ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

แบบทดสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง 51 ครับ

Q.1) การกำหนดค่าน้ำหนักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เกณฑ์กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียนเท่ากับ 1 หน่วยกิต
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
Q.2) กิจกรรมชุมนุม ,ชมรม จัดเป็นกิจกรรมในข้อใดของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
A. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
B. กิจกรรมนักเรียน
C. กิจกรรมแนะแนว
D. กิจการนักเรียน
Q.3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ข้อใดไม่ใช่
A. องค์ความรู้
B. กระบวนการ
C. ทักษะ
D. คุณลักษณะ
Q.4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่ระดับ

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Q.5) สทศ.เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายในข้อใดรองรับ
A. พระราชบัญญัติ
B. รัฐธรรมนูญ
C. พระราชกฤษฏีกา
D. พระราชกำหนด
Q.6) เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด

A. การทำงานเป็นทีม
B. การสื่อสาร
C. การคิด
D. การใช้เทคโนโลยี
Q.7) เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
A. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
B. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
C. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา
D. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน
Q.8) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ
A. 2 ระดับ
B. 3 ระดับ
C. 4 ระดับ
D. 5 ระดับ
Q.9) อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

๑.มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒.ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

๓.ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

๔.ได้รับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อความข้างต้น ข้อใดเป็นเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษา

A. ข้อ ๑-๒
B. ข้อ ๑-๓
C. เฉพาะข้อ ๑,๓ และ ๔
D. ทั้งหมด
Q.10) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ... จาก รหัสต่อไปนี้ “ ต ๒.๒ ม.๔-๖/๓ “ หมายเลข ๒.๒ มีความหมายตรงกับข้อใด

A. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
B. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
C. สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2
D. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 เทอม 2
Q.11) ในปี 2553 ทปอ.จะใช้ระบบ Admission เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPAX) ร้อยละเท่าไหร่
A. 10
B. 20
C. 30
D. 0 - 40
Q.12) การแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียน ติดเกมคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามข้อใด
A. การสื่อสาร
B. การใช้ทักษะชีวิต
C. การแก้ปัญหา
D. การใช้เทคโนโลยี
Q.13) ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
A. มาตรฐานการเรียนรู้
B. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
C. สมรรถนะของผู้เรียน
D. กระบวนการแสวงหาความรู้
Q.14) ทุกข้อเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดไม่ใช่
A. กิจกรรมแนะแนว
B. กิจกรรมนักเรียน
C. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
D. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
Q.15) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
A. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
B. รักความเป็นไทย
C. ใฝ่เรียนรู้
D. รู้รักสามัคคี
Q.16) เวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งหมด 3 ปี ให้มีเวลาเรียนเท่ากับข้อใด
A. ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง
B. ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง
C. ไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง
D. ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง
Q.17) คำว่า “ตัวชี้วัดช่วงชั้น” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นใด
A. ป.1-3
B. ป.1 – ป.6
C. ป.1 – ม.3
D. ม.4 – ม.6
Q.18) หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 6 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว
A. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
B. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
C. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
D. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างรอบด้านและสมดุล
Q.19) ความหมายของคำว่า PAT ในระบบแอดมิดชั่น
A. Grade Point Average
B. General Aptitude Test
C. Professional Academic Aptitude Test
D. Professional and Academic Aptitude Test
Q.20) จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
A. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
B. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคูรค่าของตนเอง มีวินัยฯ
C. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
D. มีความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
Q.21) เวลาเรียนในข้อใดมีค่าเท่ากับ 39 หน่วยกิต
A. 120 ชั่วโมง
B. 240 ชั่วโมง
C. 1,560 ชั่วโมง
D. 3,900 ชั่วโมง
Q.22) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินดังข้อใด
A. ผ่าน-ไม่ผ่าน
B. ได้-ตก
C. ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน
D. ยอดเยี่ยม – ปานกลาง- ควรปรับปรุง
Q.23) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
A. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
B. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
C. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
D. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Q.24) ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการสอบ O-NET
A. เป็นการสอบวัดความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น
B. เป็นการสอบเฉพาะในกลุ่มวิชาที่เน้นเนื้อหาสาระเชิงวิชาการ
C. วิชาที่สอบมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ สอบได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น
D. ช่วงชั้นที่มีการสอบคือ ป.2 , ป.5 และ ม. 2
Q.25) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข คุณลักษณะข้อใดมีต่างจาก คุณธรรม 8 ประการ

A. มีวินัย
B. ซื่อสัตย์สุจริต
C. มีจิตสาธารณะ
D. อยู่อย่างพอเพียง

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ