ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา11

ข้อที่ 1)


หลักธรรมจักร 4 มีความหมายอย่างไร

พาหนะนำไปสู่ความเจริญ

ล้อรถที่ช่วยกำจัดหมู่มาร

สัญลักษณ์แทนพระวิษณุ

ธรรมะที่ว่าด้วยการหมุนเวียน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

ถ้านักเรียนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว นักเรียนควรตั้งในสถานที่ใด จึงจะจัดว่าใช้หลักปฏิรูปเทสวาสะ

ใกล้สวนผัก

ในย่านชุมชน

ใกล้โรงงานชำแหละเนื้อหมู

ใกล้โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

ทิฏฐธัมมิกัตถะ มีความหมายตรงกับข้อใด

ธรรมที่ไม่ให้ผล

ธรรมที่ให้ผลในอดีต

ธรรมที่ให้ผลในอนาคต

ธรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

คำกล่าวที่ว่า ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันมีความหมายตรงกับข้อใด

สมชีวิตา

อุฏฐานสัมประทา

อารักขสัมปทา

กัลยาณมิตตตา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

การใช้จ่ายทรัพย์ตามสมควรแก่ฐานะ ตรงกับคำพังเพยใด

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6)

ข้อใดอธิบายความหมายของสัปปุริสธรรมได้ถูกต้อง

ธรรมสำหรับคนสับปลับ

ธรรมสำหรับสุภาพบุรุษ

ธรรมที่นำไปสู่สัมปรายภพ

ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 7)

สมชายรู้สึกตัวว่าสติปัญญาไม่ค่อยดี จึงเลือกเรียนสายอาชีวะ แสดงว่าสมชายปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด

รู้จักผล

รู้จักเหตุ

รู้จักตน

รู้จักกาลเวลา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 8)

ข้อใดเป็นความหมายของมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้อง

ทางดับทุกข์มี 8 ทาง

ทางอันประเสริฐมี 8 ทาง

ทางไปสู่ความสำเร็จมี 8 ทาง

ทางอันประเสริฐมีองค์ประกอบ 8 ประการ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 9)

บุคคลใด ไม่ ปฏิบัติตนตามหลักสัมมาวาจา

นิด เล่านิทานอีสปให้น้อง ๆ ฟัง

น้อย อธิบายโจทย์คณิตศาสตร์ให้เพื่อน ๆ ฟัง

นันท์ เล่าเหตุการณ์ที่ถูกลวนลามให้ตำรวจ

นนท์ เล่าความฝันให้เพื่อนฟังขณะที่ครูกำลังสอนอยู่หน้าชั้น--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 10)

ธนิต เป็นคนมีอารมณ์โกรธรุนแรง มักทำร้ายผู้ที่ทำให้โกรธโดยไม่รู้ตัว ถ้าธนิตต้องการแก้ไขปัญหานี้ ธนิตควรยึดหลักธรรมใด

สัมมาสติ

สัมมาวาจา

สัมมาอาชีวะ

สัมมาสังกัปปะ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ