ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

แบบทดสอบครูผู้ช่วย วิชาฟิสิกส์

แบบทดสอบครูผู้ช่วย วิชาฟิสิกส์

1. ที่อุณหภูมิเท่าใดที่เทอร์โมมิเตอร์แบบเซลเซียสและแบบฟาเรนไฮต์ จะอ่านค่าได้เท่ากัน
1. - 40C , - 40F 2. 40C , 40F
3. - 40C , 40F 4. 40C , - 40F

2. นักดิ่งพสุธากระโดดร่มจากเครื่องบินลงมาสู่พื้นดิน โดยกระตุกร่มให้กางตรงตำแหน่งที่มีความกดดันของอากาศ 680 มิลลิเมตรของปรอท อยากทราบว่านักดิ่งพสุธาคนนี้ กระตุกร่มที่ความสูงจากพื้นดินกี่เมตร กำหนดให้พื้นดินบริเวณที่กระโดดร่มนั้น อยู่ในระดับเดียวกับน้ำทะเลปานกลาง
1. 600 เมตร 2. 700 เมตร 3. 800 เมตร 4. 880 เมตร

3. ขณะที่ฝนหยุดตกใหม่ ๆ อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 92 % ถ้าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 240 กรัม/ลูกบาศก์เมตร จงหาว่าในขณะนั้นในอากาศมีไอน้ำอยู่กี่กรัม/ลูกบาศก์เมตร
1. 120.0 2. 178.2 3. 200.8 4. 220.8

4. จากรูป ความต้านทานรวมของวงจรระหว่าง AB เป็นเท่าใด

1. 35  R1 = 10 
2. 40  A R3 = 20  B
3. 30 
4. 25  R2 = 10 


5. นักปีนเขาคนหนึ่ง ต้มน้ำอยู่บนยอดเขา ได้พบว่าน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 96C อยากทราบว่านักปีนเขาคนนี้
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกี่เมตร
1. 100 เมตร 2. 150 เมตร 3. 950 เมตร 4. 1,188 เมตร


6. จงคำนวณหาความถ่วงจำเพาะของท่อนไม้ท่อนหนึ่งรูปลูกบาศก์ ยาวด้านละ 50 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อนำไปลอยน้ำ ส่วนหนึ่งจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมา 6 เซนติเมตร กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1 กรัม/ซ.ม. 3
1. 0.50 2. 0.66 3. 0.88 4. 0.92


7. จากสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นขบวนหนึ่ง ซึ่งสามารถแทนได้ด้วยสมการ
เมื่อ x และ y มีหน่วยเป็นเซนติเมตร จงคำนวณหาความเร็วของคลื่นขบวนนี้
1. 30 ซ.ม./ วินาที 2. 100 ซ.ม./ วินาที
3. 1000 เมตร/ วินาที 4. 30 เมตร/ วินาที

8. บ้านหลังหนึ่ง ใช้หลอดไฟ 60 วัตต์ 2 ดวง เปิดวันละ 4 ชั่วโมง , หลอดไฟหน้าบ้านขนาด 100 วัตต์ 1 ดวง
เปิดวันละ 10 ชั่วโมง , โทรทัศน์ 150 วัตต์ 1 เครื่อง เปิดวันละ 4 ชั่วโมง , หม้อหุงข้าว 100 วัตต์ 1 หม้อ ใช้
วันละ ชั่วโมง ในเดือนเมษายน จะเสียค่าไฟฟ้ากี่บาท ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.5 บาท
1. 159.75 2. 210.55 3. 130.25 4. 250.25

9. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามากที่สุดใน 1 เดือน
1. โทรทัศน์ 2. พัดลม 3. วิทยุ 4. หม้อหุงข้าว
11. โป๊ะไฟกระจกฝ้าทรงกลมมีรัศมี 10 เซนติเมตร และลูกเทนนิสขนาดรัศมี 2 เซนติเมตร วาง ณ ตำแหน่งที่จุดศูนย์กลางทั้งสองห่างกัน 1 เมตร ทำให้เกิดเงามืดและเงามัวบนฉากที่วางไว้ใกล้ลูกเทนนิสพอสมควร
จงหาตำแหน่งใกล้สุดจากลูกเทนนิสในแนวของเงาที่ไม่มีเงามืดเลย
1. 0.20 เมตร 2. 0.25 เมตร 3. 0.30 เมตร 4. 0.35 เมตร12. แสงจากจุดวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์นูน เป็นระยะ 12 เซนติเมตร เมื่อหักเหผ่านเลนส์จะตัดเส้นแกนมุขสำคัญห่างจากเลนส์ เป็นระยะ 24 เซนติเมตร เมื่อนำเลนส์เว้ามาวางต่อจากเลนส์นูน เป็นระยะ 6 เซนติเมตร ปรากฏว่า แสงที่หักเหผ่านเลนส์เว้า เป็นลำแสงขนานกับเส้นแกนมุขสำคัญ จงหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า
1. 6 เซนติเมตร 2. 12 เซนติเมตร 3. 18 เซนติเมตร 4. 24 เซนติเมตร

13. นตท. โจ สูง 1.80 เมตร ยืนอยู่ห่างจากริมบ่อน้ำ ซึ่งมีน้ำเต็มอยู่ เป็นระยะ 2.40 เมตร เขาสังเกตุเห็นก้นบ่อลึก 2.70 เมตร จงหาว่า นตท. โจ จะคำนวณหาความลึกจริงของบ่อได้กี่เมตร ถ้าดัชนีหักเหของน้ำ =
1. 3.4 เมตร 2. 4.0 เมตร 3. 4.4 เมตร 4. 4.8 เมตร

14. ดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ 1 และของน้ำเท่ากับ ถ้ามุมวิกฤติของแก้วชนิดหนึ่งเท่ากับ 45 จงหา
มุมวิกฤติระหว่างแก้วกับน้ำ
1. sin – 1 2. sin – 1 3. sin – 1 4. sin – 1

15. หน้าคลื่นตรงมีความยาวช่วงคลื่น 4 เซนติเมตร ตกตั้งฉากกับช่องเดี่ยวกว้าง 8 เซนติเมตร ที่ระยะห่างจากช่องเดี่ยว 2 เมตร จะเกิดแนวปฏิบัพกลางกว้างกี่เมตร
1. 3.0 เมตร 2. 0.5 เมตร 3. 1.0 เมตร 4. 2.0 เมตร

16. คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากเขตน้ำลึกไปยังเขตน้ำตื้น โดยมีรอยต่อระหว่างเขตทั้งสองเป็นเส้นตรง ถ้าหน้าคลื่นตก
กระทบทำมุมกับแนวรอยต่อ 30 ทำให้ความยาวคลื่นในเขตน้ำตื้นเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นในเขตน้ำลึก อยากทราบว่าหน้าคลื่นหักเหทำมุมกับแนวรอยต่อเป็นเท่าใด
1. sin – 1 2. sin – 1 3. sin – 1 4. sin – 1

17. คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นไปยังบริเวณน้ำลึก โดยมีมุมตกกระทบ 45 และมุมหักเห 60 จงหาว่าบริเวณน้ำลึก จะลึกเป็นกี่เท่าของบริเวณน้ำตื้น กำหนดให้ความเร็วคลื่นที่ผิวน้ำแปรผันโดยตรงกับรากที่สองของความลึกของน้ำ
1. 1.5 เท่า 2. 2 เท่า 3. 3.8 เท่า 4. 8 เท่า

18. ถ้าคลื่นเกิดการหักเห ปริมาณใดที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
1. ความถี่ 2. ความเร็ว 3. เฟส 4. แอมปลิจูด19. ในวันที่อัตราเร็วของเสียงเป็นในอากาศเป็น 350 เมตร/วินาที ถ้าต้องการให้เสียงที่มีความถี่ 175 เฮิรตซ์
เกิดการสั่นพ้องกับท่อปลายเปิดทั้งสองข้าง จะต้องใช้ท่อที่มีความยาวอย่างน้อยกี่เมตร
1. 0.5 เมตร 2. 0.8 เมตร 3. 1.0 เมตร 4. 2.0 เมตร

20. ส้อมเสียง A มีคุณสมบัติเหมือนกับส้อมเสียง B ทุกประการ เมื่อนำดินน้ำมันมาติดที่ขาของส้อมเสียง A จะทำให้ส้อมเสียง A สั่นด้วยความถี่ 379 เฮิรตซ์ และเมื่อนำส้อมเสียง A ที่มีดินน้ำมันติดอยู่นี้ ไปสั่นคู่กับส้อมเสียง B ก็จะเกิดเสียงดัง 15 ครั้ง ในเวลา 5 วินาที จงหาความถี่ของส้อมเสียง A ก่อนที่จะมีดินน้ำมันติด
1. 376 Hz. 2. 382 Hz. 3. 391 Hz. 4. 402 Hz.

21. นตท. เข้ม เร่งเครื่องยนต์ของเขาจาก 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็น 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยใช้เวลาเพียง 4 วินาที เท่านั้น จงหาว่า ความเร่งของเครื่องยนต์ของ นตท. เข้ม เท่ากับกี่เมตร/วินาที 2
1. 21.0 2. 18.2 3. 10.0 4. 3.5

22. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 12 เมตร ในวินาทีที่ 2 และ 4 เมตร ในวินาทีที่ 4 ถ้าการเคลื่อนที่ของอนุภาคนี้ มีความเร่งคงที่ จงหาว่า อนุภาคนี้เคลื่อนที่ได้ทางกี่เมตร ในเวลา 5 วินาที
1. 20 เมตร 2. 30 เมตร 3. 40 เมตร 4. 50 เมตร

23. ปล่อยวัตถุตกจากที่สูง 50 เมตร ในขณะเดียวกันก็มีวัตถุวัตถุถูกขว้างขึ้นมาจากพื้นด้วยความเร็ว 20
เมตร/วินาที วัตถุทั้งสองใช้เวลานานกี่วินาที จึงจะพบกัน
1. 2.5 วินาที 2. 3.0 วินาที 3. 4.0 วินาที 4. 8.0 วินาที

24. ลิฟต์และน้ำหนักวัตถุมวล 800 กิโลกรัม เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ถ้าลิฟต์ถูกทำให้หยุดภายในระยะทาง 15 เมตร ด้วยความหน่วงคงที่ จงหาความตึงในสายเคเบิล
1. 160 นิวตัน 2. 1,760 นิวตัน 3. 7,040 นิวตัน 4. 8,960 นิวตัน

เฉลย

1. 1 2. 4 3. 4 4. 4
5. 4 6. 3 7. 4 8. 1
9. 4 10. 2 11. 2 12. 3
13. 4 14. 2 15. 1 16. 3
17. 1 18. 2 19. 3 20. 2
21. 4 22. 3 23. 1 24. 4

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ