ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

แบบทดสอบก่อน – หลังการอบรม โครงการ การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบทดสอบก่อน หลังการอบรม

โครงการ การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน

จำนวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง

คำชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมวงกลมล้อมรอบข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

..................................................................................................................................

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ความสำคัญกับการวิจัยในมาตราใด

ก. 24(5),30 ข. 22,23

ค. 25,26 ง. 27,28

2. การวิจัยในชั้นเรียนหมายถึงข้อใด

ก. การแก้ปัญหาของครูให้กับนักเรียน

ข. การทำงานเพื่อสะสมผลงานของครู

ค. การทำงานปกติของครูอย่างเป็นระบบ

ง. การทำงานโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนของตน

3. จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน คืออะไร

ก. เพื่อสร้างผลงานวิชาการของครู

ข. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน

ค. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ง. เพื่อพัฒนาวิธีการที่จะแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

4. ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัยในชั้นเรียน

ก. เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

ข. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู

ค. การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง

ง. ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิจัยทางการศึกษา

5. การทำวิจัยในชั้นเรียนของครู ควรเริ่มต้นเมื่อใด

ก. เมื่อครูมีแฟ้มสะสมผลงานเพียงพอ

ข. เมื่อครูต้องการทำผลงานทางวิชาการ

ค. เมื่อครูต้องการประสบการณ์ทางวิชาการ

ง. เมื่อครูต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนาบางอย่างของนักเรียน

6. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการทำงานของครูเพื่อตอบสนองต่อแนวการจัดการเรียนรู้ในข้อใด

ก. เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้เอง

ข. การพัฒนาผู้เรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัวไปหาไกลตัว

ค. พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

ง. การเรียนรู้ความรู้ใหม่ที่ใกล้เคียงกับความรู้เดิม

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน

ก. มุ่งนำผลการวิจัยไปปรับปรุงปัญหาการเรียนการสอน

ข. จุดเริ่มต้นของการวิจัยเกิดจากครูพบปัญหาในชั้นเรียน

ค. ปัญหาวิจัยเป็นปัญหาเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ง. เป็นการวิจัยที่จัดสภาพการณ์ของห้องเรียนใหม่เพื่อทดลองใช้นวัตกรรม

8. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแก้ปัญหามีขั้นตอนคล้ายกับข้อใดมากที่สุด

ก. กระบวนการทางสถิติ

ข. กระบวนการสร้างค่านิยม

ค. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ง. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด

9. ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนที่ดีมีลักษณะอย่างไร

ก. เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนโดยตรง

ข. เป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก

ค. เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจึงจะทำวิจัยได้

ง. เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจแม้ว่าผู้วิจัยจะไม่มีความรู้เรื่องนั้นก็ตาม

10. การสอนแบบใดที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานในลักษณะนักวิจัยได้ดี

ก. การทำโครงงาน ข. การศึกษาค้นคว้า

ค. การอภิปรายกลุ่ม ง. การเข้าค่ายทำกิจกรรม

11. กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด

ก. การสรุปผลการวิจัย

ข. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหา

ค. พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม

ง. กำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

ก. ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างปัจจัยกับผลผลิต

ข. ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างปัจจัยกับผลกระทบ

ค. ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างปัจจัยกับกระบวนการ

ง. ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

13. ปัญหาของนักเรียนแบ่งออกเป็นกี่ด้าน

ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน

ค. 4 ด้าน ง. 5 ด้าน

14. นักเรียนจำความหมายของคำศัพท์ไม่ได้ เป็นปัญหาด้านใด

ก. ความรู้ ข. ทักษะ

ค. เจตคติ ง. กระบวนการ

15. นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาด้านใด

ก. ความรู้ ข. ทักษะ

ค. เจตคติ ง. พฤติกรรม

16. นักเรียนชอบหนีเรียนเป็นปัญหาด้านใด

ก. พฤติกรรม ข. ทักษะ

ค. เจตคติ ง. กระบวนการ

17. นักเรียนอ่านภาษาไทยไม่แตกฉานเป็นปัญหาด้านใด

ก. พฤติกรรม ข. ทักษะ

ค. เจตคติ ง. ความรู้

คำชี้แจง จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18 20

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 โดยใช้แบบฝึกวงจร

18. ตัวแปรอิสระคือข้อใด

ก. แบบฝึกวงจร ข. นักเรียน ป.5-6

ค. สมรรถภาพทางกาย ง. การพัฒนา

19. กลุ่มเป้าหมายคือข้อใด

ก. แบบฝึกวงจร ข. นักเรียน ป.5-6

ค. การพัฒนา ง. สมรรถภาพทางกาย

20. ตัวแปรตามคือข้อใด

ก. กระบวนการ ข. แบบฝึกวงจร

ค. นักเรียน ป. 5 6 ง. ผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

21. ข้อใดไม่เป็นตัวแปรในการวิจัย

ก. เพศ ข. อายุ

ค. จังหวัดปทุมธานี ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

22. กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมีกี่ขั้นตอน

ก. 5 ขั้นตอน ข. 4 ขั้นตอน

ค. 3 ขั้นตอน ง. 2 ขั้นตอน

23. การวิจัยในชั้นเรียนนิยมใช้วิธีวิจัยประเภทใด

ก. เชิงสำรวจ ข. เชิงทดลอง

ค. เชิงประวัติศาสตร์ ง. วิจัยมหาภาค

24. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดเครื่องวิจัย

ข. วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดสถิติในการวิจัย

ค. วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดขอบเขตการวิจัย

ง. วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

25. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หมายถึงอะไร

ก. การศึกษาหาความรู้จากเอกสาร

ข. การศึกษาค้นคว้าหาเอกสารวิจัยทุกชนิด

ค. การศึกษาหาความรู้จากหนังสือวิจัยทุกชนิด

ง. การค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยเอกสาร

26. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์อย่างไร

ก. ช่วยกำหนดปัญหาวิจัย

ข. หลีกเลี่ยงการทำวิจัยซ้ำซ้อน

ค. ช่วยกำหนดกรอบความในการวิจัย

ง. ช่วยกำหนดแบบแผนการวิจัยและการดำเนินการวิจัย

27. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ก. เอกสารนั้นมีความทันสมัย

ข. เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้วิจัย

ค. ภาพประกอบ ตาราง หรือแผนที่ถูกต้องชัดเจน

ง. ผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เรื่องที่เขียน

28. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ก. เขียนผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน

ข. วางเค้าโครงเป็นหัวข้อๆ แล้วเขียนรายงาน

ค. กรณีพบผลการวิจัยขัดแย้งกันไม่ต้องนำมาเขียนรายงาน

ง. กรณีผลการวิจัยเหมือนกันจะต้องเขียนข้อค้นพบสนับสนุนกัน

29. การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ก. ชื่อผู้แต่งหนังสือ โรงพิมพ์

ข. ชื่อผู้แต่งหนังสือ จังหวัดที่พิมพ์

ค. ชื่อผู้แต่หนังสือ พ.ศ.ที่พิมพ์ เลขหน้า

ง. ชื่อผู้แต่งหนังสือ พ.ศ.ที่พิมพ์ และโรงพิมพ์

30. ข้อใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาด้านสื่อการสอน

ก. บทเรียนโปรแกรม ข. การแสดงบทบาทสมมติ

ค. การสอนแบบโครงการ ง. การสอนแบบแก้ปัญหา

31. ข้อใดเป็นนวัตกรรมประเภทวิธีการ

ก. สื่อ CAI ข. บทบาทสมมุติ

ค. บทเรียนสำเร็จรูป ง. หนังสืออ่านประกอบ

32. การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจะกระทำโดยการประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนในเรื่องใดบ้าง

ก. พฤติกรรมต่อเนื่อง กับพฤติกรรมขั้นสุดท้าย

ข. พฤติกรรมต่อเนื่อง กับพฤติกรรมกระบวนการ

ค. พฤติกรรมก่อนเรียน กับพฤติกรรมกระบวนการ

ง. พฤติกรรมกระบวนการ กับพฤติกรรมระหว่างเรียน

33. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ดังนั้น 80 ตัวแรก หมายความว่าอย่างไร

ก. ผู้เรียนสอบหลังใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

ข. ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหรืองานได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

ค. ผู้เรียนทำข้อสอบก่อนใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

ง. ผู้เรียนทำข้อสอบก่อน หลังใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

34. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ดังนั้น 80 ตัวหลังหมายความว่าอย่างไร

ก. ผู้เรียนทำข้อสอบหลังใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

ข. ผู้เรียนทำข้อสอบก่อนใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

ค. ผู้เรียนทำข้อสอบก่อน หลัง ใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

ง. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องใช้นวัตกรรมได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80

35 ค่า IOC ที่ใช้ได้ควรมีค่าตั้งแต่เท่าใดขึ้นไป

ก. 0.20 ข. 0.40

ค. 0.50 ง. 0.80

36. ข้อสอบที่มีค่าความยากเท่ากับ 0.90 หมายความว่าอย่างไร

ก. ง่าย ข. ยาก

ค. ปานกลาง ง. ใช้ไม่ได้

37. จุดมุ่งหมายของการออกแบบวิจัยคือข้อใด

ก. ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ข. ขจัดอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อน

ค. เพื่อให้ได้คำตอบต่อปัญหาการวิจัยอย่างถูกต้อง

ง. ข้อ ข และ ค

38. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

ก. วิจัยเพื่อสรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน

ข. วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู

ค. วิจัยเพื่อค้นหาคำตอบต่อข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน

ง. วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

39. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออกแบบวิจัย

ก. ช่วยให้สามารถวางแผนควบคุมตัวแปร

ข. ช่วยในการกำหนดและสร้างเครื่องมือวิจัย

ค. ช่วยให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ

ง. ถูกทุกข้อ

40. โครงร่างการวิจัยคืออะไร

ก. แผนการวิเคราะห์ข้อมูล ข. แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ค. แผนการเขียนรายงานการวิจัย ง. แผนการทำงานวิจัยอย่างละเอียด

41. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย

ก. ชื่อเสียง ข. กลุ่มตัวอย่าง

ค. การวิเคราะห์ข้อมูล ง. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย

คำชี้แจง จงใช้ตัวเลือก ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 42-45

ก. ชื่อเรื่องวิจัย ข. การวิเคราะห์ข้อมูล

ค. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ง. ประโยชน์ของการวิจัย

42. การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น ป.5-6 โดยใช้แบบฝึกวงจร

43. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น ป.5-6

44. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

45. เป็นสารสนเทศวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียน

46. รูปแบบการเขียนรายงานมีรูปแบบตามข้อใด

ก. 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนอ้างอิง

ข. 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อเรื่อง

ค. 3 ส่วน คือ ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนนำ ส่วนอ้างอิง

ง. 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง

47. การเขียนรายงานการวิจัย ควรเขียนกี่บท

ก. 1 บท ข. 2 บท

ค. 3 บท ง. 5 บท

48. ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยอะไร

ก. บรรณานุกรม ภาคผนวก

ข. วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง

ค. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ง. สารบัญตาราง สารบัญแผนงาน

49. ผลการวิจัยอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงาน

ก. ส่วนนำ ข. ส่วนเนื้อเรื่อง

ค. ส่วนอ้างอิง ง. ภาคผนวก

50. อภิปรายผลอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงาน

ก. ส่วนนำ ข. ส่วนเนื้อเรื่อง

ค. ภาคผนวก ง. อ้างอิง

เฉลยการทดสอบ

ก่อน หลัง การอบรม

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

ข้อ 10

ข้อ 11

ข้อ 12

ข้อ 13

ข้อ 14

ข้อ 15

ข้อ 16

ข้อ 17

ข้อ 18

ข้อ 19

ข้อ 20

ข้อ 21

ข้อ 22

ข้อ 23

ข้อ 24

ข้อ 25

ข้อ 26

ข้อ 27

ข้อ 28

ข้อ 29

ข้อ 30

ข้อ 31

ข้อ 32

ข้อ 33

ข้อ 34

ข้อ 35

ข้อ 36

ข้อ 37

ข้อ 38

ข้อ 39

ข้อ 40

ข้อ 41

ข้อ 42

ข้อ 43

ข้อ 44

ข้อ 45

ข้อ 46

ข้อ 47

ข้อ 48

ข้อ 49

ข้อ 50

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ