ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา4

ข้อที่ 1


หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ในเรื่อง ทุกข์ ซึ่งเป็นธรรมข้อที่ควรรู้

ก. ขันธ์ 4

ข. วิตก 3

ค. ภาวนา 4

ง. พละ 4--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2

หลักธรรมหัวข้อใดจัดเป็นความจริงว่าด้วยเหตุผลแห่งทุกข์เป็นธรรมที่ควรละ

ก. ภาวนา 4 ขันธ์ 5

ข. พละ 5 ภาวนา 4

ค. หลักกรรม วิตก

ง. วิตก ขันธ์ 5--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3

ขันธ์ 5 ประกอบด้วยสิ่งใด

ก. รูป ทุกข์ สัญญา สังขาร อนิจจัง

ข. วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร

ค. อนิจจัง เวทนา สัญญา สังขาร อุเบกขา

ง. สุขเวทนา ทุกข์เวทนา สัญญา สังขาร มรณัง--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4

การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เรียกว่า อะไร

ก. เวทนา

ข. วิญญาณ

ค. สังขาร

ง. อุเบกขา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5

ข้อความใดสอดคล้องกับกฎแห่งกรรม

ก. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ข. ความพยายามเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

ค. คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

ง. จงเตือนตนให้ดี--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6

ข้อใดจัดเป็นกรรมนิยาม

ก. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

ข. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุผลของสิ่งทั้งปวง

ค. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต

ง. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำทั่วไปของบุคคล--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 7

กรรมในทางธรรมหมายถึงข้อใด

ก. กฎธรรมชาติที่ประกบด้วยเหตุผล

ข. กฎธรรมชาติที่มีผลตอบแทน

ค. กฎธรรมชาติที่มีความเป็นเหตุเป็นผล

ง. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 8

เนกขัมวิตก หมายความว่าอย่างไร

ก. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา

ข. ความนึกคิดในทางเบียดเบียนและทำร้าย

ค. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความพยายามมุ่งร้าย

ง. ความนึกคิดที่ปลอดจากกาม เป็นความคิดที่ไม่ยึดติดกับอะไร--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 9

การกระทำใดจัดเป็น ปัญญาภาวนา

ก. อ้อมมีสุขภาพแข็งแรงเพราะหมั่นออกกำลังกาย

ข. เอ๋ประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ

ค. อ้นตั้งใจทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบ

ง. เอกแก้ปัญหาการทะเลาะกันของน้องๆได้สำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกคน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 10

การกระทำใดจัดเป็น กายภาวนา

ก. ส้มเลือกซื้ออาหารที่มีคุณประโยชน์

ข. ฝนตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน

ค. เก๋รู้วิธีปฏิเสธเพื่อนๆที่ชวนไปเที่ยว

ง. ติ๊กเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ