ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, April 23, 2011

แบบทดสอบกฎหมาย 2

แบบทดสอบกฎหมาย 2

แบบทดสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับตามข้อใด
ก. วันที่ 2 กันยายน 2540
ข. นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา
ค. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร”
ก. ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปของเอกสาร
ข. ภาพวาด ภาพถ่าย การบันทึกภาพหรือเสียง
ค. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อที่เท็จจริง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือเอกชนที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแลของหน่วยงาน รัฐหมายถึงข้อใด
ก. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ค. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ง. ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ
4. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ก. คุรุสภา
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

5. ข้อใดคือความหมายของ “คนต่างด้าว”
ก. บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่คนไทย
ข. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
ค. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ง. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
6. นิติบุคคลใดที่ไม่ถือว่าเป็น “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ก. สมาคมที่มีสมาชิกกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
ข. สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าว
ค. ห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว
ง. นิติบุคคลที่ที่ผู้จัดการหรือกรรมการเกินหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
7. ให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในหน่วยงานใด
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ค. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ง. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
8. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ก นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9. ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ก. โครงสร้างและการจัดองค์กร
ข. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ถ้าข้อมูลข่าวสารราชการ มีบางส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ดำเนินการเช่นใด
ก. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ
ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง
ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น
ง. สามารถดำเนินการได้ทุกข้อ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ