ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา3

ข้อที่ 1


ข้อใดคือความหมายของสมาธิ

ก. การยืน เดิน นั่ง อย่างมีสติ

ข.การนั่งดูลมหายใจ

ค.การทำใจให้มั่นคงในสิ่งเดียว

ง. การสงบจิตด้วยการบริกรรม พุทโธ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2

การฝึกสมาธิเบื้องต้นจะได้ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างไร

ก. ชะลอความแก่

ข. หายจากการหวาดกลัว

ค. มีจิตใจสบายหายเครียด

ง. เสริมความจำ มีประสิทธิภาพการทำงาน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3

ผลของการบริหารจิตช่วยพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไร

ก. มีนิสัยสุภาพ อ่อนโยน

ข. มีความเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ

ค. จิตมีกำลังเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

ง. มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4

ข้อใดเป็นกายาวิปัสสนา

ก. ระลึกถึงความสงบ

ข. ระลึกถึงร่างกาย

ค. ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก

ง. ระลึกถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5

การที่มนุษย์กินเนื้อสัตว์จึงกล่าวว่า ร่างกายเป็นดุจดังป่าช้าทิ้งซากศพ ตรงกับข้อใดในกายาวิปัสสนา

ก. ปฏิกูลมนสิการ

ข. กำหนดอิริยาบถ

ค. ธาตุวัฏฐาน

ง. นวสีวถิกา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6

การพิจารณาความรู้สึกทุกข์ สุข เฉยๆ เป็นการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานข้อใด

ก. กายานุปัสสนา

ข. เวทนานุปัสสนา

ค. จิตตานุปัสสนา

ง. ธัมมานุปัสสนา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 7

การพิจารณาว่าชีวิตประกอบด้วยรูปและนามเป็นการพิจารณาข้อใดของ สติปัฎฐาน

ก. กายานุปัสสนา

ข. เวทนานุปัสสนา

ค. จิตตานุปัสสนา

ง. ธัมมานุปัสสนา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 8

การเดินจงกรมมี 6 ระยะ ระยะที่ 3 คือข้อใด

ก. ยกส้นเท้าขึ้น เรียกว่า ยกส้นหนอ

ข. ยกเท้าจะก้าวไปข้างหน้า เรียกว่า ยกหนอ

ค. ยกเท้าไปข้างหน้า เรียกว่า ย่างหนอ

ง. ยกเท้าก้าวไปข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่ง เรียกว่า กดหนอ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 9

วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ เป็นการคิดแบบใด

ก. คิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ

ข. คิดทุกแง่มุมรอบด้าน

ค. คิดแบบหลักการและจุดมุ่งหมาย

ง. คิดแบบรู้เท่าทันความเป็นจริง--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 10

ขณะที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบจัดว่าเป็นการคิดแบบใด

ก. คิดตามหลักการจุดหมาย

ข. คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน

ค. คิดทุกแง่มุมรอบด้าน

ง. คิดแบบแก้ปัญหา

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ