ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

คำที่มักอ่านผิด เขียนผิด

1. จันทรุปราคา =====อ่านว่า==> จัน ทะ รุ ปะ รา คา

2. จิตวิสัย =====อ่านว่า==> จิด ตะ วิ สัย

3. จิตนิยม =====อ่านว่า==> จิต นิ ยม

4. เจตคติ =====อ่านว่า==>

5. เจรจา =====อ่านว่า==>

6. ฉกษัตริย์ =====อ่านว่า==>

7. ฉัตรมงคล =====อ่านว่า==>

8. เฉลิมพระชนมพรรษา =====อ่านว่า==>

9. ชันษา =====อ่านว่า==>

10. ชาติภูมิ =====อ่านว่า==>

11. ชุกชี =====อ่านว่า==>

12. ซอมซ่อ =====อ่านว่า==>

13. ฐานันดรศักดิ์ =====อ่านว่า==>

14. ดาษดา =====อ่านว่า==>

15. ดาษดื่น =====อ่านว่า==>

16. ดุลพินิจ =====อ่านว่า==>

17. ตรีโกณมิติ =====อ่านว่า==>

18. ตุ๊กตา =====อ่านว่า==>

19. ถาวรวัตถุ =====อ่านว่า==>

20. ทักทิน =====อ่านว่า==>

21. ทัณฑกรรม =====อ่านว่า==>

22. ทัณฑฆาต =====อ่านว่า==>

23. ทัณฑสถาน =====อ่านว่า==>

24. ทัณฑกรรม =====อ่านว่า==>

25. นาฏกรรม =====อ่านว่า==>

26. นาฏศิลป์ =====อ่านว่า==>

27. นาฏดนตรี =====อ่านว่า==>

28. นามสมญา =====อ่านว่า==>

29. นาฏดนตรี =====อ่านว่า==>

30. บรรณารักษ์ศาสตร์ =====อ่านว่า==>

31. บรมอัฐิ =====อ่านว่า==>

32. บรรพชา =====อ่านว่า==>

33. บราลี =====อ่านว่า==>

34. บาทบงสุ์ =====อ่านว่า==>

35. บาทยุคล =====อ่านว่า==>

36. บาปกรรม =====อ่านว่า==>

37. บัตรพลี =====อ่านว่า==>

38. บำราบ =====อ่านว่า==>

39. บำราศ =====อ่านว่า==>

40. บุริมสิทธิ =====อ่านว่า==>

41. บุรุษเพศ =====อ่านว่า==>

42. ปฐมวัย =====อ่านว่า==>

43. ปรกติ =====อ่านว่า==>

44. ปราชัย =====อ่านว่า==>

45. ปริตร =====อ่านว่า==>

46. ปรัชญา =====อ่านว่า==>

47. ซอมซ่อ =====อ่านว่า==>

48. สวรรคต =====อ่านว่า==>

49. ปลก(อาการไหว้) =====อ่านว่า==>

50. ก๋วยเตี๋ยว =====อ่านว่า==>

51. สตรี =====อ่านว่า==>

52. มกราคม =====อ่านว่า==>

53. สมรรถภาพ =====อ่านว่า==>

54. ขัดสมาธิ =====อ่านว่า==>

55. ขะมักเขม้น =====อ่านว่า==>

กรกฏาคม = กะ - ระ - กะ - ดา - คม

กรณียกิจ = กะ - ระ - นี - ยะ - กิด

กรมธรรม์ = กรม - มะ - ทัน

กรมหลวง = กรม - มะ - หลวง

กรรมวิธี = กำ - มะ - วิ - ที

กรวิก = กะ - ระ - วิก

กระจิริด = กระ - จิ - หริด

กรรมาธิการ = กำ - มา - ทิ - กาน

กลไก = กน - ไก

กลวิธี = กน - ละ - วิ - ที

กลอุบาย = กน - อุ - บาย

กามวิตถาร = กาม - วิด - ถาน

กาลสมัย = กา - ละ - สะ - ไหม

กาฬปักษ์ = กา - ละ - ปัก

กุศโลบาย = กุ - สะ - โล - บาย

กุลสตรี = กุน - ละ - สัด - ตรี

เข้าสมาธิ = เข้า - สะ - มา - ทิ

คณนา = คะ - นะ - นา

ครหา = คะ - ระ - หา

ขัดสมาธิ = ขัด - สะ - หมาด

คณิตศาตร์ = คะ - นิด - ตะ สาด

ครุภัณฑ์ = คะ รุ - พัน

คุณโทษ = คุน - โทด

คุณลักษณะ = คุน - นะ - ลัก - สะ - หนะ

โฆษณา = โคด - สะ - นา

จักจั่น = จัก -กะ จั่น

จักรราศี = จัก -กะ รา - สี

จันทรคติ = จัน - ทระ - คะ - ติ

จันทรคราส = จัน - ทะ - ระ คาด

จันทรุปราคา = จัน - ทะ - รุป - ปะ - รา - คา

จิตวิสัย = จิด - ตะ - วิ - ไส

จิตนิยม = จิด - ตะ นิ - ยม

เฉลิมพระชนมพรรษา = ฉะ - เหลิม - พระ - ชน - พัน - สา

ชันษา = ชัน - สา

ชาติภูมิ = ชาด - พูม

ชุกชี = ชุก - ชี

ฐานันดรศักดิ์ = ถา - นัน - ดอน - ระ - สัก

ดาษดา = ดาด - สะ - ดา

ดาษดื่น = ดาด - ดื่น

ซอมซ่อ = ซอม - มะ - ซ่อ

ตรีโกณมิติ = ตรี - โกน - มิ - ติ

ตุ๊กตา = ตุ๊ก - กะ - ตา

ถาวรวัตถุ = ถา - วอ - ระ - วัด - ถุ

ดุลยพินิจ = ดุน - ละ - ยะ - พิ - นิด หรือ ดุน - ยะ - พิ - นิด

ทักทิน = ทัก - กะ - ทิน

ทัณฑฆาต = ทัน - ทะ - คาด

ทัณฑสถาน = ทัน - ทะ - สะ - ถาน

ทัณฑกรรม = ทัน - ดะ - กำ

นาฏกรรม = นาด - ตะ - กำ

นาฏศิลป์ = นาด - ตะ - สิน

นามสมญา = นาม - สม - ยา

นาฏดนตรี = นา - ตะ - ดน - ตรี

บรรณารักษ์ศาสตร์ = บัน - นา - รัก - สะ - สาด

บรมอัฐิ = บอ - รม - มะ - อัด - ถิ

บรรพชา = บัน - พะ - ชา

บราลี = บะ - รา - ลี

บาทบงสุ์ = บาด - ทะ บง

บาทยุคล = บาด - ยุก - คน

บาปกรรม = บาบ - กำ

บัตรพลี = บัด - พะ ลี

บำราบ = บำ - หราบ

บำราศ = บำ - ราด

บุริมสิทธิ = บุ - ริม - มะ - สิด - ทิ

บุรุษเพศ = บุ - หรุด - เพด

ปฐมวัย = ปะ - ถม -มะ ไว

ปรกติ = ปรก - กะ - ติ

ปราชัย = ปะ รา - ไชย

ปริตร = ปริด

ปรัชญา

ปรัชญา = ปรัด - ยา หรือ ปรัด - ชะ - ยา

ปุณฑริก

ปุณฑริก = ปุน - ดะ - ริก หรือ ปุน - ทะ – ริก

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ