ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Monday, March 28, 2011

ข้อสอบครู

ข้อสอบครู
1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการภายในปี 2545 เ
อย่างช้า
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
4. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542คือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม
ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้
ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
5. ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้า
ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป
6. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
7. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
8. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ คือข้
ก. ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
9. จุดมุ่งหมายสำคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมพัฒนาการ
ศึกษา
ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือข้อใด
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า 1 ของ 4
file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550
ก. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ภายในชุมชน
ค. พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการ
ง. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ เก
ข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
ก. จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
ข. เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ำกว่าอุดมศึกษา
ค. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ง. ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ข้อใดคือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่แถลงต่อรัฐสภา(ทักษิณ1)
ก. การพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็น เวลา 3 ปี
ข. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ค. การจัดตั้งธนาคารประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ
12. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากที่สุดคือข้อใด(ทักษิณ1)
ก. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ข. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ค. การป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ง. การป้องกันปราบปรามคอรัปชั่น
13. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลคือข้อใด(ทักษิณ1)
ก. การศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้
ข. การศึกษาสร้างงาน สร้างฐาน สร้างคน
ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน
ง. การศึกษาสร้างชาติ สร้างสังคม และสร้างรายได้
14. ข้อใดไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล(ทักษิณ1)
ก. จัดให้มีระบบโครงสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ
ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ
ค. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ง. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
15. บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายปฎิรูประบบราชการปัจจุบันคือข
ก. การพัฒนาการศึกษา
ข. การพัฒนาบำรุงศาสนา
ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ง. ถูกทุกข้อ
16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ปี พ.ศ. 2545
ข. ปีงบประมาณ 2545
ค. ปีการศึกษา 2545
ง. ไม่มีข้อถูก
17. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 กำหน
โทษ
สำหรับนักเรียนที่ทำผิดสถานเบาที่สุด
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทำกิจกรรม
ค. ทำทัณฑ์บน
ง. ปรับพฤติกรรม
18. ข้อห้ามในการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
ก.ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง
ข. ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า 2 ของ 4
file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550
ค. ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย
ง. ถูกทุกข้อ
19 . ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ก.การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
ข.การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน
ค.การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน
ง.การพาไปนอกราชอาณาจักร
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน
ก. ลาป่วยไม่ถึง 30 วันผู้มีอำนาจอนุญาตจะให้มีใบรับรองแทพย์มาแสดงก็ได้
ข. การลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาคือลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน
ค. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้และได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 4
ทำการ
ง. ใช้ระเบียบการลาของข้าราชการโดยอนุโลม
21. ข้อใดคือวันหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิก
ก. วันเสาร์ - อาทิตย์
ข. วันเสาร์ - วันอาทิตย์- วันหยุดอื่น ๆ ตามที ราชการแจ้ง
ค. วันอาทิตย์และวันอื่น ๆ อีก 1 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
22. เอกสารในข้อใดหมายถึงแบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
ก. ปพ.1
ข. ปพ.2
ค. ปพ.3
ง. ไม่มีข้อถูก
23. ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงาน
ในโรงเรียน
ก. เหมือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ข. ผู้มีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิได้อยู่ใน อำนาจปกครองของตนจะไม่มิสิทธิเบิกได้
ค. โดยปกติจะเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ 2 คนเท่านั้น
ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
24. ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อใด จึงสามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบา
ก. อนามัยประจำตำบล
ข. โรงพยาบาลอำเภอ หรือประจำจังหวัด
ค. โรงพยาบาลที่ระบุตามกฎหมายประกันสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
25. ข้อใดเป็นบทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ก. เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
ข. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ค. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ง. เอาใจใส่ให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
26. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนเองก็ต้องมีบทบาทในการ
จัดการเรียนรู้ด้วย ข้อใดไม่ใช่บทบาทดังกล่าว
ก. กำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตนเอง
ข. รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
ค. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ง. เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
27. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน
ข. การควบคุมคุณภาพ
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
ง. การประเมินคุณภาพ
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า 3 ของ 4

28. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทำงานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
29. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. ภาระงานและคุณภาพการทำงานของผู้สอน
ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
ค. ความพร้อมของชุมชน
ง. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
30. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง
ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข
ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ