ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

สรุปความเข้าใจ

สรุปความเข้าใจ
1. วินัยคือ
ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

2. โทษทางวินัยของครู มีกี่สถานะ
5 สถานะ

3. โทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด คือ
ปลดออก และไล่ออก

4. ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

5. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
30 วัน

6. คำว่า “ละทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร
ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

7. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

8. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ด้าน
3 ด้าน

9. มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงา

10. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน
12 มาตรฐาน

11. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน

12. จรรยาบรรณครูมีกี่จรรยาบรรณ
5 จรรยาบรรณ

13. มาตรฐานวิชาชีพครูใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติตน

14. ใครเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
คุรุสภา

15. กฎหมายที่บัญญัติให้มีข้อมาตรฐานวิชาชีพครู
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

16. บุคลากรทางการศึกษาอันซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คือใคร
ศึกษานิเทศก์

17. ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด
พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

18. การพิจารณาชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้กี่กรณี
5 กรณี

19. จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ
กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู

20. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้กี่มาตรฐาน
9 มาตรฐาน

21. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

22. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุเท่าใด
ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

23. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ
9 ข้อ

24. คำว่า “ทอดทิ้ง” หมายถึงอะไร
ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ

25. การประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

26. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร
เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน

27. ความผิดลหุโทษ คือ
ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

28. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ปรากฏชัดแจ้ง

29. โทษทางวินัยที่เบาที่สุดคือ
ว่ากล่าวตักเตือน

30. การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด
ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ คับข้องใจผู้บังคับบัญชา

31. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีสิทธิ์ดำเนินการได้อย่างไร
ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

32. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่พอใจการลงโทษ จะดำเนินการอย่างไร
อุทธรณ์

33. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน

34. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร
ก.ค.ศ.

35. การกล่าวถ้อยคำแสดงอาการดูถูก หรือรังเกียจ เป็นความหมายของคำว่า
เหยียดหยาม

36. ด่าแช่งซึ่งแสดงออกทางกริยา วาจา หรือการเขียนหรือภาพ ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหาย เป็นความหมายของคำว่า
ดูหมิ่น

37. การข่มให้อยู่ในอำนาจตน หรือการใช้อำนาจบังคับเอา เป็นความหมายของคำว่า
กดขี่

38. การร้องทุกข์กรณีใด มีโอกาสฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม

39. ในการร้องทุกข์ของข้าราชการครู เหตุคับข้องใจผู้บังคับบัญชาให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ใด
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

40. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท
4 ประเภท

41. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 คือ
ความเป็นครู

42. จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า
จริยา

43. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพครู
3. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

44. ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุเท่าใด
ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

45. คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือ
สอนดีมีคุณธรรม

46. ธรรมะในข้อใดที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง
พรหมวิหาร 4

47. จรรยาบรรณของครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด
พ.ศ. 2506

48. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

49. ครูที่ได้รับยกย่องคำว่า “สอนดี” มีความหมายว่าอย่างไร
สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย

50. ลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาเป็นอย่างไร
รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา

51. เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือ
ความดี

52. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน
19 คน

53. บุคคลกลุ่มใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

54. สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเขียนแผนการเรียนคืออะไร
สื่อการสอน

55. สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการใช้สื่อการสอนคือ
เนื้อหา ผู้เรียน และวิธีการใช้เวลาในการใช้

56. สมรรถนะหลักของครู มีกี่สมรรถนะ
5 สมรรถนะ

57. สมรรถนะประจำสายของครูมีกี่สมรรถนะ
6 สมรรถนะ

58. มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด
จิตวิทยาสำหรับครู

59. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสมรรถนะวิชาชีพครู ตามมาตรฐานใด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

60. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพครูใด
การทำงานเป็นทีม

61. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด
การพัฒนาตนเอง

62. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด
การพัฒนาผู้เรียน

63. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของ
จริยธรรม

64. สภาพความดีในจิตใจ เป็นความหมายของ
คุณธรรม

65. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ เรียกว่า
เจตคติเชิงจริยธรรม

66. หลักคุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล คือ
รอบคอบ กล้าหาญ และรู้จักประมาณ

67. คุณธรรมของครูสังเกตได้จาก
การประพฤติปฏิบัติ

68. หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานคือ
อิทธิบาท 4

69. หลักธรรมที่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ
สังคหวัตถุ 4

70. ค่านิยมของคนไทยได้แก่อะไร
ความเคารพผู้อาวุโส

71. จริยธรรมใดที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะ
ความซื่อสัตย์

72. กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง
การกระทำที่เกิดจากการจงใจ

73. พระพุทธศาสนาสอนว่าคนเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร
รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต

74. ความพากเพียรในการเอาชนะความชั่วคือ
ตะบะ

75. ธรรมะ ที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง คือ
พรหมวิหาร 4

76. วิชาชีพชั้นสูง คือ
Profession

77. อาชีพใดที่สังคมยกย่องมากที่สุด
ครู

78. เจตคติ หมายถึง
ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

79. เจตคติเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ด้านความคิด
2. ด้านความรู้สึก
3. ด้านพฤติกรรม

80. ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่า
การเรียนรู้

81. วิธีการวัดเจตคติที่ดีที่สุดของผู้เรียน คือ
การสอบถาม

82. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ
ฆราวาส 4

83. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน คือ
สังคหวัตถุ 4

84. ธรรมที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จคือ
อิทธิบาท 4

85. ค่านิยม คือ
สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง

86. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ
อายุ 2 – 8 ปี

87. ค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศคือ
การรักษาความซื่อสัตย์

88. ความอ่อนโยน ตรงกับทศพิธราชธรรมข้อใด
มัทวะ

89. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 คือ
ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

90. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 คือ
การพัฒนาหลักสูตร

91. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 คือ
การบริหารจัดการในห้องเรียน

92. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน
17 คน

93. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน
39 คน

94. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษามี
23 คน

95. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

96. องค์กรวิชาชีพครู มีฐานะเป็น
นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

97. ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา คือ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

98. ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุภายในกี่วัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

99. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
2 ประเภท

100. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อ
เลขาธิการคุรุสภา

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ