ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Monday, January 24, 2011

ไม่รู้จะตรงใจรึเปล่า แต่ก็จะพยายาหาข้อมูลมาให้เรื่อยๆนะครับ

ข้อสอบสังคมเยียวยารอบ  2 ( เฉลยแล้ว ข้อ 14 ไม่แน่ใน )

1.ครูสังคมศึกษาจะสอนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ คิวบา นิวซีแลนด์ ควรสอนเรื่องใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
ก. ประวัติศาสตร์
ข. การปกครอง
ค. ลักษณะภูมิประเทศ
ง. ลักษณะประชากร

(
ข้อสังเกต ทุกประเทศตั้งอยู่บนเกาะ)

2.
เพลงใดที่คุณครูสังคมศึกษาควรนำมาสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ดีสุด
ก. เมดอินไทยแลนด์ (เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี...)
ข. คนบ้านเดียวกัน (คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากัน ก็เข้าใจอยู่...)
ค. คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ (ภาระในเขตอ้อมแขน คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้...)
ง. สยามเมืองยิ้ม (แม้เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน ใครลืมของท่านนั้นเนรคุณ...)

3.
พฤติกรรมข้อใดที่ครูปฏิบัติแล้ว เป็นการสอนคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้นักเรียนโดยครูไม่ต้องสอน
ก. ตรงต่อเวลา
ข. แต่งกายสวย
ค. พูดจาไพเราะ
ง. ให้โอกาส

4.
การสอนวิชาประวัติศาสตร์ หลักฐานในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. พงศาวดาร จดหมายเหตุ คำบอกเล่า
ข. พงศาวดาร วรรณกรรม จดหมายเหตุ
ค. วรรณกรรม ตำนาน พงศาวดาร
ง. วรรณกรรม พงศาวดาร นิทานพื้นบ้าน

5.
การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนในวิชาสังคมศึกษา เพื่อการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ข้อใดถูกต้อง
ก. สอดแทรกในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ข. สอดแทรกในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สอดแทรกในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สอดแทรกในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

6.
ข้อใดเป็นทักษะและความสามารถของครูมืออาชีพ
ก. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ข. การกำหนดหน่วยการเรียน
ค. การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์ผู้เรียน

7.
คุณภาพผู้เรียนวิชาสังคมศึกษาดี ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
ข. เป็นไปเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นคนดี
ค. เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมเข้าใจปัญหาสังคม
ง. เป็นมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อมนุษย์และสังคมที่ดี

8.
คุณธรรมข้อใดควรปลูกฝังให้เป็นคุณลักษณะของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
ก. การให้อภัย
ข. การเสียสละ
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความสุภาพอ่อนน้อม

9.
คุณลักษณะที่ดีของครูสังคมศึกษา ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม
ข. มีเหตุมีผล ทันเหตุการณ์ รู้รอบ
ค. มีความรอบรู้เนื้อหาวิชาอย่างดี
ง. มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

10.
กิจกรรมข้อใดแสดงว่าครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
ก. นำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ข. แนะนำนักเรียนไปสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาด้านภาษาถิ่น
ค. ให้นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์เรื่องพระนเรศวร
ง. ให้นักเรียนทำโครงงานสำรวจตามที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับพลเมืองดี

11.
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
ก. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์
ข. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา
ค. สื่อนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ได้จริง
ง. ผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

12.
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีที่สุดในวิชาสังคมศึกษาควรเป็นแบบใด
ก. แบบโยนิโสมนสิการ
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบอริยสัจสี่
ง. แบบผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

13.
การสอบรูปแบบใดที่ครูต้องมีศรัทธาและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนมากที่สุดจึงจะประสบความสำเร็จ
ก. แบบอริยสัจสี่
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบสืบเสาะหาความรู้
ง. แบบโยนิโสมนสิการ

14.
การสอนตามข้อใดเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมมากที่สุด
ก. ให้เลิกนินทาว่าร้ายคนอื่น
ข. ประพฤติตามทำนองครองธรรม
ค. ให้เสียสละลดความเห็นแก่ตัว
ง. ประพฤติตามกฎระเบียบของโรงเรียน (ไม่แน่ใจครับ)

15.
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดได้
ก. แบบคู่ขนาน
ข. แบบสหวิทยาการ
ค. แบบสอดแทรก
ง. แบบสัมพันธ์

16.
ข้อใดเป็นการสอนนักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามหลักประชาธิปไตย
ก. ให้นักเรียนจับคู่กันวิเคราะห์ข่าว
ข. ให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติ
ค. ให้นักเรียนจับคู่กันตอบปัญหา
ง. ให้นักเรียนจับคู่กันอภิปรายสรุปเรื่องที่เรียน

17.
สาเหตุสำคัญข้อใดทำให้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ก. ขาดความรับผิดชอบ
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่มีวินัย
ง. ไม่รู้กฎหมาย

18.
ข้อใดไม่ใช่ทักษะทางวิชาการ
ก. การคิด
ข. การจัดการกับความรู้
ค. การดูแลรักษาเอาใจใส่
ง. การสร้างองค์ความรู้ใหม่

19.
การสอนเรื่องหลักธรรมทางศาสนา จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ดีควรวัดผลถึงระดับใด
ก. การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
ข. การแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้
ค. การประเมินการปฏิบัติของผู้ที่แนะนำได้
ง. การมีศรัทธาในหลักธรรม

20.
ข้อใดเป็นการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ให้ยั่งยืนในตัวนักเรียนตลอดไป
ก. การสอนแบบอภิปราย
ข. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
ค. การสอนแบบค้นพบ
ง. การสอนแบบแก้ปัญหา

21.
วิธีการเรียนการสอนแบบใดที่เน้นผู้เรียนใช้ทักษะทางสังคมมากที่สุด
ก. การสอนแบบศูนย์การเรียน
ข. การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. การสอนด้วยเพลงและเกม
ง. การสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ

22.
ตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกเว้นข้อใด
ก. ครูเสถียรให้นักเรียนทำรายงานประวัตินักบาสเกตบอล
ข. ครูสุชาติให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยางพารา
ค. ครูสุรชัยให้นักเรียนวาดรูปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ง. ครูกิตติกรให้นักเรียนเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

23.
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้สอนต้องรับผิดชอบผู้เรียน
ข. ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบภาระงานของผู้เรียน
ค. ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกำกับดูแลผู้สอน
ง. ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตน

24.
การสอนให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้เป็นการสอนด้านใดให้กับผู้เรียน
ก. ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านเจตคติและค่านิยม
ง. ด้านทักษะชีวิต

25. “
การเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด
ก. สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
ข. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

26.
ข้อใดสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. มีหลักการ มีหลักฐาน ทำได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ข. มีหลักการ รู้จริง ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ค. รู้จริง ทำถูกต้อง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ง. รู้มาก ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

27.
ทักษะทางสังคมข้อใดถูกต้อง
ก. การเห็นคุณค่า เคารพตนเองและผู้อื่น
ข. การสืบค้นข้อมูลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ค. การคิดและนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ
ง. การแสวงหาและจัดการกับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ

28.
กิจกรรมในข้อใดเป็นการสอนสาระประวัติศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีที่สุด
ก. ให้นักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงและทำรายงานส่ง
ข. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติการปกครองสุโขทัย
ค. ให้นักเรียนกำหนดหัวข้อที่สนใจทำโครงงาน
ง. ให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มทำรายงานตามที่ครูกำหนด

29.
บุคคลในข้อใดเป็นครูมืออาชีพ
ก. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้ สอนโดยยึดความแตกต่างของผู้เรียน
ข. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยให้นักเรียนศึกษาในความรู้และตอบคำถามด้วยตนเอง
ค. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยครูอธิบายชี้แจงจนนักเรียนเข้าใจและให้ตอบคำถาม
ง. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนตามความพอใจของครู

30.
ข้อใดเป็นการสอนให้นักเรียนฝึกการคิดขั้นสูงโดยตรง
ก. สอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ข. สอนแบบโยนิโสมนสิการ
ค. สอนแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ง. สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

 

 

 

 

 

ข้อสอบปฐมวัย

1.    พัฒนาการขั้นขีดเขี่ย เป็นความสามารถในการเรียนของเด็กวัยใด
ก. วัย 1 - 1 ขวบ ครึ่ง
ข. วัย 1 ขวบ ครึ่ง - 2 ขวบ
ค. วัย 2 -3 ขวบ
ง. วัย 3 - 4 ขวบ

2.
มาตรฐานการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใด
ก. ร่างกาย
ข. สังคม
ค. อารมณ์
ง. สติปัญญา

3.
เป้าหมายหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือข้อใด
ก. มุ่งพัฒนาให้เด็กเก่งและดี
ข. เพื่อพัฒนาเด็กให้คิดเป็น ทำเป็น
ค. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเติบโตแข็งแรง
ง. เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพของบุคคล

4. กิจกรรมใดส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด
ก. ต่อภาพ
ข. ร้อยลูกปัด
ค. พับกระดาษ
ง. ปั้นดินน้ำมัน

5.
ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนคือข้อใด
ก. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกัน
ข. พันธุกรรมและการเลี้ยงดูที่ดี
ค. พ่อแม่และครูที่ดีมีความเข้าใจเด็ก
ง. การเลี้ยงดูที่เหมาะสม และโอกาสการเรียนรู้

 


6.
เด็กปฐมวัย หมายถึงใคร
ก. เด็กอนุบาล
ข. เด็กก่อนประถมศึกษา
ค. เด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ
ง. เด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ขวบ

7.
แบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับการใช้สอนเด็กปฐมวัยน้อยที่สุด
ก. แบบฝึกระบายสีภาพที่กำหนด
ข. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ค. แบบฝึกเขียนพยัญชนะไทย
ง. แบบฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือ

8.
ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับวัย
ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน
ค. กิจกรรมหลากหลายได้ปฏิบัติและสืบค้น
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระเบียบและแบบแผน

9.
การพัฒนาโดยองค์รวม หมายถึงข้อใด
ก. การพัฒนาผู้เรียนให้ทั่วถึงทุกคน
ข. การจัดกิจกรรมให้ครบ 6 กิจกรรม
ค. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน
ง. ผู้เรียนได้รับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

10.
ข้อใดเป็นแนวการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ก. เรียนปนเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ข. เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น แบ่งเป็นเวลา
ค. กิจกรรมที่ควรจัดให้ครบในแต่ละวัน คือ เรียน เล่น กิน นอน
ง. เด็กเหมือนผ้าขางที่ยังไม่มีข้อมูลใดมาก สามารถป้อนข้อมูลให้ง่าย

11.
ข้อความเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ข. คือสิ่งเรียนรู้ สิ่งที่อยากรู้ และสิ่งที่ควรรู้
ค. ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ง. แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญ และสาระที่เรียนรู้

12.
กิจกรรมการเต้นตามจังหวะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. ทักษะทางร่างกาย
ข. ทักษะการเคลื่อนไหว
ค. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ง. การประสานสัมพันธ์ของประสาทหู และส่วนควบคุมกล้ามเนื้อ

13.
ประโยชน์ข้อใดที่ได้จากการเล่นกิจกรรมภาพตัดต่อน้อยที่สุด
ก. ฝึกแก้ปัญหา
ข. การฝึกสมาธิ
ค. ฝึกการสังเกต
ง. ฝึกกล้ามเนื้อย่อย

14.
พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมตามวัยของเด็กอายุ 4 ขวบ
ก. เล่นแบบคู่ขนาน
ข. เล่นทำงานเป็นกลุ่มได้
ค. ตัดกระดาษในแนวเส้นตรงที่กำหนดได้
ง. ตัดกระดาษในแนวเส้นโค้งที่กำหนดได้

15.
เป้าหมายที่ควรเน้นในการจัดการศึกษา คือ ข้อใด
ก. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
ข. ให้สามารถจำแนก ตัดสินใจเลือก
ค. ให้คิดเป็น มีความรู้ความเข้าใจ
ง. ให้สามารถจำแนกและรู้ในเนื้อหาที่เรียนได้

16.
ขั้นตอนใดที่สำคัญทีสุดในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
ก. การเดินทาง
ข. การวางแผน
ค. การเก็บข้อมูล
ง. การอภิปรายสรุป

17.
ข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความคิดระดับสูง
ก. สามารถเรียงลำดับสีจากอ่อนไปแก่ได้ถูกต้อง
ข. สามารถรับรู้และบอกได้ว่ากลิ่นใดหอม กลิ่นใดเหม็น
ค. สามารถบอกรสชาติของสิ่งที่ลิ้มลองได้ถูกต้อง
ง. สามารถจับคู่สิ่งที่เหมือนกันได้ถูกต้อง

18.
ข้อใดคือคำถามที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดสรุปและประเมินค่า
ก. ของเล่นในตะกร้านี้มีสีอะไรบ้าง
ข. ของเล่นที่นักเรียนชอบเล่นคือ อะไร
ค. ของเล่นชนิดใดที่สามารถเปียกน้ำได้
ง. ของเล่นทั้งหมดนี้สามารถจัดเป็นกลุ่มได้กี่กลุ่ม กลุ่มใดมีมากที่สุด

19.
กิจกรรมใดที่ไม่เหมาะกับการจัดในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ก. การทดลอง
ข. การซักถาม
ค. การระดมสมอง
ง. การแข่งขันความแข็งแรง

20.
กิจกรรมใดส่งเสริมการพัฒนาการด้านสติปัญญาได้มากที่สุด
ก. การฉีกปะภาพที่กำหนด
ข. การลากเส้นตามรอยประ
ค. การต่อเติมเสริมภาพจากที่กำหนด
ง. การระบายสีภาพตามที่กำหนดให้

21.
แนวการสอนใดที่เน้นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ มีครูเป็นแบบอย่าง ให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณและความรู้สึกมากกว่าวัตถุ
ก. การสอนแบบวอลดอร์ฟ
ข. การสอนแบบนิโอ-ฮิวเมนิส
ค. การสอนแบบมอนเตสซอรี
ง. การสอนแบบจิตตปัญญา

22.
กิจกรรมใดที่ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
ก. การคัดลายมือ
ข. การฟังสารคดีสั้นๆ
ค. การอ่านหนังสือนิทาน
ง. การเล่าเรื่องจากประสบการณ์

23.
กิจกรรมใดที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด
ก. การระบายสีภาพ
ข. การเล่นต่อไม้บล็อกสี
ค. การเล่นต่อแผ่นรูปเรขาคณิต
ง. การเล่นการจำแนก จัดหมวดหมู่สิ่งของ

24.
ขั้นตอนแรกของกิจกรรมการทดลองคือข้อใด
ก. จัดเตรียมอุปกรณ์
ข. ตั้งสมมุติฐาน
ค. กำหนดปัญหา
ง. รวบรวมข้อมูล

25.
รูปแบบการสอนใด เน้นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีวินัยในตนเอง
ก. การสอนแบบโครงการ
ข. การสอนแบบมอนเตสซอรี
ค. การสอนแบบบูรณาการ
ง. การสอนภาษาแบบธรรมชาติ

26.
คำถามลักษณะใดที่เป็นคำถามปลายเปิด
ก. ผลไม้ที่เด็กรับประทานนั้นชื่อว่าอะไร
ข. ผลไม้อะไรที่มีเปลือกแข็ง มีหนาม
ค. ผลไม้ชนิดใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด
ง. บอกชื่อผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาให้มากที่สุด

27.
การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึงข้อใด
ก. การทดสอบก่อนและหลังการสอน
ข. การบันทึกหลังสอนท้ายแผนการจัดประสบการณ์
ค. การบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ง. การบันทึกผลการสังเกต และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติในชั้นเรียน

28.
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบค้น ทดลอง ทดสอบ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสอนแบบใด
ก. การสอนแบบโครงงาน
ข. การสอนแบบบูรณาการ
ค. การสอนแบบมอนเตสซอรี
ง. การสอนแบบวอลดอร์ฟ

29.
ข้อใดมีผลต่อการประเมินพัฒนาการที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
ก. การบันทึกผลการสังเกตอย่างต่อเนื่อง
ข. การวางแผนเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ค. การดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือการประเมิน
ง. ผู้ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง ชัดเจน

30.
เกมการศึกษาประเภทใดที่ช่วยพัฒนาความคิดขั้นสูง
ก. เกมตารางมิติสัมพันธ์
ข. เกมโดมิโน
ค. เกมลอตโต
ง. เกมจับคู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบการงาน

ดูเอกสารประกอบ เฉลยใน

คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

1. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หน้าที่ 3)

ก. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน

ข. มีทักษะการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ค. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี

ง. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง

2. การเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ทักษะ และความดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการเรียนรู้ในลักษณะใด  (หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 5)

ก. การทำงานอย่างมีกลยุทธ์

ข. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ค. ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ

ง. เห็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างคุ้มค่า

3. "ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือภาค" เรียกว่าอะไร (หน้าที่ 52 บรรทัดที่1)

ก. คำอธิบายรายวิชา

ข. สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ค. สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค

ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค

4. วิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณธรรมจริยธรรม เป็นการวัดและประเมินผลแบบใด (หน้าที่ 132)

ก. การวัดเพื่อวินิจฉัย

ข. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง

ค. การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ

ง. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ

5. คุณธรรมในข้อใดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในทุกช่วงชั้น (หน้าที่ 4)

ก. ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ

ข. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น

ค. ขยัน อดออม ประหยัด ซื่อสัตย์

ง. รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

6. การจัดสาระหลักสูตรกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถเลือกจัดได้หลายแบบ แต่จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษาด้านต่างๆต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด (หน้าที่ 48)

ก. ผู้สอน อุปกรณ์

ข. สถานที่ สภาพแวดล้อม

ค. เวลา งบประมาณ

ง. ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

7. "การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น" เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใด (หน้าที่ 130)

ก. การเรียนรู้จากประสบการณ์

ข. การเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม

ค. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ง. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า

8. สิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพคือข้อใด

ก. ความรู้ความสามารถของผู้สอน

ข. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ค. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ง. การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย

9. ข้อใดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทักษะในการทำงาน (หน้าที่ 24)

ก. ทำงานเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัว

ข. ทำงานอย่างมีกลยุทธ์

ค. ทำงานเพื่อการประกอบอาชีพ

ง. ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร พ.ศ.2544 และใช้ในปี 2552 นี้

ก. มีจำนวน 5 สาระ  ( มี4 สาระ)

ข. ยกเลิกสาระการอาชีพ (ไม่ยกเลิกเป็นสาระที่ 4)

ค. เปลี่ยนสาระที่ 4  เดิมเป็นสาระที่ 3 ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ง. สาระที่ 4 คือเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ  (เป็นอาชีพ)

11. "การนำเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาคและสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคมาเขียนหลอมรวมเป็นงานบูรณาการ" ในลักษณะความเรียง เรียกว่าอะไร (หน้าที่ 52)

ก. คำอธิบายรายวิชา

ข. สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ค. หน่วยการเรียนรู้

ง. แผนการจัดการเรียนรู้

12. "ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์" เป็นเรื่องของอะไร (หน้าที่ 37 สาระที่ 5 มฐ ง5.1)

ก. คุณภาพผู้เรียน

ข. สาระการเรียนรู้

ค. มาตรฐานการเรียนรู้

ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

13. ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ (หน้าที่ 144)

ก. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค. ทรัพยากรธรรมชาติ

ง. แผนการเรียนรู้

14. ข้อใดไม่ใช่สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (หน้าที่ 6-7)

ก. การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา

ข. การจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว

ค. บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน

ง. การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์

15. ผู้สอนควรมีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเองในด้านใด (หน้าที่ 141-142)

ก. ด้านความรู้และความคิด

ข. ด้านอารมณ์และความรู้สึก

ค. ด้านความรู้และการปฏิบัติ

ง. ด้านความคิดและความรู้สึก

16. ข้อใดเป็นกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน้าที่ 154)

ก. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย

ข. หลักการแก้ปัญหา หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล

ค. การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบแก้ไข

ง. การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการ และการประมวลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ

17. "การนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำงานการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ ๆ " เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ ของสาระใด (หน้าที่ 4 )

ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว

ข. การออกแบบและเทคโนโลยี

ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ง. ทุกสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

18. ข้อใดกล่าวถึงสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถูกต้อง (หน้าที่ 41)

ก. ทุกกลุ่มสาระการเรียนต้องจักสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ข. สามารถจัดได้ทุกช่วงชั้น

ค. จัดได้ตามความต้องการของผู้เรียนหรือท้องถิ่น

ง. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เปิดสอน

19. "การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากร มาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการในการทำงานของมนุษย์" หมายถึงเรื่องใด (หน้าที่ 153 ข้อ 11)

ก. การเรียนรู้

ข. การออกแบบ

ค. เทคโนโลยี

ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

20. การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สำคัญควรดำเนินการอย่างไร (หน้าที่ 127)

ก. กำหนดเป็นงาน

ข. กำหนดเป็นกิจกรรมใบงาน

ค. กำหนดเป็นภารกิจย่อยๆ

ง. กำหนดเป็นการปฏิบัติ

21. "มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน" เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระในข้อใด

ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว (มฐ ง 1.2)

ข. การออกแบบและเทคโนโลยี

ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ง. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

22. "ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นทักษะด้านใด (หน้าที่ 149)

ก. ทักษะการจัดการ

ข. ทักษะกระบวนการกลุ่ม

ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

23. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการที่ก่อให้เกิดทักษะในการทำงานรวมทั้งสร้างพัฒนางานและวิธีการใหม่ (หน้าที่ 128 ข้อ 3)

ก. กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน

ข. กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

ค. กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ

ง. กระบวนการพัฒนา กระบวนการสนับสนุน

24. "การเขียนงานที่ต้องเขียนให้ครอบคลุมชื่องาน ขอบเขตและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์" เป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องใด (หน้าที่64-65)

ก. การเขียนคำอธิบายรายวิชา

ข. การเขียนสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ค. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้

ง. การเขียนขอบเขตของสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

25. การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมตามโครงสร้างความรู้(Structure of Knowledge) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับสิ่งใดบ้าง (หน้าที่ 127)

ก. ความรู้ การปฏิบัติงาน การจัดการ คุณธรรม จริยธรรม

ข. ความรู้ การทำงาน ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม

ค. ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

ง. ความรู้ ความสามารถ กระบวนการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม

26. การจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง (หน้าที่47)

ก. มาตรฐานการเรียนและสาระการเรียนรู้

ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรสถานศึกษา

ง. หลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

27. "วางแผนเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน" เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใดของสาระเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ (หน้าที่ 37)

ก. ช่วงชั้นที่ 1

ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3

ง. ช่วงชั้นที่ 4

28. "งาน" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ข้อใด (หน้าที่64)

ก. งานในห้องเรียนและงานนอกสถานที่

ข. งานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ

ค. งานบ้านและงานเกษตร

ง. งานออกแบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

29. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีคือข้อใด (หน้าที่ 127)

ก. การจัดการเรียนรู้

ข. จุดประสงค์การเรียนรู้

ค. กระบวนการเรียนรู้

ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (หน้าที่ 42-43)

ก. แต่ละชั้นปีต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทั้ง 5 งาน

ข. ในหนึ่งภาคเรียนสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กี่งานก็ได้

ค. การจัดการเรียนรู้ 5 งานสามารถแยกจัดเป็นงานๆในแต่ละปี/ภาค

ง. การจัดการเรียนรู้ 5 งานสามารถจัดบูรณาการในแต่ละปี/ภาค


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ