ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา6

ข้อที่ 1
การเรียงลำดับการบำเพ็ญกริยาต่างๆของพระพุทธเจ้าข้อใดถูกต้องก.บำเพ็ญตบะ ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกริยา บำเพ็ญเพียรทางจิตข.บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกริยา ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญเพียรทางจิตค.ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญทุกรกริยา บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญเพียรทางจิตง.ปฏิบัติโยคะ บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกรกริยา บำเพ็ญเพียรทางจิตข้อที่ 2พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม”จักปปวัตตนสูตร”ให้แก่ผู้ใดก. ปัญจวัคีย์ข. อุทกดาบสรามบุตรค. อาฬารดาบส กาลามโคตรง. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะข้อที่ 3วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใดก. วัดบุพพารามข. วัดเวฬุวันค. วัดอโศการามง. วัดพระเชตวันข้อที่ 4ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้องที่สุดก. โกณฑัญญะ - หัวหน้าปัญจวัคคีย์ข. พระสารีบุตร – อัครสาวกเบื้องซ้ายค. พระโมคคัตลานะ – อัครสาวกเบื้องขวาง. ยสกุลบุตร – สัญชัยเาลัฏฐบุตรข้อที่ 5พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกริยาตามลำดับขั้นตอนในข้อใดก. อดอาหาร กัดฟัน กลั้นลมหายใจข. กลั้นลมหายใจ กัดฟัน อดอาหารค. อดอาหาร กลั้นลมหายใจ กัดฟันง. กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหารข้อที่ 6ผู้ใดถวายข้าวมธุปายาสต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ก. นางสุชาดาข. นางวิสาขาค. พระนางมัลลิกาง. พระกีสาโคตมีเถรีข้อที่ 7นายโสตถิยะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรก. ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าข. ปรนนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ค. เป็นสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้าง. นำหญ้ากุศะมาถวายพระพุทธเจ้าข้อที่ 8ชาดกเรื่อง เวสสันดรชาดก ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใดก. ทานบารมีข. ความสันโดษค. ความหลงตัวง. ความเห็นแก่ตัว

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ