ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย

สรุปความเข้าใจ

1. วินัยคือ

ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

2. โทษทางวินัยของครู มีกี่สถานะ

5 สถานะ

3. โทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด คือ

ปลดออก และไล่ออก

4. ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

5. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

30 วัน

6. คำว่า ละทิ้งหมายความว่าอย่างไร

ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

7. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

8. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ด้าน

3 ด้าน

9. มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงา

10. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน

12 มาตรฐาน

11. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน

12. จรรยาบรรณครูมีกี่จรรยาบรรณ

5 จรรยาบรรณ

13. มาตรฐานวิชาชีพครูใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติตน

14. ใครเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

คุรุสภา

15. กฎหมายที่บัญญัติให้มีข้อมาตรฐานวิชาชีพครู

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

16. บุคลากรทางการศึกษาอันซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คือใคร

ศึกษานิเทศก์

17. ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

18. การพิจารณาชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้กี่กรณี

5 กรณี

19. จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ

กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู

20. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้กี่มาตรฐาน

9 มาตรฐาน

21. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

22. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุเท่าใด

ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

23. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ

9 ข้อ

24. คำว่า ทอดทิ้งหมายถึงอะไร

ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ

25. การประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

26. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร

เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน

27. ความผิดลหุโทษ คือ

ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

28. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้

ปรากฏชัดแจ้ง

29. โทษทางวินัยที่เบาที่สุดคือ

ว่ากล่าวตักเตือน

30. การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด

ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ คับข้องใจผู้บังคับบัญชา

31. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีสิทธิ์ดำเนินการได้อย่างไร

ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

32. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่พอใจการลงโทษ จะดำเนินการอย่างไร

อุทธรณ์

33. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน

34. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร

ก.ค.ศ.

35. การกล่าวถ้อยคำแสดงอาการดูถูก หรือรังเกียจ เป็นความหมายของคำว่า

เหยียดหยาม

36. ด่าแช่งซึ่งแสดงออกทางกริยา วาจา หรือการเขียนหรือภาพ ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหาย เป็นความหมายของคำว่า

ดูหมิ่น

37. การข่มให้อยู่ในอำนาจตน หรือการใช้อำนาจบังคับเอา เป็นความหมายของคำว่า

กดขี่

38. การร้องทุกข์กรณีใด มีโอกาสฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม

39. ในการร้องทุกข์ของข้าราชการครู เหตุคับข้องใจผู้บังคับบัญชาให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ใด

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

40. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

4 ประเภท

41. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 คือ

ความเป็นครู

42. จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า

จริยา

43. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

1. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ

2. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพครู

3. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

44. ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุเท่าใด

ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

45. คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือ

สอนดีมีคุณธรรม

46. ธรรมะในข้อใดที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง

พรหมวิหาร 4

47. จรรยาบรรณของครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด

พ.ศ. 2506

48. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

49. ครูที่ได้รับยกย่องคำว่า สอนดีมีความหมายว่าอย่างไร

สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย

50. ลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาเป็นอย่างไร

รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา

51. เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือ

ความดี

52. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน

19 คน

53. บุคคลกลุ่มใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

54. สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเขียนแผนการเรียนคืออะไร

สื่อการสอน

55. สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการใช้สื่อการสอนคือ

เนื้อหา ผู้เรียน และวิธีการใช้เวลาในการใช้

56. สมรรถนะหลักของครู มีกี่สมรรถนะ

5 สมรรถนะ

57. สมรรถนะประจำสายของครูมีกี่สมรรถนะ

6 สมรรถนะ

58. มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด

จิตวิทยาสำหรับครู

59. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสมรรถนะวิชาชีพครู ตามมาตรฐานใด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

60. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพครูใด

การทำงานเป็นทีม

61. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

การพัฒนาตนเอง

62. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

การพัฒนาผู้เรียน

63. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของ

จริยธรรม

64. สภาพความดีในจิตใจ เป็นความหมายของ

คุณธรรม

65. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ เรียกว่า

เจตคติเชิงจริยธรรม

66. หลักคุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล คือ

รอบคอบ กล้าหาญ และรู้จักประมาณ

67. คุณธรรมของครูสังเกตได้จาก

การประพฤติปฏิบัติ

68. หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานคือ

อิทธิบาท 4

69. หลักธรรมที่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ

สังคหวัตถุ 4

70. ค่านิยมของคนไทยได้แก่อะไร

ความเคารพผู้อาวุโส

71. จริยธรรมใดที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะ

ความซื่อสัตย์

72. กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง

การกระทำที่เกิดจากการจงใจ

73. พระพุทธศาสนาสอนว่าคนเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร

รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต

74. ความพากเพียรในการเอาชนะความชั่วคือ

ตะบะ

75. ธรรมะ ที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง คือ

พรหมวิหาร 4

76. วิชาชีพชั้นสูง คือ

Profession

77. อาชีพใดที่สังคมยกย่องมากที่สุด

ครู

78. เจตคติ หมายถึง

ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

79. เจตคติเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1. ด้านความคิด

2. ด้านความรู้สึก

3. ด้านพฤติกรรม

80. ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่า

การเรียนรู้

81. วิธีการวัดเจตคติที่ดีที่สุดของผู้เรียน คือ

การสอบถาม

82. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ

ฆราวาส 4

83. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน คือ

สังคหวัตถุ 4

84. ธรรมที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จคือ

อิทธิบาท 4

85. ค่านิยม คือ

สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง

86. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ

อายุ 2 – 8 ปี

87. ค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศคือ

การรักษาความซื่อสัตย์

88. ความอ่อนโยน ตรงกับทศพิธราชธรรมข้อใด

มัทวะ

89. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 คือ

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

90. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 คือ

การพัฒนาหลักสูตร

91. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 คือ

การบริหารจัดการในห้องเรียน

92. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน

17 คน

93. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน

39 คน

94. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษามี

23 คน

95. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

96. องค์กรวิชาชีพครู มีฐานะเป็น

นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

97. ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา คือ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

98. ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุภายในกี่วัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

99. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

2 ประเภท

100. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อ

เลขาธิการคุรุสภาแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ