ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, April 23, 2011

เกี่ยวกับ สพม.31

เกี่ยวกับ สพม.31
ประวัติ ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 18สิงหาคม 2553 เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตั้งอยู่ ณ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนโรงเรียนในสังกัด 50 โรง จำนวนครูและบุคลากร 3,118 คน จำนวนนักเรียน 75,516 คน ภายใต้การบริหารของ ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 31 ประกอบด้วย นายมังกร กมลวัทน์ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ และนายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ