ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุดที่ 1
***************************
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 21 ธันวาคม 2547 ข. 22 ธันวาคม 2547
ค. 23 ธันวาคม 2547 ง. 24 ธันวาคม 2547
2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือใคร
ก. นายวิษณุ เครืองาม ข. นายอุทัย พิมพ์ใจชน
ค. นายสุชน ชาลีเครือ ง. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.นี้
ก. บุคคลที่ได้รับบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในกระทรวงศึกษาธิการ
ข. บุคคลที่ได้รับบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. บุคคลที่ได้รับบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในกระทรวงวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่เป็นบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ก. ข้าราชการครู ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา ง. เป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 3 ข้อ
5. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ก. สถานศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เป็นหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง 3 ข้อ
6. ก.ค.ศ.ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. กรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
7. ประธาน ก.ค.ศ.คือใคร
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้ง
8. ก.ค.ศ.มีจำนวนเท่าใด
ก. 15 คน ข. 17 คน
ค. 21 คน ง. 28 คน
9. ข้อใดไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ.
ก. เลขาธิการคุรุสภา ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. เลขาธิการรัฐมนตรี ง. เลขาธิการและคณะกรรมการอุดมศึกษา
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
ก. 3 คน ข. 5 คน
ค. 7 คน ง. 9 คน
11. ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
ก. 4 คน ข. 5 คน
ค. 6 คน ง. 7 คน
12. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.
ก. มีสัญชาติไทย
ข. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นสมาชิกในพรรคการเมือง
ง. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
13. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน ก.ค.ศ.
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ
ข. มีประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ
ข. มีประสบการณ์สอนในวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า 10 ปี
ค. มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี
ง. เป็นคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อ
15. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 5 ปี
16. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
17. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 7 คน ข. 8 คน
ค. 9 คน ง. 12 คน
18. ข้อใดไม่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาโดยตำแหน่ง
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ผู้แทน ก.ค.ศ.
ค. ผู้แทนคุรุสภา ง. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
19. ข้อใดเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ค. กำหนดนโยบายการบริหารบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
20. ผู้มีหน้าที่พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คือใคร
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
21. คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ ข. 13 ข้อ
ค. 14 ข้อ ค. 15 ข้อ
22. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ค. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ง. เป็นคุณสมบัติทุกข้อ
23. ข้อใดเป็นผู้กำหนดวัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและ
การลาหยุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ก.ค.ศ.
24. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท
25. ข้อใดไม่เป็นตำแหน่งข้าราชการครูซึ่งมีหน้าที่สอนในหน่วยงานทางการศึกษา
ก. ผู้ช่วยครู ข. ครู
ค. อาจารย์ ง. เป็นข้าราชการครูซึ่งมีหน้าที่สอนในหน่วยงานทางการศึกษาทุกข้อ
26. ตำแหน่งข้าราชการครูในข้อใดที่มีหน่วยงานทางการศึกษาระดับปริญญาเท่านั้น
ก. ครู ข. อาจารย์
ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค
27. ข้อใดไม่เป็นตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ.นี้
ก. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เป็นผู้บริหารการศึกษาทุกข้อ
28. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ค. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนใดคนหนึ่งที่ได้รับเลือก
ง. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือก
29. ข้อใดกล่าวผิดสำหรับวิทยฐานะข้าราชการครูตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก. รองผู้อำนวยการชำนาญการ ข. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค. รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ง. รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
30. ผู้มีอำนาจดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใด
ก. ก.ค.ศ. ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. สถานศึกษา
31. ผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษคือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. อธิบดีกรมเจ้าสังกัด
32. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตำแหน่งครูในสถานศึกษาคือใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
33. ประธานกรรมการในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้ง
34. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้ารับราการครูต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาเข้มข้นในตำแหน่งครูผู้ช่วยในระยะเวลา เท่าใด
ก. 6 เดือน ข. 1 ปี
ค. 2 ปี ง. 3 ปี
35.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องได้รับอนุมัติตามข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. ก.ค.ศ.
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
36. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันได้ไม่เกินกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 4 ปี
ค. 5 ปี ง. ไม่ได้กำหนดไว้
37. ข้าราชการครูที่ไปรับราชการทหารเมื่อพ้นแล้ว มีความประสงค์จะเข้ารับราชการครูต้องยื่นเรื่องภายในกี่วัน
นับแต่วัน พ้นจากราชการทหาร
ก. 60 วัน ข. 90 วัน
ค. 120 วัน ง. 180 วัน
38. ข้อใดถือเป็นบำเหน็จความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. บันทึกคำชมเชย ข. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค. รางวัล ง. ถูกทุกข้อ
39. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2546
ข. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
40. วินัย คืออะไร
ก. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
41. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างกเคร่งครัด
ข. เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
ค. เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ง. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
42. ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ก. ไม่สนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
ค. กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน
ง. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
43. โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน
ก. 3 สถาน ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน ง. 6 สถาน
44. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ว่ากล่าวตักเตือน ง. ทำทัณฑ์บน
45. ข้อใดไม่เป็นโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ลดขั้นเงินเดือน
ค. ให้ออก ง. ปลดออก
46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค. ผู้ถูกลงโทษให้ออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง. ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ
47. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ง. ก.ค.ศ.
48. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก. ให้ออก ไล่ออก ข. ปลดออก ไล่ออก
ค. ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก ง. ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
49. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาจะลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความผิด
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน ง. สั่งลงโทษตามข้อ ก ข ค แล้วแต่กรณี
50. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก. ร้ายแรง ข. ปรากฏชัดแจ้ง
ค. ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง ง. ไม่มีข้อถูก

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ