ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา9

ข้อที่ 1
ความหมายของ บัณฑิต ในข้อใดชัดเจนที่สุดตามหลักศาสนาก. บุคคลผู้ประพฤติดีข. บุคคลผู้มีระดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรีค. ผู้มีปัญญาและผู้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความดีงามง. ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลายข้อที่ 2สังสารวัฏ สอดคล้องกับข้อความใด

ก. สังขารไม่เที่ยงข. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาค. ความเปลี่ยนแปลงชีวิตง. การเวียนว่ายตายเกิดข้อที่ 3จิตหรือระดับชีวิตของบุคคลผู้พัฒนาจนพ้นภูมิทั้งสามหมายถึงข้อใดก. กามภพข. รูปภพค. อรูปภพง. โลกุตตรภูมิข้อที่ 4ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใดก. การนินทาข. การทำความชั่วค. การห้ามความคิดง. การห้ามความทุกข์ข้อที่ 5ข้อใดบ่งชัดว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันก. จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวข. คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากค. จิตเป็นสิ่งรับทุกข์สุขของกายง. ธรรมทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้าข้อที่ 6ชนะสงครามพันครั้ง ชนะคนพันคน ยังสู้ชนะตนเพียงครั้งเดียวไม่ได้ ข้อความนี้แสดงความสำคัญของเรื่องใดก. ความพยายามข. การฆ่าความโกรธค. การหลีกเลี่ยงการมีศัตรูง. การฝึกจิตข้อที่ 7น อุจจาวจ ปณฑตา ทสสยนต สอดคล้องกับข้อใดก. ผีเข้าผีออกข. บาปบุญค. คุณโทษง. ความสุข ความทุกข์ข้อที่ 8ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใดก. ภาวนา 4ข. บุญกิริยาวัตถุ 10ค. โลกธรรม 8ง. มรรค 8

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ