ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Monday, January 24, 2011

ข้อสอบเยียวยา รอบ 2

ข้อสอบเยียวยา  รอบ 2

1. รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน 
ก. การสร้างและใช้หน่วยการเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง 
ข. การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน 
ค. การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน 
ง. การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 

2. ความหมายของการจัดการศึกษาที่ “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด 
ก. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ข. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ 
ค. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้และมีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ 
ง. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน 

3. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ต้องครอบคลุมพฤติกรรมด้านใด 
ก. คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ 
ข. แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ค. ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ เจตคติและค่านิยม 
ง. กระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้ สาระความรู้ และการวัดประเมินผล 

4. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 
ก. นักเรียน ผู้สอน 
ข. หลักสูตร การนิเทศ 
ค. ผู้บริหาร ผู้สอน 
ง. ผู้สอน งบประมาณ 

5. การจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีเหตุผลตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก. เพื่อครูในการให้คำแนะนำชี้แนะ 
ข. เพื่อตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน 
ค. เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเก่าสู่เนื้อหาใหม่ 
ง. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล 

6. ผู้สอนจัดสถานการณ์เป็นปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใด 
ก. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ข. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
ค. การเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้ 
ง. การเรียนรู้จากคำถามการอธิบายและแสดงเหตุผล 

7. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความ “ ผู้สอนควรคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน” มากที่สุด 
ก. ขั้นนำ มีกิจกรรมให้อิสระทางความคิด 
ข. ขั้นนำ มีกิจกรรมทบทวนความรู้เดิม 
ค. ขั้นนำ มีกิจกรรมร่วมอภิปราย 
ง. ขั้นนำ ร่วมกันร้องเพลง 

8. ข้อใดที่ผู้ขอรับการประเมินสายการสอนควรเขียนรายงานให้เห็นความสำคัญมากที่สุด 
ก. การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ข. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียน 
ค. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
ง. การประสานความร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน 

9. ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด 
ก. วิสัยทัศน์ 
ข. เป้าหมาย 
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ง. เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง 

10. เกณฑ์การทำผลงาน เป็นเครื่องมือการวัดผลที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ในข้อใด 
ก. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข. เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียน 
ค. เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน 
ง. เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน 

11. ข้อใดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะที่ควรกำหนดในการวิจัยพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ก. ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
ข. การคูณการหาร 
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ง. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

12. ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณืที่สุด 
ก. สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด/กลุ่ม บูรราการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม 
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน 
ค. การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับหน่วยการเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา 
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล 

13. ข้อใดเป็นความหมายของ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” 
ก. การวิจัยที่ทำโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการ 
เรียนการสอน 
ข. การวิจัยที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ค. การวิจัยที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปรับแก้นโยบายในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน 
ง. การวิจัยที่ต้องศึกษาซ้ำ ๆ หลายปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอนในห้องเรียน 

14. การเรียนรู้ในข้อใดไม่ใช่ขั้นเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ก. การตัดต่อพันธุวิศวกรรมระดับจีโนม 
ข. สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ 
ค. การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน 
ง. การทำงานของเครื่องเร่งปฏิกิริยาอนุภาค 

15. ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การวิจัยในชั้นเรียน 
ก. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 
ข. การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ 
ค. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการ 
ง. การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา 

16. “ให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน แสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ตั้งไว้” ข้อใดเป็นการ 
เริ่มต้นดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นการปฏิบัติ 
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
ง. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

17. การเขียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณควรมีองค์ประกอบในข้อใด 
ก. จำนวนและวิธีการที่ได้มา 
ข. วิธีการที่ได้มาและประชากร 
ค. เวลาที่สุ่มและจำนวน 
ง. ประชากรและเวลาที่สุ่ม 

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ก. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ข. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ค. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม 
ง. ต้องเก็บข้อมูลจากการเชื่องโยงสถานการณ์และประสบการณ์ในชีวิตจริง 

19. จากรายงานผลการสอน “ผู้สอนใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในช่วงชั้นที่ 1 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นถึงมาตรฐานที่กำหนดและลดเวลาเรียนลงได้” ผู้รายงานเสนอผลงานด้านใด 
ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน 
ข. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน 

20. กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ก. การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา 
ข. การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน 
ค. การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ 
ง. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและการอนุรักษ์ 

21. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กำหนดอะไร 
ก. แนวคิดหลักการการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ข. แนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ค. แนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ง. แนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

22. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติฯเหมาะสมที่สุด 
ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่าง ๆ 
ข. รายงานผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์และผลการใช้รูปแบบการสอนสู่การปฏิบัติจริง 
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือ 

23. ข้อใดมีความสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ก. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด 
ข. ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด 
ค. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด 
ง. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ มากที่สุด 

24. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ทำให้เห็นแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ 

25. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ก. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ข. เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 
ค. เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ง. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

26. ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุด 
ก. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
ข. การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้ศึกษาค้นคว้า 
ค. การเรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง 
ง. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง 

27. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ก. สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ข. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ค. ตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ง. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

28. ข้อใดคือผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว 
ก. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 
ข. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น 
ค. ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ง. ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามาถของตนเอง 

29. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนงานที่ตอบสนองข้อใดมากที่สุด 
ก. สาระการเรียนรู้ 
ข. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ง. การวัดและประเมินผล 

30. การประเมินผลก่อนการเรียนมีความสำคัญอย่างไร 
ก. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ข. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 
ค. เพื่อนำการประเมินไปส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สูงสุดตามศักยภาพ 
ง. เพื่อทำนายผลสัมฤทธิ์ขอผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค/ปี 

31. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
ก. ทักษะการทำงานร่วมกัน 
ข. ทักษะการแข่งขันกันเป็นทีม 
ค. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
ง. การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

32. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง” 
ก. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
ข. ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นฟังได้ 
ค. ผู้เรียนแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์ 

33. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ก. กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มเท่านั้น 
ข. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร 
ค. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ง. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหากมีจำนวนมาก จะทำให้งานวิจัยมีความเชื่อมั่นสูง 

34. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อ 
ศึกษาการพัฒนาการของผู้เรียน 
ก. การประเมินผลก่อนการเรียน 
ข.การประเมินผลระหว่างเรียน 
ค. การประเมินผลหลังการเรียน 
ง. การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน 

35. ข้อใดสำคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 
ก. ทฤษฎีและคำจำกัดความของเรื่องที่เรียน 
ข. แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
ค. ความรู้ใหม่ และการแสดงออกด้านพฤติกรรม 
ง. ความสัมพันธ์ของความรู้เดิม และการค้นคว้าความรู้ใหม่ 

36. ข้อใดเป็นการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทย 
ฐานะสายผู้สอนที่สำคัญที่สุด 
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ง. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

37. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี 
ก. เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ 
ข. เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ 
ค. เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชิวิตของผู้เรียน 
ง. เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน 

๓๗.ง ๓๖.ค ๓๕.ง ๓๔.ง ๓๓.ค ๓๒.ข ๓๑.ก ๓๐.ก ๒๙.ข ๒๘.ข ๒๗.ง ๒๖.ค ๒๕.ข ๒๔.ก ๒๓.ค ๒๒.ค ๒๑.ข ๒๐.ง ๑๙.ข ๑๘.ง ๑๗.ก ๑๖. ก ๑๕.ข ๑๔.ค ๑๓.ก ๑๒.ค ๑๑.ก ๑๐.ง ๙.ข ๘.ค ๗.ข ๖.ก ๕.ง ๔.ก ๓. ค ๒.ข ๑
 


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ