ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

พลวัตร 22 ม.ค.53 พลวัตร 22 ม.ค. 53 ก.ค.ศ.ชุดใหม่แล้ว จำนวน 28 คน ดังนี้ 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการ 2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลียว อยู่สี

พลวัตร 22 ม.ค.53

พลวัตร 22 ม.ค. 53
ก.ค.ศ.ชุดใหม่แล้ว จำนวน 28 คน ดังนี้
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการ
2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์) รองประธาน
3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และ เลขาธิการคุรุสภา
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ได้แก่
1.นายวีระ กาญจนะรังสิตา (ด้านการศึกษา)
2.นายนิราศ สร่างนิทร (ด้านการบริหารงานบุคคล)
3.รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ (ด้านกฎหมาย)
4.รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ (ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ)
5.นายอัชพร จารุจินดา (ด้านการบริหารองค์กร)
6.นางมลิวัลย์ ธรรมแสง (ด้านการศึกษาพิเศษ)
7.ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (ด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์)
8.นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (ด้านการผลิตและพัฒนาครู)
9.นายอำรุง จันทวานิช (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล)
5) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
นายสำเริง กุจิรพันธ์ (ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา)
นายนิวัฒน์ จรุงจิตต์ นายสนอง ชาระมาตย์ นายสังคม ทองมี นายสงกรานต์ จันทร์น้อย (ผู้แทนคร)
นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง (ผู้แทนครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
นายวินัย นาราภิรมย์ (ผู้แทนครูสังกัดอื่น)
นายวิศร์ อัครสันตติกุล (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)
ก.ค.ศ.ชุดใหม่นี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่มีองค์ประกอบทุกด้านสมบูรณ์
ประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
-ซีไรท์ ปี 2552 คือ เรื่อง ลับแล, แก่งคอย ของ อุทิศ เหมะมูล

-วันครู มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู”
- แหวนจันทร์เสี้ยว มัดสมคิด สั่งฟ้อง-ฆ่า'รูไวลี' คืออะไร
ตอบ อัยการสั่งฟ้อง "สมคิด บุญถนอม" พร้อม ลูกน้องรวม 5 คน อุ้มฆ่านักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย
-หลินปิงตกต้นไม้อะไร ในวันที่ 12 มกราคม 2553
ตอบ ต้นขี้เหล็ก
-กรณีขายลอดเตอรี่เกินราคาที่กำหนดมีโทษตามข้อใด
ตอบ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
-ม็อบแดงบุกเขาไล่บี้'สุรยุทธ์'ป่าไม้ตื่นยื้อ60วัน เขาที่ว่าคือ อยู่ที่ใด
ตอบ เขายายเที่ยง พื้นที่หมู่ 6 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
-เด็กไทย 7 ขวบสีไวโอลีนดังในยูทูบ คือใคร
ตอบ อัจฉริยะ เด็กไทยวัย 7 ขวบ “ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี”
-8 ขั้นดึงเด็กเข้าถึงการอ่านคืออะไร
ดังนี้ 1. จัดมุมหนังสือในบ้านเป็นมุมสบายๆ ลูกจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ต้องการหนังสือสามารถหยิบได้ที่นี่
2. จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการอ่าน
3. อุ้มลูกนั่งตักแล้วอ่านหนังสือด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ
4. สร้างนวัตกรรมการอ่านคืออ่านเมื่อไรหรือที่ไหนก็ได้ อ่านได้ทุกเวลาในทุกสถานที่
5. พ่อแม่อ่านออกเสียง เน้นเสียงหนักเบา พร้อมกอดสัมผัสลูก เพื่อกระตุ้นความสนใจ
6. กรณี ที่อ่านหนังสือไม่ออกให้ใช้ภาพในหนังสือพูดคุย
7. พ่อแม่ต้องใส่ใจและแสดงการตอบรับทุกครั้งที่ลูกแสดงความสนใจหนังสือ และ
8. อ่านทุกวัน วันละ 5-15 นาที
-“ปลัด สธ.”เชียร์“อู๊ดด้า”เจ๋ง อู๊ดด้า คือใคร
ตอบ นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์
-การบริหารการเปลี่ยนแปลง คืออะไร
ตอบ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
-กฎเหล็ก 9 ข้อของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีอะไรบ้าง
ตอบ ประกาศเอาไว้ในการประชุม ครม.นัดแรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551
1. ให้ ครม.น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานให้เกิดความ เรียบร้อย และเกิดความสุขในหมู่ประชาชน
2. ให้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด
3. นโยบายที่ ครม.อนุมัติ ถือเป็นเป้าหมายหรือทิศทางร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
4. ในภาวะวิกฤติการทำงานของรัฐบาลต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ต้องไม่เป็นรัฐบาลที่แบ่งพรรค
5. รัฐมนตรีทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสภาอย่างสม่ำเสมอ ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของ ส.ส.และตอบกระทู้
6. ให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน พฤติกรรมใดๆ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่น ขอให้ระวังเป็นพิเศษ
7. ในรัฐบาลที่เชื่อมั่นวิถีทางประชาธิปไตย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
8. รัฐบาลชุดนี้ต้องพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งในเชิงนโยบายและเรื่องอื่นๆ
9. รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิเหนือประชาชนคนอื่นในแง่การปฏิบัติตามกฎหมาย
-สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการอาฟตาฮอตไลน์ คืออะไร ตอบ 1385
- -ป้ายสติกเกอร์ป้องกันปัญหาก่อคววามไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสตูลที่ติดกับรถยนต์และรถมอตอร์ไซต์มีรูปร่างอย่างไร
ตอบ รถมอเตอร์ไซต์ รูปสามเหลี่ยม รถยนต์ รูปสี่เหลี่ยม
-เด็กพิการได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมอย่างไร ตอบ ทั่วไป /ไปกลับ/พักนอน = 2000 /3100/8000 บาท
-คู่ชิงชนะเลิศคาร์ลิงคัพ 2010 ของอังกฤษ คือทีมใด
ตอบ แอสตัน วิลล่า กับ ผู้ชนะระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
-"เติ้ง" นั่งหัวโต๊ะซดหูฉลามคุยเพื่อแผ่นดิน เดินหน้าจับมือร่วมแก้ รธน. เติ้ง หมายถึงใคร
ตอบ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา
-ทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีสีสันทันที หลัง ครม. “มาร์ค 4” มีชื่อของ “สามสี” สามสีมคือฉายาของใคร
ตอบ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
-พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคใดที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรภูมิใจไทย
-เบอร์โทรมรณะ 3 หมายเลขได้แก่เบอร์ใดบ้าง
ตอบ 3 เบอร์ คือ 08-3336-6867, 08-3336-8567 และ 08-3333-6768
ข่าวลือ ชาวบ้านใน จ.ลำปาง โชว์เบอร์โทรศัพท์ที่มีข่าวกระฉ่อนว่าหากใครรับสายแล้วจะเสียชีวิต
-เฮติแผ่นดินไวรอบสองขนาดแรงสั่นสะเทือนเท่าไร
ตอบ เฮติไหวอีก หนีตายอลหม่านวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.1 ริกเตอร์
-ผลการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ณ โคราช ไทยพบโปร์แลนด์
ตอบ ไทย 1 โปร์แลนด์ 3

-ปุ๋ยยี่ห้อใดถูกจับข้อหาแชร์ลูกโซ่
ตอบ ดีเอสไอลุยค้นบริษัทเบสท์ 59 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรปุ๋ยปูแดงไคโตซาน
-3 นายตำรวจ ที่ กต.ร.มีมติให้กลับเข้ารับราชการมีใครบ้าง
ตอบ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.ภ.4 และ พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ อดีต ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กลับเข้ารับราชการ
-เจ้าของที่ดินเขายายเที่ยงคนแรกที่ได้รับจัดสรรคือใคร ตอบ นายเป้า/พระเป้า สินนอก
-สินค้าที่ไม่ได้รับการพิจารณาควบคุมคือ ตอบ ก๊าซ NGV
-รมต.อภิสิทธิ์ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันใด ตอบ 18 มกราคม 2553
-อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านใดเดินทางไปเยี่ยมประชาชนชาวเฮติ ตอบ บลิน คลินตัน
-ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 40 ที่โคราชมีทีมชาติใดร่วมการแข่งขัน
ตอบ 4 ทีม คือ เดนมาร์ก โปร์แลน สิงคโปร์ และไทย
ระยะเวลาการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ตอบ 17 - 23 มกราคม 2553
-ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ http://hrd.obec.go.th
-"เด็กเทคนิคช่างกลตีกัน" เกี่ยวข้องกับสถาบันใดมากที่สุดในขณะนี้ ตอบ ช่างกลปทุมวัน , อุเทนถวาย
-สินค้าควบคุมที่จะนำเสนอ ครม.มีกี่รายการและเพิ่มล่าสุดคือรายการใด
ตอบ 39 เพิ่ม แก๊ส NGV เป็น 40 รายการ
- ครูผู้มีอุดมการณ์-ทุ่มเทเสียสละ 4 คน 4 ภาค ปี 2553 ได้แก่ใครบ้าง
ตอบ นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม จ.ปัตตานี
นางเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่
นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จ.กาญจนบุรี และ
นายโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี
-การปรับรัฐมนตรี ของ มาร์ค 4 มีตำแหน่งใดบ้าง
ตอบ
1. นางพรรณศิริ กุลนาถสิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2.นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แทน นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง
3.นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ เป็น รมต.สาธารณสุข
4.นายชินวรณ์ บูญเกียรติ เป็น รมต.ศึกษาธิการ
5. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็น รองนายกรัฐมนตรี
-ข้าวสายพันธุ์ใหม่ของอินเดียที่นายหลวงทรงสนพระทัย มีคุณสมบัติ แช่น้ำ 45 นาทีสามารถทานได้เลย ชื่ออะไร ตอบ อะโกรนีโบร่า
-คำขวัญวันครู 2553 ตอบ น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
-เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. คือ ตอบ http://www.otepc.net
-วิสัยทัศน์ สำนักงาน ก.ค.ศ. คือ
ตอบ สำนัก งาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
-พันธกิจของ ก.ค.ศ. คือ
ตอบ
1. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลกร
-ยุทธศาสตร์ ก.ค.ศ. คือ
ตอบ 1. วิจัยและพัฒนาเป็นฐานการบริหารงานบุคคล (Research Based)
2. เสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการบริหารงานบุคคล
-เป้าประสงค์ ของ ก.ค.ศ. คือ
ตอบ ระบบ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐานจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
-ค่านิยม ก.ค.ศ. คือ
ตอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดความถูกต้อง เสียสละ สร้างสรรค์ จิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม
-วัฒนธรรม ก.ค.ศ. คือ ตอบ รวดเร็ว มาตรฐาน บริการอย่างเป็นธรรม
-กลุ่มคนเสื้อแดงย้ายการชุมนุมจากเขายายเทียงแล้วจะไปชุมนุมที่ใดในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2553
ตอบ เขาสอยดาว
-สุริยุปราคา เกิดขึ้นล่าสุดในวันใด ตอบ 15 มกราคม 2553 ในเวลา 15:37 น. และสิ้นสุดเวลา 16:58 น.
-ดาวเคราะห์ใดเคลื่อนที่ใกล้โลกในวันที่ 15 มกราคม 2553 ห่างเพียง 99 ล้านปีแสง
ตอบ ดาวอังคาร
-ฑูตการท่องเที่ยวกลอฟของไทย 2010 คือใคร ตอบ เรียว อิชิกาวา

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ