ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 20, 2011

ข้อสอบวัดสมรรถนะผู้บริหารฯ

Q.1) ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด

A. KPI
B. CSF
C. INPUT (correct answer)
D. OUTPUT
Unanswered

Q.2)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำขึ้นตามแนวคิดการบริหารเรื่องใด

A. การบริหารเชิงระบบ
(correct answer)
B. การบริหารเชิงคุณภาพ
C. การบริหารเชิงมาตรฐาน
D. การบริหารเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
Unanswered

Q.3)
DSS (Decision Support System) : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรระดับใด

A. บุคลากรระดับวางแผนยุทธศาสตร์
B. บุคลากรระดับปฏิบัติการและวางแผนปฏิบัติการ
C. บุคลากรระดับวางแผนปฏิบัติการและวางแผนการบริหาร
D. บุคลากรระดับวางแผนและการบริหารวางแผนยุทธศาสตร์ (correct answer)
Unanswered
Q.4) หากมีชาวต่างประเทศกล่าวคำว่า How do you do? ท่านจะตอบกลับไปเช่นไร

A. I am a principle.
B. I am an adminstrator.
C. How do you do? (correct answer)
D. I speak English well.
Explanation
How do you do? เป้นคำทักทานยเมื่อพบเจอกันครั้งแรก แปลว่า สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ
Unanswered

Q.5) หากท่านพัฒนาโรงเรียนของท่านจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับสพท. ท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

A. ทำ Best Practices
B. ฝึกอบรมครูในโรงเรียน
C. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
D. จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เชิญครูโรงเรียนอื่นเข้าร่วม (correct answer)
Unanswered

Q.6) หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน“การพัฒนาองค์กร” (Organization Development )

A. การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
B. การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร ( Establish OD Strategy and Implementation Plan )
C. การนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention)หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร
(correct answer)
D. การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation)
Unanswered

Q.7) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 ได้ในวงเงินเท่าใด

A. ไม่เกิน 1 ล้านบาท
B. ไม่เกิน 5 ล้านบาท
C. ไม่เกิน 10 ล้านบาท
D. ไม่เกิน 50 ล้านบาท
(correct answer)
Unanswered

Q.8) หากโรงเรียนของท่านมีนักเรียน 27 คน ครู 6 คน ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านคิดว่าจะดำเนินการเช่นไรกับโรงเรียนของท่าน

A. จัดการเรียนการสอนสอนแบบคละชั้น
B. ต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยการรวมหรือเลิก (correct answer)
C. จัดครู 1 คน สอนอนุบาล1-2 จัดครู 1 คน สอนป.1-.2 และจัดครูที่เหลือประจำชั้น ป.3-6
D. จัดการเรียนการสอนให้ครูปฏิบัติการสอนตามความเหมาะสม อาจมีครูประจำชั้นที่สอนควบชั้นและครูพิเศษ
Unanswered

Q.9)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำมาใช้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6.ในปีใด

A. พ.ศ.2553
B. พ.ศ.2554
C. พ.ศ.2555 (correct answer)
D. พ.ศ.2556
Unanswered

Q.10) ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด

A. Plan
B. Do
C. Check (correct answer)
D. Act
Unanswered

Q.11)
ในการบริหารสถานศึกษา ต้องเสริมสร้างให้ใครมีวินัยเชิงบวก

A. นักเรียนประถมศึกษา
B. นักเรียนมัธยมศึกษา
C. นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา
D. บุคลากรในสถานศึกษา (correct answer)
Unanswered

Q.12) โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของท่านได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน หากท่านต้องการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานเช่นกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน วีธีการใดที่ดีที่สุด

A. พาคณะครูไปศึกษางาน (correct answer)
B. เชิญวิทยากรจากโรงเรียนนั้นมาอบรมที่โรงเรียน
C. ส่งตัวแทนครูเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆและนำข้อมูลมานำเสนอผู้บริหาร
D. ศึกษาหลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
Unanswered

Q.13) การนำความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ในสถานศึกษา และนำไปใช้ วิธีการใดถือว่าดีที่สุด

A. นำความรู้มาจัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
B. นำความรู้มาปรับปรุงให้ทันสมัย จัดหมวดหมู่ นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C. นำความรู้มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
D. นำความรู้มาสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(correct answer)
Unanswered

Q.14) ผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและจูงใจโดดเด่นที่สุด

A. ผู้บริหารที่สืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้
(correct answer)
B. มอบหมายงานให้ครูสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้
C. จัดอบรมครูจนครูสามารถสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้
D. ผู้บริหารที่สามารถอาศัยคำแนะนำของครูในการสืบค้นข้อมูลเองและนำเสนอข้อมูล

Unanswered

Q.15) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้บริหารในลักษณะใด

A. เป็นที่พึ่งของครูในการแก้ปัญหา (correct answer)
B. แก้ปัญหาของครูได้เป็นส่วนใหญ่
C. ให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ปัญหา
D. เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย
Unanswered

Q.16) โรงเรียนนกน้อย มีความพร้อมของข้อมูล สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ การวางแผน การดำเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งที่น่าจะต้องทำต่อไป คือข้อใด

A. สร้างเครือข่าย
B. ทำ Best Practice (correct answer)
C. สร้างจิตวิญญาณในการทำงาน
D. ดำเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
Unanswered

Q.17) ในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุมมองของผู้บริหารที่มองครูควรเป็นลักษณะใด

A. ครูคือคนดีและเก่ง (correct answer)
B. ครูคือคนไม่ดีแต่เก่ง
C. ครูคือคนดีและไม่เก่ง
D. ครูคือคนไม่ดีและไม่เก่ง
Unanswered

Q.18) ข้อใดเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

A. การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
B. การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ
C. การพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ (correct answer)
D. การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ
Unanswered

Q.19)
“ การเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการเรียนจากวิดีทัศน์กับการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ” ตัวแปรต้น(ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตามคือข้อใด

A. ตัวแปรต้นคือรูปแบบการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือความสนใจทางการเรียน (correct answer)
B. ตัวแปรต้นคือความสนใจทางการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือรูปแบบการเรียนงการเรียน
C. ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
D. ถูกทั้ง ก และ ข
Unanswered

Q.20) หากเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นครูผู้ช่วยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย เมือดำเนินการวินัยจนครบตามกระบวนการแล้ว โทษทางวินัยสูงสุดที่จะได้รับคือข้อใด

A. ภาคฑัณฑ์ (correct answer)
B. ตัดเงินเดือน
C. ลดขั้นเงินเดือน
D. ปลดออก
Unanswered

Q.21)
EGP คือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยากทราบว่าย่อมาจากคำว่าอะไร

A. E-Government Proccess
B. E-Government Program
C. E-Government Payment
D. E-Government Procurement (correct answer)
Unanswered

Q.22)
โรงเรียนนกน้อยโบยบิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อใดที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้

A. นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
B. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด (correct answer)
C. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
D. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับหลักสูตรแกนกลางฯ
Unanswered

Q.23) ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม)

A. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา (correct answer)
B. ส่งเสรืมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย
C. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
D. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต
Wrong

Q.24)
หลักธรรมอันเป็นของคนดี (ผู้ประพฤติชอบ) คือข้อใด

A. อิทธิบาท 4
B. พรหมวิหาร 4
(your answer)
C. สังคหวัตถุ 4
D. สัปปุริสธรรม 7 (missed)
Wrong

Q.25)
ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชกาครูจำนวนกี่วัน

A. ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน
B. ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน

C. ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ.
(correct answer)
D. ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ.

(your answer)

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ