ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา5

ข้อที่ 1
สภาพสังคมชมพูทวีปมีส่วนช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอย่างไรก. สังคมมีระบบวรรณะข. มีความเชื่อเรื่องการบูชายันต์ที่เบียดเบียนสัตว์ค. การแสวงหาสัจธรรมยังไม่ใช่การพ้นทุกข์ง. สถานที่ที่ไปเป็นทุกข์ มีความเป็นอยู่แตกต่างกันมากข้อที่ 2การปกครองแบบสามัคคีธรรมในการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จต้องใช้หลักธรรมข้อใดก. สาราณียธรรมข. อปริหานิยธรรมค. อหิสาง. ทดพิธราชธรรมข้อที่ 3สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาคืออะไรก. ความขยันและอดทนข. ปัญญากับความเพียรค. ความพอใจและการตรวจสอบง. ปัญญาและศรัทาข้อที่ 4มรรคมีองค์ 8 ข้อใดสอดคล้องกับหลักศีลก. สัมมากัมมันตะข. สัมมาสมาธิค. สัมมาสติง. สัมมาทิฐิข้อที่ 5คำสอนในข้อใดในพระพุทธศาสนามีความเป็นสากลก. สอนให้พึ่งตนเองข. สอนให้ปฎิบัติตามทางสายกลางค. สอนให้ใช้เหตุผลง. สอนให้เชื่อการกระทำข้อที่ 6ความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สุข ทุกข์ และชีวะเป็นแนวคิดของเจ้าลัทธิใดก. ปกุธกัจจายนะข. ปูรณกัสสปค. นิครนถ์นาฏบุตรง. สัญชัยเวลัฏฐบุตรข้อที่ 7ทฤษฎีที่เป็นสากลที่เรียกว่า อริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไรก. แก้ที่ผู้ทำให้เกิดข. แก้ที่สภาพแวดล้อมค. แก้ด้วยพิธีกรรมต่างๆง. แก้ปัญหาด้วยตนเองข้อที่ 8ข้อใดเป็นศรัทธาที่ถูกต้องก. ทำดีไม่ได้ดีข. ทำดีได้ดีค. ขยันทำให้คะแนนดีง. ใฝ่รู้จะเรียนดี

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ