ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

ข้อสอบ วิชาพลวัต

ข้อสอบ วิชาพลวัต
1. แนวทางพื้นฐานหลัก 4 ประการในการบริหารประเทศ คือ

ตอบ 1. ปกป้องและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 2. สร้างความปรองดองสมานฉันท์

3. พื้นฟูเศรษฐกิจไทย 4. พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง

2. การจัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายของรัฐบาลใด

ตอบ รัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

3. การปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ การพัฒนาครู เป็นนโยบายการศึกษาด้านใด

ตอบ ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

4. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จัดให้กับเด็กในระดับใด

ตอบ ระดับอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

5. นโยบายด้านการศึกษาของ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ มีกี่ข้อ

ตอบ 8 ข้อ

6. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ความสำคัญในเรื่องใด

ตอบ คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วมทางการศึกษา

7. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เน้นด้านใดเป็นสำคัญ

ตอบ โอกาส

8. รายหัวนักเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กคือเท่าใด

ตอบ 2400 บาท

9. ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนก่อนประถมคือ

ตอบ 100 บาท

10. เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษาจัดสรรให้เท่าใด

ตอบ 360 บาท

11. ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมจัดสรรให้เท่าใด

ตอบ 300 บาท

12. วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ราคาถูกคือ

ตอบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

13. แหล่งเรียนรู้ราคาถูกคือสถานที่ใด

ตอบ กศน. ตำบล

14. ภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วยใครบ้าง

ตอบ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกรรมการนักเรียน

15. โรงเรียน ทำมาหากิน คือโรงเรียนใด

ตอบ โรงเรียนดีประจำตำบล

16. การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุกี่ปีถึงกี่ปี

ตอบ อายุย่างเข้าสู่ปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าสู่ปีที่ 16

17. ยุทธศาสตร์แห่งชาติต้องการให้คนไทยมีลักษณะเช่นไร

ตอบ มีสุข ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น

18. จังหวัดที่ 77 คือจังหวัดใด?

ตอบ จังหวัดบึงกาฬ แยกมาจากจังหวัดหนองคาย

19. เลขาธิการ สพฐ. ชื่ออะไร

ตอบ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์

20. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการชื่ออะไร

ตอบ นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

21. นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ที่เน้นให้มีการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนระดับใด

ตอบ ป. 1 – 3

22. นโยบาย 3 D มีอะไรบ้าง

ตอบ Decency, Democracy, Drug

23. ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) คือนโยบายใด

ตอบ นโยบาย 3D

24. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในด้านใดในระบบ 3D

ตอบ Drug

25. ห้องสมุด 3 ดี ด้านใดบ้าง

ตอบ 1. หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดี 2. บรรยากาศและสถานที่ดี 3. ครูบรรณารักษ์และกิจกรรมดี

26. หนังสือพระราชนิพนธ์ คือหนังสือประเภทใด

ตอบ หนังสืออ้างอิง

27. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง

ตอบ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้

28. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คือ

ตอบ วิสัยทัศน์ประเทศไทย

29. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าอย่างไร

ตอบ การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

30. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาจากกฎหมายใด

ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2542

31. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่าอย่างไร

ตอบ การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

32. ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่าอย่างไร

ตอบ บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา นอกสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเขตพื้นการศึกษาเป็นต้นไป

33. มติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กี่รายการ อะไรบ้าง

ตอบ 5 รายการ ได้แก่ 1. ค่าเล่าเรียน 2. แบบเรียน 3. เครื่องแบบนักเรียน 4. อุปกรณ์การเรียน 5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ิต

34. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกี่กิจกรรม อะไรบ้าง

ตอบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.วิชาการ 2.คุณธรรม ลูกเสือ 3. ทัศนศึกษา 4. ITC

35. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐด้านใดบ้าง

ตอบ 1. การสนับสนุนจากรัฐ 2. เงินอุดหนุนจากรัฐ 3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

36. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ

ตอบ 3 รูปแบบ 1. การศึกษาในระบบ 2. การศึกษานอกระบบ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย

37. รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด

ตอบ การศึกษาในระบบ

38. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

ตอบ 2 ระดับ

39. Home school คืออะไร

ตอบ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

40. ครอบครัวจะประสงค์จัดการศึกษาขั้นฐานต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ใด

ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

41. ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา

ตอบ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์

42. เวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษาคือ

ตอบ เริ่มทำงาน 8.30 น. ถึง 16.30 น.

43. ในวันเปิดเรียน ชักธงขึ้น - ลง เวลาเท่าไร

ตอบ ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00 น.

44. ในวันปิดเรียน ชักธงขึ้น - ลง เวลาเท่าไร

ตอบ ชักขึ้น 8.00 น. ชักลง 18.00 น.

45. กำหนดการเปิด ปิดสถานศึกษาตามปกติในรอบปีการศึกษา ได้แก่

ตอบ ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน ปิดภาคเรียน 1 เมษายน ปีถัดไป

46. การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกินกี่วัน

ตอบ 7 วัน

47. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกินกี่วัน

ตอบ 15 วัน

48. การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นกี่ระดับ

ตอบ 3 ระดับ 1. ระดับก่อนประถมศึกษา 2. ระดับประถมศึกษา 3. ระดับมัธยมศึกษา

49. การจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวนกี่ปี

ตอบ 9 ปี

50. สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกิน 300 คนขึ้นไปมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กี่คน

ตอบ 15 คน

51. ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษากี่ด้าน

ตอบ 4 ด้าน คือ 1. ด้านวิชาการ 2. งบประมาณ 3. การบริการงานบุคล 4. การบริหารทั่วไป

52. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด

ตอบ ระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ

53. สถานศึกษาเอกชนมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดได้บ้าง

ตอบ จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท

54. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกี่ระบบ

ตอบ 2 ระบบ

55. สมศ. ย่อมาจาก

ตอบ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

56. สมศ. เป็นองค์กรใด

ตอบ องค์กรมหาชน

57. ผู้อำนวยการ สมศ. คนปัจจุบัน คือ

ตอบ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

58. การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยกี่ปี่

ตอบ 1 ครั้งใน 5 ปี

59. มาตรฐานการศึกษาของชาติ กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้กี่มาตรฐานกี่ตัวบ่งชี้

ตอบ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้

60. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด

ตอบ 4 ด้าน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้

61. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า

ตอบ คุรุสภา

62. คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนกี่คน

ตอบ 39 คน

63. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเท่าใด

ตอบ 31 คน

64. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนกี่คน

ตอบ 23 คน

65. อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนเท่าใด

ตอบ 12 คน

66. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถม มีจำนวนกี่คน

ตอบ 10 คน

67. วิทยฐานะของครูมีกี่วิทยฐานะ

ตอบ 4 วิทยฐานะ

68. ตำแหน่งทางวิชาการมีกี่ตำแหน่ง

ตอบ 4 ตำแหน่ง 1. อาจารย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3. รองศาสตราจารย์ 4. ศาสตราจารย์

69. ใครมีอำนาจสั่งบรรจุครูผู้ช่วย

ตอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

70. ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

ตอบ 4 ประเภท

71. กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ในการ บริหารกี่ปี 10 ปี

72. ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเป็นสมาชิกคุรุสภาประเภทใด

ตอบ สามัญ

73. ประธาน อ.ก.ค.ศ คนปัจจุบัน คือใคร

ตอบ นายเฉลียว อยู่ศรีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตำแหน่ง

74. กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคลในรูปของสภาหรือคณะกรรมการกี่องค์กร

ตอบ 4 องค์กร

75. สภาการศึกษา มีจำนวนเท่าไร

ตอบ 59 คน

76. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าไร

ตอบ 27 คน

77. เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาคือ

ตอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน

78. โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จะมีกรรมการสถานศึกษาได้กี่คน

ตอบ 9 คน

79. เด็กที่ด้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุครบเกณฑ์กี่ปี

ตอบ ย่างเข้าปีที่ 7

80. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจัดอย่างไร

ตอบ 1. จัดในรูปแบบพิเศษ 2. จัดตั้งแต่แระเกิดหรือพบความพิการ 3. จัดให้ได้รับบริการ

ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

81. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ

ตอบ 3 รูปแบบ

82. มีจุดมุ่งหมาย เงื่อนไข ความสำเร็จที่ยืดหยุ่น หมายถึง

ตอบ การศึกษานอกระบบ

83. การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดได้ในสถานศึกษาใด

ตอบ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน

84. ใครมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

85. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คน

ตอบ 17 คน

86. การลามีกี่ประเภท

ตอบ 9 ประเภท

87. การลาคลอดบุตรได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน

ตอบ 90 วัน

88. การยื่นเรื่องลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยให้ยื่นต่อใคร

ตอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

89. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีสิทธิยับยั้งการลาออกได้ไม่เกินกี่วัน

ตอบ 90 วัน

90. การลาประเภทใดไม่ต้องรออนุญาต

ตอบ การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

91. กงช. ย่อมาจาก

ตอบ คณะกรรมการว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

92. เงินประจำตำแหน่งของ ผอ.สพท เท่าใด

ตอบ 5,600 บาท

93. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการาครูปีละกี่ครั้ง

ตอบ 2 ครั้ง

94. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

ตอบ 10 ปี

95. วิสัยทัศน์ของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554)

ตอบ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

96. ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย หมายถึง

ตอบ จีน – อินเดีย

97. การดำรงชีวิตและดำรงตนบนทางสายกลาง คือ

ตอบ แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

98. ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวนกี่แห่ง

ตอบ 6 แห่ง

99. บุญเลี้ยงบ้าน หรือ บุญเลี้ยงผีปู่ตา เป็นประเพณีของจังหวัดใด

ตอบ อุดรธานี

100. เซ่นผีแต่งงาน เป็นประเพณีจังหวัดใด

ตอบ ตราด

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ