ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ เป็นรัฐมนตรีคนที่เท่าไรของประเทศไทย
A.
55
B.
54
C.
53
D.
52
Q.2) ประเทศใดเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเชียนครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
A.
ไทย
B.
มาเลเซีย
C.
เวียตนาม
D.
บรูไนดาูรูซารัม
Q.3) วันที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
A.
19 ธันวาคม 2551
B.
20 ธันวาคม 2551
C.
21 ธันวาคม 2551
D.
22 ธันวาคม 2551
Q.4) "คณะรัฐมนตรี"ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่คน
A.
36
B.
35
C.
34
D.
33
Q.5) ผลผลิตหลักของสพฐ. ปี 2552 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่
A.
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
B.
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
C.
เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
D.
ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Q.6) เป้าหมายการให้บริการของสพฐ. ปี 2552 มี 3 ด้าน ข้อใดไม่ใช่
A.
ด้านโอกาสทางการศึกษา
B.
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
C.
ด้านคุณภาพการศึกษา
D.
ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Q.7) กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552 มี 6 กลยุทธ์ ข้อใดไม่มี
A.
เศรษฐกิจพอเพียง
B.
เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ
C.
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของสถานศึกษา
D.
เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Q.8) การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำเป็น...
A.
ผลผลิต
B.
มาตรการ
C.
ผลลัพท์
D.
ตัวบ่งชี้ผลสำเร็จ
Q.9) กลยุทธ์ของสพฐ.เรื่องปลูกฝังคุณธรรม ตั้งเป้าหมายความสำเร็จ ไว้ตามข้อใด
A.
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ผ่านการประเมินคุณธรรม
B.
นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ผ่านการประเมินคุณธรรม
C.
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ผ่านการประเมินคุณธรรม
D.
นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ผ่านการประเมินคุณธรรม
Q.10) ปี 2551 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.มีเป้าหมายความสำเร็จโดยให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลฯและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถพัฒนาระบบได้มาตรฐานได้ตามข้อใด
A.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80
B.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60
C.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50
D.
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30
Q.11) เนื่องจากมีโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2552 สพฐ.จึงมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีอัตราการขาดครูไม่เกินร้อยละ.....
A.
60
B.
40
C.
30
D.
20
Q.12) ปี 2552 สพฐ.มีนโยบายโดยเป้าหมายความสำเร็จด้านการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในอัตราส่วนตามข้อใด
A.
1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน
B.
1 เครื่องต่อนักเรียน 2 คน
C.
1 เครื่องต่อนักเรียน 20 คน
D.
1 เครื่องต่อนักเรียน 40 คน
Q.13) โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 120 คน ควรมีส้วมกี่ที่ ตามเกณฑ์
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Q.14) ข้อใดมีหน่วยความเร็วที่เร็วที่สุดของระบบอินเตอร์เน็ตในข้อต่อไปนี้
A.
256 Mbps
B.
512 Mbps
C.
1 Mps
D.
2 Mps
Q.15) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันที่ 11 มกราคม 2552
A.
มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากผู้สมัครเกิน10คน
B.
มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งหมด 29 คน
C.
มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งหมด 22 จังหวัด
D.
มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งสิ้น 62 เขตเลือกตั้ง
Q.16) แชมป์ฟุตบอลสโมสรโลก 2008 คือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แข่งที่ประเทศใด
A.
อังกฤษ
B.
จีน
C.
ญี่ปุ่น
D.
อาร์เจนติน่า
Q.17) หลักฐานเอกสารข้อใดคือ ระเบียนสะสม ซึ่งใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
A.
ป.พ.4
B.
ป.พ.6
C.
ป.พ.8
D.
ป.พ.9
Q.18) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังนี้ ต ๒.๓ ม.๔-๖/๓ ข้อใดต่อไปนี้สรุปไม่ถูกต้อง
A.
๒.๓ ---สาระที่ ๒ มาตรฐานข้อที่ ๓
B.
ต ---กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
C.
ม.๔-๖/๓ ---ตัวชี้วัดมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ ๓
D.
ทุกข้อที่กล่าวมาสรุปได้ถูกต้องแล้ว
Q.19) มาตรฐานการศึกษาของชาติมี 3 มาตรฐาน ข้อใดไม่ใช่
A.
แนวการจัดการศึกษา
B.
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้
C.
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
D.
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นคนไทย
Q.20) ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุตรสาวเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นปีที่ 1 ข้อใดถูกต้องที่สุด
A.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัดิการการศึกษาบุตรได้บางส่วน
B.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ทั้งหมด
C.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ไม่เกิน 20,000 บาท
D.
ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ทั้งหมดแต่ไม่เกิน15,000บาท
Q.21) ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครูจะเดินทางไป "ดูงาน"ที่ประเทศเวียตนาม ข้อใดถูกต้องที่สุด
A.
ท่านผอ.ต้องเขียนขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศไปที่สพฐ.
B.
ท่านผอ.เขียนขออนุญาตที่เขตฯพื้นที่เท่านั้นไม่ต้องไปที่ สพฐ.
C.
ท่านผอ.ต้องเขียนขอออกนอกประเทศก่อนเดินทางไป 45 วัน
D.
การไปดูงานไม่จำเป็นต้องให้สถานศึกษาที่จะไปดูงานทำหนังสือตอบรับมา
Q.22) คู่ชิงฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2008
A.
ไทย-เวียตนาม
B.
ไทย-สิงคโปร์
C.
ไทย-มาเลเซีย
D.
ไทย-เมียนมาร์
Q.23) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนลงข้อมูล M-OBEC ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2551 ในโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
A.
พัสดุ
B.
ครุภัณฑ์
C.
งบประมาณ
D.
การเงินของโรงเรียน SBM
Q.24) เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนหรืออุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีพ่อแม่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี
A.
14000 บาท
B.
20000 บาท
C.
30000 บาท
D.
40000 บาท
Q.25) ข้อแรกของหลักการ 5 ส คือข้อใด
A.
สะสาง
B.
สะดวก
C.
สะอาด
D.
สร้างนิสัย
Q.26) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่คน
A.
ไม่มี
B.
มี 1 คน
C.
มี 2 คน
D.
มี 3 คน
Q.27) บุคคลใดต่อไปนี้มีตำแหน่งต่างจากคนอื่นๆในสพฐ.
A.
นายสมเกียรติ ชอบผล
B.
นายวินัย รอดจ่าย
C.
นางอ่องจิต เมธยะประภาส
D.
นายเสน่ห์ ขาวโต
Q.28) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่กิจกรรม
A.
2
B.
3
C.
4
D.
5
Q.29) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม "โครงสร้าง" มีกี่คน
A.
3
B.
4
C.
8
D.
13
Q.30) "บันทึก สพฐ. ๒๕๕๒" มีโ ทนสีตามข้อใด
A.
เหลือง
B.
ชมพู
C.
เขียว
D.
น้ำเงิน
Q.31) รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2551
A.
พอล ยังแมน
B.
พอล คลุกแมน
C.
พอล ทายัง
D.
พอล ยังคู

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ