ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา8

ข้อที่ 1
หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ในเรื่อง ทุกข์ ซึ่งเป็นธรรมข้อที่ควรรู้ก. ขันธ์ 4ข. วิตก 3ค. ภาวนา 4ง. พละ 4ข้อที่ 2การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆเรียกว่าอะไรก. เวทนาข. วิญญาณค. สังขารง. อุเบกขาข้อที่ 3ข้อความใดจัดเป็นกรรมนิยามก. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ข. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุผลของสิ่งทั้งปวงค. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิตง. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำทั่วไปของบุคคลข้อที่ 4กรรมในทางธรรมหมายถึงข้อใดก. กฎธรรมชาติที่ประกอบด้วยเหตุผลข. กฎธรรมชาติที่มีผลตอบแทนค. กฎธรรมชาติที่มีความเป็นเหตุเป็นผลง. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิตข้อที่ 5การกระทำใดจัดเป็น ปัญญาภาวนาก. อ้อมมีสุขภาพแข็งแรงเพราะหมั่นออกกำลังกายข. เอสประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจค. อ้นตั้งใจทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบง. เอกแก้ปัญหาหารทะเลาะกันของน้องๆได้สำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกคนข้อที่ 6ข้อใดอธิบายความหมายของ พละ 5 ได้ชัดเจนที่สุดก. พลังในการทำงานทางกายข. พลังของความพยายามในการทำความดีค. การส่งพลังจิตในการทำงานของบุคคลที่ต้องการผลสำเร็จง. พลังที่ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและในการคำเนินชีวิตข้อที่ 7ธรรมะในข้อใดจัดอยู่ในหมวด ทุกข์ก. วิตกข. ภาวนาค. เบญจขันธ์ง. หลักกรรมข้อที่ 8หลักธรรมใดจัดเป็นหลักธรรมที่ควรเจริญก. สัญญาข. หลักกรรมค. กายภาวนาง. ปัญญาวุฒิธรรม 4

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ