผู้สอนทราบความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
ข. ผู้สอนมีความรู้และความสามารถในเรื่องหรือรายวิชาที่สอน 
(ค). ผู้สอนเชื่อว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน 
ง. ผู้สอนสามารถใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 
21. ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง 
ก. สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม 
ข. สร้างนวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม 
ค. ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม 
ง. ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม 
22. อาชีพ สัตวแพทย์ เป็นบุคคลที่มีปัญญาในด้านใดเป็นพิเศษ 
(ก). ด้านธรรมชาติ 
ข. ด้านการรู้จักตนเอง 
ค. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ง. ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว 
23. ท่านคิดว่าใครเป็นผู้ที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด 
(ก). เก่ง : ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเสมอ 
ข. ไก่ : แต่งคำขวัญรักษาสิ่งแวดล้อมประกวด 
ค. แก้ว : แยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้ง 
ง. กุ้ง : ไม่ทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์ 
24. คุณลักษะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในข้อใด ที่แสดงให้เห็นว่า เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ก. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งนำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคม 
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 
(ง). เห็นคุณค่าและมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
25. ลักษณะของพหุปัญญาทางการศึกษาจำแนกเป็นกี่ด้าน 
ก. 6 ด้าน 
(ค). 8 ด้าน 
ข. 7 ด้าน 
ง. 9 ด้าน 


26. คุณค่าของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือศึกษาและค้นพบคำตอบด้วยตนเองคือข้อใด 
(ก). ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน 
ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 
ค. ผู้เรียนได้ทักษะการเรียนรู้ 
ง. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
27. ข้อใดไม่ใช่ การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอน 
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ค). การใช้ออกแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ง. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
28. การสะท้อนถึงภาพรวมของคุณภาพผู้เรียน ดูได้จากข้อใด 
ก. สาระการเรียนรู้ 
(ข). มาตรฐานการเรียนรู้ 
ค. คำอธิบายรายวิชา 
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
29. ข้อใดเป็นข้อยกเว้นของการประเมินกระบวนการและผลผลิตของผู้เรียน 
ก. การประเมินผลผลิต 
(ข). การประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
ค. การประเมินกระบวนการเรียนการสอน 
ง. การประเมินการปฏิบัติงาน/การทำงาน 
30. พ.ร.บ. การศึกษาฯ มาตราใด ที่กำหนดแนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ก. มาตรา 6 
(ข). มาตรา 22 
ค. มาตรา 24 
ง. มาตรา 30 
31. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ก. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด 
ข. ผู้เรียนรับผิดขอบตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด 
ค. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด 
(ง). ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆมากที่สุด 
32. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด 
ก. การพัฒนาสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ข. การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ 
(ค). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
ง. การพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
33. การเขียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณควรมีองค์ประกอบในข้อใด 
(ก). จำนวนและวิธีการได้มา 
ข. วิธีการได้มาและประชากร 
ค. เวลาที่สุ่มและจำนวน 
ง. ประชากรและเวลาที่สุ่ม 
34. ครูจะศึกษาว่าเรื่องใดบ้างที่จะสอนในภาคเรียนที่ 1 จะต้องศึกษาจากอะไร 
(ก). หน่วยการเรียนรู้ 
ข. คำอธิบายรายวิชา 
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ 
ง. แผนการจัดการเรียนรู้ 
35. ข้อใดไม่ใช่หัวข้อที่จำเป็นต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ก. การพัฒนาชุดฝึกทักษะ 
ข. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
ค. บทเรียนเรื่องการคูณการหาร 
(ง). นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
36. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิด จะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด 
ก. สาระสำคัญ 
(ข). จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ง. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
37. จากรายงานผลการสอน “ผู้สอนใช้รูปแบบการสอนแบบ.....ในการพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสารของนักเรียนชั้น ป.4 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นจนถึงมาตรฐานที่กำหนด และพบว่างานเขียนของผู้เขียนส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เช่น...........” ผู้รายงานเสนอผลงานด้านใด 
ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน 
(ข). ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ค. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน 
38. ข้อใดไม่ใช่แบบแผนการวิจัย 
ก. การวิจัยเชิงทดลอง 
ข. การวิจัยเชิงสำรวจ 
(ค). การวิจัยเชิงสาเหตุ 
ง. การวิจังเชิงพรรณนา 
39. เพราะเหตุใด ครูจึงจำเป็นต้องประเมินผลก่อนการเรียน 
(ก). เพื่อนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ข. เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 
ค. เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สูงสุดตามศักยภาพ 
ง. เพื่อคาดคะเนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค/ปี 
40. รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์งาน 
ก. การสร้างและใช้หน่วยการเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง 
ข. การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวก ต่อการเรียนการสอน 
ค. การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน 
(ง). การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 
41. แบบสังเกต เป็นเครื่องมือการวัดผล ที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ข้อใด 
ก. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข. เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
(ค). เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน 
ง. เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน 
42. “ให้นักเรียนเดินชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และเขียนชื่อดอกไม้พร้อมทั้งสเกตภาพ” การจัดกิจกรรมดังข้างต้นสามารถพัฒนาพหุปัญญาได้หลายด้านพร้อมกัน ยกเว้นด้านใด 
ก. ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว 
ข. ด้านวาจา/ภาษา 
ค. ด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพัน์ 
(ง). ด้านตรรรกะ/คณิตศาสตร์ 
43. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่า “โครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” มากที่สุด 
ก. เพราะเป็นการฝึกทักษะ/ผู้เรียน 
ข. เพราะเป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม 
(ค). เพราะเป็นการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ 
ง. เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข 
44. ข้อใด ไม่ควรเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 4 
ก. แบบทดสอบ 
ข. แบบสอบถาม 
ค. แบบสัมภาษณ์ 
(ง). แบบบันทึกการทดลอง 
45. ข้อใดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะที่ควรกำหนดในการวิจัยพัฒนา ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
(ก). ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
ข. การคูณการหาร 
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ง. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
46. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร 
ก. การนำปัญหามานำเข้าสู่บทเรียน 
(ข). การนำปัญหามาเป็นสื่อการเรียนรู้ 
ค. การนำปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 
ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
47. กระบวนการในข้อใด มีผลต่อการได้ข้อมูล สู่ข้อสรุปมากที่สุด 
(ก). การค้นคว้าข้อมูล ค. การวิเคราะห์ปัญหา 
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล ง. การวางแผนการแก้ปัญหา 
48. ข้อใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด 
ก. การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(ค). การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ ง. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
49. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(ก). การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน 
ข. การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน 
ง. การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
50. ข้อใดเป็นการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ถูกต้อง 
ก. เพื่อพัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
(ข). เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
ค. เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ง. เพื่อศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 
51. ข้อพิจารณาใดที่ผู้ขอรับการประเมินสายการสอนควรให้ความสำคัญที่สุด 
ก. การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ข. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียน 
(ค.) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
ง. การประสานความร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน 
52. ท่านต้องการวัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนช่วงชั้นและจบการศึกษา ท่านจะต้องเริ่มต้นที่ข้อใด 
(ก.) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ข. ดำเนินการประเมินก่อนเรียน 
ค. ดำเนินการประเมินผลระหว่างเรียน 
ง. ดำเนินการประเมินผลหลังเรียน 
53. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการรู้กับผลการเรียนที่คาดหวังรายปี เพื่อศึกษาการพัฒนาของผู้เรียน เป็นการวัดและประเมินผลในข้อใด 
ก. การประเมินผลก่อนการเรียน 
ข. การประเมินผลระหว่างเรียน 
(ค.) การประเมินผลหลังการเรียน 
ง. การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน 
54. ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด 
(ก.) ผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนแล้วนำข้อบกพร่องของผู้เรียนมาเป็นหัวข้อการวิจัย 
ข. ผู้สอนรับหัวข้อการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมาดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
ค. ผู้สอนทำวิจัยตามโครงการหนึ่งเรียนหนึ่งรูปแบบการสอน 
ง. ผู้สอนทำวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยที่เป็นกระแสนิยม 
55. การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานการเรียนมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สิ่งที่กล่าวถึงนี้เรียกว่าอะไร 
ก. การจัดนิทรรศการ 
(ข.) การทำแฟ้มสะสมงาน 
ค. การทำเอสารอ้างอิง 
ง. การทำวิจัยในชั้นเรียน 
56. ข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญมากที่สุด ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
ก. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ศึกษาค้นคว้า 
(ค. )ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง 
ง. ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง 

57. ข้อใดคือ ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ก. ผู้เรียนรู้การเรียนรู้ 
ข. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น 
ค. ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(ง.) ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง 
58. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ “ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน” 
ก. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(ข.) การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ 
59. ข้อใดเป็นหลักการที่สำคัญของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ก. องค์ความรู้ที่คัดสรรและจัดเป็นหมวดหมู่ 
(ข. )การจัดสาระการเรียนรู้หลายสาระไว้ด้วยกัน 
ค. การหล่อหลอมสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เป็นเรื่องเดียวกัน 
ง. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ต่างกลุ่มสาระไว้ร่วมกัน 
60. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ก. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(ข.) เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ค. เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของ 
จำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ง. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

61. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกำหนดในขอบเขตการวิจัย 
ก. ประชากร ค. ระยะเวลาที่ศึกษา 
ข. ตัวแปร (ง.) งบประมาณ 
62. ข้อใดเป็นการหาค่าความตรง (Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
(ก.) การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ข. การทดลองใช้ 
ค. การสรุปผลการทดลอง 
ง. การประเมินซ้ำ 
63. หลักการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เหมือนกับกระบวนการในข้อใด 
ก. กระบวนการทดลอง 
ข. กระบวนการทางสังคม 
ค. กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
(ง.) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
64. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
หน้าที่ของครูที่สำคัญที่สุดคือข้อใด 
ก. หาข้อมูลจากแหล่งความรู้มาให้ผู้เรียน 
(ข.) ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งความรู้ 
ค. จำลอง/สร้างแหล่งความรู้ในสถานศึกษา 
ง. ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เองจากแหล่งความรู้ตามอัธยาศัย 
65. ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสมการ 
(ก.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ข. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ค. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ง. บทเรียนเรื่องสมการ 
66. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของการเรียนแบบร่วมมือที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ก. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
ข. ทักษะการทำงานร่วมกัน 
(ค.) ทักษะการแข่งขันกันเป็นทีม 
ง. การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
67. กิจกรรมใด เป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ก. การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา 
ข. การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน 
ค. การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ 
ง. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและการอนุรักษ์ 
68. คำอธิบายรายวิชา คืออะไร 
ก. มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
(ข.) ผลรวมของสาระการเรียนรู้และผลที่คาดหวัง 
ค. หัวข้อหลักของบทเรียนและแนวทางการสอน 
ง. ข้อกำหนดขอบเขตของบทเรียนและการวัดผล 
69. ผู้เรียนฝึกทักษะการวาดภาพ จนสามารถทำให้ผู้ชมเห็นว่า “ภาพเป็นฝีมือของใคร” 
แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะพิสัยในขั้นใด 
ก. การเลียนแบบ 
ข. การทำตามข้อกำหนด 
(ค.) การทำอย่างมีคุณภาพ 
ง. การผสมผสานและปรับตัว 
70. ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด 
ก. วิสัยทัศน์ 
(ข.) เป้าหมาย 
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ง. เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง 
71. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่า “โครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” มากที่สุด 
ก. เพราะเป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน 
ข. เพราะเป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม 
(ค.) เพราะเป็นการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ 
ง. เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข 
72. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
(ก.) E1/E2 ค. S.D. 
ข. Mean ง. t-test 
73. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงข้อใดให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (คล้ายกับข้อ 49แต่ไม่เหมือนนะคะ) 
ก. การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน 
(ข.) การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน 
ง. กรประเมินเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
74. ข้อใดเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน 
ก. ใช้สื่อ/คำถามกับผู้เรียน 
ข. จัดกลุ่มระดมสมอง 
ค. ช่วยกันปฏิบัติงาน 
(ง.) ช่วยกันสรุปผลงาน 
76. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ขยายประสบการณ์การเรียนรู้มากที่สุด 
ก. มีกิจกรรมการสรุปและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
ข. มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนร่วมกัน 
ค. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
(ง.) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำผลไปประยุกต์ใช้ 
77. ถ้าสาระการเรียนรู้คือ “บทเรียนเรื่องโลกร้อน” กิจกรรมการเรียนในข้อใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้มากที่สุด 
ก. ผู้เรียนอ่านในใจบทเรียนเรื่องโลกร้อนแล้วสรุปใจความสำคัญ 
(ข.) ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน 
ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ กิจวัตรประจำวันของตนเองที่มีส่วนทำให้โลกร้อน 
ง. ผู้เรียนหาวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
78. เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร 
(ก.) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ได้ 
ข. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร 
ค. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ง. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร 
79. การทำแฟ้มสะสมงาน มีประโยชน์อย่างไร 
ก. ใช้จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
ข. เป็นข้อมูลการทำวิจัยในชั้นเรียน 
(ค.) เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ง. ใช้ทำเอกสารอ้างอิงการรายงานผลการสอนของครู 
80. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 
(ก. ) เห็นคุณค่าในตนเองและพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามธรรมชาติอันพึงประสงค์ 
ข. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ค. รักการออกกำลังกาย ดูแลให้ตนเองมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
ง. มีจิตสำนึกที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ