ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

Correct

Q.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. ฉบับที่ 16
B. ฉบับที่ 17
C. ฉบับที่ 18 (your answer)
D. ฉบับที่ 19
Unanswered

Q.2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้วันใด

A. 22 สิงหาคม 2550
B. 23 สิงหาคม 2550
C. 24 สิงหาคม 2550 (correct answer)
D. 25 สิงหาคม 2550
Unanswered

Q.3) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร

A. นายนรนิต เศรษฐบุตร
B. นายประสงค์ สุ่นสิริ
C. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (correct answer)
D. นายอนันต์ปัญญารชุน
Unanswered

Q.4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา

A. 9 หมวด 78 มาตรา
B. 9 หมวด 87 มาตรา
C. 12 หมวด 309 มาตรา
D. 15 หมวด 309 มาตรา (correct answer)
Unanswered

Q.5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดใดว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

A. หมวด 1
B. หมวด 2
C. หมวด 3 (correct answer)
D. หมวด 4
Unanswered

Q.6) นโยบาย 8 ข้อของรัฐบาลในการบริหาราชการแผ่นดิน เข้าหมวดใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. หมวด 3
B. หมวด 5 (correct answer)
C. หมวด 7
D. หมวด 9
Unanswered

Q.7) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

A. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
B. ประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
C. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ (correct answer)
D. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
Unanswered

Q.8) องคมนตรีมีกี่คน ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

A. 17
B. 18 (correct answer)
C. 19
D. ตามพระราชอัธยาศัย
Unanswered

Q.9) ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา (correct answer)
B. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
C. ประธานวุฒิสภา
D. นายกรัฐมนตรี
Unanswered

Q.10) ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

A. ประธานรัฐสภา
B. ประธานวุฒิสภา
C. ประธานสภาผู้อแทนราษฎร
D. ประธานองคมนตรี (correct answer)
Unanswered

Q.11) มาตราใด ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

A. มาตรา 22
B. มาตรา 35
C. มาตรา 49 (correct answer)
D. มาตรา 83
Unanswered

Q.12) ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ข้อใดจัดเป็นหน้าที่

A. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
B. รับราชการทหาร
C. ปฏิบัติตามกฎหมาย
D. ข้อ ก และ ข ถูก ข้อ ค ผิด (correct answer)
Unanswered

Q.13) การดำเนินการที่ทำให้รัฐเป็นเจ้าของอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละเท่าใดจะกระทำมิได้

A. 50
B. 51 (correct answer)
C. 52
D. 53
Unanswered

Q.14) รัฐสภาประกอบด้วย สส. และ สว.จำนวนกี่คน

A. 480 คน
B. 500 คน
C. 580 คน
D. 630 คน (correct answer)
Unanswered

Q.15) ใครดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา

A. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
B. ประธานวุฒิสภา (correct answer)
C. รองประธานวุฒิสภา
D. รองประธานรัฐสภาคนที่ 2
Unanswered

Q.16) ร่างกฎหมายเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าภายในกี่วัน

A. 10 วัน
B. 20 วัน (correct answer)
C. 30 วัน
D. 40 วัน
Unanswered

Q.17) กฎหมายบังคับใช้เมื่อใด

A. เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
B. ผ่าน 20 วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
C. ผ่าน 30วันแล้วไม่พระราชทานคืนมา
D. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (correct answer)
Unanswered

Q.18) สมาชิกสภาผู้แทนมีจำนวนกี่คน

A. 450 คน
B. 480 คน (correct answer)
C. 175 คน
D. 230 คน
Unanswered

Q.19) สส.ที่มาจากการแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ใด

A. 40 คน
B. ุ60 คน
C. 80 คน (correct answer)
D. 120 คน
Unanswered

Q.20) สว.ที่มีจากการสรรหามีจำนวนกี่คน

A. 72 คน
B. 74 คน (correct answer)
C. 76 คน
D. 78 คน

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ