ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสังคมศึกษา5

ข้อที่ 1




สภาพสังคมชมพูทวีปมีส่วนช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอย่างไร



ก. สังคมมีระบบวรรณะ



ข. มีความเชื่อเรื่องการบูชายันต์ที่เบียดเบียนสัตว์



ค. การแสวงหาสัจธรรมยังไม่ใช่การพ้นทุกข์



ง. สถานที่ที่ไปเป็นทุกข์ มีความเป็นอยู่แตกต่างกันมาก







ข้อที่ 2



การปกครองแบบสามัคคีธรรมในการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จต้องใช้หลักธรรมข้อใด



ก. สาราณียธรรม



ข. อปริหานิยธรรม



ค. อหิสา



ง. ทดพิธราชธรรม







ข้อที่ 3



สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาคืออะไร



ก. ความขยันและอดทน



ข. ปัญญากับความเพียร



ค. ความพอใจและการตรวจสอบ



ง. ปัญญาและศรัทา







ข้อที่ 4



มรรคมีองค์ 8 ข้อใดสอดคล้องกับหลักศีล



ก. สัมมากัมมันตะ



ข. สัมมาสมาธิ



ค. สัมมาสติ



ง. สัมมาทิฐิ







ข้อที่ 5



คำสอนในข้อใดในพระพุทธศาสนามีความเป็นสากล



ก. สอนให้พึ่งตนเอง



ข. สอนให้ปฎิบัติตามทางสายกลาง



ค. สอนให้ใช้เหตุผล



ง. สอนให้เชื่อการกระทำ







ข้อที่ 6



ความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สุข ทุกข์ และชีวะเป็นแนวคิดของเจ้าลัทธิใด



ก. ปกุธกัจจายนะ



ข. ปูรณกัสสป



ค. นิครนถ์นาฏบุตร



ง. สัญชัยเวลัฏฐบุตร







ข้อที่ 7



ทฤษฎีที่เป็นสากลที่เรียกว่า อริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร



ก. แก้ที่ผู้ทำให้เกิด



ข. แก้ที่สภาพแวดล้อม



ค. แก้ด้วยพิธีกรรมต่างๆ



ง. แก้ปัญหาด้วยตนเอง







ข้อที่ 8



ข้อใดเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง



ก. ทำดีไม่ได้ดี



ข. ทำดีได้ดี



ค. ขยันทำให้คะแนนดี



ง. ใฝ่รู้จะเรียนดี

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ