ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา2

ข้อที่ 1


หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชา คือ อะไร

ก. โอวาทปาฏิโมกข์

ข. อริยสัจ 4

ค. มัชฌิมาปฏิปทา

ง. ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา คืออะไร

ก. อริยสัจ 4

ข. โอวาทปาฏิโมกข์

ค. อนันตลักขณสูตร

ง. ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3

พระพุทธเจ้าทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ในวันใด

ก. วันวิสาขบูชา

ข. วันมาฆบูชา

ค. วันอาสาฬบูชา

ง. วันอัฏฐมีบูชา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4

มงคล 38 ในเรื่อง กาเลน ธัมมสากัจฉา เกี่ยวเนื่องกับวันใด

ก. วันธรรมสวนะ

ข. วันเข้าพรรษา

ค. วันออกพรรษา

ง. วันอัฏฐมีบูชา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5

วันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คือวันใด

ก. วันเข้าพรรษา

ข. วันออกพรรษา

ค. วันอัฏฐมีบูชา

ง. วันเทโวโรหณะ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6

ข้อใดกล่าวถึงพิธีถวายสังฆทานได้ถูกต้อง

ก. การถวายสิ่งของแด่เจ้าอาวาส

ข. การถวายของแห้งแด่พระสงฆ์

ค. การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรม

ง. การถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงบุคคล--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 7

การถวายผ้าอาบน้ำฝนกระทำกันในโอกาสใด

ก. ก่อนวันเข้าพรรษา

ข. ก่อนวันออกพรรษา

ค. ภายในพรรษา

ง. ในฤดูฝน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 8

พิธีทอดกฐินกระทำในโอกาสใด

ก. วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

ข. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3

ค. วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 12

ง. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ